Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Necip Faz?l K?sakürek Sözleri

Kökünü be?enmeyen dal ve dal?n? be?enmeyen meyve olgunla?madan çürür.

Zaman?n çarklar? sizi yürütüyor, zaman?n çarklar? beni ö?ütüyor..

?nsan?n Kazand??? Paradan De?il, Paran?n Kazand??? ?nsandan Kork.

Armut Deyip Geçmeyin, Onun ?lk Hecesi Ço?u Ki?ide Yoktur!

Yan?nda oldu?um zaman de?erimi bilmezsen; De?erimi bildi?in gün beni yan?nda bulamazs?n...

Üç günlük dünya için gayret üstüne gayret, Ebedi bir ya?am için gayret yok hayret.

Ne sabah? göreyim, ne sabah görüneyim; Gündüzler size kals?n, verin karanl?klar?!

Bana ça?d??? diyorlarm??. Ne büyük bir onur! Ben bu ça??n d???nda kalmayay?m da, içinde mi bo?ulay?m.

Geçti, istemem gelmeni, Yoklu?unda buldum seni; B?rak vehmimde gölgeni, Gelme, art?k neye yarar?

Ömür a?aç dal?nda savrulan bir yaprakt?r; Ne kadar genç olursan ol sonun kara toprakt?r!

Yüz daha versen yüz uman yüzler bilirim..Yoku?lara karde? olan düzler bilirim.. Dünya öküzün üstünde derler ama; dünyan?n üstünde nice öküzler bilirim !...

?nsan? Olgunla?t?ran Ya?? De?il, Ya?ad?klar?d?r..!

Hayat?m?z?n Yar?s?n? Uyuyarak Geçiriyoruz, Di?er Yar?s?n?da Uyutularak...

Adam olmak cinsiyet meselesi de?il, ?ahsiyet meselesidir.

Ölüm herkesin ba??na gelir, ama geç ama erken..Ya kazan?rken, ya da kazand???n? yerken.

Devler gibi eserler b?rakmak için, kar?ncalar gibi çal??mak laz?m.

Benim aya??m?n alt?da müsait ba??m?n üstüde nerde olaca??n? sen belirle...

?nsanlar ikiye ayr?l?r; vaktini be?e ay?ranlar, vaktini bo?a ay?ranlar.

Gençlik... Gelip geçti... bir günlük süstü; Nefsim doymamaktan dünyaya küstü.

Yaln?z?m Diye Üzülmüyorum..Çünkü Biliyorum, Yaln?z ?nsan?n ?hanet Edeni de Olmaz.. !

?çimizde bu kadar peri?an hâle getirilmeseydik; D???m?zda bu kadar hürmetsizli?e u?ramayacakt?k.

Neye yakla?sam sonu uzakl?k ve k?rg?nl?k, anlad?m ki yok Allahtan ba?kas?na yak?nl?k..!

Siz hiç bir sarraf?n ba??rd???n? duydunuz mu? K?ymetli mal? olanlar ba??rmaz.

Önüne Gelenle De?il, Seninle Ölüme Gelenle Beraber Ol.

Sab?r, çekilen ?eyi duymamak de?il, ona dayanmay? bilmektir.

?ki insan çe?idi vard?r. Zaman geçtikte hatalar?yla yüzle?en! Zaman geçtikçe YÜZSÜZLE?EN.

Veren de O Alan da O, Nedir Senden Gidecek ? Tela??n? Gören de, Can Senin Zannedecek.

Ne kervan kald?, ne at, hepsi silinip gitti, ?yi insanlar iyi atlara binip gitti.

Ben geçmi?imi dürdüm, büktüm ve kald?r?p çöpe att?m, bu çöpleri ise ancak; kediler ve köpekler kar??t?r?r!

Göz kapt?rd???m renkten, kulak verdi?im sesten/ Affet, Senden habersiz ald???m her nefesten.

Bana bir ben laz?m, bir de beni anlayan. Beni bir ben anlar?m, bir de beni yaradan ...

Ey dü?man?m, sen benim ifâdem ve h?z?ms?n; Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lâz?ms?n!

Allah bir! demektense ecel teri dökerken; ölüversem, beklenmez anda Allah bir erken...

Ak?ldan büyük nimet, zekadan da a??r yük tan?m?yorum.

