Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Öfkeli Sözler

Sevgiliye Öfkeli Sözler K?sa Sayfas? -
"Adam gibi" sevmenin yasakland??? bir yerde- ne kadar çok seversen o kadar ac? çekersin.
Durulu?um kalmad?..
Beni silkeleme hayat..
/..Üstümdeki ac?lar dökülmez../ öfkeli sözler facebook
Koca Bi Bo?Luk Bizimkisi ..ayr?l???n cesetleriyLe doLan Bo? Bi Bo?Luk .. sevgiliye öfkeli mesajlar
Yok desemde " vaRs?n "
Mutlu OL Onunla..Helal Ettim HAKKIMI sana...
nefret ettiren sözleri
sakla ben yanl?zl?k verme kimselere
ÖzLesemde aRasamda sen? saNa sakLa !
Kendine sakLan !
Her$eY senin oLsun"1 beNi yasakLa
1 fiLm $eridi gbi geçiyoRum $imdi oLmayanLr?m?N önüNdeN !
Çok isTeynce oLuyoDu haNi ? Nerdesn söyLe?!hiç qeLmeYenn ! öfkeli sözler sevgiliye
Her zaman kalbimin en üst kö?esinde sevgi duygular?mla ba?ba?ayd?n. ?imdi de kalbimin en üstündesin, ama nefret duygular?mlas?n, nefretimsin.
Hiç bir?ey ya?anmaya de?mezmi? demi?tim, yan?lm???m. Her?ey ya?anmaya de?ermi? de sen hiç bir?eye de?mezmi?sin...
Birgün bana çaresizce geleceksin. Af dileyip, köpekler gibi pi?man?m, affet diyeceksin. Ama geldi?in kap?dan kovulacaks?n, ALÇAK!
E?er bundan sonra pi?man olup geleceksen, yan?nda bir metre zincir getir. Çünkü bundan sonra ancak kap?mdaki köpek olursun.
Ne sen engin bir deniz ne de ben k?r?k bir tekne, yapayaln?z dünyanda ba?ka birini bekle. Sadece ac?yorum... Sana de?il yerime geçene.
Sen beni öyle bi hale getirdin ki dostlar?m bile güldü. Ama ben seni öyle bi hale getirece?im ki dü?manlar?n bile a?layacak.
Aynaya bakt???mda gözlerimdeki ???lt?n?n sen oldugunu farkettim. Beni terkedip de gittigin an gözümde de?erin kalmad?. Ya?anm?? hat?ralar? unutamazs?n!
Kaderine damlas?n her bir göz ya??n, darals?n yüre?in olmas?n yar?n, ismimi her an???nda ac?s?n can?n, ölene dek bana muhtaç kalas?n..
Benim gönlüme girebilmek suya yaz? yazmaya benzer ve sen bunu becerdin. Benim gönlümden ç?kmak gece do?an güne?e benzer, sen de bu gece güne?in do?u?unu bekle.
-Öfke ekilen yerden pi?manl?k biçilir. A.Manzoni
-Öfkesini yenen kimsenin kusurunu Allah örter. Hadis-i ?erif
-Öfkenin ate?i önce sahibini yakar sonra k?v?lc?m? dü?man?na ya var?r ya varmaz. Sadi
-Sab?rl? adam?n öfkesinden sak?n?n. John Dryden
-Tart??malarda öfkelendi?imiz an geçek için de?il kendi hesab?m?za çal??maya ba?lar?z. T. Carlye
Öfkelenen diledi?ini yapmaya gücü yetti?i halde yumu?ak davran?rsa Allahü teâlâ da onun kalbini emniyet ve iman ile doldurur.
[?bni Ebiddünya]
Kim Allah r?zas? için öfkesini yenerse Allahü teâlâ da ondan azab?n? def eder.
[Taberani]
Öfkelenen sussun.
[Buhari]
Öfkeli iken karar vermeyin.
[Buhari]
Öfkeli davranan kimseye yumu?akl?k göstereni Allahü teâlâ sever.
[?. Asakir]
Öfkesini yenen Cennete kavu?ur.
