Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Mutluluk ?iirleri

Mutluluk ?iirleri sayfas? - Bu sayfam?zda mutlu olmak ve mutluluk için yaz?lm?? en güzel anlaml? ?iirleri bulabilirsiniz. Buyrun mutluluk ?iirleri:
Mutluluk nedir ki?
Sürekli dü?ündüm, üstünde durdum
Her zaman kendime, dostlara sordum
Her yan?t içinde, farkl?l?k buldum
Nedir ki mutluluk, sevgili canlar?
Ey insanlar nedir, özde mutluluk
Geçerliyse e?er, dünyada kulluk
Gir bak pazar?na, görürsün kellik
Mutluluk nedir ki; sevgili canlar?
Mutlulu?u ara derim beyinde
Mutluluk asl?nda, haz veren ?eyde
Mutluluk doyuma, vard???n anda
Mutluluk bu mudur; sevgili canlar?
Bazen sevgilinin, yana??ndad?r
Bazen yudumlanan, s?cak çaydad?r
Bazen da içilen, bir tas sudad?r
Nedir ki mutluluk, sevgili canlar
Bazen bir bebe?in, o gülü?ünde
Bazen sevgilinin, s?cak teninde
Bazen de do?an?n, ye?illi?inde
Bu mudur mutluluk, sevgili dostlar
Sabah seherinde, ku?un sesinde
Yüzüne konulan, yar busesinde
Ba??n? koydu?un, dost sinesinde
Bu mudur mutluluk, sevgili canlar?
Gürül, gürül akan, ça?layan sesi
K?vr?m, k?vr?m giden, su görüntüsü
Güne?li bir günde, gö?ün mavisi
Nedir ki mutluluk, sevgili canlar
Mutluluk belki de, uyulan and?r
Mutluluk aç iken, yenen lokmad?r
Yengiyle sonlanan, bir ba?ar?d?r
Bu mudur mutluluk, sevgili canlar
Görecelidir o, farkl? her zaman
De?i?kendir her ?ey, sürekli olan
Yönelir aç olan, b?karm?? doyan
Nedir ki mutluluk, sevgili canlar
Mutluluk asl?nda, doyan tindedir
Mutluluk payla?an, her sevgidedir
Mutluluk her vakit, biz diyendedir.
Bu mudur mutluluk, sevgili canlar.
Zaman?m kavram??, de?i?kenli?i
Olgun olan elbet, bulur kimli?i
B?raksak senli?i, kötü benli?i
Mutluluk payla?mak, sevgili canlar
—————
Bir sevi bir Sen'i masal?
Mutluluk kokar her yan
Bir sevmeye görsün insan
Bitmeyecek sanki hiç bir zaman
Mutluluk kokar seninle her yan
Senin ad?n mutluluk sevgilim inan
Bir canl?y? insan yapan
Ne ?öhrettir ne de ?an
Yürektir sevgiye mekan
Mutluluk kokar seninle her yan
Senin ad?n mutluluk sevgilim inan
Ne do?udur ne bat?d?r her yan
?mkans?zd?r ona dü?man
E?er seni seviyorsa insan
Mutluluk kokar seninle her yan
Senin ad?n mutluluk sevgilim inan
Sensiz her yer sanki hicran
Ne var var ne yok yok ya?anan
Gerçek Sensin gerisi yalan
Mutluluk kokar seninle her yan
Senin ad?n mutluluk sevgilim inan
Günler saatler olur bir an
Bulutlarda gibi uçar?m her an
onun yan?nda oldu?um zaman
Mutluluk kokar seninle her yan
Senin ad?n mutluluk sevgilim inan
—————
Mutluluk
Görülen bir ?ey mi mutluluk, görmedim,
Görmedim ifaden gibi ise mutluluk,
Hani bir çocuk dü?ün,
Bir çocuk sahibi olmaksa mutluluk,
Hiç çocu?um olmad?,
Ben hayaliyle mutluydum,
Çünkü sahibiyim hayalin,
Yenilen bir ?ey mi mutluluk, tatmad?m,
Tatmad?m anlatt???n gibi ise mutluluk,
Hani bir topaç dü?ün,
Bir topaç sahibi olmaksa mutluluk,
Hiç topac?m olmad?,
Ben hayaliyle mutluydum,
Çünkü sahibiyim hayalin,
Hükmedilen ?ey mi mutluluk, ya?amad?m,
Ya?amad?m tavr?n gibi ise mutluluk,
Hani bir kad?n dü?ün,
Bir kad?na sahiplikse mutluluk,
Hiç kad?n?m olmad?...
