Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mezopotamya ?iiri

Bu sayfam?zda necat ilta? taraf?ndan yaz?lm?? anadolu ?iirleri kategorisindeki mezopotomya ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun Mezopotamya ?iiri:
MEZOPOTAMYA
Ben Mezopotamya !...
Asya`n?n nazl? k?z? .
Bereketin, bollu?un ve sevdalar?n diyar? ...
Sevgi ve kin ,
Öfke ve h?rs ,
Sava? ve bar?? bende anlamland? .
Bende vücut buldu ruh ,
Tarih benimle ba?lad? ..
Özgürlük göbek ad?md?r ,
Da?lar?mda ve ovalar?mda ,
Zümrüt ye?ilinde
Ve güne?in sihirli renklerinde ,
Rüzgar?n o kar?? konulmaz ,
Muhte?em ritminde bir k?srak olur ,
F?rat` la yar???r ,
Dicle`de dinginle?irim ..
Nemrut`ta kara kartal?n kanatlar?nda
Tanr?lara meydan okurum ...
Eridu`da G?lgame? olur, Enkidu`yu ehlile?tiririm ,
Hammurabi olur 282 ile düzen getiririm ...
Tanr?ça ??tar benimle a??k atamaz ,
Çünkü özgürlük ve sevdan?n p?nar? benim ..
Çünkü ben Mezopotamya`y?m
Asya` n?n nazl? ve biricik k?z? .
Güne? ;
Önce
Ve en güzel bende do?ar .
Yay?l?r çekinmeden ,
Ç?r?lç?plak dolan?r gün boyu
Ovalar?mda , da?lar?mda ...
Kah bir kelebe?in kanad?nda ,
Kah yeni do?an bir kuzunun yan?ba??nda ,
Bazen tohuma duran bir çiçe?in tomurcu?unda
Bazen de ?zlo`nun doruklar?nda ak?am? getirir ...
Vedala??rken bat?mda ,
Mor gecede ay?n en güzel yüzüne emanet eder beni ,
Ertesi günde bulu?man?n sevgi ve co?kusuyla ...
Çünkü ben Mezopotamya` y?m
Güne?in ve ay?n ma?uku ..
?nsanlar?m mert ve sevecen ,
Çünkü benim suyumu içtiler ,
Ekmeklerinde , sevgiyle büyüttü?üm ba?aklar?m
Ayranlar?nda , sütümle besledi?im ,
Mis kokulu otlar?m?n tad? var ...
Çünkü onlar benim çocuklar?m ,
Ruhlar? bende bedenlendi ...
Özgür , ma?rur ve sevgi dolu ..
En iyi ba?bozumlar? bende olur ,
En iyi ?arab? , en tatl? ??ray? ben veririm
Belki de bundand?r ,
Benim topraklar?mda a?k ,
Sevmek ve sevilmek ,
?arap tad?nda olur ...
Bundan de?ilmi ki ;
Babil Kral? Nabukodonosor ,
Sevdas? için Mardin` den ?amran` larla
??ra ak?tt? yüzlerce mil a?a??lara ,
Bundan de?ilmi ki ,
?skender Z?nnar`a ;
Prenses Fahriyye ve Ravza cennet bahçelere ,
?ad Buhari Mardin`e yerle?ir ..
Timur, Kustus, Antonius ve daha nicesi ,
Bu sevdan?n pe?inde topraklar?ma kan bula?t?rd?lar ...
?hanet ektiler topraklar?ma ;
Kelepçe vurdular çocuklar?m?n gözya?lar?na ...
Da?lar?mda a?aç b?rakmad?lar , ç?plak kald?m ,
Utan?r?m .. ele güne kar?? ,
Utan?r?m .. aya, güne?e kar??
Çünkü ben Mezopotamya` y?m ,
Asya` n?n nazl? ve özgür k?z? ..
?brahim bende do?du ,
Sin Mabedinde aya ve y?ld?zlara yakar?rken do?ruyu buldu ...
Zarathustra, Mani ve Yezidili?e ben ilham oldum ,
?lk H?ristiyanlara ben kucak açt?m
Lorna ve Anastisiupolis ile , ?slam` ?n yolunu ben açt?m
Dermetinan` da Hac? Kemal ,
Kosar` da Hoca ?hsan , Selman-i Pak ve niceleri ?slam dediler ;
Mo?e Bar Kifo , Hanna Dolabani ;
Hammara` da , Deyrulzafaran` da , Mor Mihail` de Mesih demediler mi ?
Ekme?im , suyum ve güne?im hepsine yetmedi mi ?
Yetmedi mi ? Zeytinim incirim ve nar?m ..
Utan?r?m anamdan , karde?lerimden , çocuklar?mdan
Utan?r?m güne?ten , aydan ve rüzgardan ...
Utan?r?m aç yatan bebelerden , dedelerden ,
Utan?r?m el kap?s?nda i? dilenen civanlardan ,
?çti?i suya pislik bula?m?? analardan , babalardan utan?r?m ..
Çünkü ben Mezopotamya` y?m
Asya` n?n nazl? ve ma?rur k?z? ...
Necat ?LTA?

#3081

 
© 2015
AŞK