Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Moliere Sözleri

Susan bir bilgin tek bir kelime konu?amayan aptallardan farks?zd?r.

Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha çok ahmakt?r.

En çok sevdi?imiz insanlar, kendimize en çok benzettiklerimizdir.

Beni istedi?iniz kadar dövün, ama b?rak?n istedi?im kadar güleyim.

Yaln?z yapt?klar?m?zdan de?il, yapmad?klar?m?zdan da sorumluyuz.

Ço?u zaman ?üphe içinde b?rak?lmak, gerçe?i i?itmekten daha zalimdir.

?nsanlar? aldatmak, güldürmekten çok daha kolayd?r.

Gülümsemenin hem maliyeti s?f?rd?r, hem de bedeline paha biçilmez.

Sizi gülümsetebilen insanlar?n pe?ine tak?l?n, çünkü sadece bir gülümseme karanl?k bir günü ayd?nlatabilir.

Yazmak fahi?elik gibidir. Önce zevk, sonra birkaç dost, nihayet para için yap?l?r.

Ku?kular en kötü gerçeklerden daha zalimdir.

Birini ne kadar severseniz, ona o kadar az dalkavukluk edersiniz. Gerçek sevginin kan?t?, ele?tiriyi esirgememektir.

Zorluklar, ba?ar?n?n de?erini art?ran süslerdir.

Geç yeti?en a?açlar en iyi yemi? verenlerdir.

Yaln?z yapm?? olduklar?m?zdan de?il, kaç?nd???m?z i?lerden de sorumluyuz.

Nas?l gerçek ahlak sahipleri ahlaka fazla ald?rmazlarsa, gerçek belagat da iyi konu?maya ald?rmaz.

Kalplerin hepsinde insanlara has olan zaaflar vard?r.

#920

 
© 2015
AŞK