Ben; özlemiyle mutluydum...
Çünkü özlemimdir mutluluk.
—————
Mutluluk Ar?yorsan
Mutluluk ar?yorsan bakt???n her yerde
Mutluluk, kendi güler yüzünde
Mutluluk, seni sevenin gözlerinde
Mutluluk, nefes alman?n ötesinde
—————
Mutluluk Aray???nda
Mutluluk aray???nda bir insan...
H?rs?zl??a ba?vurmay? ö?reniyor..
Parayla pulla i?i yok h?rs?z?n..
O duygular? çal?yor bir bir..
Çalmadan mutluluk olmuyor..
Mutluluksuz çalmak...
Mutluluk aray???nda bir insan...
?kiyüzlülü?e ba?vurmay? ö?reniyor..
Ortam?na göre hareket etmek..
Ki?isine göre davranmak ad? alt?nda yakal?yor mutlulu?u..
?kiyüzlülüksüz mutluluk olmuyor...
Mutluluksuz ikiyüzlülük...
Mutluluk aray???nda bir insan...
Ac?mas?zl??a ba?vurmay? ö?reniyor..
Kat? duvarlar örüyor..
Gözya?lar?na, söylemlere kulak asm?yor..
Ac?mas?z olmadan mutluluk olmuyor..
Mutluluksuz ac?mas?zl?k..
Mutluluk aray???nda bir insan...
Türlü yalanlara ba?vurmay? ö?reniyor..
Yalans?z mutluluk olmuyor...
Mutluluksuz yalan..
—————
Mutluluk Mele?im
Bamba?ka bir yüreksin sen
Mutlu olman tek dile?im
Seni çok seviyorum ben
Sensin mutluluk mele?im
?çim sensin d???m sensin
Yaz?m sensin k???m sensin
Hayalim sen dü?üm sensin
Sensin mutluluk mele?im
Senden ayr? kalmak çile
Bir gün de?il bir an bile
Bülbül dil döküyor güle
Sensin mutluluk mele?im
Hayalimde güzel yüzün
Hiç akl?mdan ç?kmaz sözün
Ne dert kald? nede hüzün
Sensin mutluluk mele?im
A?k?n ?arab?ndan içtim
Dünyan?n kahr?ndan geçtim
?imdi yeni bir yol seçtim
Sensin mutluluk mele?im
Severek sevap i?leyen
Hep güzellikler dü?leyen
Yüre?imi ate?leyen
Sensin mutluluk mele?im
Göz ya?lar?m? durduran
Mutlu hayaller kurduran
Dertlerimi unutturan
Sensin mutluluk mele?im
?brahim der henüz gencim
Bitmez tükenmez direncim
Bütün ya?ama sevincim
Sensin mutluluk mele?im
—————
Susma söyle sevgili
Nas?l çözece?iz bu bilinmez denklemi
Susma art?k susma söyle sevgili
Dudaklar?na mühür vurma
Savurma bedenimi ac?mas?z rüzgar?nla
Vicdan?n rahat olurmu
Beni burada öksüz koyarken
Nas?l mutlu oluruz seninle
Bile bile kalbimi yerinden söküp
Götürmene izin verirsem
Susma bir kez olsun sevdam için
Boz ?u tö?beni
Gözya?lar?m?n tuzuyla yakt?rma dudaklar?m?
Susma hüzün bak??l?m
Durma anlat a?k?n?
