Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mehmet Ero?lu Sözleri

Kimseyi suçlama! Nereye varacaksa oraya var?r kaderin.

?nsan kaderini ayak izlerinin pe?inden sürüklermi?.

Güçlülük kendini ölümle tartabilmektir. Güçlülük, insan?n ?imdiden çok, gelece?ine hükmedebilmesidir.

A?k, terk edilmesi gereken bir zorbal?kt?r.

Asla sizi bütünüyle tatmin edecek bir kad?n?n pe?ine dü?meyin, bu sizi tüketir. Hem tükenirsiniz, hem de henüz tan?mad???n?z öteki kad?nlar? yitirirsiniz.

Budalal?k bin yüzü oldu?u için mi zekadan çok daha zor farkediliyor.

?nsan?n hiç affetmedi?i tek ki?i kendisidir.

Çözümler hep zaman?n içinde sakl?d?r.

Bir ça? ölürken yenisinin henüz do?mad??? bir zamanda ya??yoruz.

A?k ve ac? karde?tirler, b?rak?n onu dü?ünmeyi.

?nsan, ölümünü ölmeye de?ecek bir ana b?rakmal?.

Ölüm dedi?imiz, gelecek fikrinden vazgeçebilme.

Ne yaz?k ki a??k olaca??m?z ki?i, en çok ho?land???m?z, be?endi?imiz ya da bunu en çok hak eden de?il, en çok özledi?imiz, yerine ba?ka birini koyamad???m?zm??.

Yazmak, gizemli, tutkulu ama ço?u kez yorucu bir serüvendir; bu yüzden a?ka benzer.

Alçaklar parlak sözler etmekte ustad?rlar.

Tanr?n?n kendisi için yaratt??? birine ula?amaman?n anlam?n? o uçsuz bucaks?z eksi?in içinde kavr?yor ve eksikli?in her gün biraz daha bilincine var?yordu.

Cesaret korkarak devam etmektir.

Ki?inin ödünsüz bir tav?rla, sürekli özgürlü?ünü koruma kayg?s?yla ya?amas?n?n kaç?n?lmaz sonucu yaln?zl?k, bu yaln?zl???n vard??? son durak ise ki?inin kendine yönelik dikkatinin büyüttü?ü bencillik ve tutsakl?kt?r.

Oysa a?k ölümden güçlüdür. A?k, ölümü yaratabilir, ama ölüm a?k? yaratamaz, ancak sona erdirir. A?k sevdi?imizin yerine hiç kimseyi koyamayaca??m?z? fark etti?imizde trajediye dönü?ür.

?yi roman nedir? ?yi roman her ?eyden önce sabit bir fikir ya da y?k?c? bir sorudur.

Yazarlar kimlerdir; nas?l insanlard?r? Bu soruyu ?öyle cevaplayabiliriz: Gerçek yazarlar analar?n?n rahminden de?il, kalemlerinin ucundan do?arlar. Ayd?n olman?n birinci niteli?i muhalif olmakt?r. ??te bu nedenle yazar, hiç bir otoriteye, hiç bir politik sisteme ba??ml? (angaje) olmamal?d?r.

#758

 
© 2015
AŞK