Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Muhiddin Arabi Sözleri

Daima bilgili ki?ileri dinle. Bir i?i bitirince, yeni bir i?e ba?la.

Borcuna sad?k ol. Sözünden dönme ve yerine getiremeyece?in vaatlerde asla bulunma.

Bilmediklerini bilenden ö?ren. Bildiklerini de bilmeyenlere ö?ret.

?badetlere ne?'eli olarak ba?la.

S?k?nt?lar mevhibelerin sergisidir.

Bazen namazda veya oruçta bulamad???n feyzi, belâ ve mihnette bulursun.

Bazen istikameti kemâle ermemi? ki?i, kerametle r?z?kland?r?labilir.

Nâfilelerde acele edip, farzlarda tembel davranmak hevâya uyman?n alâmetlerindendir.

Her söz sâd?r oldu?u kalbin kisvesine bürünmü? hâlde ortaya ç?kar.

Bazen, izhar etmene izin verilmeyen s?rlar, sana nurlar? sönük bir hâlde görünür.

Bir kimse kendi hakikatine arif olursa, hiçbir itikat ile kay?tl? olmaz.

Abdest, ba?l? basma bir ibadettir, Abdestli bulun.

Allah'?m maksad?m sensin ve senin r?zan da arzumdur.

Evlere izinsiz girmeyin.

Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe susuzluklar? artar.

?nsan?n kendi ?ahs?na rahmeti, ba?kas?na rahmetinden daha büyüktür.

E?er söz sahibi isen, hak ile söyle, hak ?le hükmet. Heva ve hevese uyma.

S?r tutmas?n? bil. s?rr?n sorumlulu?u çok önemlidir.

Sak?n ola ki iki ki?inin aras?n? bozma. Bu durum dini y?kar.

Üç ?eyden kork ; Allah'tan, nefsinden, Allah'tan korkmayandan.

Faydas?z ilim, ?ifas?z ilaca benzer. Güzel ilim, çal??ma ile beraber oland?r.

Gizli yap?lan faydal? i?ler, ?hlas?n en büyük göstergesidir.

Her halinde iyi niyetli olma?a gayret et. ibadetin ba??, niyettir.

?htiyac? olanlar?n yard?m?na, kar??l?k beklemeden ko?.

insanlar? hay?rl? i?lere te?vik edenler, sevaba ortak olurlar.

Hürmetler kar??l?kl?d?r. Sab?rla öfkesini yutan?n kalbine emniyet ve iman?n dolaca??n? da unutma.

Üç ki?i bir yerde ?ken, ikisinin gizli konu?ma?? veya üçüncünün bilmedi?i bir dil ?le konu?malar? do?ru de?ildir.

Söyledi?in söze dikkat et. Örne?in, bir insan mümin karde?ine kafir dese, o kelime dedi?i yere gider. E?er dedi?i gibiyse, orada kal?r, de?ilse söyleyene geri gelir.

Devletin büyüklerine dil uzatma. Hatalar? olursa onlara aittir. Senin tutu­mun, emirlere uymak, düzeni bozmamak olmal?. E?er tenkit edeceksen, s?fat? tenkit et, öze dokunma. Methedersen, her ikisini de methet.

Terk etti?in kabahatleri bir daha yapmamaya kararl? ol. i?lemekte bulundu?un hay?rl? içleri de ölünceye kadar sürdür, sak?n b?rakma.

Sa?l???n? ve bo? zamanlar?n? en k?ymetli hazine olarak bil. Allah'?n raz? olaca?? i?lerde, Ölçülü bir ?ekilde de?erlendir.

Bir makamdan, ona yenice gözlerini çevirip bakan ki?i de bahsedebilir, o makama çoktan ula?m?? ki?i de. Bu ancak basiret ehline aç?k bir farkt?r.

Mânevî tabir için izin verilmi? ki?inin sözleri dinleyenler taraf?ndan anla??l?r ve onun i?aretleri insanlara gayet aç?k görünür.

