Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mevlana Sözleri

Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamas?ndan ileri gelir.

O kadar çok ko?may?n, o kadar yorulmay?n, ?u yerin alt?nda ç?rak ne olmu?sa usta da o olmu?tur.

Irmak suyunu tümden içmenin imkan? yok ama susuzlu?u giderecek kadar içmemenin de imkan? yok.

O beden testisi ab-? hayatla dopdolu, bu beden testisi ise ölüm zehiri ile. ?çindekine bakarsan padi?ahs?n, kab?na bakarsan yolu yitirdin.

Görememek ay?b?, göstermemek kusuru, u?ursuz nefsin parma??na ait i?te.

?arap kadehtedir ama kadehten meydana gelmemi?tir ki. A?z?n?, ?arab? verene aç.

Görememek ay?b?, göstermemek kusuru, u?ursuz nefsin parma??na ait i?te.

Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.

Kas?rga pek çok a?açlar y?kar fakat ye?ermi? bir ota ihsanlarda bulunur. Dostlar?n ziyaretine eli bo? gelmek, de?irmene bu?days?z gitmektir.

?nsano?lu, dilinin alt?nda gizlidir. Dil, can kap?s?n?n perdesidir. Yel, perdeyi kald?rd? m? ne var, belirir bize.

Görememek ay?b?, göstermemek kusuru, u?ursuz nefsin parma??na ait i?te.

bir okka fazla gelir. Demek ki sirke, hem yok olmu?tur, hem vard?r.

Geni?lik, sab?rdan do?ar.

Bilginin, iki kanad? vard?r, ?üphenin tek.

Ak?l padi?ah? kafesi k?rd? m?, ku?lar?n her biri bir yöne uçar

Testi ta?tan korkar ama o ta? çe?me oldu mu, testiler her an ona gelmeye can atar.

Do?ruluk, Musa'n?n asas? gibidir. E?rilik ise sihirbazlar?n sihrine benzer. Do?ruluk ortaya ç?k?nca, bütün e?rilikleri yutar.

Nas?l olur da deniz, köpe?in a?z?ndan pislenir, nas?l olur da güne? üflemekle söner?

Görememek ay?b?, göstermemek kusuru, u?ursuz nefsin parma??na ait i?te.

Gül solup, gül bahçesi harap olduktan sonra gülün kokusunu nereden duyabiliriz? Gülsuyundan!

Sözle anlat?lan ?ey, yalan bile olsa, kokusu, gerçek oldu?unu da haber verir, yalan oldu?unu da.

Bilginin, iki kanad? vard?r, ?üphenin tek.

Ekmek, beden hapishanesinin mimar?d?r.

Kara odun ate?e e? oldu mu, karal??? gider, tümden ???k kesilir. Ba???, kine merhemdir.

Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de ho?tur..

Köpekler gibi k?zmay? b?rak, arslanlar?n gazab?na bak. Arslanlar?n gazab?n? görünce de var, bir ya??na girmi? koyun gibi yava? ol.

Gürzü kendine vur. Benli?ini, varl???m? k?r gitsin. Çünkü bu ten gözü, kula?a t?kanm?? pamu?a benzer.

Tahta içinde ya?ayan kurt, o tahtan?n fidan oldu?u vakit ki halini bilir mi hiç?

Ho?, güzel ömür, yak?nl?k aleminde can beslemektir. Kuzgunun ömrü ise f??k? yemeye yarar.

S?k?nt? ve huzursuzluk mutlaka bir günah?n cezas?, huzur ise bir ibadetin kar??l???d?r.

Testi ta?tan korkar ama o ta? çe?me oldu mu, testiler her an ona gelmeye can atar.

Ölülerle sava??p gazilik elde edilmez.

Do?ruluk, Musa'n?n asas? gibidir. E?rilik ise sihirbazlar?n sihrine benzer. Do?ruluk ortaya ç?k?nca, bütün e?rilikleri yutar.

?nanm??san, tatl? bir hale gelmi?sen, ölüm de inanm??t?r, tatl?la?m??t?r. Kafirsen, ac?la?m??san, ölüm de kafirle?ir, ac?la??r sana.

Arslan?n boynunda zincir bile olsa, bütün zincir yapanlara beydir arslan.

Kabu?u k?r?lan sedef üzüntü vermesin sana, içinde inci vard?r.

Testi ta?tan korkar ama o ta? çe?me oldu mu, testiler her an ona gelmeye can atar.

Dil, tencerenin kapa??na benzer. K?p?rdad? da kokusu duyuldu mu ne pi?iyor anlars?n.

Din evinde haset faresi bir delik açar ama kedinin bir miyavlamas? ile ürker kaçar.

Burnuna sar?msak t?kam??s?n, gül kokusu ar?yorsun.

Zahidin k?blesi, lütuf, kerem sahibi Allah't?r. Tamahkar?n k?blesi ise alt?n torbas?.

Hacca gideceksen, bir hac yolda?? ara. ?ster Hint'li olsun, ister Türk, ister Arap. ?ekline, rengine bakma, maksad? ne, ona bak.

Tam inanç aynas? kesilen ki?i, kendini görse bile, Tanr?'y? görmü? olur.

