Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Murathan Mungan Sözleri

?imdi bir mevsim de?il, koca bir hayat girdi aram?za. Biliyorum ne sen dönebilirsin art?k, ne de ben kap?y? açabilirim sana.

Yoklu?unda her sabah bozuk bir günayd?n at?yorum çocuklu?umdan kalma eski kumbarama. Geldi?inde sana güzel bir ho?geldin almay? planl?yorum.

K?r?lm?? bir bardaktan etrafa saç?lm?? cam parças?ysam, üstüme basmaya çal??anlar?n ayaklar?n? kanatmak zorunday?m.

"ŽBir tek gece vard?r insan?n hayat?nda. Ömür boyu sürer nöbeti. Bu da öyleydi. ?yi ol, sa? ol, uzak ol. Ama bir daha görme beni!

Hat?rlamak için bir haf?zam?z varken, unutmak için elimizde hiçbir ?eyin olmamas?; hayat?n bize att??? en büyük kaz?kt?r .

Bütün bir geceyi uykusuz geçirmene sebep olan ?eyleri bir nefeste anlatamazs?n. Önce içine atars?n, sonra da susars?n.

Dört tane gerçek dost edin, tabutunu ta??s?n yeter...

Alçalan insanlar?n yükselen de?erlerinden uzak duruyorum.

Kur?un sesi kadar h?zl? geçer ya?amak: Öyle zordur ki, kur?unu havada, sevgiyi de yürekte tutmak.

Bir gün gelir, dünyan?n bir yerinde y?llarca senin haberin olmadan ya?am?? birine bütün hayat?n? anlatmak istersin .

Dediler ki; ya??ndan çok daha olgunsun. Evet, dedim. Çünkü hep büyüklük bende kald?.

Bir otobüs a?k?yd? belki bizimkisi, benim yolum son durak seninkisi 'müsait bir yer'di...

Yaln?z biri olsun isterken, 'yaln?z biri' oldum istemeden.

Kendim için büyük bir tehlikeyim art?k, ilerliyorum içimdeki yer çatla?? boyunca.

Herkes içindir a?k da ayr?l?k da Yaln?zca birkaç ki?i ölür ac?dan.

Ne zaman bir dü? kursam, ertesi gün hayal k?r?klar?n? topluyorum.

Baz? gecelerin sabah? yoktur yaln?zca karanl?k olarak kal?rlar.

Uzak dedi?in önce içinde birikir insan?n, sonras? yaln?zca yoldur.

?nsan masumiyetini bazen bir ba?kas?n?n günah?yla öder.

Mevsimin suçu yok, yoklu?un so?uk.

Ne yaz?k ki, kad?nlar aras?nda kurulan ittifaklar?n ço?u, ancak ba?ka kad?nlar söz konusu oldu?unda mümkündür.

Ve i?te o zaman k?rd???n bu kalp, ?imdi k?r?yor ba?ka kalpleri ! A?kta kazanmak dedikleri kaybetmektir bir çok ?eyi...

Herkes anlaml? anlaml? ba??n? sall?yor. Duygulanm?? gibiler, etkilenmi? gibiler, hüzünlenmi? gibiler. Hep gibiler. Hiç kendileri olam?yorlar. Olurlarsa kendilerinden korkuyorlar...

Her suskunluk, bir iç kanamas?d?r ili?kilerde...

Her zaman oldu?u ve hepimizin bildi?i gibi, bütün gürültülerden sonra geriye yaln?zl?k kal?r.

Birbirimizden kaç?rd???m?z gözlerimiz ; ?imdi birbirimizden kaç?rd???m?z gerçeklerle göz göze...

Sana söz hayat ! Bundan sonra kimseyi göz çukurlar?ma ekip, büyümesi için gözya?? dökmeyece?im...

Hayat baz?lar?na mutsuz olmakla, duygusuz olmak aras?nda bir tercih hakk? tan?r, daha fazlas?n? de?il.

Dilini çözemedi?im ihanet Gel bir daha bende dene kendini Ne sen öldürebiliyorsun beni bu cenkte Ne ben yenebiliyorum seni...

Hayat?m, içimden geçen cümleler içinde geçti.

Ya?an bir kar tanesi gibi; Camdan bak?nca çok masumsun, yakla??nca so?uksun, dokunursam; erirsin...

