Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Nietzsche Ünlü Sözler

Nietzsche ünlü Sözler Sayfas? - Nietzschenin söyledi?i en ünlü sözleri bu sayfam?zda bulabilirsiniz. Nietzsche ünlü sözleri demek herkes taraf?ndan bilinen sözleri demektir. Aman sizde ö?reninde unutmay?n sak?n. Buyrun;
Aç?klanmam?? karanl?k bir konu apaç?k bir konudan daha
önemli san?l?r.
**
Sadece kar??tlar? cans?k?c? olmay? sürdürdükleri için,
arada bir, bir davaya ba?l? kal?r?z.
**
Bir insan kendini hep çok büyük i?lere adad???nda, onun
ba?ka bir yetene?inin olmad??? pek görülmez.
**
Aç?kça büyük amaçlar tasarlayan ve daha sonra bu amaçlar
için oldukça yetersiz oldu?unu gizlice kavray?veren kimse,
ço?u zaman bu amaçlardan vazgeçecek kadar da güçlü de de?ildir.
??te o zaman ikiyüzlülük kaç?n?lmazd?r.
**
Gür ?rmaklar kendileriyle birlikte bir çok çak?l ve çal?
ç?rp?y? da sürükler; güçlü ruhlar da bir çok aptal ve mankafay?.
**
Bir insan?n gerçekten ele alm?? oldu?u dü?ünce özgürlü?ü ile,
onun tutkular? ve hatta arzular? da gizli gizli kendi
üstünlüklerini göstereceklerini san?rlar.
**
Bir insan yo?un ve k?l? k?rk yararak dü?ündü?ü zaman, sadece
yüzü de?il gövdesi de çekinceli bir havaya bürünür.
**
Ruh arayanda, hiç ruh yoktur.
**
?nsan y???nlar?n?n davran?? biçimlerini önceden kestirmek için,
onlar?n güç bir durumdan kendilerini kurtarmak için hiçbir
zaman çok önemli bir çaba göstermediklerini kabul etmek gerekir.
**
?nsan kahkahalarla güldü?ü zaman, kabal??? ile tüm hayvanlar?
geride b?rak?r.
**
Eylem ve vicdan genellikle uyu?mazlar. Eylem, a?açtan ham
meyveleri toplamak isterken, vicdan onlar? gere?inden çok
olgunla?maya b?rak?r, ta ki yere dökülüp ezilinceye kadar.
**
A?k ve nefret kör de?illerdir; ama kendileriyle birlikte
ta??d?klar? ate? yüzünden kör olmu?lard?r.
**
?nsan hatas?n? bir ba?kas?na itiraf etti?inde unutur onu; ama
ço?u kez öteki ki?i bunu unutmaz.
**
Alev, ba?ka ?eyleri ayd?nlatt??? kadar ayd?nlatmaz kendini.
Bilge de böyledir.
**
Bir konu hakk?nda haz?rl?ks?z sorguya çekildi?imizde, akl?m?za
gelen ilk dü?ünce ço?u zaman bizim kendi dü?üncemiz de?ildir;
ama bizim s?n?f?m?za, konumumuza ve soyumuza ait olan s?radan
bir dü?üncedir sadece. Öz dü?ünceler pek ender olarak su yüzüne
ç?karlar.
**
Bizzat kendimizde olan bir de?eri övdü?ü, ok?ad??? zaman
mucizeyi de, usd???n? da kabul ederiz.
**
Yar?-bilim tam bilimden daha üstündür. O, sorunlar? olduklar?ndan
daha kolay görür ve bununla görü?ünü daha anla??l?r, daha
inand?r?c? k?lar.
**
Çok dü?ünen partici olmaya uygun de?ildir; o, parti aras?nda
dü?üncesini çok çabuk s?zd?r?r.
**
Kötü belle?in iyi taraf?, ayn? ?eylerden bir çok kez,
ilk kez gibi yararlanmakt?r.
**
Bir kurban?n yolda?? o kurbandan daha çok ac? çeker.
insan a?aca benzer.ne kadar yükse?e ve ayd?nl??a ç?kmak
isterse, o kadar kök salar yere, a?a??lara, karanl??a,
derinlere - kötülü?e.
**
gerçekten kül olmadan kendinizi nas?l yenileyebilirsiniz
