Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Naz?m Hikmet Sözleri

Ekmek hepimize yetmiyor, kitap da öyle ama keder... Alabildi?i kadar.

Ya?amak bir a?aç gibi tek ve hür ve bir orman gibi karde?çesine.

Dü?mana inat bir gün daha fazla ya?ayacaks?n.

Ya ölü y?ld?zlara götürece?iz hayat?, ya da ölüm inecek yeryüzüne.

?ki ?ey var; ancak ölümle unutulur, anam?z?n yüzüyle ?ehrimizin yüzü.

?çimde mis kokulu k?z?l bir gül gibi duruyor zaman.

Gökyüzünü ba??m?n üstünde görmek bana yasak.

En fazla bir y?l sürer yirminci as?rlarda ölüm ac?s?.

?nsanlar?n kanatlar? yok, insanlar?n kanatlar? yüreklerinde.

Mesele esir dü?mekte de?il, teslim olmamakta bütün mesele...

Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nas?l ç?kar karanl?klar ayd?nl??a?

Arkada?l?k a?aca benzer, kurudu mu bir daha ye?ermez.

Tahir olmak da ay?p de?il Zühre olmak da, hatta sevda yüzünden ölmek de ay?p de?il.

Gerçek ya?amdan kaçan ve onunla ba??nt?s?z konular? i?leyen kimse, saman gibi anlams?zca yanmaya yarg?l?d?r.

Ve ayn? ihtirasla tekrar ediyorum yine. Onlar ki; toprakta kar?nca, suda bal?k, havada ku? kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil ve çocukturlar.

Bir senfoni vard? kula??mda çal?nan, bitti art?k hepsi...

Kararmas?n yeter ki; sol memenin alt?ndaki cevahir!

?nsan, ya hayrand?r sana, ya dü?man. Ya hiç yokmu?sun gibi unutulursun, ya bir dakika bile ç?kmazs?n ak?ldan.

Ben, sensiz ya?ayamam diyenlerden de?ilim. "Sensiz de ya?ar?m; ama seninle bir ba?ka ya?ar?m.

Bo?azlanan bir çocu?un kan? gibi akt? zaman. Sonra resmen kapand? o fas?l, ?imdi üçüncüden bahsediyor, Amerikan dolar? fakat gün ???d? her ?eye ra?men.

Ben içeri dü?tü?ümden beri güne?in etraf?nda on kere döndü Dünya.

?imdi on ya??na bast?. Ben içeri dü?tü?üm sene ana rahmine dü?en çocuklar.

Biz ba?ka severdik. O yüzden ba?ka sevemedik.

?nsan birisiyle ya?lanmal?, birisi yüzünden de?il.

Ve gayrisi mesela benim on sene yatmam Laf-? güzaft?r.

Naz?m Hikmet; vatan hainli?ine devam ediyor, hala!..

66 santimetre karede gülüyor, a?z? kulaklar?nda, Amerikan amirali. Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira. "Amerikan emperyalizminin yar? sömürgesiyiz, dedi Hikmet.

Memleketimi seviyorum: Ç?narlar?nda kolan vurdum, hapishanelerinde yatt?m. Hiçbir ?ey gidermez iç s?k?nt?m? memleketimin ?ark?lar? ve tütünü gibi.

Memleketim: Bedreddin, Sinan, Yunus Emre ve Sakarya, kur?un kubbeler ve fabrika bacalar? benim o kendi kendinden bile gizleyerek sark?k b?y?klar? alt?ndan gülen halk?m?n eseridir.

Tav?an korktu?u için kaçmaz, kaçt??? için korkar.

Ölüm kendinden önce bana yaln?zl???n? yollad?.

Yolda?lar, nasip olmazsa görmek o günü, Ölürsem kurtulu?tan önce yani, al?p götürün. Anadolu'da bir köy mezarl???na gömün beni.

Matematik, sibernetik, fizik, müzik, tüm bunlar, eninde sonunda, sadece, insanlar ?iir okumay? ö?rensinler ve anlas?nlar diye gereklidir.

Kelebek misalidir a?k; anlamayana ömrü günlük, anlayana bir ömürlük!

Geçtim putlar?n orman?ndan baltalayarak, ne de kolay y?k?l?yorlard?.

Ak?n var, güne?e ak?n! Güne?i zaptedece?iz, güne?in zapt? yak?n!

#2217

 
© 2015
AŞK