Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mustafa Kemal Atatürk Sözleri

Zafer zafer benimdir diyebilenindir.

Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Ba?ar? ise, Ba?araca??m diye ba?layarak sonunda Ba?ard?m diyebilenindir.

Bu millete çok ?ey ö?retebildim ama onlara u?ak olmay? bir türlü ö?retemedim.

Gerçek i?galler k?l?çla de?il, sabanla yap?l?r.

Yurtta sulh, cihanda sulh.

Vatan?n? en çok seven, görevini en iyi yapand?r.

Bütün ümidim gençliktedir.

Hayatta en hakiki mür?id ilimdir, fendir.

Bir Türk dünyaya bedeldir.

?yi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti ?eyhler, dervi?ler, müritler memleketi olamaz.

Türkiye Cumhuriyeti, sanat mekteplerinin tam geli?mesine çok muhtaçt?r.

Uygarl?k doru?unun merdiveni sanatt?r.

Vatan sevgisi, ruhlar? kurtaran en kuvvetli rüzgard?r.

Mevzubahis vatansa gerisi teferruatt?r.

Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.

Türk kuvvet ve zekas?n?n yenmedi?i ve yenemeyece?i güçlük yoktur.

Türk'ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.

Muhtaç oldu?un kudret, damarlar?ndaki asil kanda, mevcuttur.

Bizim milletimiz, vatan? için, hürriyeti ve egemenli?i için fedakâr bir halkt?r.

Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.

Bizim ba?ka milletlerden hiçbir eksi?imiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çal??kan?z, yüksek amaçlar u?runda ölmesini biliriz.

Ö?retmen bir kandile benzer, kendini tüketerek ba?kalar?na ???k verir.

Büyük ?eyleri büyük milletler yapar.

Türk kuvvet ve zekâs?n?n yenmedi?i ve yenemeyece?i güçlük yoktur.

Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten ba?ka bir ?ey de?ildir.

Bu memleket tarihte Türk'tü, o halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak ya?ayacakt?r.

Eskiden dinler, bilimler, sanatlar, bütün bilgelikler ve ?iirler, bir merkezden ?????n da??lmas? gibi do?udan bat?n?n karanl?k bölgelerine do?ru yay?l?rd?.

Biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle i? birli?i yapan bütün milletlere sayg? duyar ve riayet ederiz.

Türk milleti insanl?k âleminin samimi bir ailesidir.

Ben hayat?m?n hiçbir an?nda karamsall?k nedir tan?mad?m.

Dünyada hiçbir milletin kad?n?, milletini kurtulu?a ve zafere götürmekte, Anadolu kad?n?ndan daha fazla çal??t?m diyemez.

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmu? bir milletiz.

Ne mutlu Türk'üm diyene!

Ordumuz, Türk birli?inin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverli?inin çelikle?mi? bir ifadesidir.

Türk, esirlik kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmam??t?r.

Yüksek Türk! Senin için yüksekli?in hududu yoktur. ??te parola budur.

Bu millet k?l? k?p?rdamadan dava u?runa can?n? vermeye raz? olmasayd?, ben hiçbir ?ey yapamazd?m.

Acizler için imkans?z, korkaklar için müthi? gözüken ?eyler kahramanlar için idealdir.

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek de?ildir. Benim fikirlerimi, benim duygular?m? anl?yorsan?z ve hissediyorsan?z, bu kafidir.

Ba?ar?larda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizli?e direnmek laz?md?r.

Ben gerekti?i zaman, en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine can?m? verece?im.

Bir milletin sanat yetene?i güzel sanatlara verdi?i de?erle ölçülür.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çal??malardan sonra aln?nda ????? ilk duyan insand?r.

Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vas?ta ve tedbirlerle besleyerek inki?af ettirmek milli ülkümüzdür.

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sad?k kalmazsa, de?i?meyen hakikat, bütün insanl??? ?a??rtacak bir hal alabilir.

Bilelim ki milli benli?ini bilmeyen milletler ba?ka milletlere yem olurlar.

Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize ba?ka kuvvetler ve ba?ka komutanlar geçebilir.

Sanats?z kalan bir milletin hayat damarlar?ndan biri kopmu? demektir.

Ulusun hayat? tehlikeye maruz kalmay?nca, sava? bir cinayettir.

Ne münasebet! Olur mu öyle ?ey?! Sanatç? el öpmez! Bilakis, sanatç?n?n eli öpülür!

Rica ile ac?nma, dilenmekle bir ulus ve devletin onuru ba??ms?zl??? kurtar?lamaz.

