Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mevlana'n?n Sözleri

Mevlana sözleri k?sa sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözlerini yay?nlamaya çal??t?k.
Sevgide güne? gibi ol, dostluk ve karde?likte akarsu gibi ol, hatalar? örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya oldu?un gibi görün, ya göründü?ün gibi ol.
O beden testisi ab-? hayatla dopdolu, bu beden testisi ise ölüm zehiri ile. ?çindekine bakarsan padi?ahs?n, kab?na bakarsan yolu yitirdin.
Geni?lik, sab?rdan do?ar.
Korkunç bir kurban bayram? olan k?yamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü.
Kim daha güzelse k?skançl??? daha fazla olur. K?skançl?k ate?ten meydana gelir.
Dünya tuzakt?r. Yemi de istek. ?stek tuzaklar?ndan kaç?n?n.
Irmak suyunu tümden içmenin imkan? yok ama susuzlu?u giderecek kadar içmemenin de imkan? yok.
Gürzü kendine vur. Benli?ini, varl???m? k?r gitsin. Çünkü bu ten gözü, kula?a t?kanm?? pamu?a benzer.
Ey alt?n s?rmalarla süslü elbiseler giymeye, kemer takmaya al??m?? ki?i. Sonunda sana da diki?siz elbiseyi giydirecekler.
E?e?e, kat?r boncu?uyla inci birdir. Zaten o e?ek, inciyle denizin varl???ndan da ?üphe eder.
Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamas?ndan ileri gelir.
Oruç tutmak güçtür, çetindir ama Allah'?n kulu kendisinden uzakla?t?rmas?ndan, bir derde u?ratmas?ndan daha iyidir.
Ay?n, geceye sabretmesi, onu apayd?n eder. Gülün, dikene sabretmesi, güle güzel bir koku verir. Arslan?n, sabredip pislik içinde beklemesi, onu deve yavrusu ile doyurur.
Zahidin k?blesi, lütuf, kerem sahibi Allah't?r. Tamahkar?n k?blesi ise alt?n torbas?.
Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de ho?tur..
Sarho?, cinayeti yapar da sonra "özrüm vard?, kendimde de?ildim"der. Kendinde olmay??, kendili?inden gelmedi sana, onu sen ça??rd?n.
?nsan gözdür, görü?tür, gerisi ettir. ?nsan?n gözü neyi görüyorsa, de?eri o kadard?r.
Birinin ba??na toprak saçsan ba?? yar?lmaz. Suyu ba??na döksen, ba?? k?r?lmaz. Toprakla, suyla ba? yarmak istiyorsan, topra?? suya kar??t?r?p kerpiç yapman gerek.
Yoldaki bir tepecik seni bunaltm??, oysa önünde yüzlerce da? var
Kabu?u k?r?lan sedef üzüntü vermesin sana, içinde inci vard?r.
Adalet nedir? Her ?eyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir ?eyi yerine koymamak, ba?ka yere koymak.
Hiçbir kafire hor gözle bakmay?n. Müslüman olarak ölmesi umulur çünkü.
?u deredeki su, kaç kere de?i?ti, y?ld?zlar?n akisleri hep yerinde.
Yol kesenler olmad?kça , lanetlenmi? ?eytan bulunmad?kça, sab?rl?lar , gerçek erler, yoksullar? doyuranlar nas?l belirir, anla??l?r?
?u dünyada yüzlerce ahmak, etek dolusu alt?n verir de, ?eytandan dert sat?n al?r.
Vazifesini tam yerine getirmemi? olan?n vicdan yaras?na ne mazaretin devas? ne ilac?n ?ifas? deva getirmi?..
A?k alt?n de?ildir, saklanmaz. A??k?n bütün s?rlar? meydandad?r..
Ye?illerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici, fakat ak?llardan meydana gelen gül bahçesi hep ye?il ve güzeldir..
Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.
A?k, davaya benzer, cefa çekmek de ?ahide: ?ahidin yoksa davay? kazanamazs?n ki..
Sen diri oldukça ölü y?kay?c? seni y?kar m? hiç?
