Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Napolyon Bonaparte Sözleri

Güzel bir kad?n göze, iyi bir kad?n da kalbe ho? görünür. Birincisi p?rlanta, ikincisi de hazinedir.

Herkesi dinlerim ama kendi do?ru bildi?imi yapar?m.

Budalalar geçmi?ten, ak?ll?lar ?imdiki zamandan, deliler de gelecekten bahsederler.

Seninle ayn? fikirde olmad?klar?n? söyleyenlerden korkma, seninle ayn? fikirde olmay?pta bunu söyleyecek cesareti olmayanlardan kork.

Ben sava? ç?kt???nda ata binmeyece?im. Ben ata bindi?imde sava? ç?kacak. Henüz okuldayken bir arkada??n?n sava? ç?kt???nda nas?l ata binece?ini sorarak k?sa boyuyla alay etmesi üzerine.

Dü?man?n?z hata yapt???nda sak?n onu durdurmay?n.

Bir toplumun geli?mesini görmek için, önce o toplumdaki kad?nlara bak?n?z.

?ki ?ey dünyaya hükmeder; biri k?l?ç, di?eri dü?ünce. K?l?ç, eninde sonunda dü?ünceye yenilir.

Sizin asaletiniz sizinle birlikte toprak olacak, ancak benim asaletim benimle birlikte ba?l?yor. Kendisiyle "soysuz" diye dalga geçen bir Fransiz asilzadesiyle yapacagi düello öncesinde söyledi?i söz.

Muhammed büyük biriydi, korkusuz bir askerdi; az miktar ki?iyle Bedir Sava??'n? kazand?, büyük bir kumandan, k?ymetli bir devlet adam?, zaferi do?du?u topraklar? canland?rd?, ve Arap çöllerinin ortas?nda yeni bir millet ve bir güç kurdu.

Zafer ancak ona inananlar?nd?r.

?nsanlar? yükselten iki büyük vas?f vard?r: Erke?in mert, kad?n?n namuslu olmas?.

Benim asaletim benimle ba?lar. Çocuklar?m?n, benden alacaklar? asaletle satacaklar? çal?m ise hiçbir zaman benimki kadar ha?metli olmayacakt?r.

Kendimden ba?ka hiç kimse dü?ü?ümden sorumlu de?ildir. Ben, kendimin en büyük dü?man?, felaketli kaderimin nedeniyim.

Ak?l ve zekan?n ne oldu?unu çok ara?t?rd?m. Nihayet bunun dü?ünceli cür'etten ba?ka bir ?ey olmad???n? anlad?m.

Hayat?n ini? ve ç?k??lar?ndan, erkeklerin s?k?nt?lar?n? azaltmak için kad?nlara büyük i?i dü?er.

Her i?te ba?ar?l? oldum çünkü bunu istiyordum. Hiçbir zaman tereddüt etmedim. Bu da bana di?er insanlara oranla üstünlük sa?lad?.

Asl?nda büyük bir soru yerinde durmaktad?r: Kim ?stanbul'u elinde tutacakt?r.

Bir insan haklar? için de?il, ç?karlar? için daha büyük bir sava? verir.

Sava?arak ölmek kahramanlar?n, intihar etmek korkaklar?n imtiyaz?d?r.

Sava??rken ölenleri kahraman yapan, ölümleri de?il; ölümlerinin sebepleridir.

Emir vermek kadar kolay bir ?ey yoktur. Önemli olan, verilen emrin yerine getirilmesini sa?layabilmektir.

Büyük eylemler hiçbir zaman rastlant?n?n ve talihin eseri de?ildir; her zaman tertip i?idir.

Her ?eyi konu?abilen insanlar, her ?eyin üstünden gelebilir.

Her zaferden sonra pi?manl?k duyulur. Pi?manl?k duyulmayan tek zafer cehaleti yenmektir.

Kirli çama??rlar aile içinde y?kanmal?d?r.

?nsanlar ç?karlar? için haklar? için oldu?undan daha gayretli sava??r.

Beni sevmenizi de?il, bana canla ba?la hizmet etmenizi istiyorum.

Kazand?klar?m?n hepsini cesaretime ve çal??kanl???ma borçluyum.

Bir tek dü?manla s?k s?k dövü?memelisin, yoksa ona bütün sava? sanat?n? ö?retirsin.

Kaybetti?imiz her saat, dü?man için kazançt?r.

?nsan?n dostu yoktur, saadetin dostu vard?r.

?nsan?n kendisinin de?il iyi günlerinin dostlar? vard?r.

Ahlaks?z insan ba?aramayaca?? i?i üstlenen insand?r.

Bir devlet adam?n?n kalbi kafas?nda olmal?d?r.

Bir devletin politikas?, co?rafyas?nda sakl?d?r.

