Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Naz?m Hikmet'ten A?k ?iirleri

Yine Sana Dair : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Sende, ben, kutba giden bir geminin sergüze?tini,
sende, ben, kumarbaz maceras?n? ke?iflerin,
sende uzakl???,
sende, ben, imkans?zl??? seviyorum.

Güne?li bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine
ve kan ter içinde, aç ve öfkeli,
ve bir avc? istihas?yla etini di?lemek senin.

Sende, ben, imkans?zl??? seviyorum,
fakat asla ümitsizli?i de?il...

Seviyorum Seni : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Seviyorum seni
ekme?i tuza ban?p yer gibi

Geceleyin ate?ler içinde uyanarak
a?z?m? dayay?p muslu?a su içer gibi

A??r posta paketini
neyin nesi belirsiz
tela?l?, sevinçli, ku?kulu açar gibi

Seviyorum seni
denizi ilk defa uçakla geçer gibi

?stanbul'da yumu?ac?k karar?rken ortal?k
içimde k?m?ldayan bir?eyler gibi

Seviyorum seni
Ya??yoruz çok ?ükür der gibi.

Sevgilim : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Sevgilim yalan söylersem sana
Kopsun ve mahrum kals?n dilim
Seni seviyorum demek bahtiyarl???ndan

Sevgilim yalan yazarsam sana
Kurusun ve mahrum kals?n elim
Ok?ayabilmek saadetinden seni

Sevgilim yalan söylerse sana gözlerim
?ki nadim gözya?? gibi avuçlar?ma aks?nlar
Ve göremesinler seni bir daha

Sevgilim : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Sevgilim,
ba?lar önde, gözler alabildi?ine aç?k,
yanan ?ehirlerin k?z?lt?s?,
çi?nenen ekinler
ve bitmez tükenmez ayak sesleri :
gidiliyor.
Ve insanlar katlediliyor :
a?açlardan ve danalardan
daha rahat
daha kolay
daha çok.

Sevgilim,
bu ayak sesleri, bu katliâmda
hürriyetimi, ekme?imi ve seni kaybetti?im oldu,
fakat açl???n, karanl???n ve ç??l?klar?n içinden
güne?li elleriyle kap?m?z? çalacak olan
gelecek günlere güvenimi kaybetmedim hiçbir zaman...

Seni Dü?ünmek : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Seni dü?ünmek güzel ?ey,
ümitli ?ey,
dünyan?n en güzel sesinden
en güzel ?ark?y? dinlemek gibi bir?ey...
Fakat art?k ümit yetmiyor bana,
ben art?k ?ark? dinlemek de?il,
?ark? söylemek istiyorum...

Sen : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

sen esirli?im ve hürriyetimsin,
ç?plak bir yaz gecesi gibi yanan etimsin,
sen memleketimsin.

Sen ela gözlerinde ye?il hareler,
sen büyük, güzel ve muzaffer
ve ula??ld?kça ula??lmaz olan hasretimsin...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 1945 y?l? Aral?k ay? : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

?lk göz göze geldi?imiz günkü elbiseni ç?kar sand?ktan,
giyin, ku?an,
benze bahar a?açlar?na...
Hapisten
mektubun içinde yollad???m karanfili tak saçlar?na,
kald?r, öpülesi çizgilerle k?r???k beyaz, geni? aln?n?,
böyle bir günde y?lg?n ve kederli de?il,
ne münasebet,
böyle bir günde bir isyan bayra?? gibi güzel olmal? Nâz?m Hikmetin
kad?n?...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 9 Ekim 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Dün gece rüyama girdin :
dizimin dibinde oturuyormu?un.
Ba??n? kald?rd?n, kocaman, sar? gözlerini bana çevirdin.
Bir ?eyler soruyormu?un.
Islak dudaklar?n kapan?p aç?l?yor,
sesini duymuyorum ama.

Gecenin içinde bir yerlerde ayd?nl?k bir haber gibi saat çal?yor.
Havada f?s?lt?s? ba?s?zl???n ve sonsuzlu?un.
K?rm?z? kafesinde, kanaryam?n : «Memo»mun türküsü,
sürülmü? bir tarlada topra?? itip yükselen tohumlar?n ç?t?rd?s?
ve bir kalabal???n hakl? ve muzaffer u?ultusu geliyor kula??ma.
Senin ?slak dudaklar?n hep öyle aç?l?p kapan?yor
sesini duymuyorum ama...

Kahrederek uyand?m.
Kitab?n üstünde uyuyakalm???m me?er.
Dü?ünüyorum :
yoksa senin miydi bütün o sesler?

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 8 Kas?m 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Uzaktaki ?ehrimin damlar? üzerinden
ve Marmara denizinin dibinden geçip
sonbahar topraklar?n? a?arak
olgun ve ?slak
geldi sesin.
Bu, üç dakikal?k bir zamand?.
Sonra, telefon simsiyah kapand?...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 8 Ekim 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Çekilmez bir adam oldum yine :
uykusuz, aksi, nâlet.
Bir bak?yorsun ki
ana avrat söver gibi, azg?n bir hayvan? döver gibi bugün çal???yorum,
sonra bir de bak?yorsun ki
a?z?mda sönük bir c?gara gibi tembel bir türkü
sabahtan ak?ama kadar s?rtüstü yat?yorum ertesi gün.
Ve beni çileden ç?kart?yor büsbütün
kendime kar?? duydu?um nefret
ve merhamet...