Çok s?k?ld?ysan hayattan, bir mezarl??a git. Ölüler iyi bilir ; Ya?amak güzeldir.

Ölüm her akl?na geldi?inde 'Ah' edip 'Vah' edip inleme; Bu halinle Rabbimi incitmi? olacaks?n. Ecel kap?y? çald??? zaman evi tela?a verme; O geldi?i zaman, sen çoktan gitmi? olacaks?n.

Ey bir aileye bile hükmedemeyen ilerici. Üç k?taya, yedi denize hükmeden ecdad?n m? gerici?

Yum gözünü, kalbine her an yoklu?u üfür ! Kendinden geçmek iman, kendinde olmak küfür...

?hya etmek için ne kadar ilim laz?msa imha için de o kadar cehalet kafidir...

Yusuf ba?tan a?a?? iffet olduktan sonra, Züleyha ba?tan a?a?? afet olsa ne yazar.

Sokak Lambas? gibi olma ey yar . Kime yand?g?n belli olsun.

Ya ?slamla yükselir, ya inkarla çürürsün, Bu yol mezarda bitmiyor, gitti?inde görürsün.

Sava??n ortas?nda komutans?z kalmakt?r, babas?z kalmak. !

?slamiyet Avrupa'dan Gelse Müslüman Olacaks?n?z.. !!

Tanr? sizi korusun, bizi Allah korur.

Bir namaz?m, bir duam, birde eski seccadem, hepsi hepsi bu kadar, i?te benim sermaye.

Yola ç?kt?klar?n? yolda bulduklar?na de?i?irsen ; Hem yolunu kaybedersin, hem dostunu!

Ölürsün...kapan?r yollar geriye ben mezarla s?rda? olur, beklerim var?lmaz hayale i?aret diye topra??nda bir ta? olur beklerim.

Yön yön sar?lm???m ne yana baksam, Sar?lan olur da saran olmaz m?? Kim bu yüzü çizen sanatkar ressam, Geçip de aynaya soran olmaz m??

Diyorlar Bana, kals?n ?iirde sözde yerde , Sen ara?t?r, göklere ç?kan merdiven nerde.

Ya Allah'a ba? e?er hiç kimseye e?mezsin, ya da herkese ba? e?er hiçbir ?eye de?mezsin.

Her A??zda, Her Telde Fanilik D?r?lt?s? , Sonunda Tek Bir ?ark?, Tabutun G?c?rt?s? !!

Gözüm, akl?m, fikrim var deme hepsini öldür Sana çöl gibi gelen, o göl diyorsa göldür...

Baz? ?nsanlar Alçak Gönüllüdür, Baz?lar?da Alçak Olmaya Gönüllüdür.. !

Kader, beyaz ka??da sütle yaz?lm?? yaz?; Elindeyse beyazdan, gel de s?y?r beyaz?!

Bu dünyada renk, nak??, lezzet ne varsa küsüm; Gözümde son marifet, Azraile tebessüm.

Hayat?n çilesine tahammül gerek, De?il mi ki sefa ile cefa mü?terek. Sizce a?lamak için gözya?? m? gerek? Bazen dertliler de a?lar ama gülerek...

Gönlüm ne dertlidir, ne de bahtiyar; Ne kendisine yâr, ne kimseye yâr, Bir rüya u?runda ben diyâr diyâr, Gölgemin pe?inden yürür giderim.

U?runa ölmekse seni ya?atmak bin kere ölürümde ad?na leke sürdürmem, Gururdur namustur bayrak ve sancak, aksada kan?m zalimi güldürmem!

Ölüm Zorlar?n Zoru, Ya?amak Ondan da Zor!

Evdeki hesab?m?z bile çar??ya uymuyorken, ahiret hesab?m?z?n vay haline.

Seni affetmek hayat?m?n en büyük hatas?yd?. Nerden bilebilirdimki. Katilini affedersen seni yine öldürece?ini..

Ve tekrar uyuyay?m ve kalkay?m ezanla! Ya?aya dursun insan, hayat dedi?i zanla.

Ba??m ç??l?kl? bir çocuk, onu nas?l avutsam? Ne yapsam da ölümü bir saatcik unutsam ?

Kendini dünyalar kadar de?erli zannedenlere k?sa bir not; Dünya be? para etmiyor..

