Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Miguel De Cervantes Sözleri

Zaman?n unutturamayaca?? an?, ölümün dindiremeyece?i ac? yoktur.

Arkada? u?runda ölmek kolay, fakat u?runda ölünecek arkada?? bulmak zordur.

A?k ne ile beslenir? ?ltifat ile.

Evlili?in sessiz ve sakin sürmesi için ya koca sa??r ya da kad?n dilsiz olmal?.

Hayat bozuk para gibidir. ?stedi?iniz kadar harcayabilirsiniz. Ama sadece bir kez.

Önüne kötülük etme f?rsat? ç?kmam?? ki?iye, iyili?inden ötürü te?ekkür edilebilir mi?

?nsan, bazen sa?duyusundan korkuyor.

Herkesin kendine göre birtak?m dertleri vard?r, ama bu kiminde gramlad?r, kiminde kiloyla.

Namuslu adam erken evlenir, ak?ll? adam hiç evlenmez.

A?k?n gözlükleri öyle pembedir ki, bak?r? alt?n, yoklu?u varl?k, gözdeki çapa?? inci gibi gösterir.

Dürüst bir kad?n?n güzelli?i ate?e benzer: Yakla?mayana hiç bir zarar? dokunmaz.

Yüce talihin anas?d?r çaba, kar??t? olan aylakl?ksa, insan? ula?t?rmam??t?r insan? yürekten istediklerinin hiçbirine.

Tecrübe bilginin anas?d?r.

Kalem akl?n dilidir.

?nsan e?itimle do?maz, ama e?itimle ya?ar.

Fakirlik a?k?n büyük dü?man?d?r.

Ne verildi?i de?il, nas?l verildi?i önemlidir.

A?k, herkesi e?it k?lar.

Gururu k?r?lm?? bir insan ölmü?ten beterdir.

Bütün ac?lara dayan?l?r, yeter ki ekme?in olsun.

Borcunu ödememek karar?yla al??veri? yapan için, fiyat?n önemi yoktur.

Dost mu dedin? Kula?a kaçan piredir o.

Er ki?inin cesareti, tersine çevirir kör talihi.

A?a??l?k insanlara iyilik etmek, denize su ta??maya benzer.

?iddetli f?rt?nan?n arkas?ndan sükunet gelir.

Zengin dullar bir gözleriyle a?larlar, öbürünü k?rparlar.

Ya?amak ve ö?renmek güzel ?eylerdir

Ki?isel bir günah, toplumsal bir ahlaks?zl?ktan kadar önyarg?sal de?ildir.

Bal?n varsa sine?in bol olur.

En büyük felaket ölümdür.

Eldeki serçe, uçan turnadan iyidir.

Kuru pantolon ile bal?k tutulmaz.

Bal, e?e?in a?z? için de?ildir.

?erefim ya?am?mdan daha de?erlidir.

Bir kap? kapan?rken, öteki aç?l?r.

At, sahibine göre ki?ner.

Kötü hareketler, ne kadar yerden aniden biten bitkilere benzese de, gene de insan onlardan kolayca bir çok ?eyler ö?renebilir

#925

 
© 2015
AŞK