Çekilmez bir adam oldum yine :
uykusuz, aksi, nâlet.
Yine her seferki gibi haks?z?m.
Sebep yok,
olmas? da imkâns?z.
Bu yapt???m i? ay?p
rezalet.
Fakat elimde de?il
seni k?skan?yorum
beni affet...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 7 Ekim 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

?nsan ç??l?klar? geçti geceleyin aç?k denizleri
rüzgâr-
-larla.
Dola?mak tehlikeli hâlâ
geceleyin aç?k denizleri...

Alt? y?ld?r sürülmedi bu tarla,
duruyor oldu?u gibi tank paletlerinin izleri.
Tank paletlerinin izleri
kapan?r bu k?? karla.

Ah, gözümün nuru, gözümün nuru,
yine yalan söylüyor antenler :
al?n teri tacirleri kapatabilsin diye defteri yüzde yüz kârla.
Fakat Ezrailin sofras?ndan dönenler
döndüler verilmi? kararlarla...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 7 Aral?k 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Bursada havlucu Recebe,
Karabük fabrikas?nda tesviyeci Hasana dü?man,
fakir-köylü Hatçe kad?na,
?rgat Süleymana dü?man,
sana dü?man, bana dü?man,
dü?ünen insana dü?man,
vatan ki bu insanlar?n evidir,
sevgilim, onlar vatana dü?man...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 6 Ekim 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Bulutlar geçiyor : haberlerle yüklü, a??r.
Buru?uyor hâlâ gelmeyen mektup avucumda.
Yürek kirpiklerin ucunda
uzay?p giden toprak u?urlan?r.
Benim ba??ras?m gelir : - «P î r â y e ,
P î r â y e !...» - diye...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 6 Aral?k 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Onlar ümidin dü?man?d?r, sevgilim,
akar suyun,
meyve ça??nda a?ac?n,
serpilip geli?en hayat?n dü?man?.
Çünkü ölüm vurdu damgas?n? al?nlar?na :
- çürüyen di?, dökülen et -,
bir daha geri dönmemek üzre y?k?l?p gidecekler.
Ve elbette ki, sevgilim, elbet,
dola?acakt?r elini kolunu sallaya sallaya,
dola?acakt?r en ?anl? elbisesiyle : i?çi tulumuyla
bu güzelim memlekette hürriyet...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 5 Kas?m 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Çiçekli badem a?açlar?n? unut.
De?mez,
bu bahiste
geri gelmesi mümkün olmayan hat?rlanmamal?.
Islak saçlar?n? güne?te kurut :
olgun meyvelerin bayg?nl???yla p?r?ldas?n
nemli, a??r k?z?lt?lar...
Sevgilim, sevgilim,
mevsim
sonbahar...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 5 Ekim 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

?kimiz de biliyoruz, sevgilim,
ö?rettiler :
aç kalmay?, ü?ümeyi,
yorgunlu?u ölesiye
ve birbirimizden ayr? dü?meyi.
Henüz öldürmek zorunda b?rak?lmad?k
ve öldürülmek i?i geçmedi ba??m?zdan.

?kimiz de biliyoruz, sevgilim,
ö?retebiliriz :
dövü?meyi insanlar?m?z için
ve her gün biraz daha candan
biraz daha iyi
sevmeyi...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 5 Aral?k 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Delindi sintine,
esirler parçalamakta p?rangalar?.
Y?ld?z-poyrazd?r esen,
tekneyi kayalar?n üstüne atacak.
Bu dünya, bu korsan gemisi batacakt?r,
ta? çatlasa batacak.
Ve senin aln?n gibi hür, ferah ve ümitli bir âlem
kuraca??z Pirâyem...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 30 Eylül 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Seni dü?ünmek güzel ?ey
ümitli ?ey
dünyan?n en güzel sesinden en güzel ?ark?y? dinlemek gibi bir ?ey.
Fakat art?k ümit yetmiyor bana,
ben art?k ?ark? dinlemek de?il
?ark? söylemek istiyorum...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 28 Ekim 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

It?r saks?s?nda artan koku,
denizlerde u?ultular
ve i?te dolgun bulutlar? ve ak?ll? topra??yla sonbahar...

Sevgilim,
ya? kemâlini buldu.
Bana öyle gelir ki
belki bin y?ll?k bir ömrün maceras? geçti ba??m?zdan.
Ama biz hâlâ
güne?in alt?nda el ele yalnayak ko?an
hayran gözlü çocuklar?z...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 27 Ekim 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Bir elman?n yar?s? biz
yar?s? bu koskoca dünya.
Bir elman?n yar?s? biz
yar?s? insanlar?m?z.
Bir elman?n yar?s? sen
yar?s? ben
ikimiz...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 26 Eylül 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Bizi esir ettiler,
bizi hapse att?lar :
beni duvarlar?n içinde,
seni duvarlar?n d???nda.

Ufak i? bizimkisi.
As?l en kötüsü :
bilerek, bilmeyerek
hapisaneyi insan?n kendi içinde ta??mas?...
?nsanlar?n birço?u bu hale dü?ürülmü?,
namuslu, çal??kan, iyi insanlar
ve seni sevdi?im kadar sevilmeye lây?k...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 25 Eylül 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Saat 21.
Meydan yerinde kampana vurdu,
nerdeyse ko?u?lar?n kap?lar? kapan?r.
Bu sefer hapislik uzun sürdü biraz :
8 y?l...
Ya?amak : ümitli bir i?tir, sevgilim,
ya?amak :
seni sevmek gibi ciddî bir i?tir...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 24 Eylül 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

En güzel deniz :
henüz gidilmemi? olan?d?r.
En güzel çocuk :
henüz büyümedi.
En güzel günlerimiz :
henüz ya?amad?klar?m?z.
Ve sana söylemek istedi?im en güzel söz :
henüz söylememi? oldu?um sözdür...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 23 Eylül 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

