Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mevlana Haftas? ?le ?lgili ?iirler

2 - 9 Aral?k Mevlana Haftas? ile ilgili ?iirler - Sizlere yeni ve de?i?ik K?sa Mevlana Haftas? ile ilgili ?iirler haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? Mevlana Haftas? ile ilgili ?iirleriniz varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun Mevlana Haftas? ile ilgili ?iirler;
Mevlana
Ho? görünün mimar?s?n
Gönüllerin bahar?s?n
Türkülerin diyar?s?n
Can?m Mevlana Mevlana
Döner durur semahlar?n
Ne güzeldir sabahlar?n
Çoktur senin a??klar?n
A?lar Mevlana Mevlana
Az da biter çokta biter
?nsana insanl?k yeter
Gönüller hep seni sever
Yanar Mevlana Mevlana
A??k Metin bitmez sanma
Hakk? uzakta arama
Bu gönülde ki yarama
Derman Mevlana Mevlana
Metin Kele?

Mevlana
A?k?n girdab?na tutulmu?
Döner Hakk'a do?ru Mevlânâ
Gönüller Hakk'? onda bulmu?
Gözlerin nuru Mevlânâ
Sevgi ba??ndan bir nehr akar
Üstündeki köprü Mevlânâ.
Bahçesinde hep güller kokar
O güllerin gülü Mevlânâ
Nura bo?mu? me?hur beldeyi
Akan gözya??yla Mevlânâ
Sevgiyle yo?urmu? her ?eyi,
Da??yla ta??yla Mevlânâ
Aç olan gelsin bu dergâha
Ekmek, su, sevgidir Mevlâna.
Yükselir nuruyla Allah'a
Menzile çizgidir Mevlâ'na
Yelken açar hep sonsuzlara
Dalar ummanlara Mevlânâ
Bazen ç?kar da y?ld?zlara
Bakar, insanlara Mevlânâ
Ra?it Keskin

Bu gün Mevlana günü
Unutal?m yürekte beslenen tüm kinleri
Bu gün ho?görü günü bu gün Mevlana günü,
Birle?tirelim dostlar dünyadaki dinleri
Görmeyelim küskünü bu gün Mevlana günü
Gel diyordu Mevlana kim olursan öyle gel
Karde? yarat?ld?k biz olur mu ki bizden el
Tanr? insan? sever güzel olursa amel
?nsandan yok üstünü bu gün Mevlana günü,
Unuttum bana kar?? yap?lan hakareti
Sizde beni affedin, beslemeyin nefreti
Bak Mevlana göstermi? bizlere i?areti
Unutal?m biz dünü bu gün Mevlana günü,
Co?ari sesleniyor sevgi olsun yürekte
?nsanl?k için her ?ey, özü vard?r gerçekte
Yap?lan her sevab?n hepsi ayr? ölçekte
Bozmayal?m bütünü bu gün Mevlana günü
?brahim Co?ar

Mevlana ve Ho?görü
Mevlana de?ince, akl?ma ilk gelir, ho?görü
?slam Dininin, ana temelidir, ho?görü
?nsanlar?n kalbini fethetmektir, ho?görü
Yarat?lm???, yaratandan ötürü sevmektir, ho?görü
Y?llard?r ho?görünün simgesisin, Ey Mevlana
Ellerimizi gö?e de?il, açar?z Mevla'ma
Konya'dan, Dünyaya ???k tuttun, Ey Mevlana
Dualar?m?z daim ula?s?n, Mevla'ma
Mevlana, tasavvufun babas?
Çok de?erlidir, üzerindeki abas?
?ncelik ondad?r, yoktur kabas?
Oraya ko?uyor, Mevlana kasabas?
Kâinat dönüyor, Mevlana'n?n döndü?ü gibi
Mevlana'n?n k?ymetini bilmeyenlerin, göründü dibi
Onun elinde ve dilinde, hiçbir zaman bulunmaz çivi
Mevlana ve ho?görüden anlamayanlara, sunar?m kivi
Fikret Gürsoy

