Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mümin Sekman Sözleri

Büyük ba?ar? kalpten gelir, beyinde büyür ellerden hayata akar.

Ba?ar? çok bencildir, mutlulu?a ula?maya arac? olmak istemez!

Ba?ar? bilgi ister. Bilginin de be?te dördü 'ilgi'dir.

Akl?n?z?n tak?ld??? yer hayat?n?z?n tak?ld??? yer olabilir.

?nsan ya?arken son i?i, ölünce en büyük i?i kadar ba?ar?l? say?l?r.

Ba?ar? sizden üç ?ey ister: Tutku, teknik ve cesaret.

?nsanlar? kader kar??la?t?r?r, karakterleri yak?nla?t?r?r, kararlar? anla?t?r?r.

??ine ruhunu katmadan sadece bedeniyle yapan insan köle gibidir, i?ine sadece bedeni ve beynini koyan profesyoneldir, i?ine ruhunu, bedenini ve kalbini koyan ise liderdir. Bu yüzden hayat en çok liderleri ödüllendirir.

Kriz dönemlerinde ayakta ve hayatta kalmak istiyorsan?z, 'umutlar?n?z? yüksek sabit giderlerinizi dü?ük tutun.

Her sabah dünya yeniden kurulur ! Her sabah ?artlar yeniden olu?ur. Her gece kader, ihtimalleri yeniden düzenler.

Size hayat hakk?nda bir iyi bir de kötü haberim var. ?yi haber: Kötü olan her ?eyin bir sonu var! Kötü haber: ?yi olan her ?eyin bir sonu var!

Ba?ar?l? olmak isteyen her insan için iki kritik bilgi vard?r. Gücünü bilmek! Haddini Bilmek! Aslan olunca karan?n kral? oldu?unu bilmek gücünü bilmektir; Ama suya girip timsaha kafa tutmamas? gerekti?ini görmek ise haddini bilmektir.

Hiç kimse kendi çabas?yla ç?kmad??? yükseklikte , kendi çabas?yla kalam?yor ...Bu uçmak için do?an bir ku? olsa bile.

Ba?ar?n?z?n limiti sizsiniz. ?nsan da kitap gibidir, de?eri 'içindekiler' kadard?r.

Hayatta bulundu?umuz konumu, yapt?klar?m?zdan çok, yapmam?z gerekti?i halde yapmad?klar?m?z belirler.

Ba?ar?s?zl?k hastal??a, ba?ar? sa?l??a benzer. Hastal?k çabuk bula??r ancak sa?l?k hemen bula?maz.

?nsanlar 3'e ayr?l?r; Gerçekten ba?ar?l?lar, ba?ar?l?y?m diye geçinenler ve ba?ar?l? insanlar üzerinden geçinenler.

Kafan?zda neyi çok dü?ünürseniz hayat?n?zda onu ço?alt?rs?n?z. Günde akl?m?zdan 60 bin ile 80 bin aras?nda dü?ünce geçiyor. Bu dü?ünceler ne hakk?nda ise hayat?m?zda o ço?al?r.

Ba?kas?na sadakatiniz, kendi ba?ar? kapasitenize ihanetiniz anlam?na gelmeye ba?lad?ysa gitme zaman? gelmi? demektir.

Ba?ar?s?zl???n en güzel durdu?u yer, sonu ba?ar?yla biten ömrün ba? taraf?d?r.

Her ba?ar?n?n bir son kullanma tarihi vard?r.

Ba?ar?n?z? ilk unutan, ba?ar?s?zl???n?z? ilk gören siz olun.

Kafesten ç?k?nca de?il, kafesi içimizden ç?kar?nca özgürle?iriz.

Ba?armak kendini ?a??rtmakt?r. En son skor tabelan?zda yazan sonuç, sizi ve çevrenizdekileri ?a??rtm?yorsa, o sonuç ba?kalar? için ba?ar? olsa da sizin için de?ildir.

#868

 
© 2015
AŞK