Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Naz?m Hikmet Ran Sözleri

Dost u?runda ölmek kolay, fakat u?runda ölünecek dostu bulmak zordur.

Cebimde yoktu ! Yüre?imden verdim.

O bensizli?i göze aldysa, Ben onsuzluktan bir?ey kaybetmem.

Yürekli bir kad?n?n ba??, yüreksiz bir erke?in omuzuna a??r gelir!

?nsan birisiyle ya?lanmal?, Birisi yüzünden de?il!

Ya?amak ümitli bir i?tir, sevgilim. Ya?amak: Seni sevmek gibi ciddi bir i?tir.

Biz ba?ka severdik. O yüzden ba?ka sevemedik.

Bence Sen De ?imdi Herkes Gibisin.

Pi?man de?ilim ya?ad?klar?mdan, Öfkem belki de ya?ayamad?klar?mdan...

A?k, bazen gitmekle kalmak aras?nda verdi?in en büyük sava?t?r. Sevmeyenin akl?, gerçekten sevenin kalbi kazan?r bu sava??.

Büsbütün unuttum seni eminim, Maziye kar??t? ?imdi yeminim, Kalbimde senin için ...yok bile kinim, Bence sen de ?imdi herkes gibisin.

Sevmek, Sevdi?in ki?iyle birlikte olmak de?ildir unutma! Çünkü a?k; onunla ya?amak de?il, onu ya?amakt?r asl?nda...

kimselere anlatamad?m.. kendime bile.. ola ki a?z?mdan kaç?r?r, bir daha tutamam seni.

Kad?nlar?m?z?n yüzü ac?lar?m?z?n kitab?d?r. Ac?lar?m?z, ay?plar?m?z ve döktü?ümüz kan karasabanlar gibi çizer kad?nlar?n yüzünü.

A?k?n bu denli s?radan olmad???na inan?yorum ben. Önce s?radanlar? ya?ayacaks?n ki, gerçek olan? anlayabilesin.

Yapraklara dallara, ye?illere, allara, Nice nice y?llara gülüm, nice nice y?llara. Yaprak dala, al ye?ile yara??r, Gayr? bundan böyle vermem seni ellere.

Sebebi ne seni bir b?çak yaras? gibi hat?rlamam?n? Sen böyle uzakken senin sesini duyup, yerimden f?rlamam?n sebebi ne?

Bir meltem olacak rüzgar?m dahi kalmad? benim. Da?lara çarpt?m her esi?imde. Yollara küfrettim her gidi?inde.

Önemli olan zamana b?rakmak de?il, Zamanla b?rakmamakt?r.

Büyük bir hayal k?r?kl??? ya?ay?p ben art?k kimseyi sevemem deme! Unutma ki, en güzel çiçekler mezarl?klarda yeti?ir.

?nsanlar i?ine gelince de?il de vicdan?na de?ince iyilik yapsalard?; bugün ç?kar ili?kileri de?il, gerçek sevdalar ya?an?rd? !

Benim kelime hazinem çok geni?tir, derdim. Senin bir kelimene yetemedim ; Git, ne demekti sevgilim ?

Yolunu beklerken daha dün gece, kaç?yorum bugün senden gizlice. Kalbime bakt?m d...a i?te iyice; anlad?m ki sen de herkes gibisin!

Gidenin arkas?ndan gelen gideni bulacak m? zannediyorsun?

Art?k ?a??rtm?yor beni dostun kahpeli?i, elimi s?karken saplad??? b?çak. Nafile, art?k k??k?rtam?yor beni dü?man.

Birgün bensizlik çalar kap?n?. Benli dünleri dü?ünür, avunursun... Sanma ki yalanlar içinde, ben gibi bir do?ru bulursun ...

Bazen önemli olmamal? gidecek olan yada gelmeyen. Çünkü bazen, ba?laman gerekir her ?eye yeniden.

Kim bilir; masal?n?z?n kahraman?, ba?ka bir hikayenin figüran? olmaya gitmi?tir belki de. De?er mi gitmesine, gitmezdi de?mese.

Korkma bana â??k olmaktan ya da çekip gitmekten. Çünkü kalbimdeki hiçbir cesedi sahipsiz b?rakmad?m ben.

Art?k ne geri gelmeni beklerim ne de ben gelirim. Nas?lsa ben bir ?ey kaybetmedim, sen bensizli?i seçtin. Karar senin.

Her gelen sevmez ve hiçbir seven gitmez unutma. Bil ki; Giden dönüyorsa sevdi?inden de?il, kaybetti?indendir asl?nda!