?sa'n?n e?e?inden ?eker esirgenmez ama e?ek yarat?l??? bak?m?ndan otu be?enir.
Dert, insan? yoklu?a götüren rahvan att?r.
Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanlar? parlat?r.
Le?, bize göre rezildir ama, domuza, köpe?e ?ekerdir, helvad?r.
Kuzgun, ba?da kuzgunca ba??r?r. Ama bülbül, kuzgun ba??r?yor diye güzelim sesini keser mi hiç?
Pisler, pisliklerini yapar ama sular da temizlemeye çal???r.
Dikenden gül bitiren, k??? da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir.
Nas?l olur da deniz, köpe?in a?z?ndan pislenir, nas?l olur da güne? üflemekle söner?
Ak?l padi?ah? kafesi k?rd? m?, ku?lar?n her biri bir yöne uçar
Tövbe bine?i, ?a??lacak bir binektir. Bir solukta a?a??l?k dünyadan gö?e s?çray?verir.
Oyun , görünü?te akla uymaz ama çocuk oyunla ak?llan?r.
· Anlay??, edep ?ehirlilerdedir. Ziyafet, garip konaklamak da köylülerde.
· Resimler ister haberleri olsun, ister olmas?n, hepsi de ressam?n elindedir, o elden ç?kar.
· Al??san güvercin sallanan kam??tan kaçar m? hiç?O kam??tan göklere uçan yere al??mam?? olan güvercin ürker, kaçar.
· Mal, sadakalar vermekle hiç eksilmez. Hay?rlarda bulunmak, mal? yitmekten korur.
· Çal?nm?? kuma?, devaml? kalmaz insanda. H?rs?z? da dara?ac?na götürür.
· A?lay???n, feryat edi?in bir sesi, sureti vard?r. Zarar?nsa sureti yoktur. Zararda insan elini di?ler ama zarar?n eli yoktur.
· Her korkuda binlerce eminlik vard?r, göz karas?nda onca ayd?nl?k mevcut.
· Verdi?ini geri alan ki?i, ***** gibi kusmu?unu yemi? olur.
· ?arap kadehtedir ama kadehten meydana gelmemi?tir ki. A?z?n?, ?arab? verene aç.
· Ekme günü gizlemek topra?a tohumu saçmak günüdür. Dev?irme günüyse tohumun bitti?i gündür, kar??l???n? bulma günüdür.
· Bilgi, s?n?r? olmayan bir denizdir. Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalg?çt?r.
· Bulutlar a?lamasa ye?illikler nas?l güler?
· Bülbüllerin güzel sesleri be?enilir de bu yüzden kafes çeker onlar?. Ama kuzgunla bayku?u kim kor kafese?
· Meyve ek?i bile olsa, olmad?kça ona ham derler
· Çay?rl?ktan, çimenlikten esip gelen yel, külhandan gelen yelden ay?rt edilir.
· Dünya mal?, bedene tapanlara helaldir.
· Gerçek kokusuyla, ahma?? kand?ran yalan sözün kokusu, miskle sar?msak kokusu gibi, söz söyleyenin solu?undan anla??l?r.
· Her dil, gönlün perdesidir. Perde k?m?ldad? m?, s?rlara ula??l?r.
· Ahlaks?zlar?n ba??r???yla, yürekli yi?itlerin naralar?, tilkiyle arslan?n sesi gibi meydandad?r.
· Kötü nefis, y?rt?c? ku?tur.
· H?rs?n yemdir, cehennemse tuzak.
· Do?an, avdan av getirir, fakat kendi kanad?yla uçar da avlan?r. Padi?ah da bu yüzden onu keklikle, çil ku?uyla besler.
· Dil, tencerenin kapa??na benzer. K?p?rdad? da kokusu duyuldu mu ne pi?iyor anlars?n.
· Yemekle dolu kar?n, ?eytan?n pazar?d?r.
· Sözle anlat?lan ?ey, yalan bile olsa, kokusu, gerçek oldu?unu da haber verir, yalan oldu?unu da.
