Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Nasihat Sözleri

Nasihat sözleri k?sa sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere be?enece?inizi umdu?um dini nasihat sözleri facebook twitter için haz?rlamaya çal??t?k. Buyrun nasihat ile ilgili sözler :
hayat zorlu yollardan ibarettir.hiç beklenmedigin anda en degerli esyani alir ve kaybolur SEN ISTEMESENDE
nereye gidece?ini bilmiyorsan vard???n yerin bi önemi yoktur
Biriyle tanistigin zaman elini uzat ve adini söyle ama bil ki, bunu aklinda tutmayacaktir
sadece gözlerin ac?kken dünyay? görüyorsan bir körden ne fark?n ola b?l?r ki?
Çocuklarin adalet sözcügünü duyduklarinda seni hatirlasinlar. Öyle yasa
Öfkeyle söylenen sözler kalpten söylenmez
HAYATTA KIMSEYE GEREGINDEN FAZLA DEGER VERME YA ONU KAYBEDERSIN YADA EN BÜYÜK DARBEYI ONDAN YERSIN
güçlü olan zay?f yanlar?n? herkesten iyi bilendir.Daha güçlü olan ise zay?f yanlar?na hükmedebilendir.
seviyorsan, asiksan eger karsiliginida bulamiyorsan yinede sev.elbet bir gün seni fark edecektir.ama bu sansi kaybedecektir.
Sevdim oda Sevdi. Ben Daha çok Sevdim O sevmeye Devam etti. Ben Ölümüne Sevdim O sevmekten Vazgeçti.
Neler yedi bu di?, ne alt?n oldu ne gümü?.
En büyük ceza evi cahil insanlar?n kafas?n?n içidir
DOSTUNU ÖLÇÜLÜ SEV BIRGÜN DÜsMANIN OLABILIR, DÜsMANINA ÖLÇÜLÜ BUgZET BIRGÜN DOSTUN OLABILIR
Allah nam?na ver Allah nam?na al Allah nam?na ba?la Allah nam?na i?le Vesselam.(
evlat EVLIYA DA olsa ANA, ya BABA, ya MUHTACTIR.
hak ile kendini me?gul etmezsen bat?l seni i?gal eder
sen sen ol asla sevginden vaz geçme eyer vaz geçersen geri dönmek çok zor bunu sakin unutma
