Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mevlid Kandili Mesajlar? K?sa

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildi?ince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç! Çünkü bugün kandil, Mevlid kandilin mübarek olsun.

Bugün Mevlid kandili; Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s. A. V) 'in dünyay? ?ereflendirdi?i gün. Bütün müslümanlar için bayramd?r bugün! Bu gecenin k?ymetini bilmeli ve manevi yönden dolu dolu geçirmeliyiz. Mevlam yapt???m?z ibadetlerimizi kabul etsin in?allah. Mevlid kandiliniz kutlu olsun!

Gel ey Muhammed bahard?r, dualar ard?nda sakl?, aminlerimiz vard?r. Hacdan döner gibi, mevlidtan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yllard?r. Mevlid kandiliniz mübarek olsun..

Bu gece mevlit gecesi Dua edelim Yürekler bir ats?n bu gece, günahlar?m?z affolsun ?yi kandiller

Varligi ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Borçlar?m?zdan, ceza ve günahlar?m?zdan kurtulmak için bu gece dua edelim Allah affeden ve ba???layand?r, unutmayal?m Eller semaya kalk?p, yürekler bir at?nca bu gece, gözler sevinç ya?lar?yla dolacak Kandiliniz mübarek, dualar?n?z kabul olsun.

Gül sevginin tac?d?r, her bahar bir gül taçlan?r. O gül ki Muhammet'i hat?rlat?r. Onu hat?rlayana gül koklat?r. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.

Bu gece mevlit kandili Günahtan kurtulu? gecesi Haydi dua edelim Temizlensin günah defterleri ?yi kandiller

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz ya?lar?n? bile tebessüme çevirsin mevlit kandiliniz mübarek olsun.

Bar?? ve sevginin birle?ti?i, dostluklar?n daha çok büyüdü?ü, hüzünlerin azald???, belki durgun belki yorgun, yinede mutlu ve umutlu nice hay?rl? kandillere.

Ruhu A?k ve muhabbet mührüyle damgal?, kalbi kutsi dava ile sevdal?, sinesi heyecan, co?ku tufan? ve ?ükür notalar? ile örülmü? güzel insan, kandilin mübarek olsun.

Bin damla serpilsin yüre?ine, bin tatl? mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü dualar?n kabul olsun, kandilin mübarek olsun...

Allah'?n ad?yla ba?lad???n?z her i?inizde ba?ar?lar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Ya?mur yüklü bulutlar gibi gelen, ete?indeki hay?r cevherlerini ba??m?za bo?altan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kap?lman?z dile?iyle. Nice kandiller.

Bin aydan daha hay?rl? bu mübarek gecenin büyüsüne kap?lman?z dile?iyle kandiliniz mübarek olsun

Allah'tan sevgi, sa?l?k ve mutluluk diler bu mübarek gecede dualar?n?z kabul, kandiliniz kutlu olsun.

Güne?in güzel yüzü, yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler ba? ucunda dursun. Güne? öyle bir geceye do?sun ki, dualar?n kabul, kandilin mübarek olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildi?ince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Seman?n kap?lar?n?n sonuna kadar aç?l?p rahmetin sa?anak sa?anak ya?d??? böyle bir gecede dü?en damlalar?n seni s?r?ls?klam etmesi dile?iyle kandilin mübarek olsun.

Ya?murun topra?a hayat verdi?i gibi dualar?nda hayat bulaca?? bu gecede dua bahçesinde ye?eren fidan olmak dile?iyle kandiliniz mübarek olsun.

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir bahar?n, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve ma?firet dolu kandil geçirmenizi dileriz.

Kalpler vard?r sevgiyi payla?mak için, insanlar vard?r dostlu?u ya?atmak için kandiller vard?r kutlamak ve af dilemek için. Kandiliniz mübarek olsun.

Bazen yenik dü?tük zamana, esiri olduk anlams?z ko?turmalar?n ve fakat ad?n? yüre?imize yazd???m?z dostlar?m?z? hiç unutmad?k. Kandiliniz mübarek olsun.

?slam'?n nurlu yüzü kalbine dolsun Makam?n?z cennet Hz. Muhammed kom?unuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Kandiliniz mübarek olsun.

Yak?nl?k ne mekanda ne zamandad?r sadece eller yukar? kalkt???nda akl?na gelenler yak?n olduklar?nd?r kandiliniz mübarek olsun.

Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainat?n en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Gecenin güzel yüzü yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler ba?ucunda olsun, güne? öyle bir gecede do?sun ki Dualar?n kabul, kandilin mübarek olsun.

Fani Dünyan?n padi?ah? de?ilim. Gönül h?rkalar?n? yamar giyerim. Dostlarla a?lar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

Rabbimden çiçek istedik k?rlar? verdi, a?aç istedik ormanlar? verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numaray? verdi. Kandiliniz mübarek olsun.

Sen öyle bir insan ol ki ak?llar dursun, sen ona buna de?il Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.

Güne?i yüre?inde gözleri ufuklarda muhabbet yolcular? aras?nda cennet hesab? yapmayan cennetlikler aras?nda olman?n duas?yla hay?rl? kandiller.

Senin ve ailenin Mevlid kandilini kutlar, hay?rlara vesile olmas?n? yüce Allah'tan niyaz ederim. Kandiliniz kutlu olsun.

Yüce Allah'?n rahmeti ve bereketi her zaman sizinle olsun, gönül güne?iniz hiçbir zaman solmas?n, yüzünüz hep ayd?n olsun, kabriniz nurlarla dolsun, makam?n?z Firdevs dualar?n?z kabul olsun in?allah. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun!

#1270

 
© 2015
AŞK