Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Nazarla ?lgili Sözler

Nazarla ilgili Sözler : cenab-? hakk ümmetimden yetmi?bin ki?iyi hesaps?zca cennete koyaca??n? vaadetmi?tir ki bunlar nazarl?k gibi ?eylere kesinlikle inanmayan kimselerdir

buhari

Nazar = Göz De?mesi

4011 - ibnu Abbas rad?yallahu anhüma anlat?yor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Göz de?mesi hakt?r. E?er kaderi (delip) geçecek bir ?ey olsayd?, bu, göz de?mesi olurdu. Y?kanman?z taleb edilirse y?kan?verin. "

Müslim, Selam 42, (2188); Tirmizi, T?bb 19, (2063).

Tirmizi'de "Göz de?mesi hakt?r" ibaresi yoktur.

4012 - Sahiheyn ve Ebu Davud'da Ebu Hüreyre rad?yallahu anh'tan: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'?n: "Göz de?mesi hakt?r" dedi?i rivayet edilmi?tir.

Buhari d???ndaki rivayetlerde: "Dövme yapmay? da yasaklad?" ziyadesi vard?r.

Buhari, T?bb 36, Libas 86; Müslim, Selam 41, (2187); Ebu Davud, T?bb 15, (3879).

4013 - Hz. Ai?e rad?yallahu anha anlat?yor: "Gözü de?ene (ain) abdest almas? emredilir, onun abdest suyu al?n?r, bununla göz de?mesine u?rayan (main) y?kan?rd?. "

Ebu Davud, T?bb 15, (3880).

4014 - Muhammed ?bnu Ebi Ümame ?bni Sehl ?bni Hanif, babas?ndan ?unlar? i?itti?ini anlatm??t?r: "Babam Sehl rad?yallahu anh (Cuhfe yak?nlar?ndaki) Harrâr nam mevkide y?kand?. Üzerindeki cübbeyi ç?kard?. Bu s?rada Amir ?bnu Rebi'a ona bak?yordu. Sehl, bembeyaz bir tene, güzel görünü?lü bir cilde sahipti. Amir: "Ne bugünkü bir manzaray?, ne de böylesine ancak çad?ra çekilmi? bâkirede bulunabilen bir cildi hiç görmedim" dedi. Sehl daha orada iken hummaya yakaland? ve rahats?zl??? ?iddet peyda etti (ve yere y?k?ld?). Durum Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a haber verildi ve: "Ba??n? kald?rm?yor" dendi. Halbuki Sehl orduya kaydedilmi?ti. "Ya Resûlullah o, sizinle gelemez Vallahi ba??n? bile kald?ram?yor!" dediler. Aleyhissalatu vesselam: "Onunla ilgili olarak herhangi bir kimseyi ittiham ediyor musunuz?" diye sordu. "Amir ?bnu Rebi'a var" dediler. Resûlullah, onu ça??rt?p kendisine k?zd? ve: "Sizden biri niye karde?ini öldürüyor? Niye bir "Bârekallah!" demedin? Onun için abdest al!" buyurdu. Bunun üzerine Amir yüzünü, ellerini, kollar?n?, dizlerini ve ayaklar?n?n etraf?n? ve izâr?n?n içini bir kaba y?kad?. Sonra, bir adam bu suyu onun (Sehl'in) üzerine arkas?ndan döktü; derken o ân?nda iyile?ti. "

Halk aras?nda oldukça güçlü bir inan?? olan nazar de?mesi olay?n?n bo? bir inan?? olmad??? ve bilimsel çal??malar alan?na al?narak etkileri ve neticeleri dünyan?n birçok ülkesinde de?erlendirilmektedir. Nazar de?mesine ili?kin dü?ünce çok eski ve derindir. Nazar?n bazen söylenen bir sözden, bazen derinden bir bak??tan, bazen de iyi olmayan dü?ünceden kaynakland???n? biliyoruz. Bu nedenle kendimizi nazara kar?? korumak amac?yla baz? yöntemlere ba?vururuz.

