Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mevlana Celaleddin Rumi ?iirleri

Mevlana ?iirleri sayfas? - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, ?air: Mevlana celaleddin rumi, Konu özeti: Hz. Mevlanan?n ?iirlerini bir ba?l?k alt?nda toplamaya çal??t?k. Farkl? ?iirleri varsa lütfen gönderiniz yay?nlayal?m.
Gel
Gene gel, gene.
Ne olursan ol, ister kafir ol,
?ster atese tap, ister puta,
?ster yüz kere tövbe etmi? ol,
ister yüz kere bozmu? ol tövbeni...
Umutsuzluk kap?s? de?il bu kap?,
Nas?lsan,
Öyle gel.
————-
Ne Olursan Ol
Paran? ver, gönlünü ver, can?n? ver
Ama SIRRINI VERME! ...
Günlerini say, kazanc?n? say, büyüklerini say
Ama YER?NDE SAYMA! ...
??ini be?en, a??n? be?en, e?ini be?en
Ama KEND?N? BE?ENME! ...
Emek ver, kulak ver, bilgi ver
Ama SAKIN BO? VERME! ...
Fidan büyüt, çocuk e?it, yoksul besle
Ama K?N BESLEME! ...
Davet et, hayret et, ülfet et, affet
Ama ?HANET ETME! ...
Kitap oku, meslek oku, dünyay? oku
Ama LANET OKUMA! ...
S?n?f?n? geç, hayat?n? seç, rakibini geç
Ama GÜLÜP GEÇME! ...
Gönül al, dost al, yolda? al
Ama BEDDUA ALMA! ...
Yakla?, tan??, konu?, uzakla?
Ama U?AKLA?MA! ...
Do?rul, sayr?l, evril, devril
Ama E?R?LME! ...
Hislen, tasalan, seslen, uslan
Ama PASLANMA! ...
?til, ütül, at?l, kat?l
Ama SATILMA!
————-
Oldu?un Gibi Görün ya da Göründü?ün Gibi Ol
Güne? gibi ol ?efkatte, merhamette.
Gece gibi ol ay?plar? örtmekte.
Akarsu gibi ol keremde, cömertlikte.
Ölü gibi ol öfkede , asabiyette.
Toprak gibi ol tevazuda, mahviyette.
Ya oldu?un gibi görün, ya göründü?ün gibi ol.
————-
Bu Gün Ahmet Benim
Bugün ahmet benim,
ama dünkü Ahmet de?il.
Bugün anka benim,
ama yemle beslenen ku?ca??z de?il.
Enelhak kadehiyle
bir yudum içen s?zd?
Tar?l?k ?arab?ndan.
?i?elerle, küplerle içtim ben, s?zmad?m,
ben, sultanlar?n arad??? sultan.
Ben hâcetler k?blesiyim.
Gönlün k?blesiyim ben.
Ben cuma mescidi de?ilim,
insanl?k mescidiyim ben.
Ben saf aynay?m,
s?r?m dökülmemi?, paslanmam???m.
Ben kin dolu bir gönül de?ilim,
Sinâ da??n?n gönlüyüm ben.
Üzüm sarho?lu?u de?il benim sarho?lu?um,
benim sarho?lu?umun sonu yok.
Tarhana çorbas? içmem ben,
can yeme?i yerim,
içerim can ?erbeti.
??te sartt? seni
bir gümü? bedenlinin özlemi.
Alt?n haline geldin art?k.
Sen alt?na â??ks?n,
alt?n benim rengime â??k.
Gönlü saf sûfiyim ben,
benim tekkem âlem,
medresem dünya benim.
De?ilim abal? sûfilerden.
?ster yakar?? eri ol sen,
meyhane eri istersen,
bundan sanki ne ç?kar?
Yok cumartesiymi?, yok cumaym??,
bence ne fark? var?
Gerçe?in tad?n? alan er
ne alt?na ald?r?? eder,
ne kalendar tac?na bakar.
Ne tasas? vard?r, ne kini.
Ey Tebriz'li hak ?ems'i,
yüzünü göstermediysen sen,
yoksul çaresiz kal?rd? kulun;
ne gönlü olurdu, ne dini.
————-
A??t
Göz gam?n ne oldu?unu bilseydi,
gökyüzü bu ayr?l??? çekseydi,
padi?ah bu ac?y? duysayd?;
göz gece demez gündüz demez a?lard?,
gökler y?ld?zlara, güne?le, ayla
gece demez gündüz demez a?lard?.
padi?ah bakard? ününe,
tac?na, taht?na, tolgas?na, kemerine,
gece demez gündüz demez a?lard?.
Gül bahçesi güzün gelece?ini duysayd?,
uçan ku? avlanaca??n? bilseydi,
gerdek gecesi bu özlemi görseydi;
gül bahçesi hem güle hem dala a?lard?,
uçan ku? uçmaktan vazgeçer a?lard?,
gerdek gecesi öpü?meye, sar?lmaya a?lard?.
Zalo?lu bu zülmü görseydi,
ecel bu ç??l??? duysayd?,
cellâd?n yüre?i olsayd?;
Zalo?lu sava?a, yi?itli?e a?lard?,
ecel bakard? kendine a?lard?,