· Can?m bedenimde oldukça, kulum, köleyim, seçilmi? Muhammet'in yolunun topra??y?m. Birisi sözlerimden bundan ba?ka söz naklederse, o ki?iden de bezmi?im ben, o sözden de.
· Sevgiden, tortulu bulan?k sular ar?-duru bir hale gelir. Sevgiden, dertler ?ifa bulur. Sevgiden, ölüler dirilir. Sevgiden, padi?ahlar kul olur. Bu sevgi de bilgi neticesidir.
· Mumundur karanl?k veren sana. Anlat?rd?m bunu ama, gönlünün beli k?r?l?verir. Gönül ?i?esini k?rarsan art?k, ya?amak fayda vermez.
· Rü?vet alan para pul padi?ah? de?iliz. Paramparça olmu? gönül h?rkalar?n? diker, yamar?z biz.
· A??klar?n gönüllerinin yan???yla gözya?lar? olmasayd?, dünyada su da olmazd?, ate? de.
· ?ki parma??n?n ucunu gözüne koy. Bir ?ey görebiliyor musun dünyadan? Sen göremiyorsun diye bu alem yok de?ildir. Görememek ay?b?, göstermemek kusuru, u?ursuz nefsin parma??na ait i?te.
· ?nsan, gözden ibarettir asl?nda, geri kalan cesettir. Göz ise ancak dostu görene denir.
· A karde?, keskin k?l?c?n üzerine at?lmadas?n, tövbe ve kulluk kalkan?n? almadan gitme.
· Bir gömlek derdine dü?eceksin ama belki o gömlek kefen olacakt?r sana.
· Dün geçti gitti. Dün gibi, dünün sözü de geçti. Bugün yepyeni bir söz söylemek gerek.
· Saman çöpü gibi her yelden titrersin. Da? bile olsan, bir saman çöpüne de?mezsin.
· O da?a bir ku? kondu, sonra da uçup gitti. Bak da gör, o da?da ne bir fazlal?k var ne bir eksilme.
· Alt?n ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da nedir bir sevgiye harcanmad?ktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra
· Gördün ya beni gamdan ba?ka kimse hat?rlam?yor, gama binlerce defa aferin.
· Nefsin, üzüm ve hurma gibi tatl? ?eylerin sarho?u oldukça, ruhunun üzüm salk?m?n? görebilir misin ki?
· A?z?n? kapa ve alt?n dolu avucunu aç. Ceset cimrili?ini b?rak da cömertli?i seç.
· ?nanm??san, tatl? bir hale gelmi?sen, ölüm de inanm??t?r, tatl?la?m??t?r. Kafirsen, ac?la?m??san, ölüm de kafirle?ir, ac?la??r sana.
· Do?ruluk, Musa'n?n asas? gibidir. E?rilik ise sihirbazlar?n sihrine benzer. Do?ruluk ortaya ç?k?nca, bütün e?rilikleri yutar.
· Bir kötülük yapt?ktan sonra pi?manl?k hissetmek Allah'?n inayet ve muhabbetine mazhar olman?n delilidir.
· S?k?nt? ve huzursuzluk mutlaka bir günah?n cezas?, huzur ise bir ibadetin kar??l???d?r.
· Üzerinde pek çok meyveler bulunan bir dal?, meyvalar a?a?? do?ru çeker. Meyvas?z bir dal?n ucu ise, servi a?ac? gibi havada olur.
Topluluk bizim yan?m?za geliyor. Susacak olsak, incinirler. Bir ?ey söyleyecek olsak, onlara göre söylemek laz?m geldi?inden o zaman da biz inciniriz
· Ümit, güvenlik yolunun ba??d?r.
· Ku? seslerini ö?renen kimse, ku? olmad??? gibi ayn? zamanda ku?lar?n dü?man? ve avc?s?d?r.
· Dert, insana yol gösterir.
· ?man, namazdan daha iyidir. Çünkü namaz be? vakitte, iman ise her zaman farzd?r.
· ?ki canl? ku?u birbirine ba?lasan, dört kanatl? olduklar? halde uçamazlar, çünkü ikilik mevcuttur.
· Sokak köpe?ine ister alt?n, ister yünden tasma tak, yine sokak köpe?i olmaktan kurtulamaz.
