Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mehmet Co?kundeniz - Seni ?stiyorum ?imdi !

Hiçbir duygumu ertelemedim ben. Ya?ayaca??m hiçbir ?eyi sonraya b?rakmad?m. Sonra diye bir ?eyin olmad???n? biliyorum çünkü. Hep yar?na dair hayaller kurmak, gelmesi mümkün olmayacak zamanlar? beklemek benim i?im de?il.

A?k zamana meydan okur; ama, sen kar?? koyamazs?n ona. Orada durup öylece bekleyemezsin gelece?i. Bir ad?m atmal?s?n, bir el uzatmal?s?n a?ka do?ru.

A?k?n anahtar? cesaret de?il mi yar? Cesur olmak gerekmez mi bir sevday? ya?amak, büyütmek için?

Kaç gece geçti hesaplasana...Kaç gece bir sonraki günü dü?ünerek geçti. Neler yapabilirdik, neler ya?ayabilirdik dü?ünsene...

Her sabah? birlikte kar??lamak vard? seninle. Sevi?mekten yorgun dü?mü? bedenini öpücüklerle yeni güne haz?rlayabilirdim. Gözünü açar açmaz ilk gördü?ün ?ey ben olurdum ve sen benim yüzümde mutlulu?u görürdün. Bu kentin sokaklar?nda el ele dola?abilirdik. Girmedi?imiz sokak kalmazd?. Bak??lara ald?rmadan soka??n ortas?nda sar?l?p öpebilirdim seni.

Bir ?ark?y? sözlerini bilmesek bile ba??ra ça??ra söyleyebilirdik. Sonra bir filme gider, bir kitap okur, bir mart?n?n bir lokma simit kapabilmek için vapurlar?n pe?inden b?kmadan uçu?unu izleyebilirdik.

Payla?t???m?z her an?, beynimize bir daha ç?kmamak üzere kaz?n?rd?. Özlerdik birbirimizi delicesine. Bir saati yaln?z geçirsek, bir sonraki saati iki saatlik ya?ard?k, aray? kapayal?m diye.

Peki biz ne yapt?k? A?k? bir bekleyi?in s?rt?na yükleyip ona sadece uzaktan bakmakla yetindik. Her an a?k? ya?amak varken, her gün birbirimizi yeniden ke?fetmek varken, bu yolda birer kâ?if olmak varken sürgünleri ya?amaya mahkûm ettik birbirimizi.

Bu sürgünlü?e son vermenin zaman? geldi art?k. Sana huzur vaat etmiyorum. A?kta huzur arayan yan?l?r. Ben tutkunun, en koyu sevdan?n sözcüsüyüm. Onlar ad?na konu?uyorum. Yar?n? olmayan zamanlarda erimek ad?na konu?uyorum.

Gözlerinin içine bak?p "Seni Seviyorum" demek istiyorum. A?k?n ak???na kap?l?p hiçbir kayg? duymadan gidebildi?im yere kadar gitmek istiyorum. Kokunu içime çekmek, teninin s?cakl??? ile irkilmek istiyorum. Ya?ama senin ad?nla anlam katmak, mutlulu?u bulmak ve bir daha kaybetmemek istiyorum.

Seni istiyorum ey yar, can?ma bir can daha katmak için, daha mavi bir deniz, daha mavi bir gökyüzü, daha mavi bir sevda için.

Seni istiyorum, yar?n, öbür gün, öbür hafta, öbür ay, öbür y?l de?il.... ?imdi!

Mehmet CO?KUNDEN?Z

#1797

 
© 2015
AŞK