Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Nail Kaplan Sözleri

Kendi ç?karmad???m sava?ta asker olarak ölmektense , hiçbir ülkenin vatanda?? olmadan kendi halimde ya?amay? isterim.

?nsanl???n öldü?ünü savunanlar , insanl??? ölenlerdir.

Sen 3 litre su tasarrufu yapmak için k?ç?n? y?rtarken , girmedi?i havuzunun sular?n? her gün de?i?tiren göt beyinliler maalesef çok.

Biz Türkler ; Hristiyanlar'?, Yahudiler'i, dinsizleri küçük görüp; onlar?n inançlar?n?n ya da inançs?zl?klar?n?n son derece saçma oldu?unu dü?ünen, do?ru yolda kendisinin oldu?unu söyleyen fakat hacca gavur araçlar?yla giden, odas?n? gavur araçlar?yla ayd?nlatan, uzaktaki dostuyla gavur araçlar?yla haberle?en bir toplumuz.

Gerçe?i söyleyip moralini bozmak istemiyorum.

Kimsenin görmek istedi?i gibi görünmek zorunda de?iliz.

Kendilerini sözleriyle ezebilenler , bana daha yüce gelir.

Tavsiyem ; hiçbir tavsiyeyi dinleme.

De?i?meyecek tek dü?üncem , dü?üncelerimin zamanla de?i?ebilece?idir.

Hayat ; ondan s?k?labilece?imiz kadar uzun , ve nas?l geçti?ini anlayamayaca??m?z kadar k?sa.

Embesil hödüklerin , bok ve örümcek beyinlilerin ; miras , torpil gibi yollarla iyi yerlere gelebilmesi ne ac?.

?kinci s?n?f insanlar , insanlar? s?n?fland?ranlard?r.

Toplumunu sanats?z b?rakmak istemeyen toplum , sanat? toplum için yapmal?.

Küçüklü?ümüzde büyük, büyüdü?ümüzde küçük olmak isteriz.

Ezme iste?i eziklerde olur.

Hemen hemen kimsenin hak etti?i yerde olmad??? üzerine bahse girebilirim. Gerek dürüstler , gerek adiler; olmalar? gereken yerde de?iller.

Kimsenin farkl?l?k göstermedi?i tek nokta , herkesin farkl? oldu?udur.

Gençli?inde "Ke?ke çocuk kalsayd?m. " ?eklinde dü?ünen çok olur ve bu ki?iler ya?land?klar? zaman "Ke?ke genç kalsayd?m. " diyeceklerinin fark?nda de?ildir.

Neden her ?eyi merak etti?imden ba?ka bir ?eyi merak etmiyorum.

Gere?inden fazla tüketmemek de bir nevi üretmektir.

Okulda , sokakta , ?urada burada ; birisiyle kavga etme durumunda kavga edenleri cezaland?racak yasa koyanlarla , ?u bu ülkeye sava? açanlar?n ayn? ki?i olmalar? garip , de?il mi ?

Herkese mant?kl? gelebilece?ini dü?ündü?üm tek dü?üncem , herkese mant?kl? gelebilecek dü?ünce üretemeyece?im.

Her zaman her istedi?im olsun istemiyorum. Mesela, bu iste?im olmas?n.

Dogmatik kurallar ; üzerinde çal?nt? e?ya oldu?u için üzerini polise aratmak istemeyen h?rs?z gibiler.

Hiç kürek çekmemek , bo?a kürek çekmekten iyidir.

Y?lba??nda milyonlarca ki?iyi televizyon kar??s?nda tutmak isteyenler , y?lba?lar?n? televizyon kar??s?nda geçirmezler.

Sonu olmayan tek kavram , her kavram?n bir sonunun oldu?udur.

Baz? ?eyler insanlara ula??lmaz geldi?i için elde edilmedi?inde insanlara mutsuzluk verir. Oysa bu ki?iler bilmezler ki ; elde ettikleri ?eylerin baz?lar? , baz? insanlar için ula??lmazd?r.

Sadece, ele?tiriye kapal? olan her kavramda bir tersli?in olaca?? kavram?, ele?tiriye kapal?d?r.

Sorgulamaya kapal? kavram? sorgulayanlar sorgulanmamal?d?r.

Her ?eyin saçma oldu?unu dü?ünmek saçma.

E?itlik bazen e?itsizli?i getirir.

Üretimin süreklili?ini tüketim sa?lar.

Felsefe, ya?ayan insan kadar tan?m? olan tek kavramd?r.

#932

 
© 2015
AŞK