Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Michel De Montaigne Sözleri

Asl?nda insanlar seni hayal k?r?kl???na u?ratm?yor. Sadece sen, yanl?? insanlar üzerinde hayal kuruyorsun.

?nsanlar ba?aklara benzer, içleri bo?ken ba?lar? havadad?r, doldukça e?ilirler.

Ba?kalar?n?n bilgisiyle bilgin olsak bile ancak kendi akl?m?zla ak?ll? olabiliriz.

Bir amaca ba?lanmayan ruh, yolunu kaybeder. Çünkü her yerde olmak, hiçbir yerde olmamakt?r.

Her zaman akl?m?z?n ard?s?ra gidelim, halk?n takdiri de, can? isterse ard?m?zdan gelsin.

?nsan her yerde ayn? insand?r; bir insan?n yarat?l???nda asalet yoksa, kainat?n tac?n? giyse yine de ç?plak kal?r.

?yilikler insana, kar??l???n? verebilece?ini sand??? sürece ho? gelir.

?nsan kar??l?k veremedi?inden utand? m? kar??l?k verecek kimsesi olmas?n? istemez.

Ruhta ve bedende rahatl?k olmad?kça, dö?ek rahat olmu? neye yarar..?

Dünyada birbirinin e?i ne iki görü? vard?r, ne iki saç k?l?, ne de iki tohum.

Her gün birbirini görmenin tad? ba?ka, ayr?l?p kavu?man?n tad? bamba?ka.

Ba?kalar?na oldu?u kadar kendimize de yabanc?y?z.

Bir ?eyi ezberlemek, bilmek demek de?ildir.

Kendini tan?, her insanda bütün insan halleri vard?r.

Talih insana bütün nimetlerini verse, onlar? tadabilecek bir ruh gerekir. Bizi mutlu eden ; Bir ?eyin sahibi olmak de?il, tad?na varabilmektir.

Okunu hedefden öteye atan okcu, okunu hedefe ula?t?ramayan okcudan daha ba?ar?l? de?ildir.

Bize ya?amay? hayat geçtikten sonra ö?retiyorlar.

Ah bir dost! Eskiler dostlu?un sudan ve ate?ten daha zorunlu Ve daha tatl? oldu?unu söylerler Ne do?ru.

Bir filozofu sevi?irken yakalayanlar, k?zm??lar ve ba??rm??lar O'na : neden günaha giriyorsun? Utan m?yor musun. diye. Filozof ?a??rm?? ve demi? ki : ben günaha girmiyorum. hayata bir tohum ekiyorum.

Dünyan?n en büyük cezaevi cahil insan?n kafas?n?n içidir !

E?itim görmü? halk? bir yöne sevketmek kolay, sürüklemek güçtür, idare etmek kolay, kölele?tirmek imkans?zd?r.

Dostun olsun istiyorsan dost ol. Dostlu?un kollar? birbirimizi dünyan?n bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur.

Erdemli olmay? göze al; bu yola gir; ?yi ya?amay? sonraya b?rakan; yolunda bir ?rma?a Rastlay?p da geçmesini bekleyen köylüye benzer; Irmak hiç durmadan ak?p gidecektir.

Pek çok konuda ba?ar?, ba?arman?n ne kadar vakitalaca??n? bilmeye ba?l?d?r.

Dünyadaki en bilge insan, kendisine ne bildi?i soruldu?unda, tek bildi?i ?eyin hiçbir ?ey bilmedi?i oldu?unu söyleyendir.

Zekan?n en çok görülen i?aret ve belirtisi ne?edir.

Tabiat?n insanlara en adilce da??tt??? nimet ak?ld?r derler; Çünkü hiç kimse ak?l pay?ndan ?ikayetçi de?ildir. Nas?l olsun? Akl?n? be?enememesi için akl?n?n ötesini görmesi laz?m.

?nsan?n do?u?unu görmekten herkes kaçar, ama ölümünü görme?e hep ko?a ko?a gideriz. ?nsan? öldürmek için gün ?????nda, geni? meydanlar arar?z, ama onu yaratmak için karanl?k kö?elere gizleniriz. ?nsan? yaparken gizlenip utanmak bir ödev, onu öldürmesini bilmekse birçok erdemleri içine alan bir ?ereftir. Biri günah, öteki sevapt?r.

Kendimiz sand???m?zdan çok daha zenginiz; ama bizi ondan bundan dilenerek ya?amaya al??t?rm??lar; kendimizden çok ba?kalar?ndan faydalanmaya zorlam??lar bizi.

Ac?y? ac?yla gidermeyi sevmem. Karn?n?z a?r?yor diye kendinizi istiridye yemek keyfinden yoksun ettiniz mi, derdiniz birken iki olmu? demektir.