· Cübbe ve sar?k ile alimlik olmaz. Alimlik, insan?n zat?nda bulunan bir hünerdir.
· De?il mi ki gönül mutfa??nda yemekler tabak tabak, peki ne diye a?a??l?k ki?ilerin mutfa??na kase tutacakm???m?
· Hangi tohum yere ekildi de bitmedi, ne diye insan tohumunda böyle bir ?üpheye dü?üyorsun?
· Testi ta?tan korkar ama o ta? çe?me oldu mu, testiler her an ona gelmeye can atar.
· Sus art?k yeter! S?r perdelerini pek o kadar y?rtma. Çünkü bize, k?r?klar? sar?p onarmak,
s?rlar? örtmek yara??r.
· Alt?n aram?yorum, alt?n olmaya yetene?i olan bak?r nerede?
· Varl?k pete?ini ören ar?d?r. Ar?y? vücuda getiren mum ve petek de?ildir. Ar? biziz. ?ekil sadece bizim imal etti?imiz mumdur
· Dünya köpüktür. Tanr? s?fatlar?ysa denize benzer. Fakat ?u cihan köpü?ü, denizin ar?l???na, durulu?una perdedir.
· Sözün içini elde etmek için harf kabu?unu yar. Saçlar da sevgilinin yüzünü, gözünü örter.
· Burnuna sar?msak t?kam??s?n, gül kokusu ar?yorsun.
· Biz, tulumla, küple, testilerle tatmin olmay?z. Bizi çekip ?rma??n?za götürün.
· Dünyaya demir atm?? Karun'u, yer çekti, yuttu. Ulular ulusu ?sa'y? gökyüzü çekti, yüceltti.
· Ekmek, beden hapishanesinin mimar?d?r.
· Gübre olup bostan?n gönlüne giren pislik, yok olur gider de pislikten kurtulur, kavunun, karpuzun lezzetini artt?r?r.
· Avlanmak istedik mi uçup gitti?imiz yer Kafda??'d?r. Akbaba gibi le? avlamay?z biz.
· Bir köpe?in önüne bir çuval ?eker koysan bile, onun gönlü yine le? pe?indedir. ?ekerden ne anlar o?
· Allah ile birle?mek demek, senin varl???n?n O'nunla birle?mesi demek de?ildir. Senin yok olmand?r.
· Küfürle iman, yumurtan?n ak?yla sar?s?na benzer. Onlar? ay?ran bir berzah var, birbirine kar??mazlar.
· Köpekler gibi k?zmay? b?rak, arslanlar?n gazab?na bak. Arslanlar?n gazab?n? görünce de var, bir ya??na girmi? koyun gibi yava? ol.
· Din evinde haset faresi bir delik açar ama kedinin bir miyavlamas? ile ürker kaçar.
· Kad?nlar, akl? olanlara, gönül sahiplerine pek üstün olurlar. Cahillere gelince, onlar, kad?na üstündür. Çünkü tabiatlar?nda hayvanl?k vard?r. Sevgi ve ac?mak, insanl?k vas?flar?d?r. Hiddet ve ?ehvet ise hayvanl?k vas?flar?.
· Mümin bir kopuza benzer. Madem ki inanan ki?i feryat edip a?lamada kopuzdur, kopuz kendisine m?zrap vuran olmad?kça feryat etmez.
· Madem ki, ak?l baband?r beden de anan, o?ulsan baban?n yüzüne bak.
· Yeryüzü ile da?da a?k olsayd?, gönüllerinde bir ot bile bitmezdi.
· Ku?, kafeste kald?kça ba?kas?n?n buyru?u alt?ndad?r. Kafes k?r?ld? da ku? uçtu mu, nerede ona geçecek buyruklar?
· Bal çana??n?n a?z? kapal?. Sen ise, üstünü, yan?n? yalay?p duruyorsun. Çana?? yere çal,
· ?nsana bütün korku içinden gelir fakat insan?n akl? daima d??ar?dad?r.
· Dil, anlamlara bir oluktur adeta, fakat nereden s??acak olu?a deniz?
