Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ö?renci ?iirleri

Ö?renci ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel ve anlaml? ö?renci ?iirlerine ula?abilirsiniz.
Çok Geç Kalmas?n
ö?renci veliye oyun ederse,
okula diyerek, parka giderse,
derslere çal??maz kopye çekerse,
söyleyin veliye hiç a?lamas?n.
ö?renci sürekli gezip tozarsa,
derslerde günboyu mesaj yazarsa,
lüzumsuz konu?ur, kafa bozarsa,
söyleyin veliye bo?a yanmas?n.
ö?retmen ö?renci anla?amazsa,
ortak bir paydada bulu?amazsa,
oturup güzelce konu?amazsa,
söyleyin veliye tasalanmas?n.
veliler okula hiç u?ramazsa,
ö?renci hakk?nda bilgi almazsa,
dersleri nas?ld?r diye sormazsa,
söyleyin veliye kayg?lanmas?n.
ö?renci okula geç geliyorsa,
ö?retmen göz yumup es geçiyorsa,
idare kar??dan seyrediyorsa,
söyleyin veliye hiç yorulmas?n.
ö?renci sorumsuz davran?yorsa,
veliler mevzuyu anlam?yorsa,
ö?renci derslerden zevk alm?yorsa,
söyleyin veliye çok geç kalmas?n.
—————
Bir okul
Bugünden yar?na, dünden bugüne
Bir ö?retmen, bir ö?renci, bir okul.
?limden tekni?e, teknikten fene
Bir ö?retmen, bir ö?renci, bir okul.
Karanl?k günlerin ?????, feri
Herkes bu ???kla baks?n ileri
Sevgi sözcü?ünün ilk durak yeri
Bir ö?retmen, bir ö?renci, bir okul.
Gönülde o, cananda o, e?te o
Ak?lda o, fikirde o, ba?ta o
Yar?nlara umut veren i?te o
Bir ö?retmen, bir ö?renci, bir okul.
??te bunlar cehaleti bitiren
Karanl?ktan ayd?nl??a götüren
Mutluluk vaadeden, bar?? getiren
Bir ö?retmen, bir ö?renci, bir okul.
Cehalet'te gözya?? var, ac? var
Bir kalemin, bin k?l?nca gücü var
?nsanl???n mutlak ihtiyac? var
Bir ö?retmen, bir ö?renci, bir okul.
A??k ÖZHAN?'yim, aziz milletin
Sevdal?s? bunlar, bu hürriyetin
Mutlu gelece?i, Cumhuriyetin
Bir ö?retmen, bir ö?renci, bir okul.
—————
Yaramaz Ö?renci
Ö?renci elinden, kalm???m naçar
Beni bile harcar, satar ö?renci
Hiç sebebi yokken, okuldan kaçar
Ç?rp?nd?kça dibe, batar ö?renci.
Arka s?ralarda, dürtü?me ba?lar
Ufak tefek ?eyden, sürtü?me ba?lar
?dareye k?zar, okulu ta?lar
Camlar? ate?e, tutar ö?renci.
Saç sakal uzar, etek k?sal?r
Derslerin ço?undan, k?r?k not al?r
Gece üçte yatar, uykusuz kal?r
S?ran?n üstüne, yatar ö?renci.
Makyajdan da kakmaz, gelir kokulu
Bununda dilinde, pirsing sokulu
Kar??t?r?r bir de, bütün okulu
Birbirine bile, katar ö?renci.
Çal??maz dersine, konar haz?ra
Güvenir Allah'a, ya da H?z?r'a
Destanla??r cepler, yaz?l?r s?ra
Kopyeyi istersin, yutar ö?renci.
Sus dersin susmaz, velvele yapar
?yi yolda gitmez, kötüye sapar
Seviyorum der de, a?k?na tapar
Üstelik gaf yapar, sakar ö?renci.
Çöpü yere atar, duvar? yazar
Günde be?i bulur, yedi?i azar
Aman dikkat edin, de?mesin nazar
Cev?en'i boynuna takar ö?renci.
Ö?retmeni takmaz, dersleri takmaz
Lise üçe gelmi?, kerrâttan çakmaz