A?k?n sürüklüyor bedenimi
Yol göster bana bitanem
?u ç?kmaz sokaklarda
Susma sevgili
Dü?üncen tüm benli?ime sinmi?ken
Anlat seni bana sabahlara kadar
?zin vermeyece?im benden gitmene
Gönül taht?ma e? seçtim seni
Dü?meyen öpü?lerim ol dudaklar?mda
Çak?l?p kalmas?n tenime yoklu?un
Anlad?mki senden ötesi yok bu a?k?n
—————
Mutluluk
Mutlulu?u birtek a?k dolu yüreklerde de?ilde
Ya?am?n tümünde aramal?y?z asl?nda
Mutluluk...
Sabaha gülümseyen o güne?i izlemek mutluluk.
Seherle esen tertemiz hava
O havay? solumak mutluluk.
Bir bebe?in s?cak kokusunu almak mutluluk.
Çocuklar?n ne?esi mutluluk.
Ba?ta anne baba
Ak?am eve güler yüzle gelen e?, sevgili mutluluk.
Güne s?cak bir merhaba demek mutluluk.
Ku?lar?n semada halini görmek mutluluk.
Sadece etraf?m?zdaki dü?künleri görünce de?ilde,
Her daim onlar? gözetmek mutluluk.
Ya?murla güne?i k?yaslamadan,
?kisininde ayr? nimeti, bereketi oldu?unu bilmek mutluluk.
?iir yazabilmek, okuyabilmek mutluluk.
Her gülde..
Sevgililer sevgilisi efendimizi koklamak mutluluk.
Yaradan?n varl???n? bilmek mutluluk.
Onun her an?m?zda, hatalar?m?zda, arka arkaya yanl??lar?m?zda
Yan?m?zda oldu?unu hissetmek mutluluk.
En yanl?z saatlerimizde bile, bizi izledi?ini bilmek
Di?siz, dostsuz kald???m?zda ona ellerimizi açmak
Ve ona dua etmek dahi mutluluk.
Rabbin bunca nimetleri bize sunmas? mutluluk.
Ya?am bu kadar mutluluk doluyken
Bizler nas?l isyana dü?üyoruz..
Nas?l birer aciz beden ve yüre?iz..
Nas?l...nas?l...nas?l.
—————
M U T L U L U K
Bazen bir ???kt?r gözde mutluluk,
Mutluluk yüre?e sevidir bazen.
Sevgidir-ilgidir kalbe mutluluk;
Mutluluk masal?n devidir bazen..
Bir resimdir bazen, palette f?rça,
Gönülde bir kö?ktür, camlar? s?rça,
?nsan? etse de 10 bin 100 parça;
Mutluluk enginde gemidir bazen.
Ac?sa yüre?in, gitse a????n,
Gözünde fer bitse, sönse ?????n,
Sofrana konulan iki ka????n,
Bu umut ?ehrinin cem'idir bazen.
Mutluluk evlatt?r; Sak?naca??n,
Mutluluk ?evkatt?r; Dokunaca??n,
Mutluluk ???kt?r hep yakaca??n,
?çti?in çay?n?n demidir bazen.
Güne?tir ömrüne s?cak-s?ms?cak,
Mutluluk gönlüne y?ld?z olacak,
Bazen seni saran s?cak bir kucak,
Duygu bombas?n?n pimidir bazen.
Bazen senin için dizilen ?iir,
Bazen a?k? için ezilen ?air,
Bazen kulaç-kulaç yüzülen nehir,
Mutluluk hayat?n imidir bazen.
Denizine sahil-koydur mutluluk,
Do?ruya verdi?in oydur mutluluk,
Sana bir Ata'd?r soydur mutluluk,
Sevda yaras?n?n emidir bazen.
Mutluluk rak?d?r, ?s?tan kan?,
Mutluluk erdemdir, çok iyi tan?!
Mutluluk herkesin ci?eri-can?,
Att???n oltan?n yemidir bazen.
Süregelen ömrün her dura??nda,
Ustada ararken bul ç?ra??nda!
Bazen de namerdin a?-tuza??nda!
Yüre?in çay?r? - çimidir bazen.
Umutsuz yar?na adak umuttur,
Hazin-hazin çalan çalg?d?r uttur,
Osmani'ye saray-kö?ktür-konuttur;
Ruhuna tembihtir-emidir bazen.