[Taberani]
Öfkesini yeneni Allahü teâlâ korur ve dü?man?n? ona boyun e?dirir.
[Buhari]
Öfke ?eytandand?r. ?eytan ate?ten yarat?ld?. Ate? su ile söndürülür. Öfkelenen abdest als?n! [Ebu Davud]
Öfkelenince oturun öfkeniz geçmezse yat?n!
[Ebu Davud]
Öfkelenmek k?zmak iman? bozar.
[Beyheki]
Yi?it pehlivan hasm?n? yenen de?il öfkesini yenendir.
[Buhari]
En kuvvetliniz öfke an?nda nefsine hakim olan?n?zd?r. (Hadis-i ?erif)
Tart??malarda öfkelendi?imiz an geçek için de?il kendi hesab?m?za çal??maya ba?lar?z. (T. Carlye)
Öfkenin ate?i önce sahibini yakar sonra k?v?lc?m? dü?man?na ya var?r ya varmaz. (Sadi)
Sab?rl? adam?n öfkesinden sak?n?n. (John Dryden)
Öfke ekilen yerden pi?manl?k biçilir. (A.Manzoni)
Öfkesini yenen kimsenin kusurunu Allah örter. (Hadis-i ?erif)
"Adam gibi" sevmenin yasakland??? bir yerde- ne kadar çok seversen o kadar ac? çekersin.
Durulu?um kalmad?..
Beni silkeleme hayat..
/..Üstümdeki ac?lar dökülmez../
Koca Bi Bo?Luk Bizimkisi ..ayr?l???n cesetleriyLe doLan Bo? Bi Bo?Luk ..
Yok desemde " vaRs?n "
Mutlu OL Onunla..Helal Ettim HAKKIMI sana...
nefret ettiren sözleri
sakla ben yanl?zl?k verme kimselere
Susma
Ilk ve son defa
Bu defa
Topla cesaretini
Nasilsa kaybedecek hicbirseyin kalmamis
ÖzLesemde aRasamda sen? saNa sakLa !
Kendine sakLan !
Her$eY senin oLsun"1 beNi yasakLa
1 fiLm $eridi gbi geçiyoRum $imdi oLmayanLr?m?N önüNdeN !
Çok isTeynce oLuyoDu haNi ? Nerdesn söyLe?!hiç qeLmeYenn !
Sana güLmekte zoRlan?Rkenn üzgünm ama Ruhen yorGunm !
Yüzümde aYn? ifadeMutsuzuM !
Sebebi sen de?iLsinn kaLbin tarafndan y?pRat?Ldm !
Dudakdan akacak her bi kelimeden de pay?n? alacak ecelim!
YokLu?unun hücResinden Kaç?yorum Bu Gece.
Önce duvar?mdaki sonrada kaLbimdeki kirLi isimLeri siLdim!
BiR CevaB?m biLe yok..ama Soruya hayRan kaLdm ..
?ak ?ak ?ak aLk??L?orum bak seni inSan m?S?n Sen ?imDi !
Bu kaDar pisLi?in aras?nDa Büyüdüm gaLiba..
Dudakdan akacak her bi kelimeden de pay?n? alacak ecelim!
a?k para her$ey makaRa - dünyan?n keyfini qeLde Bizde ara
...bir ihtimaldin hayat?mda belkileri çok
bir ihtilal oldun ke?keleri yok
ve sen benim için bir yaland?n
do?rular? yok......
Sanki Avc?larda Bizdik- Avlar Ortas?nda Avlananda..!
sana tapan bu kalp yol al?or art?k
"sensiz.."
Konu?tu?um duvarlar?n dili olsa susmaz aslaaa!
Öfke ile ilgili Söylenmi? Güzel Sözler
Öfkeyi besleyen, yine öfkedir.
Alain
Hiddet ekilen yerden, pi?manl?k biçilir.
Alexandro Manzoni
Öfkeliyken konu?, göreceksin ki pi?man olaca??n en güzel konu?may? yapacaks?n.
Ambrose Bierce
Öfke, akl?n alevini söndüren büyük bir rüzgard?r.
