Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Millet ?iirleri

Millet ?iirleri sayfas? - Millet ve vatan için yaz?lm?? en güzel anlaml? millet ?iirlerini sizler için haz?rlad?k. Buyrun millet ?iirleri:
Birlikten Kuvvet Do?ar
Birlikte millet yapar,
Ya?ar hakka tapanlar.
Her zaman zorlu?u a?ar,
El birli?i yapanlar...
Bir elin sesi ç?kmaz,
Topluluktan b?k?lmaz.
Bu amaçta, bu yolda
Birle?enler y?k?lmaz...
Kolay kolay sökülmez,
Perçinle?en bükülmez.
Birle?irse milletler,
Bo? yere kan dökülmez...
Kuvvet do?ar birlikten,
Düzenlikten, dirlikten...
En çetin dü?man y?lar,
Böyle beraberlikten.
—————-
Bu Millet Ya?ar
Bizim süvarimiz amma da ata biner
Aya?? yere de?er, ba?? gö?e de?er
Bizim piyademiz yola ye?in gider
Bast??? topra?? ezer
Bizim topçumuzun naras? hay babam hay
Gülleden beter
Sa?d?çlar?m, sizin gibi yi?itleri oldukça
Bu millet ya?ar
CAH?T KÜLEB?
—————-
Bu Vatan Kimin ?
Bu vatan, topra??n kara ba?r?nda
S?rada?lar gibi duranlar?nd?r;
Bir tarih boyunca, onun u?runda
Kendini tarihe verenlerindir...
Tutu?up: kül olan ocaklar?ndan,
?ahlan?p: köpüren ?rmaklar?ndan,
Hudutlarda gaza bayraklar?ndan,
Aln?na ???klar vuranlar?nd?r...
Ard?na bakmadan yollara dü?en,
?im?ek gibi çakan, sel gibi co?an,
Huduttan hududa yol bulup ko?an,
Cepheden cepheyi soranlar?nd?r...
?leri at?l?p sellercesine,
Gö?sünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine,
?u kara topra?a girenlerindir...
Tarihin dilinden dü?mez bu destan:
Nehirler gazidir, da?lar kahraman,
Her ta?? bir yakut olan bu vatan,
Can verme s?rr?na erenlerindir...
Gökyay'?m ne yazsan ziyade de?il,
Bu sevgi bir kuru ifade de?il,
Sencileyin hasm? rüyada de?il,
Topun naml?s?nda görenlerindir...
Orhan ?aik GÖKYAY
—————-
Vatan Destan?
(Millî Mar? güftesi için yaz?lm??t?r)
O kadar dolu ki topra??n ?anla,
Bir de?il sanki bin vatan gibisin,
Yüce da?lar?na çöken dumanla,
Göklerde yaz?l? destan gibisin.
Hep böyîe bulutlar içinde ba??n,
Hilâli kucaklar her vatanda??n.
Geçse de as?rlar, tazedir ba??n,
O kadar levendsin, fidan gibisin.
Çiçeksin, bay?l?r ku?lar kokundan,
Her dal?n bir yay ki zümrüt okundan.
Müjdeler f?s?ldar Ergcnekon'dan:
Bu sese gönülden hayran gibisin.
Ey bütün cihana bedel Türk ili,
Açt???n cenklerin yoktur evveli.
Tarih bir nehir ki co?kundur seli,
Sen ona nisbetle umman gibisin.
Bir yandan hep böyle ta?t?n, köpürdün
Bir yandan cefal? bir ömür sürdün.
Fakat ne derece ezildinse dün,
?imdi yine tunçtan kalkan gibisin.
Bir insan nihayet kemikle ettir,
Bu et, bu kemi?e can hürriyettir.
En büyük hürriyet cumhuriyettir,
Demek ki ?imdi sen bin can gibisin.
Ey ana topra??, Ey Anadolu,
Aç?ld? önünde türklü?ün yolu.
Hamdolsun her yan?n bereket dolu,
Cennette bir ye?il meydan gibisin.
Yeni bir ay ördün al bayra??na,
Girdin en sonunda irfan ba??na,
Medenî hayat?n nur ?rma??na,
Ezelden susam?? ceylan gibisin...
Halid Fahri OZANSOY
—————-
Vatan Diye
Ö?retmenim bir iz b?rak
Co?sun kalpler vatan diye
Gelin sevgi a?? kurak
Co?sun kalpler vatan diye
Ö?retmenim göster yollar
Çiçek açs?n kuru dallar
Hizmet için bütün kollar
Ta?s?n kalpler vatan diye
Gönderiyor baba ana
Ö?retmenim kana kana
?lim irfan ö?ret bana
Pi?sin kalpler vatan diye
Ö?retmenim i?le beni
Nak?? nak?? ilim yeni
Vatan millet sevgisini
Ko?sun kalpler vatan diye
—————-
Vatan ?çin
Bir ç?? olduk koptuk Orta Asya'dan,
Bu ülkü, bu bayrak, bu toprak için...
Co?tukça kaynad?, damarlarda kan,
Bu ülkü, bu bayrak, bu toprak için...
Irmaklar misâli co?up, ta?m???z,
Küheylanla Altaylar'dan a?m???z.
Zaferlerden zaferlere ko?mu?uz,
Bu ülkü, bu bayrak, bu toprak için...
?ehit dolu topra??m?z, ta??m?z,
E?ilmedi, e?ilemez ba??m?z.
Ezelden ebede sürer ko?umuz,
Bu ülkü, bu bayrak, bu toprak için...
Türk'üz ad?m?z var, ?an?m?z kadar,
Her gün ufkumuzdan bin ?im?ek çakar.
Bu millet isterse, cihan? sarsar,
Bu ülkü, bu bayrak, bu toprak için...