O ?imdi ne yap?yor
?u anda ?imdi, ?imdi?
Evde mi, sokakta m?,
çal???yor mu, uzanm?? m?, ayakta m??
Kolunu kald?rm?? olabilir,
- hey gülüm,
beyaz, kal?n bile?ini nas?l da ç?rç?plak eder bu hareketi!...-

O ?imdi ne yap?yor,
?u anda, ?imdi, ?imdi?
Belki dizinde bir kedi yavrusu var,
ok?uyor.
Belki de yürüyordur, ad?m?n? atmak üzredir,
- her kara günümde onu bana t?p?? t?p?? getiren
sevgili, can?m?n içi ayaklar!...-
Ve ne dü?ünüyor
beni mi?
Yoksa
ne bileyim
fasulyan?n neden bir türlü pi?medi?ini mi?
Yahut, insanlar?n ço?unun
neden böyle bedbaht oldu?unu mu?

O ?imdi ne dü?ünüyor,
?u anda, ?imdi, ?imdi?...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 22 Eylül 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Kitap okurum :
içinde sen vars?n,
?ark? dinlerim :
içinde sen.
Oturdum ekme?imi yerim :
kar??mda sen oturursun,
çal???r?m :
kar??mda sen.
Sen ki, her yerde «hâz?r? nâz?r»?ms?n,
konu?amay?z seninle,
duyamay?z sesini birbirimizin :
sen benim sekiz y?ld?r dul kar?ms?n...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 21 Eylül 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

O?lumuz hasta,
babas? hapiste,
senin yorgun ellerinde a??r ba??n,
dünyan?n hali gibi halimiz...

?nsanlar, daha güzel günlere insanlar? ta??r,
o?lumuz iyile?ir,
babas? ç?kar hapisten,
güler senin alt?n gözlerinin içi,
dünyan?n hali gibi halimiz...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 20 Kas?m 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Saks?larda hâlâ tek tük karanfil bulunursa da
ovada güz nadaslar? yap?ld? çoktan,
tohum saç?l?yor.
Ve zeytin dev?irilmekte.
Bir yandan k??a girilmekte,
bir yandan bahar fidelerine yer aç?l?yor.
Bense hasretinle dolu
ve büyük yolculuklar?n sab?rs?zl???yla yüklü
yat?yorum demirli bir ?ilep gibi Bursada...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 20 Eylül 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Bu geç vakit
bu sonbahar gecesinde
kelimelerinle doluyum;
zaman gibi, madde gibi ebedî,
göz gibi ç?plak,
el gibi a??r
ve y?ld?zlar gibi p?r?l p?r?l
kelimeler.
Kelimelerin geldiler bana,
yüre?inden, kafandan, etindendiler.
Kelimelerin getirdiler seni,
onlar : ana,
onlar : kad?n
ve yolda? olan...
Mahzundular, ac?yd?lar, sevinçli, umutlu, kahramand?lar,
kelimelerin insand?lar...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 2 Ekim 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Rüzgâr akar gider,
ayn? kiraz dal? bir kere bile sallanmaz ayn? rüzgârla.
A?açta ku?lar c?v?lda??r :
kanatlar uçmak ister.
Kap? kapal? :
zorlay?p açmak ister.
Ben seni isterim :
senin gibi güzel,
dost
ve sevgili olsun hayat...
Biliyorum henüz bitmedi
sefaletin ziyafeti...
Bitecek fakat...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 18 Ekim 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Kale kap?s?ndan ç?karken ölümle bulu?mak üzre,
son defa dönüp bakt???m?zda ?ehre,
sevgilim, ?u sözleri söyleyebilece?iz :
«- Pek de öyle güldürmedinse de yüzümüzü,
çal??t?k gücümüzün yetti?i kadar
seni bahtiyar
k?lal?m diye.
Devam ediyor bahtiyarl??a do?ru gidi?in,
devam ediyor hayat.
?çimiz rahat,
gönlümüzde hak edilmi? ekme?ine doymu?luk,
gözümüzde ?????ndan ayr?lman?n kederi,
i?te geldik gidiyoruz
?en olas?n Halep ?ehri...»

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 14 Aral?k 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Hay aksi lânet, fena bast?rd? k??...
Sen ve namuslu ?stanbul'um ne haldesiniz kim bilir?
Kömürün var m??
Odun alabildin mi?
Camlar?n k?y?s?na gazete kâad? yap??t?r.
Gece erkenden yata?a gir.
Evde de sat?lacak bir ?ey kalmam??t?r.
Yar? aç, yar? tok ü?ümek:
dünyada, memleketimizde ve ?ehrimizde
bu i?te de ço?unluk bizde...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 13 Kas?m 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Tarif kabul etmez, - diyorlar, - ?stanbulun sefaleti,
milleti, - diyorlar, - k?r?p geçirdi açl?k,
verem illeti, - diyorlar, - diz boyu.
?u kadarc?k k?z çocuklar?n?, - diyorlar, -
yang?n yerlerinde, sinema localar?nda...
. . . . .
. . . . . . . . .
Kara haberler geliyor uzaktaki ?ehrimden :
namuslu, çal??kan, fakir insanlar?n ?ehri -
sahici ?stanbulum,
sevgilim, senin mekân?n olan
ve nereye sürülsem, hangi hapiste yatsam
s?rt?mda, torbam?n içinde götürdü?üm
ve evlât ac?s? gibi yüre?imde,
senin hayalin gibi gözlerimde ta??d???m ?ehir...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 13 Aral?k 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Gece kar birdenbire bast?rm??.
Bembeyaz dallardan da??lan kargalarla ba?lad? sabah.
Göz alabildi?ine Bursa ovas?nda k?? :
ba?s?zl?k ve sonsuzluk geliyor akla.
Sevgilim,
de?i?ti mevsim
çeki?en geli?melerden sonra bir s?çramakla.
Ve kar?n alt?nda ma?rur
hamarat
sürüp gidiyor hayat...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 12 Kas?m 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Damardan bo?anan kan gibi ?l?k ve u?ultulu
son lodoslar esmeye ba?lad?.
Havay? dinliyorum :
nab?z yava?lad?.
Uluda?da, zirvede kar
ve Kirezli-yaylada ?ahane ve ?ip?irin yatm?? uykudad?r
k?rm?z? kestane yapraklar?n?n üstünde ay?lar.
Ovada kavaklar soyunuyor.
?pekböce?i tohumlar? k??laklar?na gitti gidecek,
sonbahar bitti bitecek,
nerdeyse girecek gebe-uykular?na toprak.
Ve biz yine bir k?? daha geçirece?iz :
büyük öfkemizin içinde
ve mukaddes ümidimizin ate?inde ?s?narak...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 12 Aral?k 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