Andre Gide
Her insan öfkelenir bu kolayd?r; fakat tam adam?na, tam ölçüsünde, tam zaman?nda, tam yerinde ve tam usulünde öfkelenmek, ne herkesin kudretindedir ne de kolayd?r.
Aristoteles
'Öfkenin her zaman bir nedeni vard?r; ama her zaman iyi bir nedeni yoktur.
Benjamin Franklin
K?zg?nl?k, insan?n lambas?n? söndüren bir rüzgard?r.
Brooks Akinson
Sevinçli an?nda kimseye vaatte bulunma, öfkeli an?nda kimseye cevap verme.
Çin Atasözü
Hiçbir zaman ç?kt???n kap?y? h?zla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin.
Don Herold
Sab?rl? adam?n, öfkesinden sak?n?n.
John Dryden
K?zg?nken karar veren, f?rt?nal? havada yelken açan bir insan gibidir.
Euripides
Öfkelenmek be?eri bir olayd?r; fakat bilahere sakinle?memek ve affetmemek, ay?planacak i?renç bir harekettir.
François de Sales
Sinirli olundu?u zaman her ?ey sabr? ta??r?yor, incitiyor, ate?i yükseltiyor.
Frederic Amiel
Öfke geçici bir ç?lg?nl?kt?r, hükmetmeye bak yoksa o sana hükmeder.
Horatius
Yenilmez dü?man öfke, ?ifas? olmayafl hastal?k h?rst?r.
Hint Atasözü
Kuvvetli kimse demek, güre?te ba?kalar?n? yenen de?il; ancak hiddet an?nda kendine hakim oland?r.
Hz. Muhammed (sav.)
Hiçbir kul, bir öfke yudumunu yutmas? kadar kendisine yararl? bir süt veya bal yudumu yutmam??t?r.
Hz. Ömer (r.a.)
Hiddet, bulundu?u kaba döküldü?ü yerden daha çok zarar veren bir asittir.
?ngiliz Atasözü
Öfke, bedene güç verse de ruhu gev?etir.
Jonathan Swift
?nsan?n k?zmas?, ba?kalar?n?n hatalar?n?n intikam?n? kendinden almas? demektir.
Jonathan Swift
Öfke gelince, ak?l uçup gider.
G. E. Lessing
Öfkeli bir insan, a?z?n? açar gözlerini kapar.
Marcus Porciu Cato
Hiçbir ?ey öfke kadar, insan dü?üncesini sap?tamaz.
Montaigne
Öfke ve kin, do?rulu?un s?n?rlar? d???ndad?r. Bu tutkular, yaln?z i?lerine ak?llar?yla ba?lanmayan insanlar?n i?ine yarar.
Montaigne
K?zan bir kimse akl? ba??na gelince, bu sefer de kendisine k?zar.
Publilius Cyrus
Zorluklara kar?? k?zmak, onu yenemeyece?inizi anlamak demektir.
Rabindranath Tagore
Öfkeyle geçen bir dakikan?z, mutlulu?unuzdan çal?nm?? altm?? saniyedir.
Ralph Waldo Emerson
Öfke insan? at?lgan k?labilirse de gücünü, insan?n kendisini sevmesinden al?r.
Rene Descartes
Öfke ate?i önce sahibini yakar, sonra k?v?lc?m? dü?mana ya var?r ya varmaz.
Sadi ?irazi
Öfken ve nefsin bir olup akl?n? yener. Daima sab?rl?, sebatl? ve iradene sahip olas?n.
?eyh Edebali
Tart??malarda öfkelendi?imiz an gerçek için de?il, kendi hesab?m?za çal??maya ba?lar?z.
Thomas Cariyle
Öfkenin ba?lang?c? ç?lg?nl?k, sonu pi?manl?kt?r.
Thomas Cariyle
Öfkeli bir adam? susturmak istiyorsan?z, önce siz susunuz.
Voltaire
?ki ?iddetli yang?n kar??la??p birle?ince, onlar? k?zd?ran ?eyi de yak?p tüketirler.
William Shakespeare
Arkada??na öfkeni söyle geçsin, dü?man?na söyle arts?n.
William Blake

#2515

 
© 2015
AŞK