Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Nasihat ?iirleri

Nasihat ?iirleri sayfas? - Ekleyen: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Nasihat etmek ile ilgili ve insanlara ibret verici nasihat ?iirlerine bu sayfam?zda ula?abileceksiniz. Buyrun nasihat ?iirleri:
Nasihat
Kulak ver sözüme dinle arkadas!
Uyma lak lak edip gülüsenlere!
Mesgul eder seni isinden eyler,
Karisirsin tembel, perisanlara
Adim at ileri, geriye bakma!
Bir saglam is tut, elden birakma!
Saçma sapan sözler, hep delme takma,
Allah'in yardimi çalisanlara!
Ileriyi gören, geriye bakmaz!
Tuttugu isi elden birakmaz!
Allah cömert ama ekmek birakmaz,
Oturup geçmisi konusanlara!
Maziye karismis yillarda, ayda!
Geçmisi konusmak, saglamaz fayda!
Gören göze ibret vardir her iste!
Seyret gökyüzünde yarisanlari!!
A??k Veysel
—————
Nasihat
Allahini kalp'den zikret
Haram zina yalan terk et
Islam dini haktir elbet
Benden sana nasihat
Muhammedin ummedisin
Yalniz yaradana kulsun
Tek kitabin kuran olsun
Benden sana nasihat
Mala; mulke meyil verme
Allahina yuz cevirme
Hak yolundan sen ayrilma
Benden sana nasihat
Mali mulku israf etme
Fazlasini ziyan etme
Fakirleri sen unutma
Benden sana nasihat
Sen seytani dostun sanma
Sakin ola nefse kanma
Sonra kalirsin bir gun darda
Benden sana nasihat
Sen hayrini ver elinle
Bence gider o seninle
Gelsen benim sozum dinle
Benden sana nasihat
—————
Dinle Nasihat
Ana, baba sözü hep k?ymet bulsun
Gelmeden musibet dinle nasihat
Kurulan tuzaktan haberin olsun
Gelmeden musibet dinle nasihat
Gaflet uykusuna dal?nca ki?i
Gören o gözlerin olunca ?a??
Bilemezsin yanl?? yapt???n i?i
Gelmeden musibet dinle nasihat
?kiyüzlü insan dü?er pe?ine
Hilesi çetindir, bakmaz ya??na
Kocaman dünyay? y?kar ba??na
Gelmeden musibet dinle nasihat
Çobano?lu der ki nasihat ald?m
Gelen uyar?ya duyars?z oldum
Belâlar gelince çok ?a?t?m kald?m
Gelmeden musibet dinle nasihat
—————
Nasihat
Bu meydandan edeplice çekil git
Kervan yürür bo?a ürür derler it
Tertemiz bedende gezinen bir bit
Olma dostum benden sana nasihat
Yazd?klar?m uyar?d?r hep sana
Bo?una bö?ürür gezer bak dana
Salya sümü?ünü bizim meydana
Salma dostum benden sana nasihat
Kendin ettin kendin buldun dilinle
Kime hava atan sen bu halinle
Oturup saç?n? kendi elinle
Yolma dostum benden sana nasihat
Dinlemem ben senin ah?n vah?n?
Sen ufaks?n gönder senin ?ah?n?
Ozan latifinin tutan ah?n?
Alma dostum benden sana nasihat
—————
Kâlbi Hain Olanlar
Kâlbi hain olanlara, nasihat, kâr eder mi,
Çok sevdi?im yârim bana isyan eder mi,
Çok seven biriyse böyle b?rak?p gider mi,
Kâlbi hain olanlara, nasihat, kâr eder mi.
Gül bahçesine girenler, hep gül kokarlar,
Sevenlerin aras?na, öyle mertek sokarlar,
Bunlar?n kâlbi hain be münaf?kt?r yakarlar,
Kâlbi hain olanlara, nasihat, kâr eder mi.
Dikkatli bak gözlerine, haindir sözlerine,
Gafil olma sevdi?im, seni kand?r?rlar bre,
Y?llard?r dü?ünürüm nas?l dü?mü?üm dile,
Kâlbi hain olanlara, nasihat, kâr eder mi.
