Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Nevruz Bayram? ?le ?lgili ?iirler

En Güzel Nevruz Bayram? ile ilgili ?iirler Sayfas? - Sizlere yeni ve de?i?ik K?sa Nevruz Bayram? ile ilgili ?iirler haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? Nevruz Bayram? ile ilgili ?iirler varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun 21 Mart Nevruz Bayram? ile ilgili ?iirler;
Nevruz Bayram? Bugün
As?rlar öncesinden sesi geliyor gülün,
Davullar zurnalara e?lik ediyor bugün,
Omuzlar birle?irken papatya f?s?ld?yor;
Nevruz bayram? bugün.
Güne? ba?ka do?uyor buzlar eriyor bugün,
Her gözden her gönüle rengi dü?üyor gülün,
Kalpler birle?iyorken karanfil f?s?ld?yor;
Nevruz bayram? bugün.
Nefret boyun büküyor dostluk gülüyor bugün,
Gözlere can geliyor kaç?yor ?imdi hüzün,
Eller birle?iyorken karde?lik f?s?ld?yor;
Nevruz bayram? bugün.
Sevgi halay çekiyor kuruluyor bir dü?ün,
Ata biniyor dostluk ?imdi nazl? bir gelin,
Dosta alk?? tutarken insanl?k f?s?ld?yor;
Nevruz bayram? bugün.
Ayr?l?klar olmas?n haydi beraber gülün,
Omuzlar, kalpler, eller birle?sin haydi bugün,
Gelecek sizin diyor bak tarih hayk?r?yor;
Nevruz bayram? bugün!..
Necmettin KILIÇER
—-
Nevruz Bayram?
Gördünmü arkada? nevruzun ad?
Hainlerin yapt???na yüre?im yand?
Bu itler kendini arslan m? sand?
Be?enmeyenin i?i ne can?m vatanda
Adam olun dolduru?a gelmeyin
Bölücülerle bir olup vatan bölmeyin
Karde? karde?e silah s?k?p ölmeyin
Be?enmeyenin i?i ne can?m vatanda
Musalla ta??na geldi?in günde
Bak tek anan a?l?yor yaln?z o önde
Seni k??k?rtan bölücüler nerde
Be?enmeyenin i?i ne can?m vatanda
Vatan hainine slogan atma
Vatanda??m günahs?z haine satma
Türkiye'min yüre?ini kabartma
Be?enmeyenin i?i ne can?m vatanda
TÜRK?YE'yem güçlüdür oyuna gelmez
Bölücüyü affetmez yüzüne gülmez
Ölsen dahi Allah seni affetmez
Adam gibi adam ol vatan? bölme
Nevruz bahar?m?n geldi?i gündür
Ya?ama mutluluk sald??? gündür
Yeter beynindeki kinleri durdur
Adam gibi adam ol vatan? bölme
EMRECAN BAKANER
—-
Nevruz Ate?i
Bir ate? yakal?m bugün.
Etraf?nda dönelim.
Üstünden atlayal?m.
El ele halay çekelim.
Bir ate? yakal?m bugün.
I???? göklere uzans?n.
Karanl?klar? ayd?nlats?n.
Her yana ???k saçs?n.
Bir ate? yakal?m bugün.
Her günümüz olsun dü?ün.
Çiçekler açs?n, ku?lar ötsün.
Ko?un çocuklar ko?un.
Bar??al?m, tan??al?m.
Engelleri a?al?m.
?lerleyip, geli?elim,
Dünya ile yar??al?m.
A?açlar daha ye?il olsun,
Çiçekler rengârenk açs?n,
?nsanlar?n yüzü gülsün,
Yeryüzünde bar?? olsun
Elif AVCI
—-
Nevruz
Devir dostluk, karde?lik; dü?manl???n faydas? yok,
?imdi hep beraber olup, kenetlenme zaman?d?r.
Halaylar çekilsin, dert keder unutulsun,
Gülün, ko?un, e?lenin; bugün Nevruz bayram?d?r.
Bu bayram, cihan bayram?; soy, ay?r?m dinlemez,
Bu bayram, dostluk bayram?; kin, nefret istemez,
Vatan, Millet elele; bu güç, hiç tükenmez.
Dü?man çatlatma zaman?d?r, bugün Nevruz bayram?d?r.
Yeniden geliyor bahar, çiçe?im yine filizlenecek
Topra??m?n büyüsüyle, milletim ?enlenecek,
Hepimiz ayn? Vatan?n evlad?y?z, kan?m?z, can?m?z bir,
Yaralar? sarma zaman?d?r, bugün Nevruz bayram?d?r.