Öz anne-babas?n? huzurevine gönderip, evde kedi köpek besleyen insanlar?n oldu?u bir ülkede ya??yoruz...!

Öyle Ucuz De?il Gül Koklamak... Gül Tutan Ele Diken Batmal?... Bir A?ka Gönül Veren O A?k?n Kap?s?nda Yatmal?!

Ki?iye göre davranacaks?n, küçükle küçük olacaks?n hatta; Ama seviyesizin seviyesine inecek kadar dü?meyeceksin hayatta..

Da?? Tan?yan, Nas?l Tan?maz Uçurumu? Madem ki Yükseli? Var, ?ni? Olmaz Olur mu?

Patiska kefen çürük tene?ir isli kazan. Minarede "ölü var!" diye bir ac? salâ... Er ki?i niyetine saf saf namaz... Ne alâ! Böyledir de ölüme kimse inanmaz hâlâ! Ne tabutu ta??yan ne de topra?? kazan...

Akrebin k?skac?nda yo?urmu? bizi kader; Ald?rma, böyle gelmi?, bu dünya böyle gider!

Bu kasvet dünyas?nda kalmad? özledi?im, namaz vaktinden ba?ka, an?n? gözledi?im .

Ne ba??n? kapat, alt?n? göster; ne alt?n? kapat, üstünü göster. Hepsini kapat, ?MANINI göster.

Her kahkahanda Allah'a te?ekkür etmiyorsan, Neden her a?lad???nda O'na k?z?yorsun?

Zonklayan ba??m benim, kan p?ht?s?, cerahat; Ona yast?kta de?il, secde yerinde rahat...

A?açtan Dü?en Yaprak Nas?l Kurumaya Mahkumsa; Gönülden Dü?en ?nsan da 'Unutulmaya Mahkumdur.

Kula kulluk etme ! Unutma ki sen de kulsun. Ve gerekti?inden fazla önem verme ! Yoksa, unutulursun.

?nsan?n sevdi?ini kaybetmesi, di?ini kaybetmesi kadar ilginçtir. 'Ac?s?n? o an ya?ar, yoklu?unu ömür boyu.

Gökler a?l?yor, biz a?lam???z çok mu ? Bize Yobaz Diyorlar, Haberin Yok mu ?

Kimileri vard?r a?k?n en yücesine lay?kt?r. Kimileri vard?r a?k?n en yücesini versen de, a?a??l?kt?r.

Dü?ünmek ?u, bu de?il, öteleri dü?ünmek; Sizinse dü?ünceniz yataklarda e?inmek .

Gençli?ine doyamadan gitti, derler. Doymak mümkün mü ki, doyup da gitsin. Doymak burada de?il. Buras? ac?kman?n yeri.

Kad?n Mezarl??a Girerken Ba??n? Kap?yor, D??ar? Ç?karken Aç?yor, Ölüye Kar?? Kapay?p, Diriye Kar?? Açmak Ak?l Almaz.

Soruldu mu ne bilirsin diye;"Haddimi bilirim" Soruldu mu ne istersin diye; "Haddimi bilir, hakk?m? isterim" demeli...

Ömrün ilk yar?s?; ?kinci yar?s?n? beklemekle, ?kinci yar?s? da; ?lk yar?s?n?n hasretiyle geçer.

Domatesçi, biberci ba??r?r da kuyumcu ba??rmaz. Eskici ba??r?r ama antikac? ba??rmaz. ?nsan ba??r?rken dü?ünemez. Dü?ünemeyenler ise hep kavga içindedir.

Ne hasta bekler sabah?, Ne taze ölüyü mezar, Ne de ?eytan, bir günah?, Seni bekledi?im kadar.

Elindeyse zamana, dur, geçme diye dayat. ! Bir sigara içmekten daha k?sa bu hayat.

Zaman? kokutanlar mürteci diyor bana; Yükseldik san?yorlar, alçald?kça tabana.

Ald???m?z nefesi bile geri veriyorsak, hiçbir ?ey bizim de?il.

Allah Var Fakat Bizim Ondan, Yaln?z Soruldu?u Zaman Haberimiz Var!

Sonunda 'eyvah' diyece?in ?eylere, ba??nda 'eyvallah' deme. Pi?man ol fakat pi?man ölme.