Yüksek bir insan toplulu?u olan Türk Milleti'nin. tarihi bir özelli?i de, güzel sanatlar? sevmek ve onda yükselmektir.

Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz... Hatta cumhurba?kan? olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazs?n?z.

Birbirimize verece?imiz i?aret ?udur: ?leri, daima ileri.

Benim f?trat?mda bir gayritabiilik varsa, Türk olarak dünyaya gelmemdendir.

Milletim beni nereye isterse oraya gömsün. Yeter ki beni unutmas?n.

Dinlenmemek üzere yola ç?kanlar asla ve asla yorulmazlar.

Ben sizlerden biriyim.

Çocuklu?umda elime geçen iki kuru?tan birini e?er kitaplara vermeseydim bugün yapabildi?im i?lerin hiçbirini yapamazd?m.

Laik hükümet kavram?ndan dinsizlik manas? ç?karmaya çal??an fesatç?lara f?rsat vermeyiniz.

Laiklik, yaln?z din ve dünya i?lerinin ayr?lmas? demek de?ildir. Bütün yurtta?lar?n vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir.

Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdan?n?n emrine uymakta serbesttir. Biz dine sayg? gösteririz. Dü?ünü?e ve dü?ünceye kar?? de?iliz. Biz sadece din i?lerini, millet ve devlet i?leriyle kar??t?rmamaya çal???yor, kas?t ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sak?n?yoruz.

Laiklik, asla dinsizlik olmad??? gibi, sahte dindarl?k ve büyücülükle mücadele kap?s?n? açt??? için, gerçek dindarl???n geli?mesi imkan?n? temin etmi?tir.

Dünyan?n her taraf?ndan ö?retmenler insan toplulu?unun en fedakâr ve muhterem unsurlar?d?r.

Dünyada hükümet için kanuni yaln?z ve tek bir esas vard?r. O da kar??l?kl? görü?me ve dan??madan ibarettir.

Ermenilerin bu feyizli ülkede hiç bir hakk? yoktur.

Harp zorunlu ve kaç?n?lmaz olmal?d?r. Milletin hayat? tehlikeyle kar?? kar??ya kalmad?kça harp bir cinayettir.

?stikbal göklerdedir.

Mazlum milletler zalimleri bir gün mutlaka mahv-? peri?an edeceklerdir.

Medeni olmayan insanlar, medeni olanlar?n ayaklar? alt?nda kalmaya mahkumdurlar.

Medeniyetin emir ve talep etti?ini yapmak insan olmak için yeterlidir.

Türk milletinin istidad? ve kesin karar? medeniyet yolunda, durmadan, y?lmadan ilerlemektir.

Türkiye bir maymun de?ildir. Hiçbir milleti taklit etmeyecektir. Türkiye ne Amerikanla?acak, ne bat?l?la?acakt?r. O, sadece özle?ecektir.

Uygarl?k demek, ba???lama ve ho?görü demektir.

Özgürlük olmayan ülkede ölüm, y?k?l?? vard?r. Her ilerlemenin, kurtulu?un anas? özgürlüktür.

Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmas?ndan önce iktisadiyat?n? dü?ünmü? olmas?n.

K?l?ç ve saban; bu iki fatihten birincisi ikincisine daima yenildi.

K?l?çla ülke alanlar, sabanla ülke alanlara yenilmeye mahkumdur.

Çal??madan, ö?renmeden, yorulmadan rahat ya?aman?n yollar?n? al??kanl?k haline getirmi? milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.

Beni övme sözlerini b?rak?n?z, gelecek için neler yapaca??z onlar? söyleyiniz.

Gençler, siz almakta oldugunuz terbiye ve irfan ile, insanl?k meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en k?ymetli sembolü olacaks?n?z.

Ey yükselen yeni nesil! ?stikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ila ve idame edecek sizsiniz.

Askeri harekat, siyasi faaliyetlerin ümitsiz oldu?u noktada ba?lar.

Türk ?oförü En Asil Duygunun ?nsan?d?r.

Ey kahraman Türk kad?n?, sen yerde sürünmeye de?il, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lay?ks?n.

Dünyada hiçbir milletin kad?n?, milletini kurtulu?a ve zafere götürmekte, Anadolu kad?n?ndan daha fazla çal??t?m diyemez.

Biz do?rudan do?ruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayana?? Türk toplulu?udur.

Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdan?n?n emrine uymakta serbesttir.

Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullan?lamaz.

Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devam?na imkan yoktur. Yaln?z ?uras? var ki din, Allah ile kul aras?ndaki ba?l?l?kt?r.

Türk milleti birçok as?rlar, bir kelimesinin manas?n? bilmedi?i halde Kuran'? ezberlemekten beyni sulanm?? haf?zlara döndü..

