Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Michael Jackson Sözleri

Dans ederken yapabilece?in en büyük hata dü?ünmektir. Hissetmelisin.

Yalan, k?sa mesafe ko?ucusudur ama gerçek, maratonlar ko?ar.

Sonuçta bu k?skançl?klarla ya?amak zorundas?n. ?ncittiklerini dü?ünüyorlar. Beni hiçbir?ey incitemez. Ne kadar büyük y?ld?zsan, o kadar büyük hedefsin. En az?ndan konu?uyorlar. Konu?may? b?rakt?klar?nda, o zaman endi?e etmelisin.

Bilginin size gelmesini beklemeyin, kendiniz aramak için zaman yarat?n ve yol boyunca ö?renin. Neler oldu?unu anlayabilece?iniz tek yol bu!Bu dünya toplu hipnozun kurban? ve özgür olabilmemizin tek yolu televizyonumuzu kapatmak.

Hayat?mdaki amac?m; ilham?n? almakta ?ansl? oldu?um bu kutlu co?kuyu müzi?im ve dans?mla dünyaya sunmak.

Sahneye ç?kt???m an sanki bir büyü bir yerlerden aniden gelir ve ruhu size çarpar ve tamam?yle kontrolünüzü kaybedersiniz.

Dünya'daki en iyi e?itim, ustalar? çal???rken izlemektir.

Her zaman hayal edebilirsiniz ve hayalleriniz de gerçekle?ebilir ama onu "siz" gerçekle?tirmek zorundas?n?z.

Haydi, yürekten sevebilece?imiz bir yar?n? dü?leyelim, ve ?unu bilinki sevgi tüm yarat?lanlar?n kalbindeki en mutlak gerçektir.

Nas?l hat?rlanmak isterdim? Dünya'ya bir miktar ???k ve kaç?? getiren birisi olarak. Ayr?ca sessiz çocuklar?n sesi olarak da an?lmak isterdim çünkü onlar? seviyorum. Ben çocuklar için ya?ayan birisiyim.

Hiçbir zaman alkol ya da uyu?turucu kullanmad?m. Hiç sarho? da olmad?m. ?ampanyay? tatm???md?r ama içmem. ?nsanlar kadeh kald?rd???nda sadece barda?? kald?r?r?m.

Sahnede tamam?yle evimdeyim. Oras? ya?ad???m yerdir. Oras? do?du?um yerdir. Oras? güvende oldu?um yerdir.

Öylece bo? otururken kendimi suçlu hissediyorum, çünkü biliyorum ki bir ?eyler yapabilirim.

Çocuklar?m?z? daha çok sevmek yerine, okullar?m?za metal dedektörleri koyuyoruz.

Çocuklar 'hiçbir?ey'de her?eyi bulurlar. Yeti?kinler ise 'her?ey'de hiçbir?eyi.

Sevgiden daha üstünü yoktur ; Varsa da dünyada de?ildir.

Müzi?imi üretirken, kendimi Do?a'n?n bir Enstruman? gibi hissediyorum.

En iyi jüri çocuklard?r, e?er onlara be?endirebilirsen, tamamd?r.

Kalabal?ktan korkar?m, sahnedeysem güvende hissederim. Mümkün olsayd?, sahnede uyurdum. Ciddiyim.

Ne söylüyorsam onu ima ediyorumdur. ?ark? söylerken yapt???m gibi. ?ma etmedi?im ?ark?y? söylemem.

E?itim, bir ki?iye tüm dünyaya kar?? yeni bir bak?? aç?s? kazand?r?r ve herhangi bir bireyin e?itim hakk?na sahip olabilmesinden daha önemli bir ?ey yoktur.

Dünyan?n her kö?esinde beni seven herkese sesleniyorum; her millete, her ?rka, her dile... Sizi kalbimin en derininden seviyorum, dua ediniz.

Müzik kariyeri en uzun olan sanatç?y?m ve Yenilmez olarak seçilmi? olmaktan gurur ve onur duyuyorum.

Sevgiden daha üstünü yoktur. Varsa da dünyada de?ildir.

Gözlerim dünya'daki en büyük kitapt?r.

Payla?t???m?z ?u Dünya, Uzayda gezen bir kaya parças? de?ildir. Ya?ayan canl? bir varl?kt?r. Bizi korur, ve korunmay? da hak eder.

Yerleri süpürüyor veya tavan boyuyor olsan?z dahi, bunu dünyadaki herkesten daha iyi yap?n.

Ben bunlar? kendim için yapm?yorum. Kendim için yapsam evime kapan?r dans?m? orada yapar ?ark?m? orada söylerdim ve hiç sahneye ç?kmazd?m.

Ben yaln?zca dürüst olmak isteyen, insanlar? mutlu etmeye çal??an biriyim. Tanr?'n?n bana ihsan etti?i yetene?im arac?l???yla onlara biraz olsun 'kaç?? duygusu' vermek amac?m. Kalbim burada i?te. Tüm yapmak istedi?im bu.

Sokakta yiyecek yemekleri olmayan çocuklar görüyorum. Ben kör müyüm ki onlar?n ihtiyaçlar?n? görmezden geleyim.

Sayg? sat?n al?nmaz, kazan?l?r.

Beni gerçekten tan?yan herkes ?unu iyi bilir ki, çocuklar hayat?mdaki her ?eyden önce gelir ve bir çocu?a asla zarar veremem.

Beni görmezden geldiniz diye görünmez mi oldum?

Siz televizyon izlerken hayat ak?p gidiyor.

Rekorlar? de?i?tirmeye ba?lad???mda Elvis Presley'in ve Beatles'?n rekorlar?n? k?rd?m ve ertesi gece bana ucube, homoseksüel, çocuk tacizcisi ithamlar?nda bulundular. Ten rengimi beyazlatt???m? söylediler. Halk? bana kar?? tav?r ald?rmak için her?eyi yapt?lar. Bu bir komplo!.

#751

 
© 2015
AŞK