Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Muhammed Taki Sözleri

Nefsinin isteklerine uyan bir kimse, sapmaktan emanda olamaz.

?lim Alimin elbisesidir, o halde bu elbiseden asla ç?kmamal?s?n.

Tövbeyi geciktirmek, aldanmakt?r. Vazifeleri hep sonraya ertelemek ise ?a?k?nl?kt?r.

Zulmü yapan, ona yard?m eden ve ona raz? olan o zulümde ortakt?rlar.

Bir insan?n hain say?lmas? için hainlerin güvendi?i ?ah?s olmas? yeter.

E?er cahil susarsa, insanlar ihtilafa dü?mez.

Allah'?n en iyi ba???? afiyettir.

?ükrü yap?lmam?? bir nimet, ba???lanmam?? bir günaha benzer.

Kim bir i?in giri? yollar?n? bilmezse, ç?k?? yollar? da yüzüne kapan?r.

Kim bilmedi?i bir i?i yapmaya kalk???rsa, islahdan ziyade ifsad eder.

Mü'minin izzeti, halktan bir ?ey dilememesidir.

Allah'?n muhabbeti halk?n bir ço?una dü?man olmay? gerektirir.

Dört s?fat insan? bir i? yapmaya muktedir k?lar: S?hhat, Zenginlik, ?lim ve Allah'?n yard?m?.

Kullar?n ?ükrü kesilmezse, Allah'?n ba????n?n kesilmeyece?ini bilmiyor musun?

Günah i?lemek amac?yla Allah'a kar?? bahane aramak, helak olmaya sebep olur.

Senin heva ve hevesine uyup da do?ru yolu senden gizleyen kimse, sana zulüm yapm??t?r.

Kefili Allah olan bir kimse nas?l zayi olabilir?! Allah'?n takip etti?i bir kimse nas?l kurtulabilir?

Halk?n mükafat?, Allah'?n mükafat?ndan sonra ve r?zas? da Allah'?n r?zas?ndan sonra gelir.

Mü'min, Allah'tan olan bir ba?ar?ya, nefsinden olan bir ögütçüye ve nasihatç?n?n da nasihat?n? kabul etmeye muhtaçt?r.

Bir ?eyin i?i sa?lamla?madan önce aç?klamak, o ?eyin i?in bozulmas?na sebep olur.

Günah i?lemekte ?srar etmek, kendini Allah'?n tuza??ndan güvende bilmenin sonucudur. Oysa Allah'?n tuzak kurmas?ndan, hüsrana u?rayan topluluktan ba?kas? güvende olmaz.

Adam?n biri: "Bana nasihat edin. deyince ?mam (as): "Kabul eder misin?" diye sordu. O adam: Evet, kabul ederim. dedi. ?mam ?öyle buyurdu: Sabr? kendine yast?k et, fakirlikten çekinme, ?ehvetleri (lezzetleri) terket, heva ve hevese muhalefet et ve bil ki, Allah'?n gözünden uzakla?amazs?n?z. Öyleyse nas?l bir halde olaca??na dikkat et.

?mam dostlar?ndan birine ?öyle yazd?: "Bu dünyada birbirimizden ayr?y?z. Ama (ahirette) kimin fikri ve inanc?, arkada??n?n fikir ve inanc?n?n ayn?s? olursa, nerede olursa olsun o da onunla birlikte olur. As?l yerle?me yurdu, ahiret yurdudur.

Kim bir konu?an? dinlerse, ona tapm?? olur. Konu?an Allah'tan konu?ursa, dinleyen Allah'a tapm?? olur; konu?an ?eytan'?n dilinden konu?ursa, dinleyen ?eytan'a tapm?? olur.

Kim bir i?e ?ahit olur da onu sevmezse o i?te bulunmayan kimse gibi olur. Kim de bir i?te bulunmay?p da o i?e raz? olursa, o i?te bulunan kimse gibi olur.

#872

 
© 2015
AŞK