Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Murray Bookchin Sözleri

E?er biz imkans?z? yapmazsak, olanaks?z ile kar?? kar??ya kalaca??z.

Bizim bilimimiz Ütopyad?r, bizim Gerçe?imiz Eros'tur, bizim ?ste?imiz Devrimdir.

Çok uzak bir ideal olmayan Anar?ist toplum, ekolojik ilkelerin hayata geçebilmesi için önko?uldur.

Peter Kropotkin, Anar?izmi sosyalizmin a??r? sol kanad? olarak tarif etti ki bu dü?ünceye tamamen kat?l?yorum.

Bugün derin kayg?lar?mdan biri de, özgürlükçü sosyalist özün, moda olan, post modern, tinselci, mistik bireyselcilikle erezyona u?rat?lmas?d?r.

Kapitalizm toplumsal kanserdir. O her zaman bir toplumsal kanser oldu. O toplumun bir hastal???d?r. O toplumun tümörüdür.

?u an varolan?n varolmas?n?n zorunlu oldu?u kabulü, önsezili dü?ünceyi a??nd?ran bir asittir.

Varl???m?z olu? halindedir, dura?an de?ildir.

Ne kadar iyi dü?ünülmü? olursa olsun küçük ad?mlar evrensel, küresel ve feci bir hal alm?? problemleri k?smi olarak dahi çözemez. E?er k?smi 'çözümler' denen bir?ey varsa bu sadece ekolojik krizin sabit do?as?n? gizlemek için kullan?lan makyaj malzemesidir. Onlar bu suretle halk?n dikkatini ve teorik içyüzünü, gerekli de?i?ikliklerin derinli?i ve geni?li?i hakk?ndaki yeterli kavray??dan al?koyarlar.

#867

 
© 2015
AŞK