A?k?n bir yolu vard?r, Her ya?ta ba?ka türlü geçilen. A?k?n bir yolu vard?r, Her ya?ta biraz geçikilen.

Varl???n bana yetmiyorken, yoklu?unla avunmak zorunday?m ! Ya al götür kalan?m?. Ya da gel, tamamla eksik kalan yan?m?.

Bu da ötekiler gibi kendisini ölesiye sevdi?imi bilmeden ya?ay?p gidecek.

Baz? umutlar ba?ka zamanlar?nd?r...

De?i?en durumlara göre bazen çok iyi, bazen çok kötü buldu?um bir medeni halim var; bekar?m.

Can k?r?klar?, Cam k?r?klar? gibi de?ildir. Öyle süpürünce gitmez; ?çinde kal?r, akl?na geldikçe de batar...

Kimdi giden kimdi kalan Asl?nda giden de?il Kaland?r terkeden Giden de bu yüzden gitmi?tir zaten.

Beklentisi yüksek olan kad?nlar?n yaln?zl??? daha koyu olur; çünkü ummak ve beklemek kad?nl??a verilmi? iki cezad?r!

Kanayan yaralar?na, kan dursun diye ba?ka bedenler basarsan, mikrop kapars?n.

Birini adam gibi sevmek; aldanmay?, a?lamay? hatta yaln?z kalmay? göze almak demektir.

A?klar?m, arkada?lar?m, dostlar?m da??l?p gitti herkes... ?çimi s?zlatacak kimse kalmad? içimde.

Sevdiklerimizin hayat?na ya erken girer, ya geç kal?r?z. Bütün a?k dramlar? da bundan do?ar zaten.

Sen bildi?im gibi kalmad?n ama, Ben unuttu?un gibiyim hala.

Ard?ndan m?r?ldand???m ?iir ?imdi ba?kalar?n?n dudaklar?nda göçebe.

Kimsenin kimsesi yok ki herkesin elmas?nda kendi di? izleri.

Kimse benim kadar sevmedi" diye ba??r?yordu adam. Gözlerin geldi akl?ma..gülümsedim, geçtim .

Gökte ararken yerde buldu?um olmad? hiç. Ama yerde bulup da göklere ç?karm??l???m çoktur.

Hepimiz varolu?umuza bir anlam arar?z. Kundak ile kefen aras?ndaki ?eyin ad? ömürdür, hayat de?il. Hayat? biraz da kendimiz yapar?z.

Gümü? sahibi olmayanlar, gümü?ün karard???n? bilmezler. Onlar gümü?ü hep ay kadar parlak san?rlar.

Baz? sözler karanl?kta söylenir, diyorum uykular?m?n birinde Baz? sözler hiçbir zaman, diyorum kendi sesime uyan?rken Baz? sözler karanl?kta söylenir Baz? sözler hiçbir zaman...

A?k kap?y? çald???nda hemen açma... Baz?lar?, çocuklar gibi zile bas?p kaç?yor.

Bazen sarho?ken, karanl???n içinde yüksek sesle söylüyorum ad?n?. Ya da birinin kollar?ndayken, bazen pencereyi aç?p, sokaktan geçiyormu?sun gibi ard?ndan sesleniyorum. Hep ba?kalar? bak?yor yukar?ya. Ben gülümseyerek "gitti" diyorum, yakalayamad?m gitti.

unutarak ve vedala?arak geçilen duraklar?n birinde inmemiz gerekir bindi?imiz dü?lerden hayat belki ba?ka biri yapar bizi.

Huzurluyum. Mutluluk benim için hiçbir zaman önemli olmad?. Daha çok raslant? gibi ya?ad?m mutlulu?u. K?sa anlar?n hediyesi gibi. Ya?am?n kar??ma ç?kard??? baz? anlar benim için mutluluk demekti, o kadar...

Gelirsen yolum geni?ler, Gelmezsen hayalini severim. Yanmaktan korkmam Ben bu a?ka, sa? ç?kt???m yerlerden geldim.

Takvim düzeni herkes için ayn? olsa da, zaman herkesin içinde ba?ka türlü ilerler.