her bildi?ini söyleme fakat her söyledi?ini mutlaka bil
SIR ?LE ?LG?L? GÜZEL SÖZLER
# Ba?kalar?n?n senin s?rr?n? aç?klamas?n? istemiyorsan, sen kendi s?rr?n? aç?klama. Seneca
# Bir seladaha k?ymetli de?ildir. ?kisi de ayn? hükümdedir. Hadis-i ?erif
# Bir s?rr?n ucunu veren, tamam?n? elinde tutamaz. J.P. Richter
# Cahile verme s?rr?n?, s?r elden ç?kar. Kul Nesimi
# Dü?man?n?n bilmesini istemedi?in ?eyi, dostuna söyleme. Schopenhauer
# En a??r yük s?rd?r, a?kolsun ta??yabilene. La Fontaine
# En budala kad?n?n bile s?rlar?n? gizleyebilecek kadar akl? vard?r. F.HerczegKaynakwh:
# Her insan s?rda? olamaz, her testi su tutmaz. Nas?r-? Hüsrev
# Her s?rr?n? dostuna söyleme, günün birinde, dü?man?n olmayaca??n? nerden bilirsin. Sadi
# Hiçbir s?r yoktur ki herkes duymu? olmas?n. Dostoyevski
# ?ki ki?iyi a?an, bir ba?kas?na da söylenen her s?r, yay?l?r. Mevlana
# Kad?nlar?n saklayabildikleri tek s?r, bilmedikleri s?rd?r. Seneca
# Kendi s?rr?n? senden daha iyi kim saklayabilir? Nas?r-? Hüsrev
# S?r senin esirindir, söyledi?in zaman, sen onun esiri olursun. Hz.Ali r.a.
# Zaman?n aç??a vurmad??? s?r yoktur.Racine
YANLIZLIK ?LE ?LG?L? GÜZEL SÖZLER
# Bazen kalabal?klar?n ortas?nda, tek ba??m?za kald???m?z vakitlerinkinden fazla yaln?z de?il miyiz? Peyami Safa
# As?l yaln?zken yaln?z de?ilim! Schiller
# ?nsan kendini hiçbir yerde, kar?ncalar gibi kayna?an kalabal??? yar?p geçti?i zamanki kadar yaln?z hissedemez. Goethe
# ?nsanlar köprü kuracaklar? yerde duvar ördükleri için yaln?z kal?rlar. J.Newton
# Geceleyin kap?lar kapan?p da ???klar söndü?ünde, odamda yaln?z?m deme, yine yaln?z de?ilsin. Epictetos
# Kendini yaln?z hisseden kimse için her yer çöldür.Cehov
# Sevilmeyen bir insan her yerde ve her ?eyde yaln?zd?r. George Sand
# Yaln?zl?k en büyük servettir.Goethe# Yaln?zl?k fena arkada?tan hay?rl?d?r. Sühreverdi
# "Yaln?zl?k" tek kelime, söyleni?i ne kadar kolay. Halbuki ya?anmas? o kadar zordur ki. Goethe
YALAN ?LE ?LG?L? GÜZEL SÖZLER
# Abartma, dürüst insanlar?n yalan?d?r. Maistre
# Az yalan söylenemez, yalan söyleyen her yalan? söyler.VICTOR HUGO
# Do?ru söyledi?in zaman kimse inanmayacak. ??te, yalan söylemenin cezas? budur. Talmud
# Gerçek, çizmelerini giyerken, yalan bütün dünyay? dola??r. Spurgeon
# Günah i?lemenin birçok araçlar? vard?r, fakat yalan bunlar?n hepsine uyan bir sapt?r. Oliver Wendell Holmes
# Hay?r için söylenen yalan, fitne ç?karan do?rudan iyidir. Hadis-i ?erif
# Ho?umuza giden yalanlar? avuç dolusu yutar?z da, ac? gerçekleri yudum yudum içeriz. DIDEROT
# ?nan?lmayacak ?eylere inan?yorum demek yalan söylemektir. VOLTAIRE
# ?nsanlar, yalan söylemek zorunda kald?klar? kimselerden nefret ederler. Victor Hugo
# Suçlar?n en büyü?ü yalan söylemektir. Hadis-i ?erif
# Üç türlü yalan vard?r: Basit yalan, kuyruklu yalan ve istatistik. BENJAMIN DISRAELIKaynakwh:
# Yalan?n dostu, gerçe?in de dü?man? çoktur. De Girardin
# Yalan, güven ve emniyeti, huzur ve itimad? yok eder. ?AF??
# Yalan söylemeye kalkan?n önce kendini inand?rmas? gerekir. GOETHE
# Yalan söyleyen herkes mutlaka nefsinin alçakl???n? ortaya atm??t?r.CAHIZ
# Yalan söyleyen, unutkan olmamal?. Atasözü
# Yalanc?, Allah'a kar?? kafa tutan, fakat insanlardan korkan bir serseridir. FRANCIS BACON
# Yalana borçlu oldu?umuz saadet, gerçek saadet gibidir. HENRICH HEINE
# Yalanc?n?n cezas?, kendisine inan?lmamas? de?il, onun kimseye inanmamas?d?r. BERNARD SHAW
SA?LIK ?LE ?LG?L? GÜZEL SÖZLER
# Bedenimizde görülen baz? hastal?klar, ruhlar?m?zda saklanan hastal?klar?n küçük parçalar?d?r.Nathaniel Hawthorne
# Bir memleket halk?n?n sa?l???, hakikatte bir devletin dayand??? bütün mutluluk ve gücün temelidir. George Sand
# Bir ulusun kaderi, ba?bakan?n sindirim organlar?n?n iyi çal???p çal??mamas?na ba?l?d?r. Voltaire
# Dört ?ey vard?r ki, en az?n? dahi hor görmemek gerekir: Yang?n, hastal?k, dü?man, borç. Beydeba
# Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes s?hhat gibi. Kanuni Sultan Süleyman
# Hastalanmaya kar?? geliniz. Kimseye hasta oldu?unuzu söylemeyiniz. Onu istemezseniz o da sizi istemez. Bulwer Lytonn
# Hastal?k hissedilir de, sa?l?k hissedilmez. Thomas Fuller
# ?ki nimet vard?r ki, insanlar?n ço?u onlar?n k?ymetini hakk?yla takdir edemezler: onlardan biri s?hhat, di?eri de bo? vakittir. Hadis-i ?erif