Nevruz ulusal bir gelenektir, geçmi?ten süregelen,
O bir ???kt?r ülkemde, gelece?i gösteren,
Topraktan yeni ye?erip, beyazlar? yararak gülen,
O kardeleni derme zaman?d?r, bugün Nevruz bayram?d?r.
Milletimin ?enli?i, Yurdumun esenli?isin,
Ya??z erimin varl???, genç k?z?m?n benli?isin,
Sevin ?anl? bayra??m, sevin güzel Türkiyem,
Bugün Nevruz bayram?d?r, hepimize kutlu olsun.
Sevda ERDO?MU?
—-
Nevruz
Nevruzla donanm??,
Hal? gibi çay?rlar.
Üstünde ipek tüylü,
Kuzular oyna??rlar.
Nevruzla co?ar dereler
Derelerin sesini,
Da?lar uzaktan dinler.
Nevruz yine can verir,
Sulara, topraklara
Yer, gök sevinç içinde
Kavu?urlar bahara.
Esra Ç?MEN
—-
Nevruz
Yeni bir ya?am?n geli?iriz Nevruz
En güzel ve ne?eli günlerin ba?lang?c?d?r
Yeniden do?makt?r bir anlamda
Kokusuyla, rengiyle, par?lt?s?yla
Ya?am sevinciyle dolar yürekler
?nsanlar heyecanla bugünü bekler
Nevruz'da ne?elenir ezgiler
Burcu burcu kokar nergisler
Do?a yeniden ba?lar ya?am için
Bir kez daha kollar?n? açar tabiat ana bizim için
Mutluluk damlalar? olan insanlar?n kalbine
Sevgi, ne?e ve güzellik için
Ezgi YAZAR
—-
Do?an?n Dü?ünü
Kurtulur buzlardan dumanl? da?lar
Bitmez bir ne?eyle uçar tüm ku?lar
Güne? bugün sanki bir ba?ka parlar
Tabiat? nevruzun heyecan? sarar.
Dallarda sevinçli bülbüller öter
Kalmaz insanda ne dert, ne keder
Rüzgâr?n co?kulu türküsü yeter
Karde? gibi kucakla??r gök ve yer.
Atalar?m as?rlard?r kutlar bugünü
Bir ba?ka olur çünkü do?an?n dü?ünü
Bütün yörelerimi sarm??t?r ünü
Hiç bozulmayacak bir kültür ürünü.
Köstebek, yava?ça aç?l?r gözün
Hey papa?an! Anlam? ne bu sözün?
Art?k gere?i yok ku?lara göçün
Hüznü kalmad? içimizde güzün.
Renk cümbü?ü sürer gider böylece
Kalbimizde yerin yok, karanl?k gece
Gönüllerde, dillerde vard?r tek hece
Nevruz, gitme kal bizimle ömrümüzce!...
Deniz KOÇ
—-
Bar???n Sesi
Dillerden dü?mez karde?lik türküleri,
Nevruzda ye?erir, bar?? çiçe?inin
Huzur ve karde?lik dolu sesi,
Anlat?r mutluluklar?n en yücesini.
Her çiçe?in ayr? bir rengi,
Bahar?n, karde?li?in, eme?in eseri,
Yurdumun güne?i, bahar?n habercisi,
Bayram sevinciyle geçer nevruz günleri.
Nevruzda açar çiçekler.
Çekilir halaylar, söylenir türküler.
Geçmi?in ?an?, gelece?in heyecan?,
Bir bar?? ç??l??? gibi sarar dört bir yan?.
Menaf ÖZDEK
—-
Anadolu'da Bahar
?lkbahar geldi Anadolu'nun,
Her taraf? ye?il ?imdi.
A?açlar çiçek açar, ku?lar ötü?ür,
Her yan? c?v?l c?v?l duy ?imdi.
Ar?lar dü?ün yapar ?u mevsimde,
Anadolu'nun renk renk
Gül bahçesinde,
Bülbüllerin ne?esini gör ?imdi.
C?v?l c?v?l sessiz duran yuvalar,
Kelebekler birbirini kovalar,
Hal? gibi nak??land? ovalar,
Bölük bölük, sar? ye?il, mor ?imdi.
Gök gürülder ya?mur ya?ar,
Her taraf mis gibi toprak kokar.
Anadolu'da böyle ya?an?r bahar.
Özlem ULUER
—-
Türk kültüründe nevruz
Yeniden do?makt?r nevruz denince
Yeni bir bahara, yeni vatana.