Mevlana
Nice canan terk eyleyip a?k?n?
Döne döne gelir sana Mevlana
Nice tövbe k?ran, dergah kaçk?n?
Yuna yuna gelir sana Mevlana
Kimi uddan geçip kimi kopuzdan
Kimi Hintten, Çinden kimi O?uzdan
Bir gün içmek için ?eb-i arusdan
Kana kana gelir sana Mevlana
Gönül s??mam??sa gönül kab?na
Derdi olan bakar m? hicab?na
Vahdet lokmas?n? Hak ?arab?na
Bana bana gelir sana Mevlana
Varl???n s?rr?n? bildi bileli
Evini bark?n? terk eden veli
Kendini savrulan yaprak misali
Sana sana gelir sana Mevlana
Sultan'?n bir ate? dü?tü içine
?ster Çine gitsin ister Maçine
Terk edip varl??? senin hiçine
Yana yana gelir sana Mevlana
Sultan Mustafa

Mevlana...!
Senin yolun hak yoludur
Kokular?n gül kokudur
Dedin ?ems de pirimdir
Sana dönerim Mevlana
Hak ilmidir Amelinde
Ho? görülük temelinde
Hak ?erbeti ellerinde
Sana dönerim Mevlana
Güller gülistan da açar
Gül kokusu amber saçar
Gül yüzünde güllerin var
Sana dönerim Mevlana
Elbet var?rsam diyar?na
Ellerim de güller sana
E?ri boynum dü?er yana
Sana dönerim Mevlana
Feriha bir garip kuldur
Fersah fersah dert doludur
F?rsatç? mah?er kurdur
Sana dönerim mevlana
Feriha Ceylan

Mevlana ile Ho?görü
Uzay?n derin bir s?rr? var, döner karde?çe
Dünya döner, devran döner, sonra yine döner
Kendi etraf?nda döner Dünya, hiç durmadan
Ezeli ve ebedi bir sab?rd?r, Mevlana
Güne? çok uzakt?r, hem ?s?t?r hem de yakar
Her?ey toprakta ba?lar, toprakta tekrar biter
Zaman, döner bir Dünya'd?r; ????? Güne?'tir
Ezeli ve ebedi bir sab?rd?r, Mevlana
Ya?mur ya?an râhmettir, tekrarlanan zahmettir
Toprak, verir, tekrar al?r, tekrar can'd?r toprak
Yaradan yaratm??, çok çe?itli ve de kutsal
Ezeli ve ebedi bir sab?rd?r, Mevlana
Dönerek i?leyen '?lâhi' bir ???kt?r 'O'
Dönerek i?leyen bir Dünya'd?r, Mevlana
Sab?rla akan, zamanla mekand?r Mevlana
Yüzde yüz ilimdir yaradan; elçi Mevlana
Selim Temiz

Sana Geldim Mevlana
Sana geldim Mevlana...
Dü?tüm yollara Fatiha'larla
Önümde yemye?il ???ktan bir iz
Y?kanm?? yaprak gibi tertemiz
Sana geldim Mevlana...
Her?ey öylesine ma?rur, sessiz, tertemiz
Geçmi? as?rlardan beri tertemiz
Bir el dokundurursam sandukalara
Uyan?r Horasan erleri
Sana geldim Mevlana...
Divan durdum önünde, duygulu, sessiz
?çimde ne hasret, ne gül, ne bülbül
?imdi ezan nur alem, nur Konya
??te sab?r, i?te a?k, i?te tevekkül
Sen bilirsin Mevlana...
Sana geldim Mevlana...
Ayet ayet ?slam, nak?? nak?? Türk
Bir türbe içinde ne güzel mana
Serin bir rüzgarla çok uzaklardan
Sana geldim Mevlana...
Yavuz Bülent Bakiler

Dün Gece
Ne güzel geceydi dün gece, ne güzel geceydi:
Onunla sarma?dola?, dudak duda?a,
talih kap?s? ard?na kadar aç?k,
güne? kuca??m?zda.
Ne güzel geceydi dün gece, ne güzel geceydi:
?arap tas?n? her sunu?unda
diyordu akl?na ba??na al.
Hani dün gece akl?n da tam s?ras?yd? ya!
Mevlana Celaleddin Rumi

Anlatsana
Gönül dostum anlatsana,
?limizde Mevlana`y?.
Ulu zat?n ho?görüsü,
Yolumuzda Mevlanay?.
K?ymet verir her insana,
Ulvi görev dü?tü sana,
Çevir deyi?ik lisana,
Dilimizde Mevlana`y?.
Fetetti nice gönüller,
Ruzi mah?edeki kullar,
Bülbül sedas?nda diller,
Gülümüzde Mevlana`y?.
EZG?N? geldik gideriz,
Hakka borcumuz öderiz,
Hat?rdad?r yad ederiz,
Telimizde Mevlana`y?