Ne ac?d?r insan?n bildi?ini anlatamamas?. 'Ben' deyip susmas?, 'Sen' deyip a?lamakl? kalmas?.

Ne kadar seviyorsun dersen ; o kadar i?te..Tavan? kadar soka??n ve dibi kadar cehennemin...

Dö?ü?ebilirim, do?ru buldu?um, hakl? buldu?um, güzel buldu?um her?ey için, herkes için, ya??m ba??m buna engel de?il.

Korkma giderken 'b'yi al?yorum, Gerisini sana b?rak?yorum. Nede olsa sen bitirdin b/izi. Öyleyse sende kalmal? 'izi'..

Kelebek misalidir a?k; Anlamayana ömrü günlük, Anlayana bir ömürlük!

Seni seviyorum, ama nas?l: Avuçlar?mda camdan bir ?ey gibi kalbimi s?k?p parmaklar?m? kanatarak k?ras?ya, ç?ld?ras?ya.

Neleri al?p götürmedi benden ayr?l?k ; kilometrelerle umut , tonlarla keder, tarad???m saçlar, s?kt???m eller.

Ve sana söylemek istedi?im en güzel söz: henüz söylememi? oldu?um sözdür.

Ko?uyor alt? ya??nda bir o?lan, uçurtmas? geçiyor a?açlardan, siz de böyle ko?mu?tunuz bir zaman. Çocuklara k?ymay?n efendiler.

durup dururken hiç bitmeyecekmi? gibi ba?lan?yorum ba?lad???m güne ve her seferinde sen ç?k?yorsun suyun yüzüne.

Evet..Belki umudum kalmad? gelece?imden; ama asla pi?man de?ilim geçmi?imden.

Hani derler ya ben sensiz ya?ayamam diye ??te ben onlardan de?ilim Ben sensiz de ya?ar?m; Ama seninle bir ba?ka ya?ar?m...

Anlamaya ba?l?yorum, inanmay? yitirmek pahas?na.

Vicdanla birlikte, ?eref arar?m ben sevdiklerimde. Her zaman do?ru de?ildir elbet seçimlerim; Zaman gelir, ?erefsizleri" de severim..

Ellerine dokunmak isterim, dokunamam arkas?ndan cam?n. Ben bir ?a?k?n seyircisiyim gülüm, alacakaranl???mda oynad???m dram?n.

?nsan ya hayrand?r sana, ya dü?man. Ya hiç yokmu?sun gibi unutulursun, yada bir dakika bile ç?kmazs?n ak?ldan.

Hap?urdu?umda; çok ya?a, iyi ya?a yerine benimle ya?a deseydi ke?ke. Bende; sende gör de?ilde, emrin olur deseydim sessizce.

Gitti?im e?er bensem, söyle bana kimden gittim? Sende yoktum zaten ben, ben yine bende bittim.

Umut binbir ayakl?, Umut Güne?te sakl?. Umut edenler hakl?, Umut insan?n hakk?.

Hiç olmazsa h?nc?m? böyle al?r?m dedim, Yola ma?rur uzanan gölgesini çi?nedim.

Ho? geldin! Biz b?rakt???n gibiyiz. Ustala?t?k biraz daha ta?? k?rmakta, dostu dü?mandan ay?rmakta...

Ne kötüdür insan?n akl?yla yüre?i aras?nda çaresiz kalmas?. Ne kötüdür ona an kadar yak?n, bir as?r kadar uzak olmas? !

Pi?man de?ilim! Sadece dön bak arkana; ne için, nelerden vazgeçtin? Neler dururken, sen neyi seçtin.

Ne ben sana k?zar?m, Ne de zat?n zahmet edip bana küssün. Art?k seninle biz, Dü?man bile de?iliz.

Benim sevdas?nda bencil; ama yüre?inde sa?lam sevdi?im. Akl?ma geli?ini seveyim: ne güzel darma duman ediyorsun beni.

Sende uzakl???; sende ben, imkans?zl??? seviyorum.

Büyük insanl???n topra??nda gölge yok, soka??nda fener, penceresinde cam, ama umudu var büyük insanl???n, umutsuz ya?anm?yor.

Kimi insan otlar?n kimi insan bal?klar?n çe?idini bilir ben ayr?l?klar?n. Kimi i...nsan ezbere sayar y?ld?zlar?n ad?n? ben hasretlerin.

Ben hem kendimden bahseden ?iirler yazmak istiyorum, hem bir tek insana, hem milyonlara seslenen ?iirler.

Sen benim sarho?lu?umsun, ne ay?ld?m, ne ay?labilirim, ne ay?lmak isterim!

