Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Memleket ?iirleri

Memleket ?iirleri sayfas? - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Memleket sevgisini ve özlemini anlatan en güzel memleket ?iirlerine ula?abileceksiniz. Buyrun memleket ?iirleri:
Memleket ?sterim Ama Böyle Memleket
Köprü ba??nda karn? aç
Simit satan çocuklar olmas?n
Bir ekmek paras? için
Selpak mendili satan çocuklar olmas?n.
Herkes; ama herkes adam gibi ya?as?n
Hiç kimse i? aramas?n.
Olmas?n gözü aç patronlar
Olmas?n gözü doymayan i? adamlar?
Kalmas?n sigortas?z çal??an
Herkesin; ama herkesin
Bir i?i bir a?? olsun.
Memleket isterimki
Kimse kimseye imrenmesin
Kimse kimseye g?pta etmesin
E?it dart?ls?n terazi
Denge kurulsun, insanlar bar???k olsun
Bir ki?iye dokuz pul
Dokuz ki?iye bir pul degil
Bir ekme?e çal??t?r?lmas?n insanlar
?nsanlar?n onurlar? k?r?lmas?n
Haysiyetleri korunsun
?nsan?n insan oldu?u bilinsin
Memleket isterim; ama
Böyle memleket isterim.
————-
Memleket Ozanlara De?er Verirse
Ba??ra ba??ra türkü söyleriz
Bebekleri gazellerle beleriz
Göz ya??m?z? tülbent ile sileriz
Memleket Ozanlara, de?er verirse
Esamesi okunmaz küreselli?in
Ad? öne ç?kar, bireyselli?in
Sömürüsü yap?lmaz, o kutsal dinslli?in
Memleket Ozanlara de?er verirse
Kör etmez bat?n?n, teknolojisi
Yeter gönüllere, ozanlar?m?n sesi
Onurludur Cumhuriyetin gölgesi
Memleket Ozanlara de?er verirse
Ufkun aç?k olsun, devrimci Deniz
Yolda? ar?yorsan yan?nda biziz
Dostlu?un meyvesini beraber yeriz
Memleket Ozanlara de?er verirse
————-
Bu Memleket Hepimizin
Nedir bu kan bu göz ya??
Bu memleket bizim, bizim
Kim ç?kard? bu sava??
Bu memleket bizim, bizim.
Kürtlük, Lazl?k, Çerkezlik ney
Ayn? millet hep ayn? ?ey,
Türk o?luyuz Türküz hey hey!
Bu memleket bizim, bizim.
Aleviyle Sünni yar??,
Bar?? için olsun bar??,
Ad?m ad?m kar?? kar??
Bu memleket bizim, bizim
Malazgirtle Çanakkale
Bizi gördü hep el ele
Dü?ün garda? dü?ün hele;
Bu memleket bizim, bizim.
Karpuz mu ki dilelim be!
Tarla m? ki bölelim be!
K?ymetini bilellim be!
Bu memleket bizim, bizim.
Ne k?r?p ne k?r?lal?m,
Ne de küsüp dar?lal?m,
Ona s?k? sar?lal?m
Bu memleket bizim, bizim.
Arif senin sütündür o,
Kemi?indir etindir o,
Bölünmez bir bütündür o,
Bu memleket bizim, bizim...
Ozan Arif
————-
Bu Memleket düzelecek
Böyle gitmeyecek elbet
Bu Memleket düzelecek
Hele garda? biraz sabret
Bu Memleket düzelecek
?t kopu?u seçece?iz
Zor günlerden geçece?iz
Küfre kefen biçece?iz
Bu Memleket düzelecek
Yüzde yüz Türk kalaca??z
Hainleri bulaca??z
Canlar?n? alaca??z
Bu Memleket düzelecek
Budanacak çürümü? dal
Ba?lanacak Turan'a yol
Kalmayacak ?ekerli bal
Bu Memleket düzelecek
?mana gelen gelecek
Gelmeyen kendi bilecek
Avrupa haraç verecek
Bu Memleket düzelecek
Orta do?u durulacak
Bu hesaplar sorulacak
Kar?? ç?kan vurulacak
Bu Memleket düzelecek
Esir bir Türk olmayacak
Çinli murat almayacak
Türk'e k?yan kalmayacak
Bu Memleket düzelecek
Ku?atarak conileri
Belirleyip canileri
Sorarak döktü?ü kan?
Bu Memleket düzelecek
Ahmedi der azkald? az
Milletim uyans?n biraz
Uyanmasa dahi yobaz
Bu Memleket düzelecek
————-
Memleket Türküleri
El edersem elli gelir yüz gelir
Bir deyi? de arkas?ndan söz gelir
Bir ba?kad?r memleket türküleri
Yüre?imin dolusunca köz gelir
Bir ba?kad?r memleket türküleri
Ba?lamada dertli dertli tel olur
Güller açar bülbüler bi hal olur
Can mar??d?r memleket türküleri