Millî egemenlik u?runda can?m? vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun.

Türk milleti istiklalsiz ya?amam??t?r, ya?ayamaz ve ya?amayacakt?r.

Benim naçiz vücudum elbet birgün toprak olacakt?r. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt?r.

Biz Türkler, ruhen demokrat do?mu? bir milletiz.

Cumhuriyet fikir serbestli?i taraftar?d?r. Samimi ve me?ru olmak ?art?yla her fikre sayg? duyar?z.

Devlet ve milletin mukadderat?nda milli irade amil ve hakimdir.

Devrimin amac?n? anlam?? olanlar?n onu korumaya her zaman güçleri yetecektir.

Arkada?lar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti ?eyhler, dervi?ler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En do?ru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikat?d?r.

Bizim dinimiz en tabi ve makul dindir ve ancak bundan dolay?d?r ki son din olmu?tur. Bir dine tabii olmasi için akla, fenne, ilme ve mant??a uygun olmas? laz?md?r. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur.

Biz ne Bol?evikiz, ne de Komünist: Ne biri, ne di?eri olamay?z. Türkler milliyetperver ve dinlerine hürmetkar bir millettir. Bizim hükümet ?eklimiz tam bir Demokrat Hükümetidir.

Milletin ba??ms?zl???n? yine milletin azim ve karar? kurtaracakt?r.

Egemenlik kay?ts?z ?arts?z milletindir.

Bas?n hürriyetinden do?an mahzurlar?n giderilme vas?tas?, yine bas?n hürriyetidir.

Bir millet sava? meydanlar?nda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kal?c? sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bizim ak?l, mant?k ve zeka ile hareket etmek ?iar?m?zd?r. Bütün hayat?m?z? dolduran vak'alar bu hakikatin delilidirler.

Dünyada her ?ey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mür?it ilimdir, fendir. ?lim ve fennin haricinde mür?it aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.

E?itim, kültür ve bilgi ayd?nl??a aç?lan en geni? penceredir.

E?itimdir ki bir milleti; ya hür, ba??ms?z, ?anl?, yüksek bir topluluk halinde ya?at?r; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Gerçek kurtulu? ancak cehaletin ortadan kald?r?lmas?yla olur. Cehalet kald?r?lmad?kça toplum yerinde kal?yor demektir, yerinde duran bir ?ey ise geriye gidiyor demektir.

Hayatta en hakiki mür?it ilimdir, fenndir. ilim ve fennin d???nda mür?it aramak gaflettir, dalalettir.

Hiçbir zaman hat?r?n?zdan ç?kmas?n ki , cumhuriyet sizden fikri hür, vicdan? hür, irfan? hür nesiller istiyor.

?lim ve fennin ya?ad???m?z her dakikadaki safhalar?n?n geli?mesini kavramak ve izlemek ?artt?r.

?stanbul'da ç?kan bir gazeteyi Ka?gar'daki Türk de anlayacakt?r.

Mektebin verecegi ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanat?, iktisadiyati, Türk ?iir ve edebiyat?, bütün bedayiiyle inki?af eder.

Milleti kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir. Ö?retmenden, e?iticiden yoksun bir millet, henüz millet nam?n? almak istidad?n? ke?fetmemi?tir.

Milli ahlâk?m?z, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve güçlendirilmelidir.

Milli e?itim esas olduktan sonra; lisan?n?, yöntemini ve araçlar?n? milli yapmak zorunlulu?u tart???lamaz.

Ordular?m?z?n kazand??? zafer, sizin ve sizin ordular?n?z?n zaferi için yaln?z zemin haz?rlad?...

Gerçek zaferi siz kazanacak, siz sürdüreceksiniz ve behemehal muvaffak olacaks?n?z.

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sad?k kalmazsa de?i?meyen hakikat insanl??? ?a??rtacak bir mahiyet al?r.

Yükselmi? ilerlemi? medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde ya?ayaca??z. Bu hayat ancak ilim ve fenle olur. ?lim ve fen için kay?t ve ?art yoktur.

Zabitan için ya istiklal ya ölüm vard?r. Fakat arkada?lar ölmeyece?iz , ba??ms?zl???m?z? muhafaza ederek ya?ayaca??z ve milletimizi daima ba??ms?z görmekle bahtiyar olaca??z.

Yabanc? bir devletin himaye ve deste?ini kabul etmek, insanl?k özelliklerinden mahrumiyeti beceriksizlik ve miskinli?i itiraftan ba?ka bir ?ey de?ildir.