O beden testisi ab-? hayatla dopdolu, bu beden testisi ise ölüm zehiri ile. ?çindekine bakarsan padi?ahs?n, kab?na bakarsan yolu yitirdin.

Demircili?i bilmiyorsan, demirci oca??ndan geçerken sakal?n da yanar, saç?n da. Ta?, ta?l?ktan ç?k?p yok olmad?kça, mücevher olup yüzü?e tak?l?r m? hiç? Padi?ah, töhmet alt?na al?nan? Karun'a çevirir.

?nciyi sedefin içinde ara, hüneri de sanat ehlinden iste. ?nsan bir a?aca benzer, kökü, ahdinde durmakt?r. Susmakla can?n özü, yüzlerce geli?meye ula??r. Ama söz, dile geldi mi, öz harcan?r.

Gerçek kokusuyla, ahma?? kand?ran yalan sözün kokusu, miskle sar?msak kokusu gibi, söz söyleyenin solu?undan anla??l?r.

Y?lan yumurtas? da serçe yumurtas?na benzer ama aralar?nda ne kadar fark var.

Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamas?ndan ileri gelir.

Ay?n, geceye sabretmesi, onu apayd?n eder. Gülün, dikene sabretmesi, güle güzel bir koku verir. Arslan?n, sabredip pislik içinde beklemesi, onu deve yavrusu ile doyurur.

Huzurunda bulunmayanlara bile böyle elbiseler, böyle yiyecekler verirse, kim bilir konu?un önüne ne nimetler koyar.

Ku?, kafeste kald?kça ba?kas?n?n buyru?u alt?ndad?r. Kafes k?r?ld? da ku? uçtu mu, nerede ona geçecek buyruklar?

Sab?r, insan? maksad?na en tez ula?t?ran k?lavuzdur.

Zahidin k?blesi, lütuf, kerem sahibi Allah't?r. Tamahkar?n k?blesi ise alt?n torbas?.

Tanr? yüzünü çirkin yaratm??sa, kendine gel de, hem çirkin yüzlü hem çirkin huylu olma bari.

Ömür de Allah'la ho?tur, ölüm de. Allah'a kavu?mad?ktan sonra, ab-i hayat bile ate?tir.

Bülbüllerin güzel sesleri be?enilir de bu yüzden kafes çeker onlar?. Ama kuzgunla bayku?u kim kor kafese?

Oyun , görünü?te akla uymaz ama çocuk oyunla ak?llan?r.

Dikenden gül bitiren, k??? da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir.

Vazifesini tam yerine getirmemi? olan?n vicdan yaras?na ne mazaretin devas? ne ilac?n ?ifas? deva getirmi?..

Dünya köpüktür. Tanr? s?fatlar?ysa denize benzer. Fakat ?u cihan köpü?ü, denizin ar?l???na, durulu?una perdedir.

Testi ta?tan korkar ama o ta? çe?me oldu mu, testiler her an ona gelmeye can atar.

Dün geçti gitti. Dün gibi, dünün sözü de geçti. Bugün yepyeni bir söz söylemek gerek.

Dert, insan? yoklu?a götüren rahvan att?r.

Yoksul, cömertli?in aynas?d?r.

Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamas?ndan ileri gelir.

Kara odun ate?e e? oldu mu, karal??? gider, tümden ???k kesilir. Ba???, kine merhemdir.

E?ek, suyun kadrini bilseydi, ayak yerine ba? koyard? ?rma?a.

E?e?e, kat?r boncu?uyla inci birdir. Zaten o e?ek, inciyle denizin varl???ndan da ?üphe eder.

A?lay???n, feryat edi?in bir sesi, sureti vard?r. Zarar?nsa sureti yoktur. Zararda insan elini di?ler ama zarar?n eli yoktur.

Ekme günü gizlemek topra?a tohumu saçmak günüdür. Dev?irme günüyse tohumun bitti?i gündür, kar??l???n? bulma günüdür.

Nefsin, üzüm ve hurma gibi tatl? ?eylerin sarho?u oldukça, ruhunun üzüm salk?m?n? görebilir misin ki?

Uçan ku?, yeryüzünde kalsa tasalan?r, derde dü?se a?lay?p inlemeye koyulur. Fakat ev ku?u, kümes hayvan?, yeryüzünde sevinçle yürür, yem toplar, ne?eyle ko?ar durur.

Din evinde haset faresi bir delik açar ama kedinin bir miyavlamas? ile ürker kaçar.

Burnuna sar?msak t?kam??s?n, gül kokusu ar?yorsun.

S?nama, deneme yolunda bilgi, tam inançtan a?a??d?r, zindansa yukar?.

Herkes güne?i görebilseydi, güne?in ???klar?na delalet eden y?ld?zlara ne ihtiyaç vard??Hiç köpe?in havlamas?, ay?n kula??na de?er mi?

Bir kuyudan her gün toprak çeker, her gün oray? kazar, e?ersen, sonunda ar? duru suya ula??rs?n.

Sonsuzun iki yan? da yoktur, ortas? nas?l olabilir?