Çöker yüre?ime gitmez kal olur
Can mar??d?r memleket türküleri
Taze bir gelindir edal? nazl?
Söylenir dillerde baharl? yazl?
Hasret kokar memleket türküleri
Söylenir dillerde gitarl? sazl?
Hasret kokar memleket türküleri
Bir güzelin gözlerinde sürmedir
Kalb gözüyle dünyalar? görmedir
Kula cand?r memleket türküleri
Sevenleri dertli dertli söyletir
Cana cand?r memleket türküleri
————-
Memleket memleket dola?t?k
Gönül senle bahar? ya?ad?k
Yeminler edip güldük eylend?k
Kavu?mak için neler neler yapt?k
Memleket meleket dola?t?k
K?rlar'da saçlar?na güller takt?k
Bir birimize olan dostlu?u yitirdik
Günümüzü gün edip a?lad?k
Memleket memleket dola?t?k
Deniz kenar?n da el ele dola?t?k
Çimler üzerinde oturup a?lad?k
Kavu?mak için dualar ettik
Memleket memleket dola?t?k
Ya?anan günlerin de?erini bilmedik
?kimiz de a?lad?k, maziyi and?k
Kavu?madan bir birimizi k?rd?k
Memleket memleket dola?t?k
————-
Memleket Memleket
Bu ?ehirde bayram;
Bir hüzün senfonisi...
Yüre?in ça?layan dehlizinde
Gurbetli?in, gurbetin içinde
tek bir bayram vard?r;
Memleket topra??nda nefeslenmek...
Ac?yla ac?lanmak oldurur meyveyi
Memleket, memleket
En yüce insanda bile
En derinde yara
Soldurur içten bir gülümsemeyi...
Dönülmez ak?amlar?n ikliminde
Tek bir bayram vard?r;
Memleket, memleket...
??te böyle ba?lar canh?ra? feryat
'O mahur beste çalar' birden
Nostaljiyle terennüm eder canlar
Bitmez efkar, sabahlar sokaklarda
Kald?r?mlar; e?, dost, akraba
Kald?r?mlar; gurbetimin annesi...
Ey yüre?in en ücra kö?esi
Bülbül ?imdi alt?n kafeste
Yine der durur 'memleket, memleket'
————-
Benim Memleketim
Benim memleketim sanki bir cevher
Ta?lar?, topra??, suyu mücevher
Soludu?um hava, her ?eye bedel
?çmekle tükenmez benim memleket.
U?runa milyonlar verdi can?n?
Oluk, oluk yere döktü kan?n?
Bayra??mda bundan ald?n ?an?n?
Dökmekle tükenmez, benim memleket.
Birkaç densiz seni yakmaya kalkar
Be?ikten Türk o?lu aya?a kalkar
F?rsat kollar inde, it ile çakal
Yakmakla y?k?lmaz, benim memleket.
Bu günlerde gördüm, benzinmi solmu?
Güvendi?in insanlar, bir hal olmu?
Koçyi?it anas?, dizine vurmu?
Ölmekle tükenmez benim memleket.
Ya?ad?k biz türlü, türlü zorlar?
Payla?t?k ya gizli, gizli s?rlar?
Geçece?iz yine, e?ri darlar?
S?kmakla y?k?lmaz benim memleket.
Ölürüm u?runa dü?ünmem bunu
Sana yan bakan?n gelecek sonu
Doldurur gö?sümü bu iman yolu
Y?kmakla tükenmez benim memleket.
Çekilip kenara, kader dedirtmem
Le? kargas? uçma, sana yedirtmem
Yetti art?k Mehmet'imi öldürtmem
Yemekle tükenmez benim memleket.
Bundan sonra böyle, sürecek ?rk'?m
Susmayacak dilde, memleket ?ark?m
Bunu böyle bilin, Türko?lu Türk'üm
Dilimde tükenmez benim memleket.
————-
Memleket Ak?amlar?
Memleket ak?amlar?
A??r aheste.
Zaman geçmek bilmez.
Akmak... Bilmez.
Ku? uçmaz kervan geçmez
memleketim.
Memleket ak?amlar?
Ani bir rüzgâr eser.
Eser, kavak yapraklar?n?
sallar geçer.
Sallar geçer yaz s?caklar?n?.
Memleket ak?amlar?
?ki tan?d?k kedi kar??la??r
bir duvar üstünde.
Bahçe duvarlar? üstünde
erken dü?mü? yapraklar
bak???r.
Kavak yapraklar?, sö?üt yapraklar?
birbirine kar???r.
Memleket ak?amlar?
Sar?cak ???klar dökülür
pencerelerden.
Penceresi cam cama evlerden
sar? ho? ???klar süzülür,
Yüreklerden yar? lo? ???klar süzülür.
Memleket ak?amlar?
Mahalle bakkallar? kapan?r.
Çocuklar?n son oyunlar?
sokak aralar?nda oynan?r.
Sokaklardan oyun art?klar? toplan?r.

#2995

 
© 2015
AŞK