KEM GÖZ

Kem göz kavram? iki bölümde incelenir. Birincisi, ?iddetli ve tesirli, di?eri ise belirsiz bir bak?? anlam?ndad?r. Biri kötü dü?ünceleri ve istekleri nakleden bir araç gibidir; di?eri ise gözün sahibi olan insanda varolan tehlikeli bir enerjinin kayna??ndan kendi istekleri do?rultusunda ç?kan u?ursuz bak?? olarak de?erlendirilir. Bu bak??a bir de söz unsuru kar??acak olursa o zaman tehlike daha da büyük olur.

RUHSAL TES?R

Prof. Dr. Süheyl Ünver, nazar hakk?ndaki bir yaz?s?nda ?öyle demektedir: "Bugün nazar de?mesinin ruhsal mekanizmas?n?n vücudumuzdaki atom enerjisine dönü?mesiyle ilgili olaca??n? bilmemiz gerekiyor. Bizde bir ruhsal tesir oldu?una göre vücudumuzdaki baz? maddelerin enerjiye dönü?mesi elbette ki mümkündür. Fikirlerimizin birgün yeni atom enerjisinin ke?ifleriyle ispatlanaca?? inkar edilemez bir gerçektir. ?nsan bir maddedir ve onun da ruh diyece?imiz bir enerjisi vard?r.

MAV? BONCUK

Nazar?n etkisine en etkili savunma mavi boncuktur. Mavi renk, ça?lardan beri korunma prensibini temsil eder. O gö?ün rengidir. Rivayete göre Cengiz Han, babas?n?n mavi barda??ndan su içerdi. Yüksek mahkeme ba?kanl???na verdi?i emirde halk?n taksim ve mahkeme kararlar? mavi deftere (Koko Debder) yaz?ls?n, yasan?n esaslar? ise ak ka??da mavi kalemle yaz?larak nesilden nesile geçsin emrini verdi?i söylenir.

Selçuklular, türbe ve medreselerini mavi çiniyle yapmaya özen göstermi?ler, gök medreseler birçok ilin süsleri olarak bizlere kalm??t?r. Selçuklular mavi çininin koruyucu gücünü genellikle Ayet-el Kürsüyle takviye etmi?lerdir. Bugün ise "ma?allah" yaz?s? geni? ölçüde bu amaçla kullan?lmaktad?r.

DÜ?ÜNCEN?N ?EK?LLENMES?

Dü?ünce özel ?ekillere bürünmü? olan maddeden meydana gelmi?tir. Bu ?ekiller gerçekten canl?d?r, hassas ve durugörü yetene?i ta??yan ki?iler taraf?ndan görülebilirler. Dü?ünce ?ekilleri konusu uzaktan tesir ve telkin konusunun teknik temelini olu?turur. Nazar konusunda da söylenen sözün ya da dü?üncenin ?ekil almas? söz konusudur. Bu olguda a??r? be?enme, k?skançl?k, a??r? heyecansal bir duygu, çekememezlik gibi durumlar söz konusuysa, elementlerinde etkisiyle dü?ünülen ?ey daha etkili olarak hedefe ula?m?? olur. Sonuç olarak da nazar dedi?imiz olay gerçekle?ir.

B?L?MSEL AÇIDAN NAZAR

Vücuttaki baz? enerjilerin yay?ld???na ve baz? etkilerin bulundu?una ili?kin parapsikolojik kan?tlar vard?r. Nazar olay?n? da bu konuyla ba?da?t?rmak gerekir. Kirlian tekni?iyle yap?lan incelemeler, vücutta de?i?en biyokimyasal hassasiyetleri ve yüksek iletme özeli?i ile ???ldamalar? göstermektedir. Prof. Dr. sitkovsky; 'Nazar?n mistizmle hiçbir ilgisi yoktur. Bir insan dü?ündü?ü zaman enerji yayar; bu enerji baz? ki?ilerde daha güçlüdür. Bu fiziksel ve fizyolojik bir gerçektir' demi?tir.

#33

 
© 2015
AŞK