Özledin, içtin, a?lad?n, güldün, ?ark?lar söyledin, ?iirler yazd?n. Peki o ne yapt? ? deme. Herkes kendinden sorumludur a?kta.

Bir gülü?ün ate?iyle yakmas?n? biliriz ölümün önünde sigaram?z?.

Hiçbir korkuya benzemez halk?n? satan?n korkusu.

Bilmezden geli?im, aptala yat???m kaybetme korkumdan de?il; kar??mdakilerin yalan söyleme potansiyellerine olan merak?mdand?r.

Belki ben sana sevmeyi ö?retemem , Ama sen de bana , unutmay? ö?retmezsin . Belki ben sana kavu?may? ö?retemem, Ama sen de bana , ayr?l??? ö?retemezsin.

Yani, öylesine ciddiye alacaks?n ki ya?amay?, yetmi?inde bile, mesela, zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kal?r diye de?il, Ölmekten korktu?un halde ölüme inanmad???n için.

Gelinler aynada saç?n? tarar, aynan?n içinde birini arar. Elbet böyle sizi de arad?lar. Gelinlere k?ymay?n efendiler.

Geliyorum dedi. Benden bile kovdum beni. Ama ne o geldi ne de kovdu?um ben geldi geri. Sensizdim bir de bensiz b?rakt?n beni.

Sevdi?in müddetçe ve sevebildi?in kadar, Sevdi?ine her ?eyini verdi?in müddetçe ve verebildi?in kadar gençsin.

Gökyüzünde atomlu tek bulut kalmay?ncaya kadar, mal? mülkü, akl? fikri, can? neyi varsa verebilmeli büyük hürriyete ?iirlerimiz.

Elbet bitecek güne?e hasret günler. Ve o zaman kutuplarda yeti?en c?l?z ve minik bitkiler de?il, güne?in çiçekleri dolduracak yüre?ini.

Biz; ince bel, ela göz, sütun bacak için sevmedik güzelim..Gümbür gümbür bir yürek diledik kavgam?zda...

Arkada?l?k a?aca benzer, kurudu mu bir daha ye?ermez.

?nsanlar?n kanatlar? yok, insanlar?n kanatlar? yüreklerinde.

içimde ikinci bir insan gibidir seni sevmek saadeti.

sende, ben, imkâns?zl??? seviyorum, fakat asla umutsuzlu?u de?il.

Ya ölü y?ld?zlara götürece?iz hayat?, ya da ölüm inecek yeryüzüne.

Ya?amak bir a?aç gibi tek ve hür ve bir orman gibi karde?çesine.

En fazla bir y?l sürer yirminci as?rlarda ölüm ac?s?.

Dü?mana inat birgün daha fazla ya?ayacaks?n.

Gökyüzünü ba??m?n üstünde görmek bana yasak.

Ölüm kendinden önce bana yaln?zl???n? yollad?.

Geçtim putlar?n orman?ndan baltalayarak, ne de kolay y?k?l?yorlard?.

Kim bilir..Masal?n?z?n kahraman?, ba?ka bir hikayenin figüran? olmaya gitmi?tir belki de.

Benim gönlüm bir kartald?r.

?çimde mis kokulu k?z?l bir gül gibi duruyor zaman.

Mesele esir dü?mekte de?il, teslim olmamakta bütün mesele.

Ve ayn? ihtirasla tekrar ediyorum yine. Onlar ki; toprakta kar?nca, su da bal?k, havada ku? kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil ve çocukturlar.

Gerçek ya?amdan kaçan ve onunla ba??nt?s?z konular? i?leyen kimse, saman gibi anlams?zca yanmaya yarg?l?d?r.

Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nas?l ç?kar karanl?klar ayd?nl??a?

Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdenize bir k?srak ba?? gibi uzanan Bu memleket bizim.

Tahir olmak da ay?p de?il Zühre olmak da, hattâ sevda yüzünden ölmek de ay?p de?il.

Gerçek ?air kendi a?k?, kendi mutlulu?u ve ac?s?yla u?ra?maz. ?iirlerinde halk?n?n nabz? atmal?d?r.

O, yaln?z a?aran tanyerini görüyor ben, geceyi de Sen, yaln?z geceyi görüyorsun, ben a?aran tanyerinide.

Ben Türk dillinin ?airiyim. Hayat?m? buna adad?m.

Bir senfoni vard? kula??mda çal?nan, bitti art?k hepsi.

Serçe gibisin karde?im.

Giderayak i?lerim var bitirilecek, giderayak.

Kararmas?n yeter ki;Sol memenin alt?ndaki cevahir!