—————
Ey Büyük
Topraktan bu?day bitmese ekmek olurmu
Emek olmadan ?akakta ter dururmu
Sorar?m sana bu gençlik sendede kal?rm?
Benden sana nasihat olsun ey büyük
Sen üzüp dur cennetin annesini
Bu gidi?le kapat?rs?n maneviyat kap?s?n?
Alamazs?n bo?a yorulma dünyan?n tapusunu
Benden sana nasihat olsun ey büyük
Baba Atad?r bu olanlar s?navd?r bize
Yapma Allah a?k? için gel söze
Ana giderse beyhude vur dize
Benden sana nasihat olsun ey büyük
Do?ru söze yalan der dar?l?rs?n
Irmak olup kendi suyunla bulan?rs?n
Gel etme gamlara batar ç?kamazs?n
Benden sana nasihat olsun ey büyük
—————
Nasihat
Nasihat emir de?il göz açar, yol gösterir
Ak?l kar??t???nda ona ip ucu verir.
*Bir musibet olsa da evlâ bin nasihattan*
Bir ö?üt de kurtar?r bin belâya çatmaktan.
Zaman maddiyat devri...ö?üt verme para ver
Verece?in nasihat uçar havaya gider...
E?er uyulsa idi söz san?lan nasihat
?nsan? mutlu eder, güzel olurdu hayat...
—————
Nasihat
Dinle sana bir nasihat edeyim
Hat?rdan gönülden geçici olma
Yi?idin ba??na bir i? gelince
Onu yad ellere aç?c? olma
Mecliste arif ol kelam? dinle
El iki söylerse sen birin söyle
Elinden geldikçe sen eylik eyle
Hat?ra dokunup y?k?c? olma
Dokunur hat?ra kendisin bilmez
Asilzadelerden hiç kemlik olmaz
Sen iylik etde ozayi olmaz
Dar?l?pta ba?a kak?c? olma
El arifdir yoklar senin bendini
Da??t?rlar tuza??n? fendini
Alçaklarda otur gözet kendini
Kat? yükseklerden uçucuolma
Murad?m nasihat bunda söylemek
Size lay?k olan onu dinlemek
Sev seni seveni zay etme emek
Sevenin sözünden geçici olma
Karacao?lan söyler sözün ba?ar?r
A?k?n deryas?n? boydan a??r?r
Seni bir mecliste hacil dü?ürür
Kötülere konup göçücü olma
Karacao?lan
—————
Dinle Ey Çocuk
Ö?üdüm var sana dinle ey çocuk!
Ozan p?nar?ndan kanmay? ö?ren.
Nice i?imiz var senle ey çocuk!
?rfan sofras?na banmay? ö?ren!
Taze bir çiçeksin sevgiye muhtaç,
Yüre?in, belle?in ö?renmeye aç,
Büyürken ayd?nlan ?????n? saç,
Müsbet ilim ile yanmay? ö?ren!
Çal?? derslerine görürsün ilgi,
Ne ki kitap, defter, kalem ve silgi?
Yudumla, nefesle var??t?r bilgi,
Beynini alg?ya sunmay? ö?ren!
Ald?kça yüre?in güzellik doldur,
Ya?ay?p büyümek en iyi yoldur,
Dikkat et çevrene yaramaz boldur,
Mertekten buda?? yonmay? ö?ren!
Hiçbir arkada?a de?mesin ta??n
Kamburun olmas?n küçüktür ya??n
E?ilme, bükülme dik kals?n ba??n,
Mertlik denizinde yunmay? ö?ren!
Dürüst ol daima tatma yalan?,
Ç?kar deli?inden dille y?lan?,
Yaradan'dan ötrü yarat?lan?,
Severek meydana inmeyi ö?ren.
Özden al ö?üdü kâr?n olacak,
Bu günün sonunda yar?n olacak,
Dü?ersen zibile zâr?n olacak,
Gülün dallar?na konmay? ö?ren!
