Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Niccolo Machiavelli Sözleri

?nsanlara ya iyi davran?n?z ya da onlar? ayaklar?n?z?n alt?nda eziniz. Çünkü az incindiklerinde intikam pe?ine dü?ebilirler, daha fazlas?ndaysa bunu ak?llar?na bile getiremezler.

Amaca ulasmak için her araç yasal ve ahlakidir.

?nsanlar size kar?? suç i?ledikleri ve kötülük yapt?klar? zaman, sizin onlara verece?iniz yan?t, onlar?n size yapt???ndan bin beter olabilir ve olmal?d?r.

?nsanlar öylesine saf ve zay?ft?rlar ki aldatmak isteyen, diledi?i kadar ahma?? kolayca bulur.

Adalet daima güçlüden yanad?r.

Bir hükümdar hayvan gibi davranabilmelidir. Onun tilki ve aslandan ö?renece?i ?eyler vard?r. Tuzaklar? sezmek için tilki, kurtlar? korkutmak için de aslan olmak zorundad?r.

Ben cennete de?il cehenneme gitmek istiyorum; çünkü cehennemde papalar, krallar ve prenslerle beraber olurum, oysa cennette sadece dilenciler, ke?i?ler ve havariler var.

Devletten bagimsiz ahlak ve hukuk düsünülemez. Devletin bitigi yerde, hukuk da ahlak da biter. Hukuk ve ahlak devlet için vardir.

Herkes senin nas?l göründü?ünü bilir ama çok az insan nas?l oldu?unu hisseder.

?nsanlar içinde zorluk gördükleri giri?imler kar??s?nda hep ho?nutsuzdurlar.

Din, ahlak ve hukuk devlete baglidir. Amaci gerçeklestirmek için gerektiginde devlet bunlari alet olarak kullanmalidir.

Her hatam?n arkas?ndan sonumun geldi?ini dü?ünürüm. Ancak rakiplerim hatan?n büyüklü?ü kar??s?nda ?a??r?yor, her hatamda keramet ar?yorlard?. Böyle böyle ünlü oldum.

As?l dikkate al?nmas? gereken ?u: ?nsanlar kazan?lmal?, ya da kökleri kaz?nmal?d?r; a??rl?ks?z bask?lara kar?? öc almaya kalk???r, a??r bask?lara kar?? koyamazlar. Bir insana bask? uyguland???nda, öyle bir yol izlenmeli ki, öc almay? dü?ünmeye f?rsat bulmas?n.

E?er kötülük yap?lacaksa bir anda yap?lmal?d?r. Bu yolla, k?sa sürelere s??aca?? için sonuçlar? daha az ac? verir. Fakat iyilikler yava? yava? hayat geçirilmeli; tad?nda böylece daha iyi var?lmal?d?r.

Devlet bir ulusa dayaniyorsa, yeterli gücü bu kökten alabilir. Kilise devletin karsisinda ya da üstünde olmamalidir.

Genel olarak insanlara ve sözlerine güvenilmez, çünkü insanlar size verdikleri sözü tutmayacak sefil yarat?klard?r, sizin de onlara verdi?iniz sözü tutman?z gerekmez.

Korkulmak sevilmekten iyidir. Sevgiyi ayakta tutan ?ey, ?ükran hissidir. Ancak insanlar fazlas?yla bencil olduklar?ndan, kendi i?lerine geldi?i noktada bu ?ükran hissini bir kenara b?rak?p çekip gidebilirler. Oysa korkuyu ayakta tutan, cezaland?r?lma olas?l???d?r ki bu olas?l?k her zaman daha etkilidir.

Kendi dü?en adam b?rak dü?sün . E?er bir ba?kas? taraf?ndan itilmi?se i?te o zaman onu tut.

Insanlar genel olarak kötüdürler, bu nedenle de her türlü kötülügü hak ederler.

?nsan istedi mi, pi?man olmaya daima zaman bulur.

Kaçman gerekti?inde kaç, cesur olman gerekti?inde cesur ol, her ?eyi kendin için yap?yorsun.

Hükümdar halk? öyle korkutmal?d?r ki, sevilmese bile nefret de uyand?rmas?n. Halk?n mal?na ve ?rz?na dokunulmazsa bu da sa?lanabilir. Gerekti?inde sebepleri aç?kça belirtilerek birinin kan?na girilebilir. Ancak özellikle kimsenin mal?na dokunmamak gerekir. Çünkü insanlar babalar?n?n kayb?n? unuturlar da mallar?n?n kayb?n? unutamazlar.

Dü?man?n?za sald?rabilirsiniz; do?ru mu yanl?? m? yapt???n?z? dü?ünmeniz gerekmez, er ya da geç yarg?(ç)lar?n?z sizi hakl? ç?karmak için en iyi gerekçeleri bulacakt?r nas?l olsa.

Bana göre, sadece kendi gücüne dayan?p, insan ve para gücüyle iyi bir ordu kurup gelebilecek her türlü sald?r?ya yan?t verebilen hükümdar, tam hükümdard?r.

#963

 
© 2015
AŞK