Bo?azlanan bir çocu?un kan? gibi akt? zaman. Sonra resmen kapand? O fas?l, ?imdi üçüncüden bahsediyor, Amerikan dolar? fakat gün ???d? her?eye ra?men.

Ben içeri dü?tü?ümden beri güne?in etraf?nda on kere döndü Dünya.

?imdi on ya??na bast?. Ben içeri dü?tü?üm sene ana rahmine dü?en çocuklar.

Yeni meydanlar aç?lm?? uzaktaki ?ehrimde.

Pamuk gibiydi bembeyazd? ekmek.

Yaz?lar?m otuz-k?rk dilde bas?l?r, Türkiye'mde Türkçemle yasak!

Ve gayrisi mesela benim on sene yatmam Laf-? güzaft?r.

Naz?m Hikmet vatan hainli?ine devam ediyor hala.

Umuda bin kur?un s?ksada ölüm, unutma! Umuda kur?un i?lemez gülüm.

Vatan çiftliklerinizse, kasalar?n?z?n ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan, vatan, ?ose boylar?nda gebermekse açl?ktan, vatan, so?ukta it gibi titremek ve s?tmadan k?vranmaksa yaz?n, fabrikalar?n?zda al kan?m?z? içmekse vatan, vatan t?rnaklar?ysa a?alar?n?z?n, vatan, m?zrakl? ilmühalse, vatan, polis copuysa, ödeneklerinizse, maa?lar?n?zsa vatan, vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombas?, Amerikan donanmas? topuysa, vatan, kurtulmamaksa kokmu? karanl???m?zdan, ben vatan hainiyim.

Benim idealimdeki rejim olsa, ben de seni ast?r?rd?m. Sonra da dara?ac?n?n alt?na oturup hüngür hüngür a?lard?m! (Necip Faz?l'?n 'Benim idealimdeki rejim olsa seni ast?r?r, sonra da mezar?n? türbe yapt?r?rd?m' sözüne cevaben)

66 santimetre karede gülüyor, a?z? kulaklar?nda, Amerikan amirali. Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira. "Amerikan emperyalizminin yar? sömürgesiyiz, dedi Hikmet.

Memleketimi seviyorum:Ç?narlar?nda kolan vurdum, hapisanelerinde yatt?m. Hiçbir ?ey gidermez iç s?k?nt?m? memleketimin ?ark?lar? ve tütünü gibi.

Memleketim:Bedreddin, Sinan, Yunus Emre ve Sakarya, kur?un kubbeler ve fabrika bacalar? benim o kendi kendinden bile gizleyerek sark?k b?y?klar? alt?ndan gülen halk?m?n eseridir.

Topraktan ö?renip kitaps?z bilendir. Hoca Nasreddin gibi a?layan, Bayburtlu Zihni gibi gülendir. Ferhad'd?r. Kerem'dir. Ve Kelo?lan'd?r.

Tav?an korktu?u için kaçmaz, Kaçt??? için korkar.

Antepliler silâh?or olur, uçan turnay? gözünden, kaçan tav?an? ard aya??ndan vururlar.

Bu göl ?znik gölüdür. Durgundur. Karanl?kt?r. Derindir. Bir kuyu suyu gibi içindedir da?lar?n.

Ya?mur ya??yordu boyuna. Sözü onlar al?p dediler ona :"Daha pazar kurulmad? kurulacak. Esen rüzgâr durulmad? durulacak. Boynu daha vurulmad? vurulacak.

Gece gelen telgraf dört heceden ibaretti: vefat etti.

?ki ?ey var ancak ölümle unutulur, anam?z?n yüzüyle ?ehrimizin yüzü.

?air ba?ar?l? olmak için, yap?tlar?nda maddi ya?am? ayd?nlatmak zorundad?r.

Nabz?n? bo?lukta sayan bir gece.

Yolda?lar, nasib olmazsa görmek o günü, Ölürsem kurtulu?tan önce yani, al?p götürün Anadolu'da bir köy mezarl???na gömün beni.

Yolda?lar, ölürsem o günden önce yani, Öylece gibi de görünüyor, Anadolu'da bir köy mezarl???na gömün beni, ve de uyar?na gelirse, tepemde bir de ç?nar olursa, ta? ma? da istemez hani.

Matematik, sibernetik, fizik, müzik, tüm bunlar, eninde sonunda, sadece, insanlar ?iir okumay? ö?rensinler ve anlas?nlar diye gereklidir.

Ne ben Sezar?m, Ne de sen Brütüssün. Ne ben sana k?zar?m ne de zat?n zahmet edip bana küssün. Art?k seninle biz, dü?man bile de?iliz .

#968

 
© 2015
AŞK