Ergenekon'dan ç?kan atalar?m?z,
Nevruz sevincini ya?at?r bana
Nevruzda birle?ir eller, gönüller
"Huzur için birlik olmal?d?r" der
Sevgi ile karde?lik sarar gönlümü,
Nevruz sevgisini ya?at?r bana
Nevruzda do?a da bir ba?ka güzel
Sürüler k??laktan, yaylaya göçer
Yemye?il çay?rlarda kuzular meler
Nevruz co?kusunu ya?at?r bana
??r?l ??r?l akar sular, dereler
Süslenir çiçekler, ba?lar, bahçeler
Tabiat canlan?r, güne? gülümser
Nevruz ne?esini ya?at?r bana
Türkler nevruzu gönülden sevmi?
Birlik, beraberli?e onunla ermi?
"Yeni gün " Türklere ?an ?eref vermi?
Nevruz ?erefini ya?at?r bana.
Ece Af?arl?
—-
Nevruz
Ötüken bozk?rlar?ndan esen, çimen kokusu
Ho? geldin Ey Nevruz, bize bahar getirdin
?enliklerle bölündü, k???n derin uykusu
Ho? geldin Ey Nevruz, bize bahar getirdin
Duman duman çiçek açm?? a?açlar
El ele çocuklar, halay çekmeye ba?lar
??r?l ??r?l dereler, c?v?l c?v?l ku?lar
Ho? geldin Ey Nevruz bize bahar getirdin
Yaylalar ?enlenir, koyun kuzu mele?ir
uzun bacak leylekler, bacalarda e?le?ir
Yan?k yüzlü bac?lar, yareniyle söyle?ir
Ho? geldin Ey Nevruz, bize bahar getirdin
Kimi uzun kimi bodur, kimi yayvan a?açlar
Desen desen i?lenmi?, hal? gibi yamaçlar
Dostluktur, karde?liktir, bütün amaçlar
Ho? geldin Ey Nevruz, bize bahar getirdin
Gelin omuz omuza, Nevruzu kutlayal?m
Halay çekip el ele, Oynay?p hoplayal?m
Ç?k?p da?lar ba??na, Kardelen toplayal?m
Ho? geldin Ey Nevruz, bize bahar getirdin
?lhan KEÇEL?O?LU
—-
Nevruz Bayram?
Insanlarda iyilik için yar???r
Bizde bir ba?kad?r Nevruz Bayram?
Çerezlerde birbirine kar???r
Bize bir ba?kad?r Nevruz Bayram?
Çocuklarda kap?, kap? dola??r
Ya?l? genç'i birbiriyle çile?ir
Koyunlarda kuzusuna mele?ir
Bizde bir ba?kad?r Nevruz Bayram?
Yazd?klar?m ananeme dayan?r
Yumurtalar renk renk boyan?r
I??klarda sabaha kadar yan?r
Bizde ayd?nl?kt?r Nevruz Bayram?
Necip derki duyun sizlerde duyun
Bizde asla olmaz hile ve oyun
Inanmazsan dedem.nineme sorun
Bizde bir ba?kad?r Nevruz Bayram?
Necip Çibuk
—-
Nevruz
Türklükte gelenek, eski bir adet,
Birlik beraberli?e ça?r?d?r Nevruz.
Her y?l 22 martta kutlan?r,
Dost ve karde?li?e ça?r?d?r Nevruz.
Ate?ler yak?l?r oyunlar olur,
Çe?it çe?it e?lenceler kurulur,
Ate?ler atlan?r, dilek tutulur,
Yeni umutlara ça?r?d?r Nevruz.
Dostluklar peki?ir ?enlikler olur,
Darg?nl?klar kalkar ve unutulur,
Sofralar kurulur, yemekler yenir,
Gönül birli?ine ça?r?d?r Nevruz.
Herkesin hakk?d?r gülüp e?lenmek,
Güzel bir bahara ne?eli girmek,
Do?ayla iç içe beraber olmak,
El ele vermeye ça?r?d?r Nevruz.
Bahattin Ham?io?lu
—-
21-Mart nevruz bugün
Ne?elenip oynayal?m
Bahar geldi bayram bugün
Derdi kederi atal?m
21-mart nevruz bugün
Gece gündüze ula?t?
Tomurcuklar çiçek açt?
So?uk s?cak kucakla?t?
21-mart nevruz bugün
Çiçeklenir hep a?açlar
Ye?illenir da? yamaçlar
Dostluk olsun hep amaçlar
21-mart nevruz bugün
Ha?im Koç
—-
Nevruz Bayram?MIZ Kutlu Olsun
Bu gün Nevruz bayram? topra??n uyan???,
Her ?eyi silip at?p, çiçeklerin aç???.
