Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Montesquieu Sözleri

?nsan ne kadar az dü?ünürse, o kadar çok konu?ur.

Dünyada ba?ar? kazanabilmek için aptal görünülmeli, ak?ll? olunmal?d?r.

Bazen susmak, söylenen bir sürü sözden çok daha fazlas?n? ifade eder.

Bir tek ki?iye yap?lan haks?zl?k, bütün toplulu?a yönelmi? bir tehdittir.

Çeyrek saatlik okuman?n gideremedi?i kederim olmam??t?r.

Ayr? Ayr? Birer Ahlaks?z Yarat?k Olan ?nsanlar, Toplu Olduklar? Zaman Namuslu Ki?iler Olurlar.

Bir ülkede yalakal???n getirisi, dürüstLü?ün getirisinden daha fazla ise, o ülke batar.

Eskiden, bir ülkeye kar?? sava?mak için asker aran?rd?. Bugün, askerleri sava?t?rmak için ülke aran?yor.

Okumay? sevmek, hayattaki can s?k?c? saatlari en güzel saatlerle de?i?tirmektir.

Montesquieu Sözleri

Bir rejim, halk?n adalete inanmaz bir hale geldi?i noktaya gelince o rejim mahkum olmu?tur.

Dalkavuklu?un sa?lad??? ç?kar, dürüstlü?ün kazand?rd??? faydadan daha fazla olursa , o ülke batar.

Ba?ar?l? olmak için çaba gösterirsen ?ans seninledir. Tembeller için ?ans diye bir ?ey yoktur.

E?er ülkeme yararl? olacak, di?er ülkeleri mahvedecek bir ?ey biliyorsam Prens'ime önermem; Çünkü ben önce bir insan?m, sonra bir Frans?z'?m. Ben zorunlu olarak insan do?dum ve tesadüfen Frans?z oldum.

Cumhuriyetler zenginlikten, diktatörlerde yoksulluk yüzünden y?k?l?rlar.

Aksi kant?lanmad?kça kimse suçlu de?ildir.

Zekan?n pe?inde ko?may?n aptall??? yakalars?n?z.

Do?ruluk ortadan kalkt?m?, yükselme tutkusu baz? yüreklerde yer bulabilir, cimrilik ise bütün yürekleri sarar, istekler konu degi?tirir, dün söylenen bugün söylenmez olur, yasalar içinde özgürken, yasalara kar?? özgür olmak istenir, her yurtta? sahibinin evinden kaçm?? bir köle gibidir. Ahlak ögüdü bask?, kural boyunduruk olur, dikkatin yerini korku al?r... Eskiden herkesin mal? kamunun hazinesi iken ?imdi kamunun hazinesi ?unun bunun mal? olur. Bu durumda art?k cumhuriyet cans?z bir bedendir ve art?k güçlü olan kendisi degil, birkaç yurtta?t?r ve herkes kendi ç?kar? pe?indedir.

#918

 
© 2015
AŞK