Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mevlana Haftas? ?iirleri

2 - 9 Aral?k Mevlana Haftas? ?iirleri - Sizlere yeni ve de?i?ik K?sa Mevlana Haftas? ?iirleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? Mevlana Haftas? ?iirleriniz varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun Mevlana Haftas? ?iirleri;
Dün Gece
Ne güzel geceydi dün gece, ne güzel geceydi:
Onunla sarma?dola?, dudak duda?a,
talih kap?s? ard?na kadar aç?k,
güne? kuca??m?zda.
Ne güzel geceydi dün gece, ne güzel geceydi:
?arap tas?n? her sunu?unda
diyordu akl?na ba??na al.
Hani dün gece akl?n da tam s?ras?yd? ya!
Mevlana Celaleddin Rumi

Anlatsana
Gönül dostum anlatsana,
?limizde Mevlana`y?.
Ulu zat?n ho?görüsü,
Yolumuzda Mevlanay?.
K?ymet verir her insana,
Ulvi görev dü?tü sana,
Çevir deyi?ik lisana,
Dilimizde Mevlana`y?.
Fetetti nice gönüller,
Ruzi mah?edeki kullar,
Bülbül sedas?nda diller,
Gülümüzde Mevlana`y?.
EZG?N? geldik gideriz,
Hakka borcumuz öderiz,
Hat?rdad?r yad ederiz,
Telimizde Mevlana`y?

