Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mustafa Kemal'in Ka?n?s? ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 30 a?ustos zafer bayram? için faz?l hüsnü da?larca taraf?ndan yaz?lm?? Mustafa Kemal'in ka?n?s? ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir hakk?nda dü?üncelerinizi yazmak isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun Mustafa Kemal'in ka?n?s? ?iiri:
MUSTAFA KEMAL'?N KA?NISI
Yediyordu Elif ka?n?s?n?,
Kara geceden geceden.
Sankim elif elif uzuyordu, inceliyordu,
Uzak cephelerin aç???yd? g?c?rt?lar,
?nliyordu da??n ard?, yasla
Her bir heceden heceden.
Mustafa Kemal'in ka?n?s? derdi ka?n?s?na,
Mermi ta??rd? öteye, da? ta? a?ard?.
Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik,
Nam salm??t? asker içinde.
Bu kez yine herkesten evvel alm??t? yükünü,
Do?rulmu?tu yola önceden önceden.
Öküzleriyle karde? gibiydi Elif,
Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar,
Kocaba?, çok ihtiyard?, çok zay?ft?
Mahzundu bütün bütün Sar?k?z yan? s?ra.
Gecenin ulu a??rl???na kar??
Hafiftiler, inceden inceden.
iriydi Elif kuvvetliydi ka?n? ba??nda,
Elma elmayd? yanaklar?, üzüm üzümdü gözleri.
K?nal? ellerinden rüzgâr geçerdi daim.
Toprak gülümserdi çar?kl? ayaklar?na.
Al?n ye?ilini kapm??t?, geçirmi?ti
Niceden nicelden.
Durdu birdenbire, Kocaba?, ova bay?r durdu.
Nazar m? de?di göklerden ne,
Dah etti, yok.
Dahha dedi gitmez.
Ta gerilerden ba?ka ka?n?lar yeti?ti geçti gacur gucur.
Nas?l durur Mustafa Kemal'in ka?n?s?
Kahroldu Elifçik, dü?ünceden dü?ünceden.
Aman Kocaba?, aya??n? öpeyim Kocaba?,
Sür beni, öldür beni, koma yollarda beni.
Geçer, götürür ana, çocuk, mermisini askerci?in.
Koma yollarda beni, kutun köpe?in olay?m.
Bak hele üzerimden ses seda uzakla??r,
Dü?erim gerilere iyceden iyceden.
Kocaba? y???ld? çamura,
Büyüdü gözleri büyüdü, yürek kadar,
Örtüldü gözleri örtüldü hep.
Kal?r m? Mustafa Kemal'in ka?n?s? bac?m,
Kocaba?'?n yerine ko?tu kendini Elifçik
Yürüdü dü?man üstüne, yüceden yüceden.

#3098

 
© 2015
AŞK