A?açlar ovada son bir gayretle p?r?ldamakta :
pul pul alt?n
bak?r
tunç ve tahta...
Öküzlerin ayaklar? ya? topra?a gömülüyor yumu?ac?k.
Ve da?lar dumana bat?k
kur?unî, s?r?ls?klam...
Tamam,
sonbahar belki bugün bitti art?k.
Yaban kazlar? h?zla gelip geçti demin
herhal ?znik gölüne gidiyorlar.
Havada serin
havada is kokusu gibi bir ?ey :
havada kar kokusu var...

?imdi d??arda olmak,
dörtnala sürmek da?lara do?ru at?.
«- Ata binmesini de bilmezsin, » -- diyeceksin ama
?akay? b?rak ve k?skanma,
yeni bir huy edindim hapiste :
seni sevdi?im kadar de?ilse de
hemen hemen ona yak?n seviyorum tabiat?...
Ve ikiniz de uzaktas?n?z...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 10 Ekim 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Gözlerine bakarken
güne?li bir toprak kokusu vuruyor ba??ma,
bir bu?day tarlas?nda, ekinlerin içinde kayboluyorum...
Ye?il p?r?lt?larla uçsuz bucaks?z bir uçurum,
durup dinlenmeden de?i?en ebedî madde gibi gözlerin :
s?rr?n? her gün bir parça veren
fakat hiçbir zaman
büsbütün teslim olmayacak olan...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri - 1 Ekim 1945 : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Da??n üstünde :
ak?am güne?iyle yüklü olan bir bulut var da??n üstünde.
Bugün de :
sensiz, yani yar? yar?ya dünyas?z geçti bugün de.
Birazdan açar
k?rm?z? k?rm?z? :
gecesefalar? birazdan açar k?rm?z? k?rm?z?.
Ta??r havam?zda sessiz, cesur kanatlar
vatandan ayr?l??a benzeyen ayr?l???m?z?...

Piraye ?çin Yaz?lm?? Saat 21 ?iirleri : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Ne güzel ?ey hat?rlamak seni :
ölüm ve zafer haberleri içinden,
hapiste
ve ya??m k?rk? geçmi? iken...

Ne güzel ?ey hat?rlamak seni :
bir mavi kuma??n üstünde unutulmu? olan elin
ve saçlar?nda
vakur yumu?akl??? can?m?n içi ?stanbul topra??n?n...
?çimde ikinci bir insan gibidir
seni sevmek saadeti...
Parmaklar?n ucunda kalan kokusu sardunya yapra??n?n,
güne?li bir rahatl?k
ve etin daveti :
k?pk?z?l çizgilerle bölünmü?
s?cak
koyu bir karanl?k...

Ne güzel ?ey hat?rlamak seni,
yazmak sana dair,
hapiste s?rtüstü yat?p seni dü?ünmek :
filânca gün, falanca yerde söyledi?in söz,
kendisi de?il
edas?ndaki dünya...

Ne güzel ?ey hat?rlamak seni.
Sana tahtadan bir ?eyler oymal?y?m yine :
bir çekmece
bir yüzük,
ve üç metre kadar ince ipekli dokumal?y?m.
Ve hemen
f?rlayarak yerimden
penceremde demirlere yap??arak
hürriyetin sütbeyaz mavili?ine
sana yazd?klar?m? ba??ra ba??ra okumal?y?m...

Ne güzel ?ey hat?rlamak seni :
ölüm ve zafer haberleri içinden,
hapiste
ve ya??m k?rk? geçmi? iken...

Nas?ls?n? : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

?yi günlerimde çok eller uzan?r ellerime,
Resmimi ba? kö?eye asarlar...
Fakat demir kap?lar?n her kapan???nda üzerime,
Ard?nda ta? duvarlar?n her kald???m zaman,
Ne arayan beni, ne soran...

Eeeehhhh, daha iyi be bunun böyle oldu?u...
Minnetim ve borçlulu?um yaln?z sana kals?n.
?yi günlerimde benim unuttu?um insan eli
Nas?ls?n???

Kar?ma Mektup : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Bir tanem!
Son mektubunda:
"Ba??m s?zl?yor
yüre?im sersem!"
diyorsun.
"Seni asarlarsa
seni kaybedersem, "
diyorsun,
"ya?ayamam!"