A?IT
Göz gam?n ne oldu?unu bilseydi,
gökyüzü bu ayr?l??? çekseydi,
padi?ah bu ac?y? duysayd?;
göz gece demez gündüz demez a?lard?, gökler y?ld?zlara, güne?le, ayla
gece demez gündüz demez a?lard?.
padi?ah bakard? ününe,
tac?na, taht?na, tolgas?na, kemerine,
gece demez gündüz demez a?lard?.
Gül bahçesi güzün gelece?ini duysayd?,
uçan ku? avlanaca??n? bilseydi,
gerdek gecesi bu özlemi görseydi;
gül bahçesi hem güle hem dala a?lard?,
uçan ku? uçmaktan vazgeçer a?lard?,
gerdek gecesi öpü?meye, sar?lmaya a?lard?.
Zalo?lu bu zülmü görseydi,
ecel bu ç??l??? duysayd?,
cellâd?n yüre?i olsayd?;
Zalo?lu sava?a, yi?itli?e a?lard?,
ecel bakard? kendine a?lard?,
cellât, yüre?i ta? olsa, a?lard?.
Kumru, ba??na gelece?i duysayd?,
tabut, içine gireni bilseydi,
hayvanlarda bir parça ak?l olsayd?;
kumru selviden ayr?l?r a?lard?,
tabut omuzda giderken a?lard?
öküzler, beygirler, kediler a?lard?.
Ölüm ac?lar?n? gördü tatl? can,
koyuldu i?te böyle a?lamaya.
Olanlar oldu, gitti dostum benim.
?u dünya bir altüst olsa, aülasa yeri var.
öylesine topraklar alt?nda kalm???m
Mevlana Celaleddin Rumi

ALLAHIM BU VUSLATI H?CRAN ETME
Allah?m bu vuslat? hicran etme
A?k?n sarho?lar?n? nalan etme
Sevgi bahçesini yemye?il b?rak
Bu mestlere bahçelere kasdetme
Dal? yapra?? vurma hazan gibi
Halk?n? ba?? dönmü? zelil etme
Ku?unun yuvas?n?n a?ac?n?
Y?kma da ku?lar?n? perran etme
Kumunu ve mumunu kar??t?rma
Dü?manlar? kör et de ?adan etme
H?rs?zlar ayd?nl???n dü?man?d?r
Onlar?n i?lerini asan etme
?kbal k?blesi yaln?z bu halkad?r
Umut kabesin öyle viran etme
Bu çad?r iplerini öyle katma
Çad?r senindir eya sultan etme
Yok dünyada hicrandan daha ac?
Ne istiyorsan et de onu etme
Mevlana Celaleddin Rumi

BAHAR
Sevgili tutmu? yular?mdan beni,
develer gibi habire çeker.
Esrik devesini böyle nereye götürür,
böyle hangi katara?
Hem can?m? çi?nedi benim o,
hem bedenimi çi?nedi.
Gönlümü ba?lad? benim o,
k?rd? ?i?emi.
Ne i? yapt?rmaya götürür, bilmem,
nereye götürür beni.
Sevgili takar beni oltas?na,
atar karaya bal?k gibi.
Sevgili kurar gönlüme bir tuzak,
avc?dan yana çeker sürür beni.
Bakar?m tabiat ba?lar büyük i?ine:
Bulutlar gelir uzaktan
katar katar, küme küme.
Bulutlar sular ovalar?.
Bulutlar yürür da?lara do?ru.
Uyan?r açar gözlerini yeryüzü.
Gökler çalar davulunu.
Dallar?n gönlüne çeker gülün özü
en güzel kokusunu bahar?n.
Tohumun gönlü ba?lar vermeye tohum.
A?aç durmadan söyler, döker içini.
Mevlana Celaleddin Rumi