A??klar?n gönüllerinin yan???yla gözya?lar? olmasayd?, dünyada su da olmazd?, ate? de.

Bülbüllerin güzel sesleri be?enilir de bu yüzden kafes çeker onlar?. Ama kuzgunla bayku?u kim kor kafese?

Cübbe ve sar?k ile alimlik olmaz. Alimlik, insan?n zat?nda bulunan bir hünerdir.

E?e?in ard?n? öpmekte bir tat, tuz yoktur. Faydas?z yere, sakal?n?, b?y???n? kokutur.

Ye?illerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici, fakat ak?llardan meydana gelen gül bahçesi hep ye?il ve güzeldir..

Peygamberler insanlar? Allah'a ula?t?rmak için gelmi?lerdir. ?nsanlar?n hepsi bir bedense, kulla Allah birle?mi?se kimi kime ula?t?racaklar?

Cübbe ve sar?k ile alimlik olmaz. Alimlik, insan?n zat?nda bulunan bir hünerdir.

Ömür de Allah'la ho?tur, ölüm de. Allah'a kavu?mad?ktan sonra, ab-i hayat bile ate?tir.

Oyun , görünü?te akla uymaz ama çocuk oyunla ak?llan?r.

E?er parça buçukta bütünle beraberdir, ondan ayr?lmaz diyorsan, diken ye, diken de gülle beraberdir.

Tam inanç aynas? kesilen ki?i, kendini görse bile, Tanr?'y? görmü? olur.

Gümü?ün d??? akt?r, berrakt?r ama onun yüzünden el de karar?r, elbise de. Ate?in k?v?lc?mlar?yla al al bir yüzü vard?r. Ama yapt??? kötü i?e bak, karanl??? seyret.

Demircili?i bilmiyorsan, demirci oca??ndan geçerken sakal?n da yanar, saç?n da. Ta?, ta?l?ktan ç?k?p yok olmad?kça, mücevher olup yüzü?e tak?l?r m? hiç? Padi?ah, töhmet alt?na al?nan? Karun'a çevirir.

Kim daha güzelse k?skançl??? daha fazla olur. K?skançl?k ate?ten meydana gelir.

Firavun, yüzbinlerce çocuk öldürttü, arad???ysa evinin içindeydi.

Ekme günü gizlemek topra?a tohumu saçmak günüdür. Dev?irme günüyse tohumun bitti?i gündür, kar??l???n? bulma günüdür.

Zahidin k?blesi, lütuf, kerem sahibi Allah't?r. Tamahkar?n k?blesi ise alt?n torbas?.

Sevgiden, tortulu bulan?k sular ar?-duru bir hale gelir. Sevgiden, dertler ?ifa bulur. Sevgiden, ölüler dirilir. Sevgiden, padi?ahlar kul olur. Bu sevgi de bilgi neticesidir.

Dert, insana yol gösterir.

Tam inanç aynas? kesilen ki?i, kendini görse bile, Tanr?'y? görmü? olur.

Uçan ku?, yeryüzünde kalsa tasalan?r, derde dü?se a?lay?p inlemeye koyulur. Fakat ev ku?u, kümes hayvan?, yeryüzünde sevinçle yürür, yem toplar, ne?eyle ko?ar durur.

S?k?nt? ve huzursuzluk mutlaka bir günah?n cezas?, huzur ise bir ibadetin kar??l???d?r.

Yol kesenler olmad?kça , lanetlenmi? ?eytan bulunmad?kça, sab?rl?lar , gerçek erler, yoksullar? doyuranlar nas?l belirir, anla??l?r?

Gündüz gibi ???y?p durmay? istiyorsan, geceye benzeyen varl???n? yaka dur.

Dert, insana yol gösterir.

Ba??n ?rma??n suyuna dald? m?, suyun rengini nas?l görebilirsin?

Küfürle iman, yumurtan?n ak?yla sar?s?na benzer. Onlar? ay?ran bir berzah var, birbirine kar??mazlar.

Yokluk, varl???n aynas?d?r.

Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de ho?tur..

Sözle anlat?lan ?ey, yalan bile olsa, kokusu, gerçek oldu?unu da haber verir, yalan oldu?unu da.

Ak?ll? birisinden gelen cefa, bilgisizlerin vefas?ndan iyidir.

Kötü nefis, y?rt?c? ku?tur.

Sokak köpe?ine ister alt?n, ister yünden tasma tak, yine sokak köpe?i olmaktan kurtulamaz.

Sen, yeni bir çocuk do?urmad?kça, kan tatl? süt haline gelmez.

Hacca gideceksen, bir hac yolda?? ara. ?ster Hint'li olsun, ister Türk, ister Arap. ?ekline, rengine bakma, maksad? ne, ona bak.

Tahta içinde ya?ayan kurt, o tahtan?n fidan oldu?u vakit ki halini bilir mi hiç?

Bir la??m?n pis kokusunu koklamak, ruhu koku?mu? zenginlerle sohbetten yüz misli iyidir.

Küfürle iman, yumurtan?n ak?yla sar?s?na benzer. Onlar? ay?ran bir berzah var, birbirine kar??mazlar.

#1725

 
© 2015
AŞK