· O kadar çok ko?may?n, o kadar yorulmay?n, ?u yerin alt?nda ç?rak ne olmu?sa usta da o olmu?tur.
· Bir la??m?n pis kokusunu koklamak, ruhu koku?mu? zenginlerle sohbetten yüz misli iyidir.
· Sen, yeni bir çocuk do?urmad?kça, kan tatl? süt haline gelmez.
H?rs?zlara, kötülere, alçaklara ac?mak, zay?flar? k?r?p geçirmektir.
· A?k, davaya benzer. Cefa çekmek de ?ahide. ?ahidin yoksa davay? kazanamazs?n ki.
· Tohum yerde gizlenir de, o gizlenmesi ba??n, bahçenin ye?ermesine sebep olur.
· Yaz? yaz?l?rken eli görmeyen ki?i, yaz? kalemin oynamas?yla yaz?l?yor san?r.
· Gül solup, gül bahçesi harap olduktan sonra gülün kokusunu nereden duyabiliriz? Gülsuyundan!
· Firavun, yüzbinlerce çocuk öldürttü, arad???ysa evinin içindeydi.
· Geminin içindeki su, gemiyi bat?r?r. Geminin alt?ndaki suysa, gemiye arka olur.
· Aynan?n berrakl???n? yüzüne kar?? söylersen, ayna hemen bu?ulan?r, seni göstermez olur.
· E?ek, suyun kadrini bilseydi, ayak yerine ba? koyard? ?rma?a.
· Akl?n deveciye benzer, sense devesin. Akl?n seni ram eder, ister istemez diledi?i yere çeker götürür.
· E?er parça buçukta bütünle beraberdir, ondan ayr?lmaz diyorsan, diken ye, diken de gülle beraberdir.
· Gümü?ün d??? akt?r, berrakt?r ama onun yüzünden el de karar?r, elbise de.
· Ate?in k?v?lc?mlar?yla al al bir yüzü vard?r. Ama yapt??? kötü i?e bak, karanl??? seyret.
· Yoksul, cömertli?in aynas?d?r.
· Peygamberler insanlar? Allah'a ula?t?rmak için gelmi?lerdir. ?nsanlar?n hepsi bir bedense, kulla Allah birle?mi?se kimi kime ula?t?racaklar?
· Bir mumdan yak?lan mumu gören, gerçekten de as?l mumu görmü?tür. Dü?ünenlerin
dü?ündürdükleri...
· Sab?r, geni?li?in anahtar?d?r.
· Gündüz gibi ???y?p durmay? istiyorsan, geceye benzeyen varl???n? yaka dur.
· Ana karn?ndaki çocu?a do?mak, dünyadan göçmektir
· Somuna benzer bir ?ey düzsen, emdin mi, ?eker gelir ondan, ekmek tad? de?il.
· Terazide arpa alt?nla yolda? olur ama bu, arpan?n da alt?n gibi de?erli olmas?ndan de?ildir.
· Koruktaki su ek?idir ama koruk üzüm olunca tatl?la??r, güzelle?ir. Derken küpte yine ac?r, haram olur fakat sirke olunca ne güzel kat?kt?r.
· Ay, y?ld?zlardan utan?r ama yine de cömertli?i yüzünden y?ld?zlar?n aras?nda bulunur.
· ?nanan, inanan?n aynas?d?r.
· Sen ?ekillerde kal?rsan puta tap?yorsun demektir. Her ?eyin ?eklini b?rak, manas?na bak
· Rengi kara bile olsa, bir ki?i seninle ayn? maksad? güdüyorsa, ona ak de, senin rengindedir.
· Hacca gideceksen, bir hac yolda?? ara. ?ster Hint'li olsun, ister Türk, ister Arap. ?ekline, rengine bakma, maksad? ne, ona bak.
· Yokluk, varl???n aynas?d?r.
· Arslan?n boynunda zincir bile olsa, bütün zincir yapanlara beydir arslan.
· Z?dd? meydana ç?karan, onun z?dd? olan ?eydir. Bal, sirkeyle belirir.