Kin, nefreti atarak sevgilerin sunu?u,
Bu gün nevruz bayram?, bahar?n ho? geli?i...
Bulam?yal?m kana, böyle güzel bayram?,
Hepimiz de?ilmiyiz bu topra??n hayran?.
Bu kutsal güzel yurdun olmal?y?z hayran?,
Bugün nevruz bayram?, halk?n birlik olu?u...
Seyfet Bozçal?
—-
Navruz çiçe?i açm??.
K?? bitti yaz gelecek navruz da
Gülen k?zlar var gençler kar??da
Gülsen navruz gelmi? yaz ba?l?yor
Açm?? çiçek k?rda navruz nerede
Navruz da çiçekler açar k?rlarda
Yaylada a??klar çiçekleri topluyor
Nevruz bahar geldi diye seslenir
K?? lalesi var nevruz diye seslenir
Do?ay? do?urudan navruz seviyor
Do?a navruz demek toprak ?s?n?r
A?k üretiyor navruz bahar ba?l?yor
Ya?mur ya?d???nda toprak gülüyor
Navruz Kaplan
—-
Bahar gelsin yurdumuza
Ku?lar yuvas?ndan uçsun,
Tumurcuklar çiçek açs?n.
Yaseminler etir saçs?n
Kis omrunu versin yaza,
Bahar gelsin yurdumuza.
Düzler ye?ile boyans?n,
Nevruz ate?leri yans?n.
Güne? uykudan uyans?n
Kalk?p divan tutsun buza,
Bahar gelsin yurdumuza.
Afiq Agdami
—-
Yar?n?mda Y?ld?z?ms?n
Seni beklemek eri?ilmez olan bir nokta
Özlemin bir lokma ekmek parças?
Sevi?melerimiz gecenin aynas?
Öksüz sevdam?n masum çiçe?i
Mühürlemi?in kalbimi ya da büyü yapm???n
Bir yenilgi art?k ço?ald?kça ço?alan
Tükenmez zamanlar?n esteti?i
Harmandal? oynuyor yüre?im seninle
Nevruz ate?i yan?yor bedenimde
Camgöbe?imde beyaz leke hayalin
Dü? gezegenimde ç?kmaz soka??m
Yolculu?unu dü?ünmek istemiyorum
Arap atlar? cirit at?yor gözlerimde
Gözlerim hüzzam gözlerim dolunay
Haf?zam dolup ta??yor yüre?im yang?nlarda
Ç?nlar kulaklar?m titrer bedenim
Y?ld?z dü?erken dolunay?n gizeminden
Masal perisisin dü?lerimin dü?lerim gerçek
Islak duda??nda tatt?m mutlulu?u
Mah?er olsan da yar?n?mda y?ld?z?ms?n
Cemal Karsavran
—-
Gurbet
Elimde saz?mla durmaz gezerim
Hiçte ho? de?ildir tad? gurbetin
Benim de buyumu? me?er kaderim
Sanki cehennemdir yeri gurbetin
Gurbet eli gezmek hiç te ho? de?il
Geçen ?u hayat? sanma bo? de?il
Burda ta?t?r bizim ilde ta? de?il
Bir ba?ka esiyor yeli gurbetin
Da?lar?nda nevruz, dümdüm, gül açar
Bahara yetende kokular saçar
Bizim ilde böyle ku?lar hür uçar
Tüm bunlar? tutar eli gurbetin
Hoyrat'?m köyümden ayr? dü?mü?üm
Y?llardan beridir gurbet gezmi?im
Gahi durulup ben gahi esmi?im
Bir ho? eder adam? hali gurbetin
A??k Hoyrat
—-
Nevruz
Nevruz geldi ko?un çocuklar
Ate? yakal?m meydanlarda
Sevgi hepimizi kucaklar
Çözüm aranmaz silahlarda
Yeniden dirilir topraklar
Yeni y?l? kutlarcas?na
?enlenir caddeler sokaklar
Mutlulu?a ko?arcas?na
Kuzeyinden güneyine bir
Do?usundan bat?s?na bir
Birdir bu vatan hepimizin
Gel karde? olal?m kalbime gir
E?lenelim dostça bizbize
Kimimiz Türk, Arap, Çerkez, Kürt
Bu ate? yol göstersin bize
Liderimiz i?te ATATÜRK
Ahmet Yumu?ak
—-
Nevruz Bayram?