Ya?ars?n, kar?c???m,
kara bir duman gibi da??l?r hat?ram rüzgarda;
ya?ars?n, kalbimin k?z?l saçl? bac?s?,
en fazla bir y?l sürer
yirminci as?rlarda
ölüm ac?s?.
Ölüm
bir ipte sallanan bir ölü.
Bu ölüme bir türlü
raz? olmuyor gönlüm.
Fakat
emin ol ki, sevgili,
zavall? bir çingenenin
k?ll?, siyah bir örümce?e benzeyen eli
geçirecekse e?er
ipi bo?az?ma,
mavi gözlerimde korkuyu görmek için
bo?una bakacaklar
Naz?m'a!

Ben,
alacakaranl???nda son sabah?m?n
dostlar?m? ve seni görece?im,
ve yaln?z
yar?m kalm?? bir ?ark?n?n ac?s?n?
topra?a götürece?im...
Kar?m benim!
?yi yürekli,
alt?n renkli,
gözleri baldan tatl? ar?m benim;
ne diye yazd?m sana
istendi?ini idam?m?n,
daha dava ilk ad?m?nda
ve bir ?algam gibi koparm?yorlar
kellesini adam?n.
Haydi bunlara bo? ver.
Bunlar uzak bir ihtimal!
Paran varsa e?er
bana fanila bir don al,
tuttu baca??m?n siyatik a?r?s?.
Ve unutma ki
daima iyi ?eyler dü?ünmeli
bir mahpusun kar?s?.

Herkes Gibisin : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Gönlümle ba? ba?a dü?ündüm demin;
Art?k bir sihirsiz nefes gibisin.
?imdi tâ içinde bombo? kalbimin
Akisleri sönen bir ses gibisin.

Mâziye kar???p sevda yeminim,
Bir anda unuttum seni, eminim
Kalbimde kalbine yok bile kinim
Bence art?k sen de herkes gibisin.

Hasret : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Yüz y?l oldu yüzünü görmeyeli,
belini sarmayal?,
gözünün içinde durmayal?,
akl?n?n ayd?nl???na sorular sormayal?,
dokunmayal? s?cakl???na karn?n?n.

Yüz y?ld?r bekler beni
bir ?ehirde bir kad?n.

Ayn? daldayd?k, ayn? daldayd?k.
Ayn? daldan dü?üp ayr?ld?k.
Aram?zda yüz y?ll?k zaman,
yol yüz y?ll?k.

Yüz y?ld?r alacakaranl?kta
ko?uyorum ard?ndan.

Gözlerin : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Gözlerin gözlerin gözlerin,
ister hapisaneme, ister hastaneme gel,
gözlerin gözlerin gözlerin hep güne?te,
?u May?s ay? sonlar?nda öyledir i?te
Antalya taraf?nda ekinler seher vakti.

Gözlerin gözlerin gözlerin,
kaç defa kar??mda a?lad?lar
ç?r?lç?plak kald? gözlerin
alt? ayl?k çocuk gözleri gibi kocaman ve ç?r?lç?plak,
fakat bir gün bile güne?siz kalmad?lar.

Gözlerin gözlerin gözlerin,
gözlerin bir mahmurla?mayagörsün
sevinçli bahtiyar
alabildi?ine ak?ll? ve mükemmel
dillere destan bir ?eyler olur dünyaya sevdas? insan?n.

Gözlerin gözlerin gözlerin,
sonbaharda öyledir i?te kestanelikleri Bursa'n?n
ve yaz ya?murundan sonra yapraklar
ve her mevsim ve her saat ?stanbul.

Gözlerin gözlerin gözlerin,
gün gelecek gülüm, gün gelecek,
karde? insanlar birbirine
senin gözlerinle bakacaklar gülüm,
senin gözlerinle bakacaklar.

Çank?r? Hapishanesinden Mektuplar V : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Saat be?te ak?am oluyor :
insan?n üstüne do?ru yürüyen bulutlarla.
Ya?mur ta??d?klar? belli.
Birço?u
elle tutulacak kadar alçaktan geçiyorlar...
Bizim odan?n yüz mumlu?u,
terzilerin gaz lambas? yand?.
Terziler ?hlamur içiyorlar...
K?? geldi demektir...
Ü?üyorum.
Fakat kederli de?ilim.
Yaln?z bize mahsus bir imtiyazd?r :
k?? günleri hapisanede,
sade hapisanede de?il,
bu kocaman
bu ?s?nas?
bu ?s?nacak dünyada
ü?üyüp
kederli olmamak...

Çank?r? Hapishanesinden Mektuplar IV : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

S?caklar bildi?in gibi de?il
ve ben ki yal? u?a??y?m,
deniz ne kadar uzak...

?kiyle be? aras?
cibinli?in alt?na uzanarak
ter içinde
k?m?ldanmadan
gözlerim aç?k
dinliyorum sineklerin u?ultusunu.
Biliyorum :
?imdi avluda
duvarlara çarp?yorlard?r suyu,
k?zg?n, k?rm?z? ta?lar tütüyordur.
Ve d??arda, otlar? yanm?? kalenin ete?inde
bir kezzap ayd?nl??? içindedir
simsiyah kiremitleriyle ?ehir...

Geceleri birdenbire rüzgâr ç?k?yor.
sonra kayboluyor birdenbire.
Ve karanl?kta canl? bir mahluk gibi soluyup,
yumu?ak, tüylü ayaklar?yla dola?arak
bizi bir ?eylerle tehdit ediyor s?cak.
Ve zaman zaman
ürpermelerle duyuyoruz derimizin üstünde
bir korku halinde tabiat?...