Mevlana
Ho? görünün mimar?s?n
Gönüllerin bahar?s?n
Türkülerin diyar?s?n
Can?m Mevlana Mevlana
Döner durur semahlar?n
Ne güzeldir sabahlar?n
Çoktur senin a??klar?n
A?lar Mevlana Mevlana
Az da biter çokta biter
?nsana insanl?k yeter
Gönüller hep seni sever
Yanar Mevlana Mevlana
A??k Metin bitmez sanma
Hakk? uzakta arama
Bu gönülde ki yarama
Derman Mevlana Mevlana
Metin Kele?
-
Mevlana
A?k?n girdab?na tutulmu?
Döner Hakk'a do?ru Mevlânâ
Gönüller Hakk'? onda bulmu?
Gözlerin nuru Mevlânâ
Sevgi ba??ndan bir nehr akar
Üstündeki köprü Mevlânâ.
Bahçesinde hep güller kokar
O güllerin gülü Mevlânâ
Nura bo?mu? me?hur beldeyi
Akan gözya??yla Mevlânâ
Sevgiyle yo?urmu? her ?eyi,
Da??yla ta??yla Mevlânâ
Aç olan gelsin bu dergâha
Ekmek, su, sevgidir Mevlâna.
Yükselir nuruyla Allah'a
Menzile çizgidir Mevlâ'na
Yelken açar hep sonsuzlara
Dalar ummanlara Mevlânâ
Bazen ç?kar da y?ld?zlara
Bakar, insanlara Mevlânâ
Ra?it Keskin
-
Bu gün Mevlana günü
Unutal?m yürekte beslenen tüm kinleri
Bu gün ho?görü günü bu gün Mevlana günü,
Birle?tirelim dostlar dünyadaki dinleri
Görmeyelim küskünü bu gün Mevlana günü
Gel diyordu Mevlana kim olursan öyle gel
Karde? yarat?ld?k biz olur mu ki bizden el
Tanr? insan? sever güzel olursa amel
?nsandan yok üstünü bu gün Mevlana günü,
Unuttum bana kar?? yap?lan hakareti
Sizde beni affedin, beslemeyin nefreti
Bak Mevlana göstermi? bizlere i?areti
Unutal?m biz dünü bu gün Mevlana günü,
Co?ari sesleniyor sevgi olsun yürekte
?nsanl?k için her ?ey, özü vard?r gerçekte
Yap?lan her sevab?n hepsi ayr? ölçekte
Bozmayal?m bütünü bu gün Mevlana günü
?brahim Co?ar
-
Mevlana ve Ho?görü
Mevlana de?ince, akl?ma ilk gelir, ho?görü
?slam Dininin, ana temelidir, ho?görü
?nsanlar?n kalbini fethetmektir, ho?görü
Yarat?lm???, yaratandan ötürü sevmektir, ho?görü
Y?llard?r ho?görünün simgesisin, Ey Mevlana
Ellerimizi gö?e de?il, açar?z Mevla'ma
Konya'dan, Dünyaya ???k tuttun, Ey Mevlana
Dualar?m?z daim ula?s?n, Mevla'ma
Mevlana, tasavvufun babas?
Çok de?erlidir, üzerindeki abas?
?ncelik ondad?r, yoktur kabas?
Oraya ko?uyor, Mevlana kasabas?
Kâinat dönüyor, Mevlana'n?n döndü?ü gibi
Mevlana'n?n k?ymetini bilmeyenlerin, göründü dibi
Onun elinde ve dilinde, hiçbir zaman bulunmaz çivi
Mevlana ve ho?görüden anlamayanlara, sunar?m kivi
Fikret Gürsoy
-
Mevlana
Nice canan terk eyleyip a?k?n?
Döne döne gelir sana Mevlana
Nice tövbe k?ran, dergah kaçk?n?
Yuna yuna gelir sana Mevlana
Kimi uddan geçip kimi kopuzdan
Kimi Hintten, Çinden kimi O?uzdan
Bir gün içmek için ?eb-i arusdan
Kana kana gelir sana Mevlana
Gönül s??mam??sa gönül kab?na
Derdi olan bakar m? hicab?na
Vahdet lokmas?n? Hak ?arab?na
Bana bana gelir sana Mevlana
Varl???n s?rr?n? bildi bileli
Evini bark?n? terk eden veli
Kendini savrulan yaprak misali
Sana sana gelir sana Mevlana
Sultan'?n bir ate? dü?tü içine
?ster Çine gitsin ister Maçine
Terk edip varl??? senin hiçine
Yana yana gelir sana Mevlana
Sultan Mustafa
-
Mevlana...!
Senin yolun hak yoludur
Kokular?n gül kokudur
Dedin ?ems de pirimdir
Sana dönerim Mevlana
Hak ilmidir Amelinde
Ho? görülük temelinde
Hak ?erbeti ellerinde
Sana dönerim Mevlana
Güller gülistan da açar
Gül kokusu amber saçar
Gül yüzünde güllerin var
Sana dönerim Mevlana
Elbet var?rsam diyar?na
Ellerim de güller sana
E?ri boynum dü?er yana
Sana dönerim Mevlana
Feriha bir garip kuldur
Fersah fersah dert doludur
F?rsatç? mah?er kurdur
Sana dönerim mevlana
Feriha Ceylan
-
Mevlana ile Ho?görü
Uzay?n derin bir s?rr? var, döner karde?çe
Dünya döner, devran döner, sonra yine döner
Kendi etraf?nda döner Dünya, hiç durmadan
Ezeli ve ebedi bir sab?rd?r, Mevlana
Güne? çok uzakt?r, hem ?s?t?r hem de yakar
Her?ey toprakta ba?lar, toprakta tekrar biter
Zaman, döner bir Dünya'd?r; ????? Güne?'tir
Ezeli ve ebedi bir sab?rd?r, Mevlana
Ya?mur ya?an râhmettir, tekrarlanan zahmettir
Toprak, verir, tekrar al?r, tekrar can'd?r toprak
Yaradan yaratm??, çok çe?itli ve de kutsal
Ezeli ve ebedi bir sab?rd?r, Mevlana
Dönerek i?leyen '?lâhi' bir ???kt?r 'O'
Dönerek i?leyen bir Dünya'd?r, Mevlana
Sab?rla akan, zamanla mekand?r Mevlana
Yüzde yüz ilimdir yaradan; elçi Mevlana
Selim Temiz
-
Sana Geldim Mevlana
Sana geldim Mevlana...
Dü?tüm yollara Fatiha'larla
Önümde yemye?il ???ktan bir iz
Y?kanm?? yaprak gibi tertemiz
Sana geldim Mevlana...
Her?ey öylesine ma?rur, sessiz, tertemiz
Geçmi? as?rlardan beri tertemiz
Bir el dokundurursam sandukalara
Uyan?r Horasan erleri
Sana geldim Mevlana...
Divan durdum önünde, duygulu, sessiz
?çimde ne hasret, ne gül, ne bülbül
?imdi ezan nur alem, nur Konya
??te sab?r, i?te a?k, i?te tevekkül
Sen bilirsin Mevlana...
Sana geldim Mevlana...
Ayet ayet ?slam, nak?? nak?? Türk
Bir türbe içinde ne güzel mana
Serin bir rüzgarla çok uzaklardan
Sana geldim Mevlana...
Yavuz Bülent Bakiler

#2903

 
© 2015
AŞK