BA?KA YARINLAR
Bugün yüzünde bir ba?ka güzellik var senin,
bugün duda??nda ba?ka bir tad var,
boyunda ba?ka bir yücelik.
Bugün k?rm?z? gülün bir ba?ka daldan.
Ay?n gökyüzüne bugün s??mam??.
Göklere benzeyen gö?sün bugün daha geni?.
Hangi yan?ndan kalkt?n bu sabah, söyle,
bir ba?ka kavga var dünyada senin yüzünden,
dünyada bir ba?ka gidi?
Biz senin gözlerinden gördük
arslanlara meydan okuyan o ceylan?,
Ba?ka bir ovas? var o ceylan?n bugün
iki cihandan da d??ar?
Seven insan?n aya?? m? yok,
i?te ona ölümsüzlük kapand?.
Yukarlarda onunla uçar gider.
Gözlerinin denizinde onu arama.
Oinci bir ba?ka denizde.
Bakars?n bugün sever bu yürek,
yar?n sevilir bakars?n.
Yüre?imin özünde ba?ka yar?nlar var.
Mevlana Celaleddin Rumi

BER? GEL
Beri gel, daha beri, daha beri.
Bu yol vuruculuk nereye dek böyle?
Bu h?r gür, bu sava? nereye dek?
Sen bensin i?te, ben senim i?te.
Ne diye bu direnme böyle, ne diye?
Ne diye ayd?nl?ktan kaçar ayd?nl?k, ne diye?
Topumuz bir tek olgun ki?iyiz, bir tek,
Ne diye böyle ?a?? olmu?uz, ne diye?
Zengin yoksulu hor görür, ne diye?
Sa? soluna yan bakar, ne diye?
?kisi de senin elin, ikiside,
Peki, kutlu ne, kutsuz ne?
Topumuz bir tek inciyiz, bir tek.
Ba??m?z da tek, akl?m?z da tek.
Ne diye iki görür olup kalm???z
?ki büklüm gökkubbenin alt?nda, ne diye?
Sen habire gevele dur bakal?m,
Habire 'Usul boylu birlik çam a?ac?' de,
Sonu nereye var?r bunun, nereye?
?u be? duyudan, alt? yönden
Var?n? yo?unu birli?e çek, birli?e.
Kendine gel, benlikten ç?k, uzak dur,
?nsanlara kat?l, insanlara,
?nsanlarla bir ol.
?nsanlarla bir oldun mu bir madensin, bir ulu deniz.
Kendinde kald?n m? bir damlas?n, bir dane.
Erkek arslan diledi?ini yapar, diledi?ini.
Köpek köpekli?ini ede durur, köpekli?ini.
Tertemiz can canl???n? i?ler, canl???n?.
Beden de bedenli?ini yapar, bedenli?ini.
Ama sen can? da bir bil, bedeni de,
Yaln?z say?da çoktur onlar, alabildi?ine,
Hani bademler gibi, bademler gibi.
Ama hepsindeki ya? bir.
Dünyada nice diller var, nice diller,
Ama hepsin de anlam bir.
Sen kaplar?, testileri hele bir k?r,
Sular nas?l bir yol tutar, gider.
Hele birli?e ula?, h?r gürü, sava?? b?rak,
Can nas?l ko?ar, bunu canlara iletir.
Mevlana Celaleddin Rumi

DUY ??KAYET ETMEDE HER AN BU NEY
Duy ?ikayet etmede her an bu ney,
Anlat?r hep ayr?l?klardan bu ney.
Der ki feryad?m kam??l?ktan gelir,
Duysa her kim, gözlerinden kan gelir.
Ayr?l?ktan parçalanm?? bir yürek
?sterim ben, derdimi dökmem gerek.
Kim ki asl?ndan ay?rm?? can?n?,
Öyle bekler, öyle vuslat an?n?.
A?lad?m her yerde hep ah eyledim,
Gördü?üm her kul için dostum dedim.
Herkesin zann?nda dost oldum ama,
Kimse talip olmad? esrar?ma.
Hiç de?il feryad?ma s?rr?m uzak,
Nerde bir göz, nerde bir candan kulak?
Aynad?r ten can için, can ten için,
Lakin olmaz can gözü her kimsenin.
Ney sesi tekmil hava oldu ate?,
Hem yok olsun, kimde yoksa bu ate?!
A?k ate? olmu? dökülmü?tür ney'e,
Cezbesi a?k?n kar??m??t?r mey'e.
Yardan ayr? dostu ney dost k?ld? hem,
Perdesinden perdemiz y?rt?ld? hem.
Kanl? yoldan ney sunar hep arz-? hal,
Hem verir Mecnunun a?k?ndan misal.
Ney zehir, hem panzehir, ah nerde var,
Böyle bir dost, böyle bir özlemli yar?
S?rr? bu akl?n bilinmez akl-ile,
Tek kulakt?r mü?teri, ancak dile.
Gam dolu günler zaman hep ayn? hal,
Gün tamam oldu, yalan, yanl??, hayal.
Gün geçer yok korkumuz, her ?ey masal,
Ey temizlik örne?i sen gitme, kal!
Kand? her ?ey, tek bal?k kanmaz sudan,
Gün uzar, r?zk?n e?er bulmazsa can.
Olgunun halinden ah, anlar m? ham?
Söz uzar, kesmek gerektir vesselam.
Mevlana Celaleddin Rumi

