Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mutluluk ?le ?lgili Sözler

Mutluluk ile ilgili Sözler K?sa Sayfas? -
Mutluluk sadece insan?n kendini iyi hissetmesi de?il, bu mutlulu?u ba?kalar?na da yans?tabilmesidir
Mutluluk her ?eyden önce vücut sa?l???ndad?r
Mutsuzlu?undan ?ikayet ediyorsun, ba?kalar?n?n mutsuzluklar?n? bir bilsen haline ?ükredersin
Saadet daima yak?n?m?zdad?r, yakalamak için ço?u zaman elimizi uzatmak yeter. mutluluk ile ilgili sözler facebook
-Ancak en silik rolümüzü bile kavrad???m?z zaman, mutlulu?a kavu?abilece?iz.Exupery
-Ba?kalar?na mutluluk sa?layabilen mutludur. Diderot
-Bu ölümlü dünyada mutlak bir mutluluk yoktur. Her mutluluk kendi içinde bir zehir ta??r,
yahut, d??ar?dan gelen bir zehirle zehirlenir. Cheov
-Bütün mutsuzluklar karde?tir; ayn? dili konu?urlar.Balzac
-Dünyada hiçbir ?ey mutsuzluk kadar mükemmel de?ildir. Honore de Balzac
-Dünyadaki mutsuzluklar?n yar?s? gerçekleri saklamaktan ve yalan söylemekten kaynaklan?r. Arthur Collon
-E?er bir kisi, milyonlarca y?ld?zda sadece bir tane bulunan bir çice?i seviyorsa, o y?ld?zlara bakt???nda mutlu olmas?na yeter bu.Exupery
-En büyük mutluluk, hür dü?ünceli olmakt?r. Anatole France
-En büyük mutsuzluk ho?nutsuzluktur. Simon Lemnius
-H?rs?n? yenebilen, mutsuzlu?unu da yener. Richard Baker
-?nsan hiç bir zaman tamam?yla mutsuz olmaz. Albert Camus
-?nsanlar hatalar?n? mutluyken de?il ancak mutsuzken anlar. Daniel Defoe
-?nsanlar mutsuz olmad?kça ba?kalar?n?n mutsuzlu?unu anlayamaz. Dostoyevski
-?nsanlardan ço?unun mutlulu?u ve mutsuzlu?u, kendi dü?ünce ve inan??lar?na ba?l?d?r. Oscar Wilde
-?ster kral, ister köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzur oland?r. Goethe
-Kendi kendinin mutlulu?una engel olmak yolunda insan fevkalade beceriklidir. Andre Gide
-Mutluluk her ?eyden önce vücut sa?l???ndad?r. Curtis
-Mutlulu?un de?erini, onu kaybettikten sonra anlar?z. Plautus
-Mutlulu?u tatman?n tek çaresi, onu payla?makt?r. Byron
-Mutsuzlu?undan ?ikayet ediyorsun, ba?kalar?n?n mutsuzluklar?n? bir bilsen haline ?ükredersin. Bancroft Huber
-Mutsuzluk aniden gelmez onu haz?rlayan nedenler vard?r. Honore de Balzac
-Mutsuzluk yanl?? dü?üncelerimizin ürünüdür ve bizden kaynaklan?r. Tomas Gonzaga
-Saadet bizim diledi?imizle, Allah'?n bizim için diledi?i ?eyin bir araya gelmesinden do?ar. C. Roy
-Saadet çok yak?n?m?za gelse bile onu göremeyiz, daima onunla insan aras?nda bir sis tabakas? mevcuttur. H.Sudermann
-Saadet daima yak?n?m?zdad?r, yakalamak için ço?u zaman elimizi uzatmak yeter. George Sand
-Bana Bir Mutluluk Söyleyin Ki, Ac? Kar??l???nda Elde Edilmi? Olmas?n ( MARGERET OL?PHANT )
-Herkes Mutluluktan Bahseder, Ama Pek Az Kimse Bilir Onu ( MMEJEANNE PROLAND )
-Herkes Kendi Mutlulu?unun Demircisidir ( ALMAN ATASÖZÜ )
-Mutluluk, Payla??lmak ?çin Yarat?lm??t?r ( CORNE?LLE )
-Mutluluk, Bizi Zorlayan Kadere Kar?? Kazan?lan Zaferlerin En Büyü?üdür ( ALBERT CAMUS )
-?nsanlar ?çin En ?deal Düzen, Onlar?n Mutlu Oldu?u Düzendir ( ALBERT CAMUS )
-Ba?kalar?n?n Mutlulu?undan Kendine Pay Ç?karan ?nsan, En Mutlu ?nsand?r ( GEOTHE )

#2570

 
© 2015
AŞK