Üç gazete, beni yüz sancaktan daha çok korkutur.

?mkans?zl?k yaln?z sersemlerin sözlü?ünde bulunan bir kelimedir.

Yap?c? bir tenkit, ak?ll? insanlar? güçlendirir. Ahmaklar? öfkelendirir.

Ya?ad???m sürece çal???r?m, çal??amad???m an ise ölmü? say?l?r?m.

Ya?ayarak ö?renmek, bedeli en yüksek ö?renme biçimidir.

Yenile yenile yenmesini ö?rendim.

Mümkün oldu?u kadar çok dü?ün, dü?ündü?ünü de hep yap.

F?rsat ç?kmad?kça kabiliyetler pek az i?e yarar.

S?k s?k ceza vermeyiniz, ama verdi?iniz zaman a??r ceza veriniz.

Diplomat iyi giyinmi? bir polis kuvvetidir.

En büyük tehlike zaferin e?i?inde durur.

Hayata olan ba?l?l?k kesildikçe ölüm gelir.

Büyük felaketler büyük insanlar?n yeti?ti?i okuldur.

Ba?ar?lar?m gençli?imdeki hayallerimin ürünüdür.

?nsan hiçbir zaman nereye gitti?ini bilmedi?i zamanki kadar yükselemez.

Bana Türklerden kurulu bir ordu verin size dünyay? alay?m.

Tarih, üzerinde herkesin anla?t??? bir yaland?r.

Türkler öldürülebilir lakin ma?lup edilemezler.

?nsan üniformas?n?n adam? olur.

?nsan? yaralayan tek ?ey gerçektir.

?nsan?n evi gönlünün ba?l? oldu?u yerdir.

?nsan? yükselten iki ?ey vard?r: Korku ve merak.

Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur.

Politika para yerine insanlar?n ortaya sürüldü?ü bir oyundur.

E?er dünya tek bir ülke olsayd?, ba?kenti ?stanbul olurdu.

Önüne geçilmez harpler daima hakl? olan harplerdir.

Talihi olan?n horozu da yumurtlar.

Ölümü dü?ündü?ünüz vakit, çaresiziz demektir.

En iyi lider, en iyi umut taciridir.

En k?sa yol bilinen yoldur.

Bar?? demekle dünyada bar?? olmaz.

Üstün insan kimsenin yolu üstünde de?ildir.

Az bilgisi olup çok konu?an, paras? olmay?p çok harcayana benzer.

Mesut oldu?um zamanlar insanlar? anl?yorum sanm??t?m. Onlar? ancak felaket içinde tan?mam mukaddermi?.

Asla vicdan?n?z?n sesini kendinizden uzak tutmay?n.

Mutsuzluk dehan?n ebesidir.

En büyük suç umutsuzluktur.

En korkulacak an zafer an?d?r.

Cesaret de a?k gibi ümitle beslenir.

Erdem en a??r topun yan?ndad?r.

Siyaset k?l?c? yener.

Gerekti?inde aslan postundan ç?k?p tilki postuna bürünmesini biliyorum.

Güç ortaya ç?k?nca kanunlar zay?flar.

En tahammül edilmez zorbal?k, küçük adamlar?nkidir.

Onur, hükümdarlar için, bir ahlak vergisi gibidir.

Ölümle sürgüne tek ba??na gidilir.

En güzel sava?, insan?n kendi öz varl??? ve tutkular?na kar?? giri?ti?i u?ra?t?r.

Zafer; sava?ta kovalayan, a?kta ise kaçan erke?indir.

Dünyada taklit edilemeyen tek ?ey cesarettir.

Bana iyi analar veriniz, size iyi vatanda?lar vereyim.

Ahlak?n olmad??? yerde kanun i?e yaramaz.

Ba?nazl??? kökünden yok etmek için uyutmak gerekir.

En tehlikeli dan??man onurdur.

?nsan?n en büyük sanat? zamand?r.

Beyinsizlik sadece politika mesle?inde özür say?lmaz.

Devlet yaln?z mahmuzlarla ve çizmelerle yönetilir.

?nsan olgunla?mas? için mutlaka ac?larla yo?rulmas? gerekir. Çünkü o hem ta?, hem heykeltra?t?r.

Vatan?n? kurtaran insan hiçbir kanunu çi?nemi? say?lmaz.

Vücudu dinlendirmenin en do?ru yolu, akl? dinlendirmektir.

Bir filozofu hiçbir ?ey yapmak mümkün de?ildir.

Bir kral felaketin alt?nda inlememelidir.

Siyasi ç?kar?ma denk dü?üyorsa, hiç korkmam, korkakl?k edemem.

Tek korktu?um dü?man do?ad?r.

Moral, benim gibi bir adam için hiçbir ?ey ifade etmez.

Mutlulu?a asla inanmam.