Süleyman ÖZBEK
—————-
Yurt Duygular?
Dü?mez yere hâ?â, o bizim bayra??m?zd?r,
Bir fecr olarak do?madad?r her da??m?zdan.
Ay y?ld?z o mazideki bir süstür, emin ol,
Atîde güne?ler do?acak bayra??m?zdan.
Alt?nda yatarken de bizimdir yerin üstü,
Bir kal'a olur topra??m?z vecde gelir de;
Da?lar, kayalar gö?sümüz üstünde tepinse,
Dü?manlar? biz ram ederiz kan kesilir de.
Deryalar? kan, ta?lar? bitmez kemik olsa,
Bir son nefesin ayn? olup bitse nesîmi,
Ölmez bu vatan, farz-? muhal ölse de hattâ
Çekmez kürenin s?rt? o tâbût-? cesîmi.
Mithat Cemal KUNTAY
—————-
Bir Millet Uyan?yor
Tarihe isim yazm??
Ça? kapay?p, ça? açm??
Nice destanlar yazm??
Bir millet uyan?yor
Bayra??na sevdal?
Yurduna candan ba?l?
Dipten derin dalgal?
Bir millet uyan?yor
Sa? benimdir sol benim
Kenetlenmi? milletim
Kork yine emperyalizm
Bir millet uyan?yor
Bayra??na sevdal?
Yurduna candan ba?l?
Dipten derin dalgal?
Bir millet uyan?yor
Nüfusu genç dinamik
Ufku aç?k ba?? dik
Her biri bir mehmetçik
Bir millet uyan?yor
Bayra??na sevdal?
Yurduna candan ba?l?
Dipten derin dalgal?
Bir millet uyan?yor
Dün karde?tik bugünde
Yar?nda karde? yine
El ele ileriye
Bir millet uyan?yor
Bayra??na sevdal?
Yurduna candan ba?l?
Dipten derin dalgal?
Bir millet uyan?yor
Gücümüze güç katan
Parola Namus Vatan
Sen rahat uyu Atam
Bir millet uyan?yor
Bayra??na sevdal?
Yurduna candan ba?l?
Dipten derin dalgal?
Bir millet uyan?yor
—————-
Bir millet istiyorum
Birbirine kenetlenmi? bir millet istiyorum
Her türlü bölücü tezgahlara ra?men
Dimdik ayakta duran bir millet...
?nce duygulu bir millet istiyorum
Bir vatanda?? öldü diye tüm ülkede yas ilan eden
K?sacas? insana insan oldu?u için önem veren bir millet...
?naçl? bir millet istiyorum
?badetlerinde zirve yapm??
Ahlak ve erdemlili?in abidesi bir millet...
Dürüst bir millet istiyorum
Faizi ve kumar? hudutlar?n?n d???na atan
Tüm mülkünü karde?leriyle payla?an bir millet...
Tefekkür sahibi bir millet istiyorum
Bir elinde ka??t bir elinde kalem
Allah'?n mucizelerini kayda geçen bir millet...
Dindar bir millet istiyorum
Sakat oldu?u halde sürünerek mabedine giden
camilerini yatmak için de?il kulluk için kulunlan bir millet...
ve bir millet istiyorum tüm yollar? ?slam ho?görüsü ve karde?li?e ç?kan
medeniyetler medeniyeti imar eden bir millet
—————-
Ergenekon'dan Ç?k??
Ergenekon'dan ç?k?p dört bir yana
Turan illerinden bir millet yürür
Anadan do?ar biner k?rat?na
Geçmi?ten bugüne bir millet yürür
Cenge ç?k?nca rüzgârla yar???r
Gobi çölü toz dumana kar???r
Vatan için göz k?rpmadan sava??r
?ol Çin üzerine bir millet yürür
Attila ordusu Ural'dan akar
Kavimlerin hepsi önünden kaçar
A??lmaz bentleri sel olur y?kar
Roma üzerine bir millet yürür
Alparslan'?m dü?mana korku salar
At üstünde be? vakit namaz k?lar
Tek yüce yaradana avuç açar
Malazgirt'e ?anl? bir millet yürür
Kosova'da f?rt?nalar estirir
Kar?? ç?kana haddini bildirir
?ehadet öncesi tekbir getirir
Balkan da?lar?na bir millet yürür
Ne güzel söylemi? yüce peygamber
O askerler ne güzeldir demi?ler
Fetih u?runa edilmi? yeminler
Bizans üzerine bir millet yürür
Sînâ çölünü iki günde a?ar
Yavuz selim tesbih gibi gürz sallar
Nil boylar?nda ?im?ek gibi çakar
M?s?r ülkesine bir millet yürür
Genç Osman'a çocuk derdi askerler
Henüz ya?? onbe? en önde gider
Allah Allah deyince yer gök inler
Ba?dat diyar?na bir millet yürür
Ayn? anda yedi yerde sava??r
Yedi düvelin kafas? kar???r
Yi?itlikte birbiriyle yar???r
Dü?man üzerine bir millet yürür
Çanakkale önünde ?ngilizler
Yetmedi Frans?z, Anzak, Hintliler
Ölümü göze ald? Mehmetçikler
Cennet-i âlâya bir millet yürür
Gazi ata binmi? Samsun'dan gelir
Do?uda destan yazar Karabekir
Sakarya'da dü?man esir edilir
Yunan üzerine bir millet yürür
Orta Asya'da ad? koca Göktürk
Karaba?'da O?uz ?çel'de Yörük
Kerkük'te Türkmen Anadolu'da Türk
Gelecek ça?lara bir millet yürür

#2992

 
© 2015
AŞK