Örnek olup ?u dünyaya bakal?m
Bayram havas?nda kutlan nevruzu
Ne vural?m k?y? kö?e y?kal?m
Bayram havas?nda kutlan nevruzu
Ortasya d?r kökü kökeni gelir
Bahar gelir dünya hep ye?illenir
?nsan?n yapt??? iylikler kal?r
Bayram havas?nda kutlan nevruzu
Ar?lar çiçekte bülbüller gülde
A?açlar renklenmi? baksana dalda
Koyunlar kuzular mele?ir k?rda
Bayram havas?nda kutlan nevruzu
Örnek olak ?u dünyaya ba? olak
Kürdü Türkü kar???p hep garda? olak
El ele tutu?up halaylar kurak
Bayram havas?nda kutlan nevruzu
Hüseyin de derki co?up oynay?n
Halayla horonla oyuna doymay?n
Yeter birlik olun cana k?ymay?n
Bayram havas?nda kutlan nevruzu
Hüseyin Parlakdemir
—-
Yeni Nevruz Do?uyor
Yine geldi Nevruz Bayram? Anadolu'da her yerde,
Sevinçliyiz hepimiz bu sayede...!
Sen gelince kötülük, sayg?s?zl?k ve küslük kalmaz.
Sen en güzel bayramlardan birisin Nevruz Bayram?
Sen bizim nurumuzsun bayram?m?zs?n Nevruz Bayram?,
Hiz seninle seviniriz ey Nevruz Bayram?..!
Ho? geldin yine bize Nevruz Bayram?.
Hüseyin TATAROGLU
NAMIK KEMAL ?LK Ö?RET?M OKULU
YOZGAT
—-
Yeni Gün
Atalar?m bahar?n ?lk gününe,
Yeni gün-nevruz demi?ler.
Do?an?n ?enli?ine, dü?ününe
Yeni gün-nevruz demi?ler!
Ya?aman?n sevincine,
Payla?man?n k?vanc?na,
Karde?li?in bilincine
Yeni gün-nevruz demi?ler!
Derelerin ak???na,
Kilimlerin nak?s?na,
?nsan?n dost bak??ma
Yeni gün-nevruz demi?ler!
Güne?in nur saçmas?na,
Ku?un kanat ç?rpmas?na,
Türlü çiçek açmas?na
Yeni gün-nevruz demi?ler!
Ahsen CAN
Bedii Sabuncu ?lkö?retim Okulu
HATAY
—-
Ufukta Yine Do?du Nevruz
Nas?l hissedilmez geldi?in?
Sen gelince mutluluk gelir
Halaylar senin için çekilir
Ufukta yine do?dun Nevruz
Seninle gelir do?aya bereket
Seninle gelir bar??a davet
Yurda umut, halka adalet,
Ufukta yine do?dun Nevruz
Binlerce türkü kayna??s?n,
Kaynar a??n oca??s?n
Kimsesize s?cak kucaks?n
Ufukta yine do?dun Nevruz.
Hüzün gider gelince sen,
Hayran kal?r bütün beden
Sevgi ekip, sevgi biçen
Ufukta yine do?dun Nevruz.
Hüsniye AKINCI
Özel ?pekyolu ?lkö?retim Okulu
AMASYA
—-
Nevruz'da
Gülmek, dans etmek isterse can?m,
Bir garip co?kuyla kaynarsa kan?m,
A??r ba?l? olamam çünkü Nevruz'dur o gün,
Bende mutlu olurum bahar gününde.
Dünyay? de?i?tirmek elimde olsa,
?nsanlar birlikte huzuru bulsa,
Silahlar sussa, sava? bir dursa,
Bende mutlu olurum Nevruz gününde.
Sorunlar? tümden unutsam,
Sava?tan kaç?p, bar??? kursam,
Zaman hep dursa Nevruz'da,
Bende mutlu olurum bahar gününde.
?nsanl?k üstünde isyan silinse,
Uygarl?k dü?manl??? bir yere serse,
Çiçekler, ekinler kan? görmese,
Bende mutlu olurum Nevruz gününde.
Naz?m AKSOY
Ye?ilevler ?lkö?retim Okulu
Seyhan/ADANA
—-
Nevruz Yolu
Baharla ça?lar Anadolu,
Nevruzlarla dolu dolu,
Çi?dem, çiçek; oyun, halay,
Ne güzeldir nevruz yolu.
Milletime türkü yaksam
Kültürünü tel tel yazsam
Edirne-Kars, ?zmir-Van
Elden ele bir tutu?sam
Ate? yanm??, seyran olmu?
Gören sinsine dolmu?
Saz?, sözü, masum özü
Nevruzlarla bayram olmu?
Biz sevdam?za gelelim
Karde?li?e el verelim
Nevruz bereket ça?r?s?d?r
Sevgiye tohum ekelim
Özge KABALCI

#2891

 
© 2015
AŞK