Nas?l kurulmu?tur ö?ren vatan?,
Dü?ün bir ba?r?nda ?ehit yatan?,
Emanet b?rakan aziz atan?,
Unutmamak için anmay? ö?ren!
Kutsald?r ay y?ld?z, ?stiklal Mar??,
Dünyay? bo?ana b?rakma ar??,
Mazluma zulmeden zalime kar??,
Eyersiz ata da binmeyi ö?ren!
Vuslatî, kals?n der; tüm dima?larda,
Yürüyen zamanda gelen ça?larda,
Kalpa??n alt?nda karl? da?larda,
Bir Atatürk olup donmay? ö?ren!
—————
Emmi O?lu
Ate? yakmaz, su bo?maz,
Para bitmez, gençlik gitmez,
Haram, helal fark etmez,
Zannetme Emmi O?lu...
Yalan söyleyeni Allah sevmez,
Müminler sözünden dönmez,
Parayla asla sadet olmaz,
Bil bunlar? Emmi O?lu...
Süte, asla su kat?lmaz,
?eker, bal diye sat?lmaz,
Masuma, suç at?lmaz,
Vazgeç Emmi O?lu...
A?layan?n mal? hay?r etmez,
Kimse kefeninde götürmez,
Kul hakk?n? Allah yedirmez,
Yiyemezsin Emmi O?lu...
Mahkeme-i Kübra'y? bilirsin,
Neden dolaplar çevirirsin?
Hesab? nas?l vereceksin?
Mah?er günü Emmi O?lu...
?u garip Ömürlü'nün son sözü,
Haram yiyenin kör olsun gözü,
Helalinden isterim sözün özü,
Haberin olsun Emmi O?lu..
—————
Bak sonra
Sen beni dü?ünme kendini dü?ün,
Bu h?rç?n kalbinle biraz zor i?in.
Kendine yürek bul geçmeden ya??n,
Bak sonra kaderin yaln?zl?k olur.
Çekirge misali s?çrars?n biraz,
Sonradan dizinde derman?n kalmaz.
El ayak tutmazken soran?n olmaz,
Bak sonra hallerin peri?an olur.
K?r?nca kalpleri ahlar?n olur,
Dolan?r o ahlar seni de bulur.
Sadece elinde yapt???n kal?r,
Bak sonra mah?erde hesab?n olur.
Bu hayat benimdir deyip sevinme,
?imdilik tazesin sak?n güvenme.
Gün olur yakarlar bir gün seni de,
Bak sonra i? i?ten çok geçmi? olur.
Uzanan elleri azrail gördün,
Seni çok seveni yerlere vurdun.
Akl?ndan ç?karma mah?eri bir gün,
Bak sonra mevlam?n suali olur.
Üç günlük dünyay? sevgiyle ya?a,
Tez geçen zaman? geçirme bo?a.
Sonunda ba??n? vurursun ta?a,
O güzel gözlere çok yaz?k olur.
—————
Nasihat
Riya olmas?n sözünde,
Çiçekler açs?n yüzünde,
I??klar çaks?n gözünde,
Sevgiyi gönlünde hisset.
Üzülsen de çekme hiç gam,
Dostlar?na hep ver selam,
A?z?ndan ç?kan her kelam,
Karde?li?e olsun davet.
Ömrün boyu hiç kalp k?rma,
Tafra yap?p, kar?? durma,
Ta?tan gayri ba?a vurma,
Özünde olmas?n ?iddet.
Ömrün boyu bo? akm??san,
Y?llar?n? hep yakm??san,
Her söze bir kulp takm??san,
??lemi?sin hep cinayet.
Gönülden silersen kini,
Dost kazan?rs?n hep yeni,
Dürüst olur isen, seni,
Ba?r?na basar cemiyet.
Uyuz uyuz durma sak?n,
Etrafa cin gibi bak?n,
Hayata ko? ak?n ak?n,
Özünde olsun hareket.
Dostlar ile dostça kayna?,
Dürüst insanlarla tan??,
Hep do?ru laflar? konu?,
Sözünde olsun hitabet.

#2990

 
© 2015
AŞK