Bir zelzele olabilir.
Zaten üç günlük yere geldi,
sallad? çapano?lu Yozgad'?.
Ve yerlilerin kavlince :
alt? tekmil tuz madeni oldu?undan
y?k?lacak Çank?r? ?ehri
k?yametten k?rk gün önce.

Yat?p bir gece
ba??n bir kalasla ezilmi?,
ç?kmamak sabaha...
Ölümün bu kadar körü ve mendeburu...
Ben ya?amak istiyorum biraz daha,
daha bir hayli ya?amak.
Bunu birçok ?ey için istiyorum,
birçok
çok mühim ?eyler.

Çank?r? Hapishanesinden Mektuplar III : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Bugün çar?amba :
- biliyorsun -
Çank?r?'n?n pazar?.
Demir kap?m?zdan geçip
kam?? sepetimizde bize kadar gelecek
yumurtas?, bulguru,
yald?zl?, mor patl?canlar?...

Dün köylerden inenleri seyrettim :
yorgundular,
kurnaz
ve ?üpheli,
ve ka?lar?n?n alt?nda keder.
Erkekler e?eklerde,
kad?nlar ç?plak ayaklar?n?n üstünde geçtiler.
Herhalde içlerinde senin bildiklerin vard?r.
Herhalde iki çar?ambad?r pazarda :
k?rm?z? ba?örtülü
"kibirsiz" ?stanbulluyu aram??lard?r...

Çank?r? Hapishanesinden Mektuplar II : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Bir ak?amüstü
oturup
hapisane kap?s?nda
rubailer okuduk Gazalî'den :
"Gece :
büyük lâciverdî bahçe.
Alt?n p?r?lt?larla devran? rakkaselerin.
Ve tahta kutularda upuzun yatan ölüler.
Bir gün e?er,
benden uzak,
karanl?k bir ya?mur gibi,
can?n? s?karsa ya?amak
tekrar Gazalî'yi oku.
Ve Pîrâyende'm benim,
ben eminim
sen sadece merhamet duyacaks?n
ölümün kar??s?nda onun
ümitsiz yaln?zl???
ve muhte?em korkusuna.

Bir akar su getirsin Gazalî'yi sana :
"- Toprak bir kâsedir
çömlekçinin raf?nda tâcidar,
ve zafer yaz?lar?
y?k?lm?? duvarlar?nda Keyhüsrevin..."

Birikip s?çramalar.
So?uk
s?cak
serin.

Ve büyük lâciverdi bahçede
ba?s?z ve sonsuz
ve durup dinlenmeden
devran? rakkaselerin...

Bilmiyorum, neden
akl?mda hep
ilkönce senden duydu?um
Çank?r?l? bir cümle var :
"Pamuklad? m?yd? kavaklar
kiraz gelir ard?ndan."
Kavaklar pamukluyor Gazalî'de,
fakat
görmüyor, üstat,
kiraz?n geldi?ini.
Ölüme ibadeti bundand?r.

?eker Ali yukarda, ko?u?ta ba?lama çal?yor.
Ak?am.
D??arda çocuklar ba?r???yorlar.
Çe?meden ak?yor su.
Ve jandarma karakolunun ?????nda
akasyalara ba?l? üç kurt yavrusu.
Aç?ld? demirlerin d???nda
büyük, lâciverdî bahçem.
A s l o l a n h a y a t t ? r ...

Beni unutma Hatçem...

Çank?r? Hapishanesinden Mektuplar I : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Saat dört,
yoksun.
Saat be?,
yok.
Alt?, yedi,
ertesi gün,
daha ertesi
ve belki
kim bilir...

Hapisane avlusunda
bir bahçemiz vard?.
S?cak bir duvar dibinde
on be? ad?m kadard?.

Gelirdin,
yan yana otururduk,
k?rm?z? ve kocaman
mu?amba torban
dizlerinde...

Kelleci Memed'i hat?rl?yor musun?
Sübyan ko?u?undan.
Ba?? dört kö?e,
bacaklar? k?sa ve kal?n
ve elleri ayaklar?ndan büyük.
Kovan?ndan bal çald??? adam?n
ta?la ezmi? kafas?n?.
"Han?m abla" derdi sana.
Bizim bahçemizden küçük bir bahçesi vard?,
tepemizde, yukarda,
güne?e yak?n,
bir konserve kutusunun içinde...

Bir Cumartesi gününü,
hapisane çe?mesiyle ?slanan
bir ikindi vaktini hat?rl?yor musun?
Bir türkü söylediydi kalayc? ?aban Usta,
akl?nda m? :
"Beypazar? meskenimiz, ilimiz,
kim bilir nerde kal?r ölümüz...?"

O kadar resmini yapt?m senin
bana birini b?rakmad?n.
Bende yaln?z bir foto?raf?n var :
bir ba?ka bahçede
çok rahat
çok bahtiyar
yem verip tavuklara
gülüyorsun.

Hapisane bahçesinde tavuklar yoktu,
fakat pek âlâ gülebildik
ve bahtiyar olmad?k de?il.
Nas?l haberler ald?k
en güzel hürriyete dair,
nas?l dinledik ayak seslerini
yakla?an müjdelerin,
ne güzel ?eyler konu?tuk
hapisane bahçesinde...