Dün geçti bugünü dü?ünüyorum, yar?n var m?? Gençli?ine güvenme, ölenler hep ihtiyar m??

Tomurcuk derdinde olmayan a?aç, odundur.

Af var diye i?lenen suçtan vicdan burkulur; Aff? sigortalayan hayâs?zdan korkulur...

Çocukken gün batt? m?, bir kö?ede a?lard?m; Nihayet döne döne ayn? noktaya vard?m.

Ellerime uzanan dudaklar? tepeyim, ALLAH diyen gel seni aya??ndan öpeyim!

Ölecek miyim, tam da söyleyecek ça??mda, Söylenmedik cümlenin hasreti duda??mda.

Aya??n ta?a tak?ld???nda "Allah kahretsin" bile dememelisin, Dua etmelisin ki ta?a tak?lan bi aya??n var...

Hakim sakal? uzam?? Necip Faz?l'a "Maymuna dönmü?sün Necip" demi?. Necip Faz?l duvara dönerek "?imdi de duvara döndüm.

Camiye dikey olarak gel, yatay olarak zaten geleceksin!.

Ne azap ne sitem yaln?zl?ktan... Kime ne; a??lmaz duvar bendedir. Süslenmi? gemiler geçer aç?ktan, San?r?m, gitti?i diyar bendedir. Yaram var, havanlar dövemez merhem, ......Yüküm var, bulamaz pazarlar dirhem, Ne ç?kar, bir yola dü?memi? gölgem, Yollar ki, Allaha ç?kar, bendedir.

Kad?ndan kendisinde olmayan? isteriz; Hasret yerinde kal?r ve biz çekip gideriz.

Su iner yoku?lardan, hep basamak basamak; Benimse al?n yaz?m, yoku?larda susamak.

Hep nefis ç?kar kar??ma, ölüp ölüp dirilsem; ?nsandan kaçmak kolay, kendimden kaçabilsem.

Benim istedi?imi Allah istemiyorsa, konu kapanm??t?r.

An Oluyor Bir Garip Duyguya Var?yorum ; Ben Bu Sefil Dünyada Acep Ne Ar?yorum ?

Verirler " ben acizim , kudret senin" dedikçe... Verenin ?an? büyük , sen iste istedikçe..!

Pay?m?za Sükût Dü?tü?ünden Beridir, Kalbimizin Sesini Daha Bir Güzel Duyar Olduk.

Necip Faz?l'a sormu?lar: "Neden sigaray? bu kadar çok seviyorsunuz?"... "Benim için yanan bir tek o var" demi?..!

Dünya Güzel Olsayd?, Do?arken A?lamazd?k... Ya?arken Temiz Kalsayd?k Ölünce Y?kanmazd?k.

Ke?ke Ben Allah Kelimesinden Ba?ka, A?z?ndan Tek Söz Bile Ç?kmayan Bir Dilsiz Olsayd?m!

Tereddüt edersen bacaklar?n seni ta??maz. Yürüyece?im de, bas ve yürü!

Helal ile beslersen çocu?unu Hürmet ile öder borcunu, Haram ile beslersen o'nu Hakaret ile öder borcunu.

Ç?kamam, aynalar, aynalar zindan. Bakamam, aynada, aynada vicdan; Beni beklemeyin, o bir hevesti; Gelemem, aynalar yolumu kesti.

Çile kap?s?ndan eri?ilecek dünyay? bilseydin, yata??n? yorgan?n? satard?n.

Cevab?m?n ?iddetinden susuyorum!

Ey gönül, gidenden ümidini kes! Kaçan bir hayale benziyor herkes, Sanki kula??ma gaipten bir ses Bulu?malar kald? mah?ere diyor.

Anlad?m i?i ; San'at ALLAH ? aramakm??, Marifet bu, gerisi yaln?z çelik çomakm??...

Öyle insanlar vard?r ki; La??ma dü?seler, la??m? kirletirler.

Söyle Karacaahmet, bu ne ac?kl? talih! Ta?lar?na kapanm??, a?l?yor koca tarih!

Dinde zorlama yoktur, insan özgürdür elbette! ?steyen bu dünyada pi?er, isteyen ahirette!

Sevdal?n ?u da?? del dese, ko?ar, delersin! ?? Allaha geldi mi, gücün yok, sendelersin!

