Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Murat Mente? Sözleri

Gökle bir olmad?kça, yerle bir oluyor insan.

Son sözlerime ?erh dü?üyorum, KORKMA BEN VARIM.

Herkesin üç ki?ili?i vard?r; ortaya ç?kard???, sahip oldu?u ve sahip oldu?unu sand???.

Elli ya??ndaki bir adam kendini otuz ya??nda hissediyorsa, yirmi y?l?n? bo?a harcam??t?r.

Ate?in icad?ndan önce ölüp cehenneme giden ma?ara adam?n?n hayreti içindeyim.

Dostlar?m?z; biz caddenin kenar?nda alevler içinde yanarken, kar??ya geçip üstümüze i?emeye ü?enen kimselerdir.

A?k insan?n sadece psikolojisini ve kimyas?n? de?il; tarihini, müzigini, co?rafyas?n?, edebiyat?n?, fizi?ini, beslenme çantas?n?n içindekileri, hayat bilgisini de de?i?tiriyor.

A?k hayalin çocu?u, hayal k?r?kl???n?n annesidir.

Yaln?zsan yalanlar sana ilaç gibi gelir.

Ke?ke sen de var olsan ben dü?ününce.

?nsan, kendi samiyetinin alt?n? çizmeye kalk??t? m?, ister istemez üstünü de çiziyor. Samimiyet, mahremiyetle mukayyet olsa gerek.

Tek kelimeyle zor, iki kelimeyle çok zordu.

Hayatta sevmem dedin ya, bunun bir de öteki dünyas? var, umutlan?yor i?te insan.

Seni unutma fikri bile, sana kavu?ma umuduna ba?lan?yor içimde. Senden kaç?? varsa bile kurtulu? yok.

Biz, Nasreddin Hoca'n?n torunlar?y?z. Hep bir umut var içimizde. Ya severse ?

Biz bu ça??n fiyakal? kaybedenleriyiz.

Bütün ?ark?larda senden bahsediliyormu?, onu fark ettim.

Çok sevmek, sonsuza dek kavu?amamak için en ideal yöntemdir.

Hayat?n?n geri kalan?n? birisiyle geçirmek istedi?ini anlad???n zaman, Hayat?n?n geri kalan?n?n bir an önce ba?lamas?n? istersin..!

Biz yetimler intikam i?tiyak?yla doluyuzdur. Deh?eti dengelemeye yatk?n?zd?r. Ba?kalar?n?n öçlerini de almaya hevesleniriz. Yetimlik bize kanl? do?açlamalar yapma cüreti verir. Suçlamakla ya da suç i?lemekle kaybolmayan bir masumiyet imtiyaz?na sahibizdir.

Bir laf? nerenden anlarsan orana girer...

Hani insan bazen gökte yabanc? bir cisim görür de gözlerine inanamaz ya, yan?ndakine, "Benim gördü?ümü sen de görüyor musun?" diye sorar. Ben de seninleyken gözlerime inanam?yordum. Kulaklar?ma inanam?yordum. Vücudumdaki hiçbir hücreye inanam?yordum. Kimseye soram?yordum da "Benim gördü?ümü sen de görüyor musun?" diye.

Bekar bir adam asla pi?irmesi yemesinden uzun süren bir yemek haz?rlamaz..!

Ölümden degil, gelecekten korkuyorum.

?ntikam ?arab?, yaralar? ham olanlara ?ifa verir.

?nsan bo? bir tüfektir ama bakars?n bir gün patlar.

Yas sezonluk bir duygudur.

Hakikat ak?lla de?il, cesaretle bulunur.

Rüyalar al?nyaz?m?z?n ayr?lmaz parçalar?d?r.

Baz? ihtimaller ihtimal olarak kalmaya mahkumdur.

Bu kitapta anlat?lan olaylar?n hepsi gerçektir, fakat hiçbiri henüz cereyan etmemi?tir.

Ölümden korkuyorduk, çünkü insand?k.

Kafa kar???kl??? s?k görülen bir ?eydir.

Kartlar? kader kar??t?r?r, biz oynar?z.

Kalbinizde olup da hiç kimseye anlatmay? ba?aramad???n?z, dile getirilmesi imkans?z bir ?ey var ya, i?te Allah onu biliyor, üzülmeyin.

Kader hem zamana [tarihe ve an'a] ve mekana [uzaya ve vucudumuza] yay?lan; hem de bizzat bizim ruhumuza, nefsimize, zihnimize, gönlümüze, vicdan?m?za, bilincimize yani varl?g?m?z? te?kil eden yo?unluk bölgesine odaklanan gerilimin ad?yd?. ?yi ile kötü, günah ile sevap, helal ile haram, do?ru ile yanl??, ümit ile korku, ödül ile ceza, Cennet ile Cehennem aras?ndayd?k. ?nanmak insan?n en ince ve en keskin s?n?rda hareket etmesi demekti. Buna mukabil, teslimiyette, iradenin forsunu a?an bir imkan vard? ki bunu ancak terbiyeden sonra gelen olgunluk sayesinde kavrayabilirdik.

#869

 
© 2015
AŞK