Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Milan Kundera Sözleri

En anlaml? bak??, bir çift ?slak gözde sakl?d?r. Çok ?ey anlat?r; Çünkü dil ba?lan?r, yürek konu?ur .

Kad?n Erkek e?itli?i hiçbir zaman sa?lanamaz. Çünkü terkedilen bir kad?n?n can?, erkekten daha fazla ac?r.

Kiminle güldü?ünü unutabilirsin; ama kiminle a?lad???n? asla .

Erkek ho?land?ktan sonra tan?r, Kad?n tan?d?kça ho?lan?r.

A?lama! A?lat ki, k?ymetini bilsinler.

En çok incitti?imiz ki?ilerin, asl?nda en çok sevdiklerimiz olu?u ne garip.

Ben a?larken yan?mda yoksan, Ben gülerken gölge yapma.

Hat?rlanan geçmi?, zamandan yoksundur. Bir a?k?, bir kitab? yeni ba?tan okur ya da filmi tekrar seyreder gibi yeniden ya?ayamazs?n?z.

Vedalarda ba?ar?s?z olan kavu?malardan pek büyük bir ?ey bekleyemez.

?ktidar sizi nereden yaral?yorsa, oras? sizin kimli?iniz olur.

Bu dünyada gençlik ve güzelli?in bir anlam? yoktu; birbirinin t?pat?p e?i, ruhlar? görünmez olmu? bedenlerle dolu uçsuz bucaks?z bir toplama kamp?ndan ba?ka bir ?ey de?ildi ya?ad???m?z dünya.

Korkunun kayna?? gelecekte yatar. Kim gelecekten kurtulmu?sa, korkacak hiç bir ?eyi yoktur.

Gözya?lar? en iyi leke ç?kar?c?d?r.

Gülerek kaybettiklerini, a?layarak kazanamazs?n.

Bir erkek, bir kad?na mektuplar yazd???nda bunu, ileride o kad?n? ba?tan ç?karmak için ya?ayaca?? ortam? haz?rlamak için yapar. Bu kad?n bu mektuplar? gizli tutarsa bunu, bugün gösterdi?i a??z s?k?l???n?n, gelecekte ya?ayaca?? serüveni güven alt?na almas? için yapar. Bunlar? üstelik bir de saklarsa bu, gelecekteki serüveni bir a?k olarak dü?ünmeye haz?r oldu?unu gösterir...

Hayatlar? felakete dönenler, suçlu av?na ç?karlar.

Ama güçlüler güçsüzleri incitemeyecek kadar güçsüz olunca, güçsüzler çekip gidecek kadar güçlü olmak zorundayd?lar.

Önceden de söyledim, e?retilmeler tehlikelidir. A?k bir e?retilmeyle ba?lar. Yani bu ?u demektir ki, a?k bir kad?n?n, dilindeki ilk sözcükle ?iirsel belle?imize girmesiyle ba?lar.

Peki, a??rl?k gerçekten nefret edilmesi, hafiflik de göz kama?t?r?c? m?d?r.

Evet, mutluluk yinelenmeye duyulan özlemdir, dedi Tereza kendi kendine.

Bütün öngörüler yan?l?r; bu, insana bah?edilmi? çok nadir kesin bilgilerden biridir. Ama öngörüler gelecek hakk?nda yan?lsa da, kendilerini dile getirenler hakk?nda do?ruyu söyler, onlar?n ?imdiki zamanlar?n? nas?l ya?ad?klar?n? anlamak için en iyi anahtard?r.

Erkek her türlü yaz?l?r, kad?n ise paray? görünce yaz?l?r.

Ya?ad??? yeri terketme arzusundaki insan mutsuz bir insand?r.

Cennete duyulan özlem insan?n insan olmamaya duydu?u özlemdir.

Gerçe?in dü?ten öte, çok daha öte bir ?ey oldu?unu bulup ç?karmak için gelmi?ti.

Ard?m?zda b?rakt???m?z zaman daha geni?tir, bizi geri dönmeye ça??ran ses daha kar?? konulmazd?r. Bu deyi?te keskin gibi bir hava var, ama yanl??. ?nsan ya?lan?r, sonu yakla??r, her an gitgide k?ymetlenir ve an?larla kaybedecek zaman yoktur. Nostaljinin; matematik çeli?kisini anlamak gerekir, ilkgençlikte ya?anan hayat?n hacmi tamamen anlams?zken nostalji en güçlü noktas?ndad?r.

#923

 
© 2015
AŞK