Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mihail Bakunin Sözleri

Her emir özgürlü?ün surat?nda patlayan bir tokatt?r.

E?er oy hakk? bir ?eyi de?i?tirebilecek olsayd?, o hak da verilmezdi.

En ate?li devrimciyi al?n, ona mutlak iktidar verin, bir y?l içinde Çar'dan daha beter olacakt?r.

Voltaire'in sözünü tersine çevirerek diyorum ki, e?er Tanr? gerçekten varsa, onu yok etmek gerekir.

En ba?ta, ilâhiyat?n ilâhî zorbal???na, Tanr?'n?n hayaline ba?kald?rmak gerekir. Gökyüzünde bir efendimiz bulundu?u sürece yeryüzünde kölelikten kurtulamay?z.

Olumlular, olumlu kald?kça, ben olumsuzum.

Yok etme tutkusu ayn? zamanda yarat?c? bir tutkudur.

Devler devliklerini ancak suç i?leyerek sürdürebilir, zay?flar ise devlerin gözünde zay?fl?klar? ölçüsünde erdemli kabul edilirler.

Bir insan?n özgürlü?ünün bir ba?ka insan?n özgürlü?üyle s?n?rland??? do?ru de?ildir. ?nsan, tümüyle hemcinslerinin serbest r?zas?yla akseden ve tan?nan kendi özgürlü?ünce gerçekten özgürdür, onlar?n özgürlü?ünde do?rulama ve geni?leme bulur. ?nsan yaln?zca e?itçe özgür insanlar aras?nda gerçekten özgürdür; bir tek insan?n bile köleli?i tüm insanl??? çi?ner ve herkesin özgürlü?ünü etkisiz hale getirir. Herkesin özgürlü?ü bu nedenle yaln?zca herkesin e?itli?i halinde gerçekle?ebilir. Özgürlü?ün e?itlikle gerçekle?mesi, hem ilkece hem de gerçekte, adalettir. E?er insan ahla??n?n bir temel ilkesi varsa, o da özgürlüktür. Hemcinslerinin özgürlü?üne sayg? duymak görevdir, onlar? sevmek, onlara yard?m etmek, hizmet etmek ise erdemdir.

#848

 
© 2015
AŞK