Yabanc?lardan insaf ve iyilik dilenmek gibi bir ilke yoktur. Türk ulusu, Türk ilinin gelecek çocuklar? bunu bir an olsun ak?llar?ndan ç?karmamal?d?r.

Bu ba?ar?n?n, kutsal topraklar?m?z? dü?man istilas?ndan büsbütün kurtaracak olan kesin zaferin hay?rl? bir ba?lang?c? olmas?n? Tanr?n?n lütfundan dilerim.

Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdan?n emrine uymakta serbesttir. Biz dine sayg? gösteririz.

Dü?ünce ve tefekküre kar?? de?iliz. Biz sadece din i?lerini, millet ve devlet i?leriyle kar??t?rmamaya çal???yoruz, kasde ve fiile dayanan ba?naz hareketlerden sak?n?yoruz. Gericilere f?rsat vermeyece?iz.

Türk milleti dindar olmal?d?r yani, bütün sadeli?iyle dindar olmal?d?r demek istiyorum. Bizzat hakikate nas?l inan?yorsam buna da öyle inan?yorum... Din ?uura muhalif, ilerlemeye engel hiçbir ?ey ihtiva etmiyor.

Türk Dili'nin, kendi benli?ine, asl?ndaki güzellik ve zenginli?ine kavu?mas? için, bütün devlet te?kilât?m?z?n, dikkatli, ilgili olmas?n? isteriz.

Milletin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk Milleti'ndenim diyen insan, her?eyden evvel ve mutlaka Türkçe konu?mal?d?r. Türkçe konu?mayan bir insan Türk kültürüne, toplulu?una ba?l?l???n? iddia ederse buna inanmak do?ru olmaz.

zaman?m?z tamamen bir iktisat ça??ndan ba?ka bir ?ey de?ildir.

Türkiye'mizi lay?k oldu?u seviyeye yükseltebilmek için mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek mecburiyetindeyiz.

Ekonomik kalk?nma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahl? Türkiye idealinin belkemi?idir.

?stiklalin tamamiyeti ancak istiklal-i mali (ekonomik ba??ms?zl?k) ile mümkündür.

Ulusal ekonominin temeli tar?md?r.

Halk müreffeh, müstakil, zengin olmak istiyor. Kom?ular?n refah?n? gördü?ü halde, fakir olmak pek a??rd?r.

Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdi?i ?eyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

K?rk as?rl?k Türk yurdu, yabanc? elinde kalamaz.

Ülkeniz sizindir, Türklerindir. Bu ülke, tarihte Türktü bugün de Türktür ve sonsuza dek Türk olarak ya?ayacakt?r.

Milletime söz verdim Hatay'? alaca??m. Namusum üzerine söylüyorum ki, o Türk topra??n? Frans?zlara b?rakmayaca??m. Ben sözümü yerine getiremezsem, milletimin önüne ç?kamam. Yerimde kalamam. Ben ?imdiye kadar yenilmedim, yenilmem, yenilirsem bir dakika ya?ayamam!

Arkada?lar! Gidip , Toros da?lar?na bak?n?z, e?er orada bir tek Yörük çad?r? görürseniz ve o çad?rda bir duman tütüyorsa, ?unu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.

Türk ordular?, tarihte benzeri görülmemi? kahramanl?klar, fedakârl?klar göstermi?tir.

Ordu, Türk ordusu... Bütün milletin gö?sünü itimat, gurur duygular?yla kabartan ?anl? ad.

Tüketici ya?amak iyi de?ildir. Üretici olal?m.

Memleket mutlaka modern medeni ve yeni olacakt?r. Bizim için bu hayat davas?d?r.

Adalet gücü ba??ms?z olmayan bir milletin, devlet halinde varl??? kabul olunmaz.

Hiç bir millet yoktur ki, ahlâk esaslar?na dayanmadan ilerlesin.

Efendiler, sosyal hayat?n kökeni, aile hayat?d?r. Aile, aç?klamaya gerek yoktur ki, kad?n ve erkekten olu?ur.

Büyük ba?ar?lar, de?erli analar?n yeti?tirdikleri seçkin çocuklar?n yard?m?yla meydana gelir.

Kad?n?n en büyük vazifesi anal?kt?r. ?lk terbiye verilen yer ana kuca?? oldu?u dü?ünülürse bu görevin önemi gerekti?i gibi anla??l?r.

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, dü?ünce ve ekonomideki çal??ma ve ba?ar?lar?n?n özüyle ölçülür.

Milli benli?ini yitirmi? uluslar, ba?ka milletlerin av?d?r.

Lider dedi?in önde yürüyen de?il, yol gösteren olmal?d?r.

#874

 
© 2015
AŞK