Hayatin çilesine tahammül gerek, degil miki sefa ile cefa mü?terek? sizce a?lamak icin göz ya?? mi gerek? bazen dertliler de a?lar ama gülerek...

Ölüm güzel bir ?ey, budur perde arkas?ndan haber, güzel olmasayd? ölür müydü Peygamber!

Rahminde cemiyetin ben do?um sanc?s?y?m, mukaddes emanetin dönmez davac?s?y?m !

Sizde olan tükenir onda olan sonsuz, Feza sizin olsa ne yapacaks?n?z Onsuz.

E?er tad?n? bilirseniz ekme?i payla?mak ekmekten dehe lezzetlidir.

Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var; Oh ne guzel, bayramda tahta ata binmek var!

Felsefe; çürük cevizlerle dolu bir denizde sa?lam cevizi aramakt?r.

Hayat dedi?in Allah (c. c. ) için de?ilse, Ne ç?kar hayat önünde e?ilse.

Sanma oruç, bu ak?am t?kl?m t?kl?m ye diye; Bu ak?am, yar?n oruç tutabilmek için ye.

Anlad?m i?i sanat Allah'? aramakm??, marifet bu, gerisi yaln?z çelik çomakm??.

Benimki benim, seninki de senin! BU ?ER?ATT?R... "Seninki senin, benimki de senin! ... BU TAR?KATT?R..Ne benimki benim ne de seninki senin...Her?ey ALLAH'?n! BUDA HAK?KATT?R!!

Sab?rda pi?er koruk, Yerle bir olur doruk. Sab?r , sab?r ve sab?r, ??te Kur'an 'da buyruk .

Ben bir garip insan?m..Ne taht?m var, ne tac?m..Tut elimden ALLAH'?m..Yaln?z Sana muhtac?m.

Ruhumu eritip de kal?pta dondurmu?lar; Onu ?stanbul diye topra?a kondurmu?lar.

Kelimenin bitti?i yerde konu? ecelle ; De ki, bildi?im tek söz, Allah azze ve celle.

??aret Bekliyorum, Ya??z At?m E?erli, Sorarsalar Yanar?m, Ne Getirdin de?erli ?

Haram kazan?lan a?, a?dan say?lmaz...Hak için akmayan ya?, ya?dan ay?lmaz. Ki?i, ba??m var diye övünmesin;Secdeye varmayan ba?, ba?tan say?lmaz.

Dü?ünüyorum: O'ndan evvel zaman var m?yd?? Hakikatler, bo?lu?a bakan aynalar m?yd??

Biz; Ayaklar? ?i?ene Kadar Namaz K?lan Peygamberin, Gözleri ?i?ene Kadar Uyuyan Ümmetiyiz.

S?rma Renginde Pislik, Dünyan?n Süsü Püsü, Bende Tek Aziz E?ya Annemin Ba?örtüsü.

Biz B?ZE Gerici Diyenlere Ancak DEH Demek ?çin Gerideyiz ...

Nöbet sende diye aldanma sak?n, Zannetme bakidir devran?n senin! Bir gün bizim köye yolun dü?erse, Boynuna as?l?r ferman?n senin!

Rabbim , Rabbim , bu i?in , bildim neymi? Türkçesi; Senin a?k?n ate?tir, ate?in gül bahçesi.

?nsan üç be? damla kan, ?rmak üç be? damla su: Bir hayata çatt?k ki, hayata kurmu? pusu.

Ne gelirse ba??m?za Hakk'tand?r; fakat geli? sebebi, Hakk'tan ayr?lmaktand?r.

Ey müslüman, sana dü?en nimet sadece çile... Uyumamak ve dü?ünmeye memur olmak... Bu çile kap?s?ndan eri?ilecek dünyay? bilseydin, yata??n? ve yorgan?n? satard?n!

Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök.

Z?tlar aras? ahenk, af ve günah yar??ta...

??te iz, geliniz, toprak post, Allah dost.

Ferhat'?n sevgilisine kavu?mak için deldi?i da?, benim devirmek borcunda oldu?um nefse göre bir kum tanesi...

Ben art?k ne ?airim, ne f?kra muharriri! Sadece, beyni zonk zonk s?zlayanlardan biri!