Ehlinin kalbî nurlar? sözlerinden önde gider. Böylece nurland?rd?klar? yere sözlerinin tesiri de ula?m?? olur.

?ki i? aras?nda mütereddit kald???n zaman nefse daha a??r gelenini tercih et. Zira nefse haktan gayr?s? a??r gelmez.

Sâlik, vâridat ve ilhamlar?n? anlatmamal?d?r. Bu, hem vâridat?n tesirini azalt?r hem de onun Hakk'a kar?? sadâkatine mânî olur.

Dünyadaki her ?eyin Allah kat?nda belirlenmi? bir ecele kadar devam etti?ini bilmemiz, benli?imize izzet kazand?r?r.

Üstüne ilâhî mevhibelerin ya?mas?n? istiyorsan, fakr ve ihtiyaç hâlini ?slah et. Sadakalar ancak fukara içindir.

Allâh'?n, kendisini ?ehvetten kurtar?p gafletten uyand?rmas?n? uzak gören kimse, hâ?â- O'nun ilâhî

kudretini âciz görmü? olur. Allah Teâlâ her ?eye muktedirdir.

Cenâb ? Hak sana hizmeti ibadeti farz k?lmakla asl?nda cennetine girmeyi farz k?lm??t?r.

Allah Teâlâ, kullar?n sâlih amel i?leme arzusunun az oldu?unu bildi?i için ibadeti farz k?lm?? ve onlar? farziyet zincirlerine vurarak cennetine sevk etmi?tir.

Vas?flar?n? O'nun s?fatlar?ndan yard?m gelecek ?ekilde tahakkuk ettir. Zilletini O'nun izzetini celbedecek ?ekilde, acziyetini O'nun kudretinden imdat gelecek ?ekilde ve zaaf?n? O'nun havl ve kuvvetinden yard?m görecek sûrette düzelt ve tahakkuk ettir.

Farz ibadetlerin îfâs?, sen onlar? erteleyip durmayas?n diye belli vakitlerle s?n?rland?r?lm??; senin irade pay?n olsun diye de geni?çe bir zamana yay?lm??t?r.

Cenâb ? Hak sürekli olarak bir i?i senin için neticelendirip semerelendiriyorsa, bu, Allah Teâlâ'n?n seni o i? üzere ikâme etti?inin delilidir.

Bir ki?i kendi ihsan ve iyili?inin bollu?undan bahsedip duruyorsa elinden ç?k?veren bir kötülük onu mahcup edip susturuverir. Ama Allâh'?n ona ihsan?n?n bollu?undan bahsedip duran ki?i, elinden kötülük de zuhur etse susmaz Allâh'?n ihsan?ndan bahsetmeye devam eder.

Bazen ârif ki?i ihtiyac?n? Allâh'a bile arz etmekten hayâ eder. Çünkü onun takdiriyle yetinmektedir. Bu böyleyken Allâh'?n kullar?na nas?l olsun da arz-? ihtiyaç etsin.

?nsanlardan bir ?eyler almak için elini uzatma. Ancak onlar?n sûretinde verenin Allah Teâlâ oldu?unu görürsen alabilirsin. Bu takdirde de ilmin sana mubah k?ld??? kadar?n? al.

Söz ve ibareler dinleyenler toplulu?u için az?k mesabesindedir. Senin o az?ktan nasibin ancak yedi?in kadar?d?r.

Hakikat erbab?n?n ifadeleri ya vecdlerinin co?kunlu?u sebebiyle ya da müridi ir?âd etmek kast?ylad?r. Birincisi sülûk ehlinin, ikincisi ise tahkik ve temkin ehlinin hâlidir.

Allah sana servet ihsan etmi?se, onu Allah'?n raz? olaca?? yerlere sarfet. însan, nimeti artt?kça, ?ükrünü art?rmal?. ?ükür etmeyenlerin Kalbine dalg?nl?k gelir. Bunlar?n dilleri zikrullaha, kalpleri de huzura kavu?amaz.

#873

 
© 2015
AŞK