cellât, yüre?i ta? olsa, a?lard?.
Kumru, ba??na gelece?i duysayd?,
tabut, içine gireni bilseydi,
hayvanlarda bir parça ak?l olsayd?;
kumru selviden ayr?l?r a?lard?,
tabut omuzda giderken a?lard?
öküzler, beygirler, kediler a?lard?.
Ölüm ac?lar?n? gördü tatl? can,
koyuldu i?te böyle a?lamaya.
Olanlar oldu, gitti dostum benim.
?u dünya bir altüst olsa, aülasa yeri var.
öylesine topraklar alt?nda kalm???m.
————-
Allah?m Bu Vuslat? Hicran Etme
Allah?m bu vuslat? hicran etme
A?k?n sarho?lar?n? nalan etme
Sevgi bahçesini yemye?il b?rak
Bu mestlere bahçelere kasdetme
Dal? yapra?? vurma hazan gibi
Halk?n? ba?? dönmü? zelil etme
Ku?unun yuvas?n?n a?ac?n?
Y?kma da ku?lar?n? perran etme
Kumunu ve mumunu kar??t?rma
Dü?manlar? kör et de ?adan etme
H?rs?zlar ayd?nl???n dü?man?d?r
Onlar?n i?lerini asan etme
?kbal k?blesi yaln?z bu halkad?r
Umut kabesin öyle viran etme
Bu çad?r iplerini öyle katma
Çad?r senindir eya sultan etme
Yok dünyada hicrandan daha ac?
Ne istiyorsan et de onu etme
————-
Ba?ka Yar?nlar
Bugün yüzünde bir ba?ka güzellik var senin,
bugün duda??nda ba?ka bir tad var,
boyunda ba?ka bir yücelik.
Bugün k?rm?z? gülün bir ba?ka daldan.
Ay?n gökyüzüne bugün s??mam??.
Göklere benzeyen gö?sün bugün daha geni?.
Hangi yan?ndan kalkt?n bu sabah, söyle,
bir ba?ka kavga var dünyada senin yüzünden,
dünyada bir ba?ka gidi?
Biz senin gözlerinden gördük
arslanlara meydan okuyan o ceylan?,
Ba?ka bir ovas? var o ceylan?n bugün
iki cihandan da d??ar?
Seven insan?n aya?? m? yok,
i?te ona ölümsüzlük kapand?.
Yukarlarda onunla uçar gider.
Gözlerinin denizinde onu arama.
Oinci bir ba?ka denizde.
Bakars?n bugün sever bu yürek,
yar?n sevilir bakars?n.
Yüre?imin özünde ba?ka yar?nlar var.
————-
Bir Olur mu?
Biri geldi, hoca senai öldü dedi.
Yabana at?l?r bir er de?ildi ki, omuz silkelim.
Saman çöpü de?ildi ki uçtu diyelim.
Su de?ildi ki, so?uktan dondu diyelim.
Tarak de?ildi ki, bir saç teli k?rd? onu diyelim.
Bu?day tanesi de?ildi ki, toprakla kayboldu diyelim.
O ?u toprak yurtta bir alt?n gömüsüydü.
Bir arpaya sayard? iki cihan?.
Ald? topraktan yarat?lan bedeni bir gün,
f?rlatt? topra?a att?.
Ald? götürdü ak?l dene ?eyi.
Yanl?? laf m? ediyoruz ne?
Kimsenin bilmedi?i bir can daha vard?,
ba???lad? gitti o can? sevgiliye.
Saf ?arap tortu koyvermi?ti.
Saf? tortunun üstüne ç?km??t?,
ar?nm??t? tortudan.
Günlerden bir gün, azizim,
yolda birbirlerine rastlam??lar,
birlikte yolculuk etmi?lerdi,
bir kürt, bir maraga'l?, bir rey'li,
bir de rum ülkesinden biri.
Biri olur muydu atlas kuma?la kara çul?
Elbet yollar ayr?ld? bir gün.
her biri kendi yurduna gitti.
————-
Bir Gececik
Bir gececik uyuma, ne olur.
Ayr?l?k kap?s?n? çalma bir gececik.
Bir gececik dostlar?n gönlü olsun,
ne olur sabah? et bir gececik.
Bir gececik gözlerimiz seninle ayd?n olsun,
kör olsun ?eytan bir gececik.
Dünyay? güzel kokular sars?n bütün.
Karanl?klardan ???klar aks?n ovalara.
Sofrandakiler dirilsin bir gececik.
Bir gececik uyuma, ne olur.
Ayr?l?k kap?s?n? çalma bir gececik.
Bir gececik ata bin, meydana gel.
Gönüller bir gececik rahat olsun,
gö?üsler meydana dönsün bir gececik.
Yeniler giyinelim biz kullar?n.
Musa gibi sen bir sopa al eline.
Sopa bir anda elinde y?lan olsun.
Süleyman gibi sen kar?ncalar?n yan?na var.
Kar?ncalar bir anda birer Süleyman olsun.
Ne olur, bir gececik kap?s?n? çalma ayr?l???n.

#2904

 
© 2015
AŞK