· Kas?rga pek çok a?açlar y?kar fakat ye?ermi? bir ota ihsanlarda bulunur.
· Dostlar?n ziyaretine eli bo? gelmek, de?irmene bu?days?z gitmektir.
· Herkes güne?i görebilseydi, güne?in ???klar?na delalet eden y?ld?zlara ne ihtiyaç vard??
· Hiç köpe?in havlamas?, ay?n kula??na de?er mi?
· Huzurunda bulunmayanlara bile böyle elbiseler, böyle yiyecekler verirse, kim bilir konu?un önüne ne nimetler koyar.
· H?ristiyanlar?n bilgisizli?ine bak ki, as?lm?? Tanr?'dan medet umuyorlar.
· Resim, ressama, beni kusurlu yapt?n diye söz mü söyleyebilir?
· ?nsano?lu, dilinin alt?nda gizlidir. Dil, can kap?s?n?n perdesidir. Yel, perdeyi kald?rd? m? ne var, belirir bize.
· Sen de sa? eline bir sopa ald?n ama senin elin nerede, Musa'n?n eli nerede
· Ak?ll? birisinden gelen cefa, bilgisizlerin vefas?ndan iyidir.
· Kara odun ate?e e? oldu mu, karal??? gider, tümden ???k kesilir.
· Ba???, kine merhemdir.
· Tahta içinde ya?ayan kurt, o tahtan?n fidan oldu?u vakit ki halini bilir mi hiç?
· Madem ki h?rs?zs?n, bari o güzelim inciyi çal, madem ki gebe kal?yorsun, bari yüce bir çocu?a gebe kal.
· Korukla üzüm birbirine z?tt?r ama, koruk olgunla?t? m? güzel bir dost olur.
· Tanr? yüzünü çirkin yaratm??sa, kendine gel de, hem çirkin yüzlü hem çirkin huylu olma bari.
· Aynada bir ?ekil görürsün hani, senin ?eklindir o, aynan?n de?il.
· Satrançta piyon yola ç?kar da, sonunda yüce vezir olur.
· Kibir kokusu, h?rs kokusu, tamah kokusu, söz söylerken so?an gibi kokar.
· Sonsuzun iki yan? da yoktur, ortas? nas?l olabilir?
· Dosttan, yak?nlardan gelen bir cefa, dü?man?n üçyüzbin cefas?na bedeldir.
. Bal yiyen ar?s?ndan gocunmaz..
· Güne?in ????? pisli?e vursa bile pislenmez, ???kt?r o.
· Ba??n ?rma??n suyuna dald? m?, suyun rengini nas?l görebilirsin?
· Davud'un elinde mum oluyor, senin elindeyse mum, demire dönüyor.
· Sab?r, insan? maksad?na en tez ula?t?ran k?lavuzdur.
· Y?lan yumurtas? da serçe yumurtas?na benzer ama aralar?nda ne kadar fark var.
· Bilginin, iki kanad? vard?r, ?üphenin tek.
· ?kiyüz batman bala, bir okka sirke döksen, bal?n içinde erir, gider. Bal? tatt?n m? sirkenin tad?n? bulamazs?n fakat tartarsan bir okka fazla gelir. Demek ki sirke, hem yok olmu?tur, hem vard?r.
· Bir kuyudan her gün toprak çeker, her gün oray? kazar, e?ersen, sonunda ar? duru suya ula??rs?n.
· Denizden bile yerine su koymadan devaml? su alsan, bu i?in denizleri çöle çevirir.
· Sen, yerdeki ye?illik gibisin, aya??n ba?l?. Bir yel esti mi, tam inanca ula?madan ba??n? sallars?n.
· Oltandaki et lokmas?, bal?k avlamak içindir. Öyle lokma ne ba???t?r ne cömertlik.
· Sözün e?ri olsa da, anlam? do?ru bulunsa, sözdeki o e?rilik, Tanr?'ya makbuldür.
· ?çen ak?ll?ysa, akl?n?n parlakl??? daha da artar, fakat kötü huyluysa daha beter olur. Ama halk?n ço?u kötü oldu?undan, be?enilmez huylara sahip bulundu?undan, içki herkese haram edilmi?tir.
