Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Necip Faz?l K?sakürek Sözleri

Necip faz?l k?sakürek sözleri sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere necip faz?l k?saküre?in sözlerini yay?nlamaya çal??t?k. Gerçekten türk edebiyat ve ?iir dünyas?n?n en önemli ki?ilerinden birisidir Necip Faz?l K?sakürek a?k sözleri .
Kendinden geçmek iman, kendinde olmak küfür
Sonum yokluk olsa, bu varl?k niye...?
Yar?n elbet bizim, elbet bizimdir;
Gün do?mu?, gün batm??, ebed bizimdir!
'Tomurcuk derdinde olmayan a?aç, odundur'
" Necip Faz?l K?sakürek "
Tam 30 y?l saatim i?lemi? ben durmu?um, gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmu?um
Marifetli hokkabaz ba??n? kald?r da bak
Gökte bir oynayan var y?ld?zlarla kayd?rak
ÜSTAD
Kad?n ; Hristiyanl?kta yol kesici bir engel, islamda ise yol aç?c? bir kanatt?r
Kalbimi ve akl?m? hep sa? elime verdim
Görevi olmasayd?, sol elimi keserdim
Gözler, ya merhamet ya da neferetin ???ldad??? bir kandildir
Ey dü?man?m, sen benim ifadem ve h?z?ms?n
Gündüz geceye muhtaç, bana da sen laz?ms?n
Fikir besler, siyaset öldürür Siyaset, fikrin kendisi de?il; posas?d?r
Uzan?verse gövdem, ta?lara boydan boya
Alsa buz gibi ta?lar, aln?mdan bu ate?i
Dal?p; sokaklar kadar esrarl? bir uykuya
Ölse, kald?r?mlar?n kara sevdal? e?i!
iman?n ticaretini yapanda, iman arama !
1400 e bir y?l var, yakla?t? zaman?m?z
Bu as?rda gelir mi dersin kahraman?m?z
Bir hadiseyi dü?ünebilmek için filozof olmaktan ba?ka çare görmemek, dü?ünme hakk?ndan vazgeçmek de?il midir ?
Ruhumu eritip de kal?pta dondurmu?lar
Onu '?stanbul' diye topra?a kondurmu?lar
Bir tohumda ; gövdesi, dallar?, yapraklar? ve meyvesiyle bütün bir a?aç gizlidir
Kader, beyaz ka??da sütle yaz?lm?? yaz?
Elindeyse beyazdan, gel de s?y?r beyaz?
Ruh, dal budak salm?? bir a?aç gibi göz önünde bulunan hakikatlerde de?il, en derin ve en gizli yerdedir Ruh, insan?n tohumudur
Ne hasta bekler sabah?
Ne taze ölüyü mezar
Ne de ?eytan bir günah?
Seni bekledi?im kadar
Sab?r, çekilen ?eyi duymamak de?il, ona dayanmay? bilmektir
Ar? bal yapar, fakat bal? izah edemez
Beni kimsecikler ok?amaz madem
Öp beni aln?mdan, sen öp seccadem
Zaman insanlar? de?il armutlar? olgunla?t?r?r
?iir, Allah'? s?r ve güzellik yolundan arama i?idir
Çayc?, getir ilaç kokulu çaydan
Dakika dü?elim senelik paydan
Zindanda dakika, farks?zd?r aydan
Kar??t?r çay?n? zaman erisin
Köpük köpük, duman duman erisin
Biz hohlaya hohlaya buz da?lar?n? erittik; ?imdi ortal?k çamurdan geçilmiyor
Ölüm güzel ?ey, budur perde ard?ndan haber
Hiç güzel olmasayd? ölür müydü Peygamber( sav )?
?hya etmek için ne kadar ilim laz?msa imha için de o kadar cehalet kafidir
Da?? tan?yan, nas?l tan?maz uçurumu?
Madem ki yükseli? var, ini? olmaz olur mu?
Ak?ldan büyük nimet, zekâdan da a??r yük tan?m?yorum
Tutu?turan?lar lügat kitab?n? elime
Bilsin, Allah'tan ba?ka bilmiyorum kelime
Olunmayacak her?eyle olabilecek her?eyin kefalet ve keyfiyeti islamda Her?ey islamda
Geçti, isteme gelmeni