Vars?n, bugün bir ac? duymas?n gözya??mdan; Bana rahat bir dö?ek serince yerin alt?, Bilirim, kalkmayacak, bir yâr gibi ba??mdan...

Bir ki?inin herkes, herkesin de bir ki?i oldu?u hakikati ?slâm?nd?r.

Salakl?k bula??c?d?r.

Gideriz, nur yolu izde gideriz, Ta? ba??rda, sular dizde, gideriz, Bir gün ak?am olur, biz de gideriz, Kal?r dudaklarda ?ark?m?z bizim.

Yolumun karanl??a saplanan noktas?nda, sanki beni bekleyen bir hayâl görüyorum.

Ne var ki pazarl??a giri?ecek ecelle, Sermayem tek kelime ALLAH azze ve celle.

?imdi Fatih kalksa mezar?ndan ne ben onu tan?r?m ne o beni tan?r..Ama ?stanbul'u Bizansl?lar alm?? deyip tekrar sava??r.

Bizler açl?kdan karn?na ta? ba?layan Peygamberin , doymak bilmeyen ümmetiyiz .

Gaye tek, ölmemek.

Tabutumun tahtas?, bilsem hangi a?açta?

Dinin olmad??? yerde hiçbir ?ey yoktur; yokluk bile yok... ?iir ve san'atsa hiç yok...

Kendi kendimizin alt?nda kalmamal?y?z ki cemiyetin üstüne ç?kal?m.

Allah'? bulamamacas?na aramak, ebediyen aramak olan ?iirin gayesi, ilk dayanak ve ç?k?? noktas? olarak din temeline muhtaçt?r.

?sterseniz hayat a??n? verin; Say?l? nimetler bal olsa yemem!

Örtü, ?uuruyla tak?lmad???nda da Allah kat?nda bir de?eri olsayd?, Cennetin ba? kö?esine rahibeler otururdu.

?iirde gaye, kökte Allah ve mutlak hakikat olarak, dalda s?rrilik ve remziliktir.

?iirde ba? unsur, fikirle hissin ara çizgisi üzerinde, duygula?m?? dü?üncelerdir.

Demokrasi, kendini çölde hayal edenlerin serab?d?r. Ya?anmaya de?er hayat? bul ve ölümsüzlü?e geç!

Yar?n elbet bizim, elbet bizimdir Gün do?mu?, gün batm??, ebed bizimdir. !

?drâkin aczini idrâk, idrâkin ta kendisidir.

A?layabilseydiniz, Anlayabilirdiniz..

Bugün a?la çocu?um, yar?n a?layamazs?n! ?imdi anlad???n? sonra anlayamazs?n !

Kad?n ; Hristiyanl?kta yol kesici bir engel, islamda ise yol aç?c? bir kanatt?r.

Ar? bal yapar, fakat bal? izah edemez. A?açtan dü?en elma da arz cazibesi kanunundan habersizdir.

?nsan ba?iyle fare kafas?n? birbirinden ay?ran tek hassa, fikir öfkesidir.

Allah'?n on pulunu bekleyedursun on kul Bir ki?iye tam dokuz, dokuz ki?iye bir pul. bu taksimi kurt yapmaz kuzulara ?ah olsa ya?as?n kefenimin kefili karaborsa.

Bir k?z ö?renciyi, ba??n? örttü?ü için tahsil hakk?ndan mahrum etmek, ?stiklal sava?? ba?lar?nda ve Mara?'ta, dü?manlar taraf?ndan ba?örtüsü ç?kar?l?p dü?ürüldü?ü için ba?layan milli ?ahlan???n ruhuna tükürmektir.

Abdulhamid`i anlamak her?eyi anlamak olacakt?r.

Naz?m benim cezaevi arkada??md?, dü?üncelerimiz farkl? olsada.

Abdulhamid`i anlamak her?eyi anlamak olacakt?r.

?nsand?r san?yordum mukaddes yüke hamal, hamall?k ki sonunda ne rütbe var ne de mal.

Biz ?iiri iman için bilmi?iz; ve bu mihrak bilgiyi, her bilginin geçti?i binbir yol a?z? biliyoruz.

Beni kimsecikler ok?amaz madem, öp beni aln?mdan; sen öp seccâdem.

?nsan bu su misali k?vr?m k?vr?m akar ya, bir yanda akan benim di?er yanda Sakarya.

