Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mehmet Co?kundeniz - Sevgiliye De?il A?ka Teslimiyet

A?kta tek teslimiyet a?k?n kendisine olmal?d?r. Ki?iye teslimiyet a?k?n ölümü anlam?na gelir. Bu yüzden s?rf gönlü olsun, ho?una gitsin diye sevgilinin her dedi?ini yapma. Seni daha çok sevecek san?rs?n ama bu davran???n sevgiyi tüketir. Hiç kimse sayg? duymad??? insan? sevmez.

* * *

Ad?na mahremiyet mi dersin, gizem mi dersin bilemem ama bir ili?kide mutlaka olmas? gerekir. Kalbini sorgusuz sualsiz aç. Ama "Benim her halimi bilmeli" deme. Bimesin, senin ya?am?n sana kals?n. Böylece birbirinizin özel alanlar? oldu?unu bilecek ve birey olma hakk?na sayg? göstereceksiniz.

* * *

Sevgilinin geçmi?ini sorgulama, onu geçmi?iyle yarg?lama. Ya?ad??? her ?ey ona aittir. Buna sayg? duy. Ayr?ca geçmi?inden pi?man olmas?n? da bekleme. Çünkü onu yalan söylemek zorunda b?rak?rs?n. Sen, seninle ya?ad?klar?yla, sana olan sadakat?yla, sana verdi?i sözleri tutup tutmamas?yla ilgilen.

* * *

Birbirinizin en iyi arkada?? olun ama tek arkada?? olmay?n. Birbirinizin arkada?lar?na, sosyal çevrelerinize sayg? duyun. Bunu yapmazsan?z bir süre sonra kaç?n?lmaz olarak birbirinizden s?k?lacaks?n?z. ?u anda s?k?lmam?? olman, bundan sonra da hep ayn? ?ekilde devam edecek anlam?na gelmez.

* * *

Sevgilinin i?i hayat?n?n parças?d?r. Sak?n ba?kalar?yla k?yaslama. Maa??n?, yapt??? i?i küçümseme. Bilmemkimin sevgilisi seninle ayn? okuldan mezun ama senden iki kat fazla para kazan?tor deme. Hayat bu, her an her ?eyin de?i?ebilece?ini unutma. ??ine sayg? duy. Onu cesaretlendir. Ve her zaman ba?ar?lar?n? tebrik et.

* * *

Be?enileriniz, istekleriniz, e?itiminiz, kültürünüz, yeti?me tarz?n?z birbirinden farkl? olabilir. Bu farkl?l?klar sizi bir arada tutar. Birbirinin ayn? çiftlerin daha çabuk ayr?ld???n? biliyor muydun? Sen ona, o sana bamba?ka ?eyler ö?retebilir, yepyeni ufuklar açabilirsiniz. Farkl?l?klar?n?za sayg? duyun ki; ili?kiniz sa?lam olsun.

* * *

Hepimizin zaaflar? var. Bu zaaflar, ili?kinize zarar vermedi?i sürece sorun te?kil etmez. Kad?nlara, kumara, a??r? para harcamaya olan zaaflardan söz etmiyorum. Benim söyledi?im s?k?nt?ya gelememek, tart??madan kaçmak, fazla duygusal olmak gibi manevi zaaflar. Bunlara da sayg? duymal?s?n?z. Çünkü hepsi ki?ili?inizin parçalar?d?r.

* * *

Her ?ey bir yana ili?kine sayg? duy. Sevgilini ba?kalar?n?n önünde küçük duruma dü?ürme. Siz birbirinizin taraf?s?n?z. Bir hesab?n?z varsa bunu yaln?zken görmelisiniz. Sen sevgilini küçümsersen, bu senin seçiminin de yanl?? oldu?unu gösterir. "˜Aptal' diye a?a??lad???n o ki?iyi sevgili olarak seçen sensin. Öyleyse en az onun kadar aptals?n!

#1769

 
© 2015
AŞK