Bir Cezaevinde Tecritteki Adam?n Mektuplar? : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

1
Senin ad?n?
kol saat?m?n kay???na t?rna??mla kaz?d?m.
Malum ya, bulundu?um yerde
ne sap? sedefli bir çak? var,
(bizlere âlât?-kat?a verilmez),
ne de ba?? bulutlarda bir ç?nar.
Belki avluda bir a?aç bulunur ama
gökyüzünü ba??m?n üstünde görmek
bana yasak...
Buras? benden ba?ka kaç insan?n evidir?
Bilmiyorum.
Ben bir ba??ma onlardan uza??m,
hep birlikte onlar benden uzak.
Bana kendimden ba?kas?yla konu?mak
yasak.
Ben de kendi kendimle konu?uyorum.
Fakat çok can s?k?c? buldu?umdan sohbetimi
?ark? söylüyorum kar?c???m.
Hem, ne dersin,
o berbat, ayars?z sesim
öyle bir dokunuyor ki içime
yüre?im parçalan?yor.
Ve t?pk? o eski
ac?kl? hikâyelerdeki
yalnayak, karl? yollara dü?mü?, yetim bir çocuk gibi bu yürek,
mavi gözleri ?slak
k?rm?z?, küçücük burnunu çekerek
senin ba?r?na sokulmak istiyor.
Yüzümü k?zartm?yor benim
onun bu an
böyle zay?f
böyle hodbin
böyle sadece insan
olu?u.

Belki bu hâlin
fizyolojik, psikolojik filân izah? vard?r.
Belki de sebep buna
bana aylard?r
kendi sesimden ba?ka insan sesi duyurmayan
bu demirli pencere
bu toprak testi
bu dört duvard?r...

Saat be?, kar?c???m.
D??arda susuzlu?u
acayip f?s?lt?s?
toprak dam?
ve sonsuzlu?un ortas?nda k?m?ldanmadan duran
bir sakat ve s?ska at?yla,
yani, kederden ç?ld?rtmak için içerdeki adam?
d??arda bütün ustal???, bütün tak?m taklavat?yla
a?açs?z bo?lu?a k?pk?z?l inmekte bir bozk?r ak?am?.

Bugün de apans?z gece olacakt?r.
Bir ???k dola?acak yan?nda sakat, s?ska at?n.
Ve ?imdi kar??mda ha?in bir erkek ölüsü gibi yatan
bu ümitsiz tabiat?n
a?açs?z bo?lu?una bir anda y?ld?zlar dolacakt?r.
Yine o malum sonuna erdik demektir i?in,
yani bugün de mükellef bir daüss?la için
yine her ?ey yerli yerinde i?te, her ?ey tamam.
Ben,
ben içerdeki adam
yine mutad hünerimi gösterece?im
ve çocukluk günlerimin ince saz?yla
suzinâk makam?ndan bir ?ark? a?z?yla
yine billâhi kahredecek dil-i nâ?âd?m?
seni böyle uzak,
seni dumanl?, e?ri bir aynadan seyreder gibi
kafam?n içinde duymak...

2
D??arda bahar geldi kar?c???m, bahar.
D??arda, bozk?r?n üstünde birdenbire
taze toprak kokusu, ku? sesleri ve saire...
D??arda bahar geldi kar?c???m, bahar,
d??arda bozk?r?n üstünde p?r?lt?lar...
Ve içerde art?k böcekleriyle canlanan kerevet,
suyu donmayan testi
ve sabahlar? çimentonun üstünde güne?...
Güne?,
art?k o her gün ö?le vaktine kadar,
bana yak?n, benden uzak,
sönerek, ???ldayarak
yürür...
Ve gün ikindiye döner, gölgeler dü?er duvarlara,
ba?lar tutu?maya demirli pencerenin cam? :
d??arda ak?am olur,
bulutsuz bir bahar ak?am?...
??te içerde bahar?n en kötü saat? budur as?l.
Velhas?l
o pul pul ???lt?l? derisi, ate?ten gözleriyle
bilhassa baharda ram eder kendine içerdeki adam?
hürriyet denen ifrit...
Bu bittecrübe sabit, kar?c???m,
bittecrübe sabit...

3
Bugün pazar.
Bugün beni ilk defa güne?e ç?kard?lar.
Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak
bu kadar mavi
bu kadar geni? oldu?una ?a?arak
k?m?ldanmadan durdum.
Sonra sayg?yla topra?a oturdum,
dayad?m s?rt?m? duvara.
Bu anda ne dü?mek dalgalara,
bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne kar?m.
Toprak, güne? ve ben...
Bahtiyar?m...

Bir Dakika : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Deniz durgun göl gibi, gitgide geni?liyor
Sular kayal?klarda nurdan izler i?liyor,
Engine sarkan gökler ba?tan ba?a y?ld?zl?..
?imdi gö?sümde kalbim çarp?yor h?zl? h?zl?.

Göklerden bir y?ld?z?n gölgesi dü?mü? suya
Dalm?? suyun koynunda bir gecelik uykuya
Bazan uzunla??yor, bazan da k?vran?yor
Durgun suyun alt?nda bir mum gibi yan?yor

Yak?n olay?m diye bu gökten gelen ize
Öyle e?ilmi?im ki kayalardan denize
Aln?mdan dü?en saçlar yorulmu? suya de?di
Bakt?m geni? ufuklar ba??m?n üstündeydi

Bilemem nas?l oldu geldi ki öyle bir an
Yenilmez bir haz duyup denize at?lmaktan
Kurtulmak ne kolaym?? fanili?imden dedim
Do?ruldum at?l?rken bir dakika titredim

Bir dakika sonsuzluk doldu ta?t? gönlümden
Bir dakika bir ömrü kurtarm??t? ölümden.

Bir Ayr?l?? Hikayesi : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Erkek kad?na dedi ki:
- Seni seviyorum,
ama nas?l?
avuçlar?mda camdan bir parça gibi kalbimi s?k?p
parmaklar?m? kanatarak
k?ras?ya,
ç?ld?ras?ya...