Yoklu?unda buldum seni
Bir kalbim var ki benim, sevdi?inden burkulurKahredenden ziyade, sevilenden korkulur
Kap? kap? bu yolun son kap?s? ölümse
Her kap?da a?lay?p o kap?da gülümse
Anlad?m i?i ; San'at ALLAH ? aramakm??, Marifet bu, gerisi yaln?z çelik çomakm??
Dipsiz hasrete tuzak
En yak?nken en uzak
Tad? zehrinde erzak;
KADIN!
Gençli?ine güvenipte vakit çok erken derken;
Bir bakm??s?n elveda bile diyememi?sin giderken
ALLAH bir demektense, ecel teri dökerken
Ölüversem, beklenmez bir anda ALLAH bir derken
Ey dü?man?m sen benim ifadem ve h?z?ms?n Gündüz geceye muhtaç bana da sen laz?ms?n
Bu yük senden Allah'?m, çekece?im, naçar?m
Senden Sana s???n?r, Senden Sana kaçar?m
Annesi gül koklasa a?z? gül kokan çocuk
A?aç içinde a?aç geli?tiren tomurcuk
Çocukta uçurtmayla gö?e ç?kmaya gayret
Kar?ncaya göz atsa niçin? Nas?l? ne hayret
Ölenler yeniden do?arm??, gerçek!
Tabut de?ildir bu, bir tahta kundak
Bu a??r hediye kime gidecek
Çak?l?r çak?lmaz üstüne kapak?
Sual = ey veli, insan nas?l olmal?, söyle!
Cevap = son anda nas?l olacaksa hep öyle!
Dostlar?m ev e?yamd?, bir bir gitti diyorum
Art?k bo? odalarda ölümü bekliyorum
Bir anl?k emanete ne türlü övünelim
Gel, rahmet kap?s?nda a?la??p dövünelim
Tel tel ve iple iplik dikseler de a?z?m?
Tek ses duyarlar, ALLAH..yoklayanlar nabz?m?
Anlamak yok çocu?um, anlar gibi olmak var
Ak?l için son tav?r, saçlar?n? yolmak var
Ellerime uzanan dudaklar? tepeyim
Allah diyen, gel, seni aya??ndan öpeyim
Neye yakla?sam sonu uzakl?k ve k?rg?nl?k
Anla ki yok, Allah'tan ba?kas?yla yak?nl?k
A?k korkuya peçedir, korku da a?ka perde
Allah'tan nas?l korkmaz, insan onu sevse de
Bal Sensin ( sav ), varl?k petek
Ben, haritada deniz görmü? bo?ulmu?
Dokuz köyün sahibi dokuz köyden kovulmu?
" Nefis için yazd??? ?iir'i"
Güne?le bir tutsam girmez hizaya
Dar bulur s??mam der, dipsiz fezaya
Kuyruk salar, sonra h?rlar ezaya
Benim nefsim, benim nefsim..ne köpek
Nefsimin ard?ndan ko?tum peri?an
Ondan bir k?l bile avlayamad?m
Her a??zda her telde fanilik d?r?lt?s?
Sonunda tek bir ?ark?, tabutun g?c?rt?s?
Gözüm, akl?m, fikrim var deme hepsini öldür
Sana çöl gibi gelen, o göl diyorsa göldür
Tahtadan yap?lm?? bir uzun kutu
Ba? taraf? geni?, ayak ucu dar
Çakanlar bilir ki bu bo? tabutu
Bir gün kendileri dolduracaklar
Allah dostu odur ki nefsine tek pay biçmez
K?rk y?l bir ek?i ayran özler de onu içmez
C?l?z vücuduma tam görünse de
?çim bu dar yere s???lmaz diyor
Geride kalanlar hep dövünse de
?nsan birer bire yine giriyor
Eklense de ba??ma, dünyada kaç ba? varsa
Ba??m, onlar?n hepsi için secdeye varsa
Aç? doyurmaksa kabirde meram
Yeme?im fatiha, günde be? ö?ün
Öyle bir devim ki, hakikatte pireyim
Bir delik gösterin de utanc?mdan gireyim
Minarede 'ölü var' diye bir ac? sala
Er ki?i niyetine saf saf namaz..ne ala
Böyledir de ölüme kimse inanmaz hala
Ne tabutu ta??yan, ne de topra?? kazan
Son gün olmas?n dostum, çelengim, top arabam
Al?p beni götürsün, tam 4 inanm?? adam

#2630

 
© 2015
AŞK