Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mehmet Co?kundeniz - Sen A?k? De?il Ac?y? Seviyorsun

Ya?ad???n a?k büyüktü biliyorum, ?imdi de ayn? oranda üzülüyorsun.

Ac?n da?lar? y?k?yor, içini parçal?yor, seni bir duvardan bir duvara çarp?yor, hepsinin fark?nday?m.

Sanki seni bir daha hiç kimse sevmeyecek, sen de bir daha kimseye a??k olamayacakm??s?n gibi hissediyorsun, biliyorum.

Kimse sana dokunmas?n, kimse seni ac?n? ya?amaktan al?koymas?n istiyorsun, hakl?s?n da...

Onu dü?ünerek, onu anlatarak, ondan kalan hat?ralara bakarak, onunla dinledi?in ?ark?lar? dinleyerek, onunla gitti?in yerlere giderek geçirmek istiyorsun zaman?n?, anl?yorum.

Ya?am her yerde devam ederken, senin için hayat durmu?, hatta bitmi? san?yorsun, hatta hayattan vazgeçmek istiyorsun, görüyorum.

Evet, tüm bunlar? hissetmelisin, ya?amal?s?n. Çünkü ya?amadan bitmez a?k ac?s?.

Ertelemeye falan da kalkma. A?la, sürün, kendini yerlere at, arkada?lar?na dert yan, arkas?ndan küfür et, kendine küfür et, ba?kalar?n? suçla, onu suçla...

Ama sonra bitir...

Bitirmeyip bu ac?y? sürekli tazeleyerek ya?arsan o zaman ba?ka bir ?ey oluyor i?te.

Sen ac?y? sevmeye ba?l?yorsun, ac?n?n ba??ml?s? olmaya ba?l?yorsun. Oysa ac?dan kurtulman?n yolu kendirle yüzle?mekten geçiyor.

Kendini yarg?lamaktan kaçmamal?s?n. Kaçmak çözüm de?il ki?

Sen bu yüzle?meden kaçt?kça yeni ac?lar biriktiriyorsun, ruhuna i?kence ediyorsun. Ac? içine i?liyor giderek, vücudunun bir parças? oluyor. Sadece vücudunun mu?

Ruhun da art?k kendini sadece ac?yla ifade etmeye ba?l?yor. Sevgiye küsüyorsun, a?ka küsüyorsun, sadece ac?nla yaln?z kalmak, ac?nla ya?amak istiyorsun.

Ac? çekmektense ac?n?n kendisi olmak daha kolay san?yorsun. "Ac?n?n saf?nda oldu?um sürece, ac? ben oldu?um sürece, ac?lar?n tiryakisi oldu?um sürece hiç kimse ve hiçbir ?ey ac? veremez" diyerek kendinizi kand?r?yorsun.

O zaman senin için geliyor, Orhan Gencebay'dan "Ben zaten her ac?n?n tiryakisi olmu?um..." ?ark?s?... Dinle bu ?ark?y?; bin kez dinle, tekrar tekrar dinle... "Bir teselli ver" diyor ya ?ark?, üstelik bu teselliyi sana o ac?y? ya?atan sevgiliden istiyor ya...

Sen kanma buna olur mu kanma...

?lle bir ac? çekeceksen kendinle yüzle?erek çek. Evet bu da can ac?t?r ama son kez ac?t?r.

Bu yüzle?me sayesinde kurtulursun ikiyüzlülü?ünden, yalanlar?ndan, dolaplar?ndan...

Hiç mi hatan yoktu söylesene, sütten ç?km?? ak ka??k m?yd?n sen bu ili?kide...

Geç bunlar? art?k, a?k?n kar??s?na ç?k ç?r?lç?plak.

B?rak a?k?n, ko?ulsuz, önyarg?s?z, maskesiz, yalans?z ç?plakl??? sars?n ruhunu...

#1768

 
© 2015
AŞK