· E?e?in ard?n? öpmekte bir tat, tuz yoktur. Faydas?z yere, sakal?n?, b?y???n? kokutur.
· Pirlik, saç?n sakal?n a?armas? ile elde edilmez. ?blisten daha ihtiyar kim var?
· Tavus ku?u gibi sadece kanad?n? görme, aya??n? da gör.
· Pirenin ?s?r???ndan meydana gelen yan??, seni y?lan soktu mu yok olur gider.
· Öküz, ans?z?n Ba?dat'a gelir, ?ehri bir ba?tan öte gezip, dola??r. Bütün o zevki, ho?lu?u, tad?, tuzu görmez de göre göre karpuz kabu?unu görür.
· Hani bir hayvan vard?r, porsuktur ad?. Dayak yedikçe semirir, büyür, köte?i yedikçe daha iyile?ir, sopa vuruldukça semirir, insan da gerçekte porsuktur, çünkü o da dert, mihnet sopas?yla büyür, semizle?ir.
· Uçan ku?, yeryüzünde kalsa tasalan?r, derde dü?se a?lay?p inlemeye koyulur. Fakat ev ku?u, kümes hayvan?, yeryüzünde sevinçle yürür, yem toplar, ne?eyle ko?ar durur.
· Ölülerle sava??p gazilik elde edilmez.
· Ho?, güzel ömür, yak?nl?k aleminde can beslemektir. Kuzgunun ömrü ise f??k? yemeye yarar.
· Kin, sap?kl???n da asl?d?r, kafirli?in de.
· Kuru duay? b?rak, a?aç isteyen tohum eker.
· ?nciyi sedefin içinde ara, hüneri de sanat ehlinden iste.
· ?nsan bir a?aca benzer, kökü, ahdinde durmakt?r.
· Susmakla can?n özü, yüzlerce geli?meye ula??r. Ama söz, dile geldi mi, öz harcan?r.
· Hiç ay, yeryüzünde ev sahibi olur mu?
· H?rs, çirkinlikleri bile güzel gösterir.
· Padi?ah?n adamlar?ndan biri, zindan?n burcunu y?ksa, zindanc?n?n gönlü bu yüzden k?r?l?r m? hiç?
· Hiçbir ?eyden haberi olmayan cans?zlardan, geli?ip boy atan bitkiye, bitkiden ya?ay??, derde u?ray?? varl???na, sonra güzelim ak?l, fikir, ay?rt edi? varl???na geldin.
· Yol afetleri içinde ?ehvetten beteri yoktur.
· Demircili?i bilmiyorsan, demirci oca??ndan geçerken sakal?n da yanar, saç?n da.
· Ta?, ta?l?ktan ç?k?p yok olmad?kça, mücevher olup yüzü?e tak?l?r m? hiç?
· Padi?ah, töhmet alt?na al?nan? Karun'a çevirir. Art?k suçsuzu ne hale kor, onu sen dü?ün.
· E?ri aya??n gölgesi de e?ridir.
· Tam inanç aynas? kesilen ki?i, kendini görse bile, Tanr?'y? görmü? olur.
· Bilgiye ula?t? m? ayak, kanat olur.
· Göz olgunla?t? m?, temeli, özü görür. Ama ki?i ?a?? oldu mu parça buçu?u görür ancak.
· S?nama, deneme yolunda bilgi, tam inançtan a?a??d?r, zindansa yukar?.
· Can, do?an ku?una benzer, beden ona bir tuzak
Bu kadar büyük bir insan?n bu kadar çok güzel söz b?rakm?? olmas? ve her bir sözünde alt?n d?erinde olmas? ne büyük nimettir bizler için..Ça??n?n en büyük alimlerinden dü?ünürlerinden filozoflar?ndan birisi olan bu zat-? muhterem ki?i ke?ke günümüzde ya?asayd?da bizlere ???k yol gösterseydi..Nur içinde yats?n..
Yorumlar?n?z? a?a??dan yazabilirsiniz arkada?lar..

#2783

 
© 2015
AŞK