# ?ki ?eyin elden gitmeden de?erini takdir etmek zordur; sa?l?k ve gençlik. Hz.ali r.a.
# ?nsanlar önce para kazanmak için sa?l?klar?n?, sonra da sa?l?klar?n? korumak için paralar?n? harcarlar. Goethe
# Kendini sa?lam bilen hastan?n tedavisi yoktur. Eddy Fisher
# Sa?lam kafa sa?lam vücutta bulunur. Eflatun# Sa?l???n ba?lang?c? hastal??? tan?makt?r. Miquel Cervantes
KORKU ?LE ?LG?L? GÜZEL SÖZLER
# Allah korkusundan a?layan Cehenneme girmez.Hadis-i ?erif
# Allah korkusundan ürperip tüyleri kalkan?n a?açtan yaprak dökülür gibi günahlar? dökülür.Hadis-i ?erif
# Allahü teâlâ'dan korkandan her ?ey korkar. Allah'tan kork­mayan? her ?eyle korkuturlar. Hadis-i ?erif
# Ba?kalar?n? korkutan?n, kendisi de hep bir korku içinde ya?ar. A.Claudius
# Cenâb-? Hak kat?nda, Allah korkusundan akan gözya??ndan ve Allah yolunda akan kandan sevgili damla yoktur.Hadis-i ?erif
# Çok defa korku, yalan söylemesini ö?retir. Alfred de Vigniy
# Dünyada yap?lacak en büyük iyilik, korku içinde ya?ayan bir kimseyi emniyete kavu?turmakt?r. Beydeba
# Etrafa korku salan?n kendisi de korkuyordur. Epukuros
# Hak'dan korkan, halktan korkmamal?, i?ini düzgün yapan?n içi de düzgün olur. Süleyman Hilmi Tunahan
# Hikmet ve ilmin ba?? Allah korkusudur. Hadis-i ?erif
# ?nsan, sevdi?inden korkar, fakat korktu?unu sevemez. Cenap ?ehabettin
# Kendinden çok ki?inin korktu?u kimse, çok ki?iden korkmal?d?r. Publilius Cyrus
# Korkaca??m?z tek ?ey, korkunun kendisidir. Goethe
# Korku içinde ya?ayan asla hür de?ildir. Horatius
# Korkak insanlar, ba?akl? bu?day sap?n? bile y?lan san?r. G.Gardony
# Korkak, tehlike olmad??? zamanlarda yumru?unu sallar. Goethe
# Korkaklar hiçbir zaman zafer an?tlar? dikmemi?lerdir. Eflatun
# Korku bazen kafas?zl?ktan gelir, yüreksizlikten de geldi?i gibi. Montaigne
# Korku nedir, utanma nedir bilen bir adam için daima bir kurtulu? yolu vard?r. Sophokles
# Korku, yalan do?urur. Dostoyevski
# Sayg? olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman sayg? olmaz. Eflatun
# Sizin en ak?ll?n?z, Allah'tan en çok korkan?n?zd?r. Hadis-i ?erif
# Testi, ta?tan korkar. Mevlana

#2656

 
© 2015
AŞK