BUGÜN AHMET BEN?M
Bugün ahmet benim,
ama dünkü Ahmet de?il.
Bugün anka benim,
ama yemle beslenen ku?ca??z de?il.
Enelhak kadehiyle
bir yudum içen s?zd?
Tar?l?k ?arab?ndan.
?i?elerle, küplerle içtim ben, s?zmad?m,
ben, sultanlar?n arad??? sultan.
Ben hâcetler k?blesiyim.
Gönlün k?blesiyim ben.
Ben cuma mescidi de?ilim,
insanl?k mescidiyim ben.
Ben saf aynay?m,
s?r?m dökülmemi?, paslanmam???m.
Ben kin dolu bir gönül de?ilim,
Sinâ da??n?n gönlüyüm ben.
Üzüm sarho?lu?u de?il benim sarho?lu?um,
benim sarho?lu?umun sonu yok.
Tarhana çorbas? içmem ben,
can yeme?i yerim,
içerim can ?erbeti.
??te sartt? seni
bir gümü? bedenlinin özlemi.
Alt?n haline geldin art?k.
Sen alt?na â??ks?n,
alt?n benim rengime â??k.
Gönlü saf sûfiyim ben,
benim tekkem âlem,
medresem dünya benim.
De?ilim abal? sûfilerden.
?ster yakar?? eri ol sen,
meyhane eri istersen,
bundan sanki ne ç?kar?
Yok cumartesiymi?, yok cumaym??,
bence ne fark? var?
Gerçe?in tad?n? alan er
ne alt?na ald?r?? eder,
ne kalendar tac?na bakar.
Ne tasas? vard?r, ne kini.
Ey Tebriz'li hak ?ems'i,
yüzünü göstermediysen sen,
yoksul çaresiz kal?rd? kulun;
ne gönlü olurdu, ne dini.
Mevlana Celaleddin Rumi

DOSTLAR GÜN BUGÜN
Toy, dü?ün kuma? oldu, ölçüldü biçildi.
Toy, dü?ün elbise oldu uzun boya.
Toylar, dü?ünler tam bizim için,
toyumuz, dü?ünümüz kutlu olsun dünyaya.
?ekere e? oldu dudu ku?u,
zühre e? oldu aya.
Toylar, dü?ünler tam bizim için,
toyumuz, dü?ünümüz kutlu olsun dünyaya.
Bugün hayat öylesine rahat.
Bugün yürekler öylesine ferah.
Bugün insanlar öylesine karde?.
Toylar, dü?ünler tam bizim için,
toyumuz, dü?ünümüz kutlu olsun dünyaya.
Ey ?ehrimizi ayd?nlatan sultan,
güvey oluyorsun bir güzele bu gece.
Ne de güzel yürüyorsun mahallemizde sal?na sal?na,
ne de güzel ak?yorsun deremize ça?laya ça?laya,
ey bizi unutmayan, bizi arayan dost,
ey bizim suyumuz, ?rma??m?z.
Toylar, dü?ünler tam bizim için,
toyumuz, dü?ünümüz kutlu olsun dünyaya.
Dostlar?m, gün bugün,
oynay?n, raksedin, dönün.
Bir bölük halk deniz gibi köpürüyor,
bir bölük halk dalga dalga secdede.
Bir bölük halk k?l?ç gibi sava??yor,
bir bölük halk kan?m?z? içmede.
??te girdi gerde?e nergisle gül,
i?te ast?m davulumu boynuma.
Toylar, dü?ünler tam bizim için,
toyumuz, dü?ünümüz kutlu olsun dünyaya.
Mevlana Celaleddin Rumi

#2905

 
© 2015
AŞK