Yol onun varl?k onun, gerisi hep angarya. Yüz üstü çok süründün, aya?a kalk Sakarya.

Ölümüz Dirimiz..Her Gün Birimiz..Bir Gün Hepimiz..HAKK'a Gidece?iz...

Mâsum, küçücük bir ta??n beresi üzerine flaster yap??t?rmak ne demek? Hakl?, koca bir güllenin yere serece?i le?inin üstünü örtecek kanl? kefenden ne haber?

Fikrin oldu?u her yerde ?iddet, operatörün ne?teri gibi bir nimet, olmad??? yerde de kaatilin b?ça?? ?eklinde bir âfettir.

Fikirde, sanatta, anlay??ta, anlat??ta, bulu?ta, tutu?ta, da??t??ta, toplay??ta ve nihayet ya?anmaya de?er hayat?n ölçülerini billûrla?t?rma i?inde dünyan?n en büyük adam? olmak isterdim; nefsim için de?il de, s?rf O'nun ümmetinden en hakîr ferde dü?en liyakat pay?n? ve üstünlük derecesini göstermek için.

Bin "günah?n" olsa da bana, bir "gün ah'?m" yok sana...

Güzel Allah ' ?m, Senden Ne Gelecekse Gelsin ; Sen ki ; Rahmetinle de , Kahr?nla da Güzelsin.

Benim idealimdeki rejim olsa, seni ast?r?rd?m. Sonra ise mezar?n? türbe yapt?r?rd?m. (Naz?m Hikmet'e. )

Gövdesini komple kap?ya do?ru çevirerek) Bak ?imdi de kap?ya döndüm! (Kendisine 'Üstad bu ne hal, saç sakal kar??m??, maymuna dönmü?sün!' diyen birine.

Allah dostu odur ki, nefsine tek pay biçmez ; K?rk y?l bir ek?i ayran özler de onu içmez.

Ben ve naz?m herzaman kavga etmi?tiriz ama biz hapishanede birbirimize ekmek vermi? insanlar?z ey benim dü?ümdekiler naz?m sevin demiyorum ama sayg? duyun onun kadar türkiye sevdal?s? yoktur.

Büyük randevu... Bilsem nerede, saat kaçta?

Müjdecim, kurtar?c?m, efendim, Peygamberim: Sana uymayan ölçü; hayat olsa teperim!

Kainatta ne varsa suda ya?ad? önce; Üstümüzden su geçer do?unca ve ölünce.

Bir tohumda ; gövdesi, dallar?, yapraklar? ve meyvesiyle bütün bir a?aç gizlidir.

Ey dü?man?m sen benim ifadem ve h?z?ms?n Gündüz geceye muhtaç bana da sen laz?ms?n.

Tövbe Kap?s? Aç?k Dediysek, Yeni Günahlara Ko?man m? Gerek ?

Allahs?z Adam?n Fikrine, Allahs?z Cemiyetin Mefkuresine, Allahs?z ?darenin Ba?ar?s?na ve Allahs?z Ordunun Silâh?na ?nanm?yorum!

Halbuki MÜSLÜMANLIK, zor içinde en kolay; pahal?l?k içinde de bedava kurtulu? çâresidir.

Kim bu yüzü çizen sanatkar ressam; Geçip de aynaya, soran olmaz m??

Son günüm yakla?t? görünesiye, Kalmad? bir ad?m yol ileriye; Yüzünü görmeden ölürsem diye, Üzülmekteyim ben, üzülmekteyim.

Sustum ! Birikti Yanaklar?ma Alfabe..Ya ?lahi Ya Rab Sükutumu En Güzel Duam Eyle!.

Allah, ?zd?rab?n? çektirmedi?i ?eyin, nimetini vermez!

?u geçeni durdursam, çekip de ete?inden; soruversem : Haberin var m? ölece?inden ?

Allah (c. c) dostunu gördüm bundan alt? y?l evvel, Bir ak?amd? ki, zaman donacak kadar güzel.

Seni aramam için beni uza?a att?n, Alemi benim, beni Kendin için yaratt?n.

Yine bir gün Üstad'a sormu?lar: Üstad özel araban?z yok mu? Üstad dü?ünmeden cevap verir: Ona en son binece?iz.

#965

 
© 2015
AŞK