Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Muhammet Ali Sözleri

Kelebek gibi uçar?m, ar? gibi sokar?m.

O kadar h?zl?y?m ki, odamda ????? söndürmeye kalkt???mda, ???k sönmeden oturdu?um yere dönebiliyorum.

Sporda ba?ar? çal??maktan öte istemekle olur.

?ampiyonlar salonlardan ç?kmaz. ?ampiyonlar içlerinde tutku, hayal ve amaç olan insanlardan ç?kar.

Çal??man?n her saniyesinde nefret ediyordum fakat kendime hep Dayan! diyordum Bugün çal??aca??m ve ömrümün sonuna kadar bir ?ampiyon olarak ya?ayaca??m.

CNN muhabiri : sn. Muhammed Ali, bu deh?etin meydana gelmesine sebep olan teröristlerle ayn? dinin bir mensubu olarak neler hissediyorsunuz? Muhammed Ali: Siz (!) Hitler ile ayn? dini payla?an bir mensup olarak neler hissediyorsan?z ayn?s?n?. "

Ben en iyisiyim. bunu gözlerimle görmeden önce de söylüyordum. sak?n bana ?u i?i yapamazs?n demeyin. olanaks?z oldu?unu anlatmay?n. en iyisi olmad???m? söylemeyin. ben en iyinin de iyisiyim.

Gencim, yak???kl?y?m, h?zl?y?m, sevimliyim ve yenilmezim.

Ben boksun Elvis'iyim.

?ampiyon oldu?um zaman, eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir ?apka tak?p, sakal b?rakarak, beni kimsenin tan?mad??? bir kasaban?n sokaklar?nda yürüyü?e ç?kaca??m ve beni, sadece ben oldu?um için sevecek bir insan bulana kadarda yürüyece?im. buldu?umda da onu 1 milyon dolarl?k arazime tepeden bakan 250bin dolarl?k evime götürüp, cadillac arabalar?m?, havan?n ya?murlu oldu?u günlerde kulland???m kapal? havuzumu gösterece?im ve ona 'i?te bunlar?n hepsi senin, çünki beni ben oldu?um için seviyorsun' diyece?im.

Louisville'de insanlar hala pis zenci diye ça??r?l?p köpek muamelesi görüyorken ve en basit haklar?ndan bile mahrumken benden üzerime bir üniforma geçirip 10000 mil ötedeki bir ülkede bomba at?p kur?un s?kmam? nas?l beklerler? Hay?r 10000 mil öteye gidip beyaz köle efendilerinin beyaz olmayan ba?ka bir millet üzerine bask? kurmalar?na, onlar? öldürmelerine, evlerini yakmalar?na yard?mc? olmayaca??m. Gün böyle kötü i?lerin sona ermesinin günüdür. Böyle bir tav?r içinde bulunman?n bana milyonlarca dolara mal olaca??n? söylediler. Ama daha önce de söyledim ve yine söylüyorum. Benim halk?m?n gerçek dü?man? burada, Amerika'da. Kendi özgürlü?ü, kendi adaleti ve e?itlik için sava?an o insanlar? kölele?tirmede kullan?lan bir ma?a olmayaca??m. Dinimi, halk?m? ve kendimi küçük dü?üremem. E?er bu sava??n benim 22 milyonluk halk?ma özgürlük ve e?itlik getirece?ini dü?ünseydim kendim gidip orduya kat?l?rd?m. Kendi inand???m de?erler için direniyorum. Kaybedecek hiçbir ?eyim yok. Beni hapse atacaklarm??, ne olmu? sanki? Zaten 400 y?ld?r hapisteyiz.

#753

 
© 2015
AŞK