Erkek kad?na dedi ki:
- Seni seviyorum,
ama nas?l?
kilometrelerce derin, kilometrelerce dümdüz,
yüzde yüz, yüzde bin be?yüz
yüzde hudutsuz kere yüz...

Kad?n erke?e dedi ki:
- Bakt?m
duda??mla, yüre?imle, kafamla;
severek, korkarak, e?ilerek,
duda??na, yüre?ine, kafana.
?imdi ne söylüyorsam
karanl?kta bir f?s?lt? gibi sen ö?rettin bana...
Ve art?k
biliyorum:
Topra??n
Yüzü güne?li bir ana gibi
En son, en güzel çocu?unu emzirdi?ini...

Fakat neyleyim
saçlar?m dolanm??
ölmekte olan?n parmaklar?na
ba??m? kurtarmam kâbil
de?il!
Sen
yürümelisin,
yeni do?an çocu?un
gözlerine bakarak...

Sen
yürümelisin,
beni b?rakarak...

Kad?n sustu.

SARILDILAR

Bir kitap dü?tü yere...
Kapand? bir pencere...

AYRILDILAR...

Bir Acayip Duygu : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Mürdüm eri?i
çiçek açm??t?r.
-- ilkönce zerdali çiçek açar
mürdüm en sonra --
Sevgilim,
çimenin üzerine
diz üstü otural?m
kar??-be-kar??.
Hava lezzetli ve ayd?nl?k
" fakat iyice ?s?nmad? daha "
ça?lan?n kabu?u
yemye?il tüylüdür
henüz yumu?ac?k...
Bahtiyar?z
ya?ayabildi?imiz için.
Herhalde çoktan öldürülmü?tük
sen Londra'da olsayd?n
ben Tobruk'ta olsayd?m, bir ?ngiliz ?ilebinde yahut...
Sevgilim,
ellerini koy dizlerine
" bileklerin kal?n ve beyaz "
sol avucunu çevir :
gün ????? avucunun içindedir
kay?s? gibi...
Dünkü hava ak?n?nda ölenlerin
yüz kadar? be? ya??ndan a?a??,
yirmi dördü emzikte...
Sevgilim,
nar tanesinin rengine bay?l?r?m
" nar tanesi, nur tanesi "
kavunda ?tr? severim
mayho?lu?u erikte ..........»
.......... ya?murlu bir gün
yemi?lerden ve senden uzak
" daha bir tek a?aç bahar açmad?
kar ya?mas? ihtimali bile var "
Bursa cezaevinde
acayip bir duyguya kap?larak
ve kahredici bir öfke içinde
inad?ma yaz?yorum bunlar?,
kendime ve sevgili insanlar?ma inat.

Be? Sat?rla : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Annelerin ninnilerinden
spikerin okudu?u habere kadar,
yürekte, kitapta ve sokakta yenebilmek yalan?,
anlamak, sevgilim, o, bir müthi? bahtiyarl?k,
anlamak gideni ve gelmekte olan?.

Bence ?imdi Sen De Herkes Gibisin : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Gözlerim gözünde a?k? seçmiyor
Onlardan kalbime sevda geçmiyor
Ben yordum ruhumu biraz da sen yor
Çünkü bence ?imdi herkes gibisin

Yolunu beklerken daha dün gece
Kaç?yorum bugün senden gizlice
Kalbime bakt?m da i?te iyice
Anlad?m ki sen de herkes gibisin

Büsbütün unuttum seni eminim
Maziye kar??t? ?imdi yeminim
Kalbimde senin için yok bile kinim
Bence sen de ?imdi herkes gibisin

Ben Senden Önce Ölmek ?sterim : Naz?m Hikmet A?k ?iirleri

Ben
senden önce ölmek isterim.
Gidenin arkas?ndan gelen
gideni bulacak m? zannediyorsun?
Ben zannetmiyorum bunu.
Iyisi mi, beni yakt?r?rs?n,
odanda oca??n üstüne korsun
içinde bir kavanozun.
Kavanoz camdan olsun,
?effaf, beyaz camdan olsun
ki içinde beni gorebilesin
Fedakarli?imi anl?yorsun
vazgeçtim toprak olmaktan,
vazgeçtim çiçek olmaktan
senin yan?nda kalabilmek için.
Ve toz oluyorum
ya?iyorum yan?nda senin.
Sonra, sen de ölünce
kavanozuma gelirsin.
Ve orada beraber ya?ar?z
külümün içinde külün
ta ki bir savruk gelin
yahut vefas?z bir torun
bizi ordan atana kadar...
Ama biz
o zamana kadar
o kadar
kar??aca??z
ki birbirimize,
at?ld???m?z çöplükte bile zerrelerimiz
yan yana dü?ecek.
Topra?a beraber dalacag?z.
Ve bir gün yabani bir çiçek
bu toprak parçasndan nemlenip filizlenirse
sap?nda muhakkak
iki çiçek açacak :
biri sen
biri de ben.
Ben
daha ölümü dü?ünmüyorum.
Ben daha bir çocuk do?uraca??m
Hayat ta??yor içimden.
Kayn?yor kan?m.
Ya?ayaca??m, ama , çok, pek çok,
ama sen de beraber.
Ama ölüm de korkutmuyor beni.
Yaln?z pek sevimsiz buluyorum
bizim cenaze ?eklini.
Ben ölünceye kadar da
Bu düzelir herhalde.
Hapisten ç?kmak ihtimalin var m? bugünlerde?
Içimden bir ?ey :
belki diyor.

#2216

 
© 2015
AŞK