—————
Bukadar küçük kalbe
Bukadar küçük kalbe neden nefret s???yor
K?r?lm?? belki kalbi onar?lsa da yaparm?
Gülü? varsa içinde mutluluk eksik de?il
Nefes kadar yak?nd?r mutluluk uzak deyil
Çözülmezmi sorunlar mutluk yeter belki
Birgün çözülecekmi mutluluk sende varm?
Engel olma kendine içinde neler vard?r
Nefes kadar yak?nd?r mutluluk uzak deyil
Sana zarar verenler gitikçe çok büyor
Engel oldu sevgiye ama sen yenilmedin
Seven kalbim? k?rd? a?lamam gülüyorum
Nefes kadar yak?nd?r mutluluk uzak deyil
Navruz benim ad?md?r babam?n babas?n da
Çok sevildim belkide babam ad?m? koydu
Giti babam ben kald?m benim o?lumun da
Nefes kadar yak?nd?r mutluluk uzak deyil
Her ?ey güzel a?lama sevmesini bilmeli
Kucak aç sen sevgiye mutluluk uzak deyil
Çirkin yasak a??za güzel söz söyle yeter
Nefes kadar yak?nd?r mutluluk uzak deyil
—————
Yar?m Kald? Mutluluk
Her sabah gönlümde açan güne?in;
Do?amadan yar?m kald? mutluluk!
Sevdal? gözlerle gülümseyi?in;
Doyamadan yar?m kald? mutluluk!
Özlem dolu kalpler hülyaya sal?p,
A?k?n denizinde deryaya dal?p,
Nefesleri tutup öylece kal?p;
Duramadan yar?m kald? mutluluk!
Sevdam?z yolunda can verdi?imi,
Gülüm diyerekten çok sevdi?imi,
Yüzüne bak?pta söyledi?imi;
Duyamadan yar?m kald? mutluluk!
Hasret ?rma??nda akan selimi,
Heyecandan ?a?k?n tutkun dilimi,
Ac?lar içinde mahsun halimi;
Soramadan yar?m kald? mutluluk!
Kalbini bir dinle ses ver ça?r?ma;
Hiç bir merhem derman olmaz a?r?ma.
Can?m diyerekten yanan ba?r?ma;
Saramadan yar?m kald? mutluluk!
—————
Mutluluk kayna??m sensin
Gitme benden ?rak neylerim sensiz
Mutluluk kayna??m bahar?m sensin
Sevgiyi tadal?m nefretsiz kinsiz
Mutluluk kayna??m bahar?m sensin
Zor gelir bir günlük ayr?l?k bana
Adad?m sevgimi ömrümü sana
Sen bana bir yars?n yavruma ana
Mutluluk kayna??m bahar?m sensin
Mutluluk bacadan gelip süzülmez
Hata yapmayanlar sonra üzülmez
Gönül ba?lar?m?z kolay çözülmez
Mutluluk kayna??m bahar?m sensin
Sevday? dokusun yar..! ellerimiz
Uçsuz bir ummand?r gönüllerimiz
Orada açmal? kan güllerimiz
Mutluluk kayna??m bahar?m sensin
Der ?lhami dünya mal? kâr de?il
Bir sevgiyi ihya etmek zor de?il
Kimse bana senden gayri yar de?il
Mutluluk kayna??m bahar?m sensin
—————
MUTLULUK
Mutlulu?u uzakta san?rd?m
Oysa mutluluk
Senin kollar?nda olmakm??
Ellerini tutmak, s?cakl???n? hisetmekmi? mutluluk
Kokunu sindire sindire içime çekmekmi?
Saçlar?n? ok?ay?p
Gözlerinde bulu?makm?? mutluluk
A?z?ndan dökülen kelimeleri
Senfoni gibi duyabilmekmi?,
Mutluluk;
Yeni?ehirde kol kola dola??rken
patlam?? m?s?r yada S?tk? Ustada kaday?f yemekmi?
Seninle beraberken seni özlemek,
Senden uzaktayken, ölmekmi?
Mutluluk sende,
Mutluluk bende,
Mutluluk içimizdeymi?

#2991

 
© 2015
AŞK