Co?kun sular gibi, ça?lay?p akmaz
Kendi kendisini, yakar ö?renci.
Biraz Tulum Hayri, biraz da ?aban
Güdük Nemci yine, tepiyor taban
Okulda yang?n var, tütüyor duman
Helâda cigara, yakar ö?renci.
Son derste kendinden, geçer uyuklar
Saate bakar da, zili say?klar
Rüya görür gölde, yüzer kay?klar
Dinleye, dinleye, b?kar ö?renci.
Necati'm geçmi?i, ya?ad?n bu gün
Ö?retmen gelmezse, yapard?k dü?ün
Sanki, bir masaldan kesit, gördü?ün
Sabreder, di?ini s?kar ö?renci. Necati OCAKCI
Gönül dostlar?ndan na?meler
?ki ilmi birden alsa talebe,
Merak?n ?evkiyle eder galebe,
?nsanlar yok olmaz gider ebede,
Diyerek çal???r derse ö?renci.
—————
Bir Ö?renci görürsen Beni Hat?rla
Elleri cebinde yaln?z dola?an
kadere küsmü? hali peri?an
elinde kitab?yla dola?an
bir ö?renci görürsen beni hat?rla
boynunu bükmü? okula giden
gözya?lar?n? kravat?yla silen
sevdi?ini görünce yüzü gülen
bir ö?renci görürsen beni hat?rla
çilesi bitmeyen hergün a?layan
dermans?z yüre?iyle derman arayan
hayat?n? sevdi?ine adayan
bir ö?renci görürsen beni hat?rla
—————
Ö?retmenim
Annem, babam, ö?retmenim bu gün
Hüzün, korku bir yana, sevinçliyim
?çimdeki ?????m, güne?im, sevgimsin
Yar?nlar?mda umutsun, ö?retmenim
Elimde defter, sen yüre?imde sayfas?n
Saçlar?m? ok?ayan elin, bana ?efkatsin
Gözümde hala ilk kalem, alfabemsin
Sen bir baba, bir annesin ö?retmenim
Küçüklere sevgim, büyüklere sayg?m
?lkelerimde do?rulu?u, senden ald?m
Binlerce çocu?u, kendine evlat sayd?n
En zor an?mda, nurdun ö?retmenim
Ne zaman gidersen, güne?im solacak
Sen oldukça karanl?k, daim yenilecek
Yurdumun, her yan? fidanla ye?erecek
Sen gönlümün, çiçe?isin ö?retmenim
—————
OKULUM
Seni seviyorum okulum
ama bir türlü gelemiyorum
gözümde tütüyorsun
evim gibi seviyorum
özlüyorum bazen çok
düsünüyorum
seni bizden
nas?l ay?rd?lar diye
Ömer GÜZEL
—————
OKUMA YAZMA B?L?YORUM
Eskiden okuma, yazma bilmezken,
Okula ba?lad?m bir anda.
Arkada?lar?m? tan?y?m derken,
Okumay? ö?rendim bir anda.
Nekadar mutlu oldum,
Art?k okuya biliyorum.
Kitap, dergi, ?iireler,
Hepsini okumaya ba?lad?m.
Bunlar?n hepsini,
Ö?retmen ö?retti.
Bizim ba?ar?l? olmam?z?,
ö?retmen istedi.
—————
ÇOK PROGRAMLI L?SE
Web sitesi yay?nda
Görürsünüz an?nda
Esenlik olu?turur
Ya?ayan bütün canda
Çok Programl? Lise
Kulak verildi sese
Söylerim hece hece
Hem gündüzü hem gece
Hasan sözü söyleyen
Sevindi Cihan Ece
Çok Programl? Lise
Kulak verildi sese
—————
Bir Tanecik Ö?retmenim
Sen hep nurlu bir yüz,
Ve bir ?efkatsin Ö?retmenim.
Seni hiç bir ?eye de?i?mem
Bir taneciksin Ö?retmenim.
Sen içimde, can?ms?n,
Her zaman anam, babams?n.
Seni hiç bir ?eye de?i?mem
Bir taneciksin Ö?retmenim.
Sen beni okuttun,
?lim ile donatt?n.
Seni hiç bir ?eye de?i?mem
Bir taneciksin Ö?retmenim.

#2970

 
© 2015
AŞK