Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Necmettin Erbakan Sözleri

Okularda çocuklara Ne mutlu Türküm diyene diye ba??rt?yolar bu yanl?? Türk böyle derse kürdünde ne mutlu Kürdüm deme hakk? do?ar.

F?rt?nalara Yön Veren Kelebeklerin Kanat Ç?rp???d?r.

hakk? Üstün tutmak Her Zaman Saadet Getirir.

Milli Görü?; Bu milletin inanc?d?r, tarihidir, kimli?idir, ruh köküdür.

?man varsa imkanda vard?r, milli görü?çü asla vazgeçmez.

Bir Çiçekle Bahar Olmaz Ama. Her Bahar Bir Çiçekle Ba?lar.

C?HAD:Kur'an nizam?n? kurmak ve yürütmek için var gücümüzle çal??makt?r.

Biz seçimler için de?il, gelecek nesiller için çal???yoruz.

Biz mantar zihniyetli de?iliz, biz ç?nar a?ac?y?z..

A?k, azim ve Millî Görü? tekeden bile süt ç?kar?r.

Yahu burada güne? dururken ampule ne hacet?

Bizim Davam?zda kimse kendi için ya?amaz, Herkes karde?i için ya?ar. Menfaati Öldürmenin en kolay yolu budur.

Bir milletin as?l gücü; topu, tüfe?i yahut tank? de?il imanl? ve inançl? gençli?idir.

Namaz dinin dire?i, cihat ise zirvesidir.

Türkye'de farmasonluk, siyonistlik, komünistlik ve ?ahsiyetsizlik saltanat? mutlaka y?k?lacakt?r.

Müslüman Hakkin Hakimiyeti icin Motor, Serrin yok olmasi icin Fren olma Görevlisidir.

Cennete girmek için, mutlaka Müslüman olmak gereklidir. Ancak bu dünyada, Adil bir düzen'in himayesinde, huzur ve emniyet içinde ya?amak için, sadece insan olmak yeterlidir.

Cenab-? Hakk?n en sevdi?i insan, sorumlulu?unu bilen ve kendi görevini en iyi ?ekilde yerine getiren insand?r. Görevini ciddiyet ve titizlikle yapmak ?hsan makam?d?r.

Dünyay? ezen sömürü canavar?n?n beyni Siyonizm, kalbi Haçl? Avrupa, sa? kolu Amerika, sol kolu Rusya'd?r.

Milliyetçi solmu?! Abovv! ?una bak?n ya! (RP Kongresinde DSP'ye çatarken)

Ben kesinlikle inan?yorum ki önümüzdeki y?llarda bütün dünyada en gür sada hakk?n ve hakka inananlar?n olacakt?r.

K?rk çürük yumurta bir tane sa?lam yumurta etmez.

?manla küfür bir kalpte birle?mez ve bar??maz. Her gece en son k?ld???m?z vitir namaz?ndaki kunut duas?n? okurken, Allah'a ?u sözü vermeden ba??m?z? yast??a koymuyoruz: Ya Rabbi, facir ve fas?k kimselerle bütün ba?lar?m?z? kestik ve Senin dinini y?kmak isteyenleri terk ettik. " diyoruz. Facir; itikâd? bozuk, görü?ü bat?l olan ki?ilerdir, Fas?k ise, ameli bozuk, ahlâk? berbat kimseler demektir. acaba biz müslümanlar, Allah'a verdi?imiz bu sözü tutuyormuyuz?

?slam en yücedir ve ondan yüce hiçbir ?ey yoktur. Bu geçek peygamber hadisiyle ve Allah?n kitab?yla hükümle?mi?tir. Bunda tart??ma olmaz. Bu tür iddia ve ithamlarda bulunanlar? ben iki k?sma ay?r?yorum. Biri, kendilerine ?slami tebli?in ula?mad??? insanlar, di?eri ise ?slam'?n yüceli?ini bildikleri halde ona dil uzatan ve onu bilerek gericilikle e? gören kalpleri mühürlü insanlar.

?çeride irtica, d??ar?da fundamantalist geli?meler denilerek i?te bu insanl??? kurtar?c? SAADET N?ZAMINDAN insan?m?z uzakla?t?r?lmak istenmi?tir.

#930

 
© 2015
AŞK