Gece söndürür hayalet olmaya yetmeyenlerin ?????n? Güçlü olmaya benden daha çok ihtiyac?n var Çünkü haks?z oldu?unu Kalbinin bir yerinde biliyorsun.

Her insan kendi olmas? kar??l???nda topluma bir bedel öder. Az ya da çok ama mutlaka bir bedel... Kimse bedelsiz kendi olamaz. Bu bedel ço?u kez yaln?zl?kt?r.

Beden dedi?in a?ka vesile, insan ruhlara a??k olur, sevdikçe ba?kas?n? kendinde bulur.

Kimse ç?kt??? yolda kendisi kalmaz. Yol insan? ba?kala?t?r?r.

Bilmem ki; kar??lassak bile hat?rlayabilir miyiz birbirimizi yeniden..? ?kimizde art?k bir ba?kas?yken.

Anlatabilsem sende neler gördü?ümü kimse inanmaz hayal derdi. Bilselerdi sende neler gördü?ümü y?llarca hayal görmek isterlerdi.

Sen beni sevmedin ya... Ben de gidip herkesi sevdim ve herkese böldüm kendimi... Herkese az az dü?tüm... ve kimseye yetm

Aramaktan vazgeç demiyorum, bulmaktan vazgeç.

En mutlu an?nda bi rüzgar eser de, burnuna o'nun kokusu gelir ya. ??te o'nunla ayn? parfümü kullananlar?n Allah belas?n? versin.

Güçlü olmaya benden daha çok ihtiyac?n var Çünkü haks?z oldu?unu< Kalbinin bir yerinde biliyorsun.

Seninle aram?zda bir ?ey varsa ?ayet, o da mesafelerdir art?k.

Ac? veriyorsa geçmi?; geçmemi? demektir..

Bazen ona bi?eyler yazars?n, yazar silersin..yazar silersin..O hiçbirini okumam?? olur; ama sen hepsini söylemi? olursun.

Biliyorum bütün sözler yavan, bütün sözcüklerin içi bo?alt?lm??, bütün anlamlar kullan?lm??, bütün anlar uçucu; kelimeye dökülen her duygu, kendili?inden so?uk bir kli?e oluveriyor; hiç bir sözcük duygular?ma da yüre?ime de yetmiyor.

Bir erke?in bir kad?na söyleyebilece?i en güzel söz "Bir daha ki sevece?im k?z, bizim k?z?m?z olacak" demesidir.

Herkes anlaml? anlaml? ba??n? sall?yor. Duygulanm?? gibiler, etkilenmi? gibiler, hüzünlenmi? gibiler. Hep gibiler. Hiç kendileri olam?yolar. Olurlarsa kendilerinden korkuyorlar.

Geçti?imiz yollarda kaybettiklerimizin bize en büyük kötülü?ü kendilerini bize tekrar tekrar hat?rlatmalar?d?r. Bir kere kaybetmekle kurtulamad???m?z ?eylerdir Yokluklar? hayat?m?zdaki varl?klar? haline gelir. Hep ama hep hat?rlar?z. ne biçim kaybetmektir bu.

Zaman? y?llarla tartanlar yan?l?rlar hiçbir ?ey tart?lmaz ba?ka bir ?eyle hatta ço?u zaman kendiyle bile ya?an?r, içini tohuma b?rak?r ... geçer gider geçmez sand?klar?n bile...

Çok sevmenin sevgisizli?ine u?rad?m ben..

Oysa bilmedi?in bir ?ey vard? sevgilim, Ben sende bütün a?klar?m? temize çektim.

Unutma bir büyük yazar?n dedi?i gibi, en iyi intikam ?ekli, kay?ts?zl?kt?r.

Aptall???m?z; birbirimizde sahip olmad???m?z özellikleri aramam?zd?.

Sürekli geçmi?e dönüp bakarsan boynun tutulur.

Ne zaman içime biraz fazla baksam yükseklik korkum depre?ir .

K?r?k bir kalbi alç?ya al?rsan?z, herkes gelir imzas?n? atar.

Az? karar olmad? hiç sevmelerim, Hep ço?u zarar dedikleri kadar sevdim ...!

Onca ?ark?, onca film, onca roman Ama sevmeye yetmez ; Herkesin kalbi.

#926

 
© 2015
AŞK