Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ne ?stiyorum Biliyor Musun ?

Beni çok merak etmeni istiyorum. Ne yap?yorum, nas?l?m, kiminleyim diye beyninin her hücresiyle beni dü?ün. Evde otururken akl?na ben geleyim o an. Elin telefona gitsin. Ama "nas?ls?n" sorusunu soracak yüzü bulama kendinde. Hemen telefonu di?er koltu?a atman? istiyorum. Kafan tak?ls?n bana. ?yice akl?na dü?mek istiyorum o gün. ?yice beynini kemirmek istiyorum i?te. Hani beraber dola?t???m?z sokaklar vard? ya. ??te arkada?lar?nla dola??rken oralara girmeni istiyorum. O an duraksa. Biraz da yüzün dü?sün i?te. Gözlerini kapat?p o sokakta ya?ad???m?z onca ?eyleri en ufak ayr?nt?s?na kadar hat?rlaman? istiyorum. Sonra da arkada?lar?na dönüp "ba?ka yere gidelim mi?" sözlerin dökülsün dudaklar?ndan. Biraz da k?s?k sesle. Bo?az?n dü?ümlenerek söyle o sözleri. O günün ak?am?nda yemek yemeye i?tah?n kalmas?n istiyorum. Yata??na uzan?p müzik dinleyerek, tan??t???m?z günden itibaren her ?eyi o an, o yatakta ya?aman? istiyorum. Gözlerin dolsun. Belkide o yast??? s?r?ls?klam edene kadar a?la orac?kta. Pi?man ol. Bana kar?? yapt???n her ?ey için pi?man ol i?te. Lanet et her ?eye. Söv, küfürler et o an. Uykusuz kal o gece. Havan?n ayd?nlanmas?n? bekle. Ondan sonra uykuya dal. O gün uyand???nda, arkada?lar?n? aray?p "bi?eyler yapal?m m??" demeni istiyorum. O gün bulu?up kitapç?lar? dola?t???n?zda "˜o' kitaba rastlaman? istiyorum. Kalbin "˜al o kitab? sat?rlara göz at' derken, beynin "˜hay?r o kitaba sak?n uzanma üzüleceksin' desin. Ve sen de her ac? çeken insan gibi kalbinin sözünü dinlemeni istiyorum. O sat?rlar? göz ucuyla okuman? istiyorum. O yata??n içinde sana okudu?um sat?rlar? i?te. Bo?az?n dü?ümlensin. Ve ilk göz ya??nla o sayfay? ?slatman? istiyorum. A?layarak eve git. Etraftakilerin gözleri senin üzerinde olmas?na ald?rma. O an sadece a?la ve yeniden bulu?mam?z için dü?ünmeni istiyorum. Eve gitti?inde, evdekilerle tart??man? istiyorum. Odana kapat kendini. Sonrada sana kar?? yapt???m onca fedakarl?klar?, onca güzellikleri dü?ün. Herhangi bi ?ark? açarak kendini iyi hissetmeye çal??, yata??na uzanarak i?te. Ama ?ark?n?n ritmi ne olursa olsun can?n yans?n istiyorum. Melodileri can?n? çok yaks?n. Çok pi?man ol.

T?pk? benim de oldu?u gibi.

?LKER ÖLGE

#1908

 
© 2015
AŞK