Günah ç?karman?n en kestirme yolu intihar etmektir. Zaten intihar da itiraf?n ta kendisidir.

Yönetim sanat?, görülmesinde yarar bulunmayan ?eyleri görmeye dayan?r.

?nsanlar rakamlar gibidir; ancak durumlar?na göre k?ymet al?rlar.

?yi bir ziraate dayanan maliye asla y?k?lmaz.

Yükselmek ile gülünç dü?mek aras?nda ancak tek bir ad?m vard?r.

Taht nedir? Alt?nla süslenip üstüne kadife örtülmü? bir tahta parças?... Devlet, benim.

Zafer, iradededir.

Bir komutan ne galiplere ne de ma?luplara dinlenecek kadar vakit b?rakmal?d?r.

Hayat boyunca ba?ar?n?n s?rr?: para, para, para.

Talih, bir oro*sp*dur.

Tehlikenin içinde bir zevk var.

Yaln?z y?ld?r?m toptan güçlüdür.

?mkans?z. Bu sözcük Frans?zca de?il.

?nsan sab?r ve dayan?kl?l??? ile vebay? bile yener.

?nsanlar hayalleriyle idare edilirler.

Konu?malar?yla dalkavukluk yapan insan iftira atmaktan da çekinmez.

Milletleri kendi arzular? hilaf?nda kurtarmak laz?md?r.

Milletsiz taht, bir parça kadifeyle örtülmü? dört tahta parças?ndan ba?ka bir ?ey de?ildir.

Haf?zas?z ba?, bekçisiz kaleye benzer.

Kad?nlar sava? için bize gerekli olandan fazlas?n? üretebilirler.

?dare i?inde tecrübe her?eydir.

?htilallerde iki çe?it insan vard?r: ?htilali yapanlar ve ihtilalden ç?kar sa?layanlar.

?nsanlar? yücelten iki büyük meziyet vard?r: Erke?in cesur kad?n?n namuslu olmas?. Bu iki meziyetin yan?nda hem erke?i, hem kad?n? ?ereflendiren bir meziyet vard?r. ?cab?nda tereddütsüz can?n? feda edebilecek kadar vatan?na ba?l? olmak. ??te Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlard?r. Bundan dolay?d?r ki Türkler öldürülebilir, lakin ma?lup edilemezler.

Makam h?rs?, insanlar?n ba?l?ca dürtüsüdür. Yükselme ümidi oldukça, herkes liyakat?n? göstermeye çal???r; fakat bir kere en yüksek dereceye vard?ktan sonra da, rahattan ba?ka bir ?ey dü?ünülemez.

Çekingen, ürkek ve korkaklar için her ?ey imkans?zd?r, çünkü her ?eyi imkans?z zannederler.

Sava?ta ahlak olmaz..

Bir general ayn? zamanda bir ?arlatan olmal?d?r.

Alk??, oy de?ildir.

Avusturyal?lar tarihin gördü?ü en kötü askerlerdir. Tanr? onlar da askeri zafer görebilsin diye ?talyanlar? yaratm??t?r.

Bütün devletler haz?ms?zl?ktan ölür.

?yi bir asker, her zaman en kötü ihtimalleri dü?ünmelidir.

Savunma halinde olan bir birlik yenilmeye mahkumdur; bu askerlik sanat?n?n bir aksiyonudur.

En iyi asker çarp??madan ziyade yürümesini bilendir.

Askerlerim çocuklar?md?r.

Askerler! Tarih size bak?yor.

Askerli?in ilk s?fat? yorgunlu?a tahammüldeki sebatt?r; cesaret ancak ikinci s?fat?d?r.

Askerlik bilgisi topluluklar?n, muayyen noktalara göre hesap edilmesidir.

Asker olmak, sonra asker olmak, yine de asker olmak gerek.

Sava?a ait kitaplar kütüphanemin en güzel eserleridir. Yorgunlu?umu gidermeye çal??t???m zamanlarda okudu?um ve bana en çok zevk veren kitaplard?r.

Harp benim elimde anar?inin taban tabana z?dd? bir ?ey olmu?tur.

Harp garip bir sanatt?r; ben altm?? harp yapt?m! Do?rusunu söylemek laz?m gelirse hiçbir ?ey ö?renmedim ki, daha ilk harbi yapt???m andan itibaren bilmi? olay?m.

Harpte büyük bir bozgun daima büyük bir suçlunun varl???na delalet eder.

Ben iyilik görevinden söz etmiyorum; ihtiyaç, kanunlar?n ba??nda, halk?n refah düzeyi de adaletin ba??nda gelir.

Genel olarak kabullenmek zorunda kald?m. Kar?s? ?mparatoriçe Josephine ile olan ili?kisini betimliyor.

#969

 
© 2015
AŞK