Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Nizamülmülk Sözleri

?lmin de?eri de di?er mumlar?n kendisinden ???k ald??? enerji kayna??na benzer.

Adalet mülkün temelidir.

?nsan?n mükemmelli?i ve akl? k?zmas?ndad?r; e?er k?zarsa k?zg?nl???n akl?na de?il akl?n?n k?zg?nl???na galip gelmesi laz?md?r.

Bütün insanlar?n kabiliyetlerine göre bir i?i olmal?, bunun aksine hareket edilmesine padi?ah izin vermemeli.

Ordu, devlet ba?kan?n?n emrine her zaman amade olmal?d?r.

Mazdek, mal insanlar aras?nda ortakt?r' diyordu. Çünkü insanlar, Tanr?'n?n kullar? ve Adem'in çocuklar?d?r. Her biri ihtiyac?na göre ötekinin mal?n? kullanmal? ve hiç kimse bu haktan yoksun kalmamal?d?r. Herkes malca e?it olmal?d?r. Mazdek'in bu sözleri üzerine herkes mal?n? ortakl??a koymu?tu.

#956

 
© 2015
AŞK