Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Noam Chomsky Sözleri

Al???lm?? zihinsel düzenler de?i?ti?inde devrim patlak verir.

Entelektüellerin binlerce y?ld?r süregelen görevi insanlar? pasif itaatkar cahil ve güdümlü hale getirmektir.

Her türlü otorite ve hiyerar?i sorgulanmal? ve bunlar?n me?ruiyeti ispatlanmal?d?r... Me?ruiyetini ispatlayamayan her türlü otorite gayrime?rudur ve devrilmelidir.

E?itlik olmadan demokrasi olmaz.

Halk özgürle?tikçe korku ve propagandaya daha çok ba?vurulur.

Kanunlar? severim faydal?d?rlar, ama uygulanmad?klar?nda i?e yaramazlar.

Propaganda sanat? insanlara güçsüz, yal?t?lm??, di?erlerinden kopmu? hissini vermekten ibarettir.

Yönetim ne halk?nd?r, ne halk taraf?ndan yap?l?r, ne de halk içindir.

Bir toplum ne kadar özgür olursa güç kullanmak o kadar zorla??r.

Türkiye'de Bat?'da göremeyece?imiz kadar direni? kültürü var.

Modern bir sanayi toplumunun görevi, ?u anda teknik aç?dan gerçekle?tirilebilir olan bir ?eye, yani gerçekten üretip yaratan, bizzat denetledikleri kurumlar içinde s?n?rl? hiyerar?ik yap?larla, mümkünse hiyerar?iyi tamamen ortadan kald?rarak ya?amlar?n? özgürce sürdüren insanlar?n özgür ve gönüllü kat?l?mlar?na dayanan bir topluma ula?makt?r.

#964

 
© 2015
AŞK