Kendini oldu?undan az göstermek, alçakgönüllülük de?il, budalal?kt?r; kendine de?erinden az paha biçmek korkakl?kt?r, p?s?r?kl?kt?r. Kendini oldu?undan fazla göstermek de, ço?u kez gururdan de?il budalal?ktand?r.

Kimi insanla kimi insan aras?ndaki uzakl?k, kimi insanla kimi hayvan aras?ndaki uzakl?ktan çok daha büyüktür.

Ba?kalar?nda bizden daha fazla yi?itlik, beden gücü, deneyim, yetenek, güzellik görebiliriz ama ak?l üstünlü?ü kimseye vermeyiz.

Mademki zamans?z bir ölüm seni, ruhumun yar?s? olan seni al?p götürdü, yeryüzünde varl???m?n yar?s?ndan, en aziz parças?ndan yoksun ya?amakta ne anlam var? O gün ikimiz birden öldük.

Bizi yöneten, dünyay? ellerinde tutan kimselerin bizim kadar ak?ll? olmas?, bizim yapabilece?imiz kadar?n? yapmas? yetmez. Bizden çok üstün de?iller ise bizden çok a?a?? say?l?r?lar.

Dü?üncede saplant? ve azg?nl?k en aç?k ahmakl?k belirtisidir. Canl?lar aras?nda e?ekten daha kendinden emin, daha vurdumduymaz, daha içine kapal?, daha ciddi, daha a??rba?l? olan? var m?d?r.

Ya?lanman?n, Yüzümüzden çok, Akl?m?zda k?r???kl?klar Meydana getirece?inden korkar?m.

Y?llar?n elimizden çekip ald??? ya?ama zevklerini di?imiz, t?rna??m?zla savunmal?y?z.

Kral da, dilenci de ayn? i?tahla ac?k?rlar.

En çok inand???m?z ?eyler, en az bildiklerimizdir.

Vermede nas?l bir üstün olma niteli?i varsa, almada da bir boyun e?me niteli?i vard?r.

Hayat?nda hiç nehir görmemi? insan, ilk gördü?ü nehri deniz san?r.

Hayat?n de?eri uzun ya?anmas?nda de?il , iyi ya?anmas?ndad?r.

?nsanlar?n en güç inand???m taraf? de?i?mezlik, en kolay inand???m taraflar? da de?i?ikliktir.

Bir ba?kas?na ba?l? ya?amak yürekler ac?s? ve belal? bir ?eydir. Kendimiz ki en iyi, en emin s???na??m?z odur, kendimiz bile güvenilir de?iliz yeterince.

?nsan, arzular? yüzünden kendine gerekli olan? bulamaz.

Tatl? dil, her kap?y? açan sihirli bir anahtard?r.

Bütün çabam kimseye muhtaç olmadan ya?amak.

Kad?nlar?n, süs ve aylakl?klar?n?n bizim eme?imizle beslenmesi gülünç ve haks?z bir ?eydir.

Alçakgönüllü yüreklerde ya?ayan dü?ünceler, yüksek dü?üncelerdir.

Gidece?i liman? bilmeyen gemiye hiç bir rüzgardan hay?r gelmez.

Her gün birbirini görmenin tad? ba?ka, ayr?l?p kavu?man?n tad? ba?ka.

okullar bast?r?lm?s gencligin hapisaneleridir.

Dünyaya geldi?imiz gün bir yandan ya?amaya, bir yandan ölmeye ba?lar?z.

Çatabilirsen önce fikirlerime çat; sonra bana.

Adaletin olmad??? yerde ahlak da yoktur.

?nsanlar amaçlar?ndan büyük olmal?d?r.

Öfke saklamaya gelmez, büsbütün içimize i?ler.

Ayart?lmam?? bayan, bekâretiyle övünemez.

Her insanda, insanl???n bütün halleri vard?r.

Bir kap?y? itmeden aç?k olup olmad???n? anlayamazs?n.

Yazmak mutsuzlu?un nedeni de?il, sonucudur.

Ba?kalar?na oldu?u kadar kendimize de yabanc?y?z.

Ezberlemek ihanettir.

A?k utanma ve çekinmenin oldu?u yerde vard?r.

Bütün günler ölüme do?ru gider; son gün var?r.

E?itimin insan? bozmamas? yetmez, daha iyiden yana de?i?tirmesi gerekir.

Bizi yaratan i?i hayvanl?k saymaktan daha büyük hayvanl?k m? olur?

?nsanl???n büyük ve muhte?em eseri, bir amaçla ya?amay? bilmektir.

Ölümün bizi nerde bekledigi belli degil, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim.

A?k dedi?imiz ?ey, arzulanan bir varl?kta bulaca??m?z tada susamaktan ba?ka bir ?ey de?ildir.

#924

 
© 2015
AŞK