**
?nançlar hakikat dü?manlar? olarak, yalanlardan daha tehlikelidir.
**
Ho?lanmad???m?z bir dü?ünceyi öne sürdü?ü zaman bir dü?ünürü
daha sert ele?tiririz. Oysa, bizi pohpohlad???nda onu daha sert
ele?tirmek uygun olacakt?r.
**
Sahip olunmas? zorunlu tek ?ey var: Ya yarad?l??tan ince bir
ruhtur bu, ya da bilim ve sanatlar taraf?ndan inceltilmi? bir ruh...
**
Tüm idealistler, hizmet ettikleri davalar?n her ?eyden önce dünyan?n
tüm öteki davalar?ndan üstün oldu?unu dü?ünürler. Kendi davalar?n?n
biraz olsun ba?ar?l? olmas? için, bu davan?n tüm öteki insan
giri?imlerine gerekli olan ayn? pis kokulu gübreye aç?kca ihtiyac?
oldu?una inanmak da istemezler.
**
Bir kez yürünmü? bir yola dü?enlerin say?s? çoktur,
hedefe ula?an az ..
**
Küçücük ba???larla büyük mutluluklar kazanmak büyüklü?ün
bir ayr?cal???d?r.
**
?nsan, di?er insanlardan hiçbir ?ey istememeye, onlara hep
vermeye al??t??? zaman, elinde olmadan soylu davran?r.
**
Ac?lar?n bölü?ülmesi de?il, sevinçlerin bölü?ülmesidir
dostlu?u yaratan ...
**
Bir ?eyden ho?lanmaktan söz edilir, asl?nda do?rusu, bu ?ey
arac?l???yla kendinden ho?lanmakt?r.
**
Kendinden hiç söz etmemek çok soylu bir ikiyüzlülüktür.
**
Hakikatin temsilcisinin en az oldu?u zaman, onu dile getirmenin
tehlikeli oldu?u zaman de?il, can s?k?c? oldu?u zamand?r.
**
Do?a bize ald?rmad???ndan, do?an?n ortas?nda kendimizi öyle
rahat hissederiz ki ...
**
Uygarla?m?? dünya ili?kilerinde herkes, hiç de?ilse bir konuda
kendini ba?kalar?ndan üstün hisseder. Genel iyiyüreklilik buna
dayan?r. Çünkü, durum elverirse herkes yard?m edebilir, o halde
bir utanç duymaks?z?n bir yard?m? da kabul edebilir.
**
Yapacak çok ?eyi olan insan inançlar?n? ve genel dü?üncelerini
hemen hemen hiç de?i?tirmeksizin korur. Ayn? ?ekilde, bir ülkünün
**
?nsan diledi?i kadar bilgisiyle ?i?inip dursun, diledi?i kadar n
esnel görünsün, bo?una ! Sonunda her zaman ancak kendi ya?am
öyküsünü elde edecektir.
**
?nsanlar?n tarih boyunca fark?na vard?klar? a??lmaz zorunluluk,
bu zorunlulu?un ne a??lmaz ne de zorunlu oldu?udur.
**
Bugün art?k kimse ölümcül hakikatlerden ölmüyor; çok
fazla panzehir var.
**
Uygarl?k taraf?ndan yokedilme tehlikesiyle kar?? kar??ya olan
bir uygarl?k ça??n? ya??yoruz.
**
Sevilmi? olma iste?i kendini be?enmi?liklerin en büyü?üdür.
**
?nsanlar? ?iddetle kendi üzerine çeken, bir oyunu her zaman
kendi lehine çevirmi?tir.
**
Çok dü?ünen ve uygulamal? dü?ünen, kendi maceralar?n? kolayca
unutur, ama ba??ndan geçenlerin ça?r??t?rd??? dü?ünceleri
hiç unutmaz.
**
Biri kendi dü?üncesine ba?l? kal?r; çünkü ona kendi kendine
ula?m?? oldu?unu san?r. Öteki ise, onu zahmetle ö?rendi?i ve
onu anlam?? olmakla övündü?ü için ba?l?d?r dü?üncesine.
Sonuç olarak, her ikisi de kendini be?enmi?lik ...
**
?çine doldurulacak çok ?ey oldu?u zaman, günün yüzlerce
cebi vard?r.
**
Bir dü?manla sava?arak ya?ayan ki?inin, dü?man?n? hayatta
b?rakmakta yarar? vard?r.

#2867

 
© 2015
AŞK